Informacja o przetwarzaniu danych osobowych ujawnionych w ankiecie ITwiz BEST100

1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w ankiecie ITwiz BEST100 jest ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa („Administrator”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie na w/w adres lub na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: itwiz.iod@discretia.pl.

2. Administrator przetwarza Twoje dane:
a) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak opracowanie i publikacja raportu ITwiz BEST100, bieżący kontakt w związku z wypełnieniem ankiety, wewnętrzne cele administracyjne, ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych wykraczających poza niezbędne do wzięcia udziału w ankiecie, w celach związanych z opracowaniem raportu ITwiz BEST100, w tym w celu bieżącego kontaktu w związku z wypełnieniem ankiety (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane i w których są przetwarzane. Po upływie tego okresu Administrator będzie przechowywał dane osobowe w niezbędnym do tego zakresie przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być przechowywane tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak dochodzenie roszczeń czy obrona przed roszczeniami. Jeżeli podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi zgoda, dane będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji celu, którego dotyczyła, ale nie dłużej niż do momentu jej wycofania.

4. Administrator może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora Twoje dane osobowe (np. dostawcom usług informatycznych). W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia przetwarzania danych osobowych Administrator będzie dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, przeniesienia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie, w jakim została udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

6. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne do wzięcia udziału w ankiecie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.