Regulamin ogólny korzystania z serwisu ITwiz.pl

I. Postanowienia wstępne

1. Wydawcą serwisu ITwiz.pl (dalej Serwis) jest ITwiz Media Group Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498451 (dalej Wydawca). Kapitał zakładowy spółki: 100 000 złotych. NIP 525-257-07-16. Serwis umieszczony jest w domenie itwiz.pl pod adresem: https://itwiz.pl.

2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera, smartfona, tabletu (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c) oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.

3. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów.

4. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.

5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204), a także zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”.

II. Serwis (zawartość)

1. Celem ITwiz.pl jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych i publikowanych przez Wydawcę, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności blogów, forum dyskusyjnego, archiwum i newsletterów.

2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do ITwiz Media Group Sp. z o.o., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawcy lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane.

3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

4. Korzystanie przez użytkowników z ITwiz.pl oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.

5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wydawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie artykułów. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i karnego.

6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres: redakcja@itwiz.pl.

7. Blogi oraz komentarze do blogów dostępne w zakładce „Blogi” w Serwisie (https://itwiz.pl/category/blogi/) oraz treści w nich zawarte są elementem odrębnym od pozostałych treści zawartych w Serwisie i nie podlegają redagowaniu przez Wydawcę Serwisu. Treści te są odzwierciedleniem poglądów ich autorów i autorów komentarzy. Wydawca nie kontroluje tych treści przed ich udostępnieniem w tej części Serwisu, jak również Wydawca nie podejmuje decyzji o ich udostępnieniu.

III. Postanowienia końcowe.

1. Wydawca ITwiz.pl dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w nim, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od ITwiz Media Group Sp. z o.o.

2. ITwiz Media Group Sp. z o.o. zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości jego działania.

3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres: itwiz@itwiz.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres: itwiz@itwiz.pl.

5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie www.ITwiz.pl tj. od dnia 17.12.2020 r.

6. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.