Informacja o przetwarzaniu przez ITwiz Media Group sp. z o.o. danych osobowych Uczestników i Zamawiających w ramach Konferencji i Szkoleń

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zamawiających jest Organizator, tj. ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
 2. Administrator może zbierać m.in. dane identyfikacyjne jak: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, e-mail, nazwa firmy, nr rachunku bankowego, adres Uczestników, Zamawiających i ich przedstawicieli, a także wizerunek Uczestników.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności w celach:
  • marketingowych, w tym informowania Uczestników i Zamawiających o usługach, produktach i wydarzeniach Organizatora;
  • przetwarzania danych osobowych przez partnerów Organizatora w celach marketingowych, m.in. w celu przesyłania Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem;
  • rozpowszechniania wizerunku Uczestników w ramach relacji z Konferencji lub Szkolenia oraz z prowadzonych przez Organizatora działań promocyjnych;
  b) zawarcia i realizacji umowy udziału w Konferencji lub Szkoleniu, w zakresie danych Zamawiających i ich przedstawicieli (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z jego działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych dotyczących przechowywania określonej dokumentacji, przeciwdziałania nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, m.in. związanych z organizacją Konferencji lub Szkolenia, zapewnieniem bezpieczeństwa, marketingiem bezpośrednim produktów i usług, monitorowaniem i poprawą jakości usług, ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, przeciwdziałaniem nadużyciom, a także realizacją innych uzasadnionych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, Zamawiających i ich przedstawicieli w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestników następującym kategoriom odbiorców:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. urząd skarbowy, policja, sądy;
  b) podmiotom będącym partnerami Administratora, z którymi ten współpracuje podczas organizacji wydarzeń;
  c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług informatycznych, doradczych, usług księgowych oraz usług związanych z organizacją Konferencji lub Szkolenia.
 5. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konferencji lub Szkoleniu oraz Zamawiających i ich przedstawicieli będą przechowywane przez czas niezbędny do celów wskazanych w pkt. 3 powyżej lub w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. W szczególności w zakresie udzielonej zgody dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Organizatora uzasadnionego interesu Administratora lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestników, Zamawiających i ich przedstawicieli, osobom tym przysługują następujące prawa:
  a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym” w przypadkach wskazanych w RODO);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych;
  g) w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konferencji lub Szkoleniu, a w przypadku Zamawiających i ich przedstawicieli do zawarcia umowy udziału w Konferencji lub Szkoleniu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia. Jest ono także niezbędne do realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również jest niezbędne do celów wynikających ze wskazanych w niniejszym dokumencie prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail konferencje@itwiz.pl lub korespondencyjnie na adres ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Celem zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Uczestników powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail itwiz.iod@discretia.pl.