XXII Forum Teleinformatyki


Szczegóły wydarzenia


Temat tegorocznego Forum to „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”. Nowoczesne państwo, aby trafnie planować procesy modernizacyjne, musi również sięgać do nowych, wytworzonych poza administracją publiczną metod i usług. Tym samym reguła niemal galwanicznego oddzielenia systemów informatycznych administracji publicznej od jej otoczenia sieciowego musi ulec radykalnemu ograniczeniu. Właśnie problemowi otwarcia się administracji publicznej na synergiczne współdziałanie z zewnętrznymi dostawcami zasobów i usług poświęcone będzie tegoroczne Forum.

patronat_ITwiz

Forum Teleinformatyki jest jedną z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie jedną z najstarszych i największych imprez w branży informatycznej. Od 22 lat Forum porusza najbardziej aktualne tematy, towarzyszące wykorzystaniu metod i narzędzi teleinformatyki w naszym kraju, w tym tendencje obserwowane w rozwoju polskiego rynku teleinformatycznego. Dwudniowe obrady Forum to: 7 sesji tematycznych, nocny panel ekspercki i zamykający Forum, kocioł dyskusyjny.

Forum rozpocznie sesja zatytułowana „PAŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI – OCZEKIWANIA i BARIERY”, w której prelegenci w autorski sposób odniosą się zarówno do przyczyn, jak i planowanych kierunków oraz możliwych skutków znacznie szerszego otwarcia systemu informacyjnego państwa na współdziałanie w cyberprzestrzeni.

W drugiej sesji pt. „INFRASTRUKTURA INFORMACYJNA PAŃSTWA – STAN, WYZWANIA, PERSPEKTYWY KLUCZOWYCH PROJEKTÓW” zaprezentowane zostaną projekty i systemy, które istotnie wpływają na sposób funkcjonowania państwa. Wystąpienia wygłaszane będą zarówno przez Zamawiających, jak i Wykonawców systemów.

Trzecia sesja „INFORMACYJNE SYSTEMY UBEZPIECZENIOWE: USŁUGI, ARCHITEKTURY, WYMIANA DANYCH, BEZPIECZEŃSTWO” będzie koncentrować się na problematyce oszustw (z ang. frauds) w sektorze ubezpieczeniowym, w tym zwłaszcza na rozwiązaniach informatycznych  wspierających procesy wykrywania i analizy tego rodzaju nadużyć.

Sesja czwarta „CYBERBEZPIECZEŃSTWO – STRUKTURY, TECHNOLOGIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ” będzie ważnym głosem w debacie dotyczącej nie tylko kształtu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, ale również niezbędnych rozwiązań metodycznych i technologicznych, które będą zawarte w opracowywanej przez rząd „Strategii Cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej”. Zapowiedziany termin jej publikacji zbiega się z terminem odbywania się Forum.

Pierwszy dzień Forum zakończy tradycyjna „Noc architektów”, czyli prowadzone w warunkach klubowych zgłębianie istoty i rozwoju internetu rzeczy, zwłaszcza jego znaczenia dla przebiegu różnorodnych procesów decyzyjnych, dotychczas niepodzielnie zarezerwowanych dla dysponentów rozwiązań informatycznych. W odpowiedzi na apel PIIT, w Nocy Architektów otwarty zostanie kącik poświęcony słownictwu informatycznemu.

W drugim dniu Forum odbędą się trzy sesje równoległe: FORUM MŁODYCH MISTRZÓW – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, FORUM NOWYCH IDEI – „Synergia telekomunikacji i informatyki – warunkiem cyfrowej modernizacji funkcjonowania państwa” i FORUM POSZUKUJĄCEJ ADMINISTRACJI TERENOWEJ – „Usługi i dobre praktyki do wzięcia: Złoto Samorządów – Otwarte Dane”. Kontynuowana będzie tematykę EZD, przedstawiająca koncepcję tworzonego EZD-RP oraz nowych usług służb geodezyjnej, kartograficznej, geologicznej i hydrologicznej.

Zwieńczeniem programu Forum będzie tradycyjnie Kocioł Dyskusyjny „JAKOŚĆ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ A MODERNIZACJA FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA”, a zwłaszcza dyskusja panelowa na temat: „Między strategią a doraźnością – wizja i praktyka modernizacji państwa”.

Honorowymi Patronami XXII Forum są: Anna Streżyńska (Minister Cyfryzacji), Narodowy Bank Polski, prof. dr hab. Marcin Pałys (Rektor Uniwersytetu Warszawskiego), Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Patronem Forum jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Honorowy Patronat nad sesją dedykowaną Administracji terenowej objęli: Bohdan Paszkowski (Wojewoda Podlaski), Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego), Kazimierz Bujakowski (Prezes GUGiK – Główny Geodeta Kraju) oraz dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG-PIB (p.o. Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego). Patronem sesji ubezpieczeniowej jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Tradycyjnym partnerem Sesji – „Forum Młodych Mistrzów” jest Narodowy Bank Polski, który wspiera studentów, młodych absolwentów i młodych pracowników naukowych w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Prezes PAN.

Na Forum, już po raz piętnasty wręczona zostanie Nagroda im. Marka Cara – przyznawana osobom za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Wszyscy Uczestnicy Forum, oprócz materiałów konferencyjnych, otrzymają certyfikat potwierdzający merytoryczny udział w programie konferencji.

Forum adresowane jest do środowisk najbardziej zainteresowanych i zaangażowanych w modernizację funkcjonowania państwa. W ubiegłorocznym Forum uczestniczyło ponad 400 osób.

Więcej na stronie XXII Forum Teleinformatyki.

Podobne