Regulamin

Regulamin ogólny korzystania z serwisu ITwiz.pl

I. Postanowienia wstępne
1. Wydawcą serwisu ITwiz.pl (dalej Serwis) jest ITwiz Media Group Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498451 (dalej Wydawca). Kapitał zakładowy spółki: 100 000 złotych. NIP 525-257-07-16. Serwis umieszczony jest w domenie itwiz.pl pod adresem: https://itwiz.pl.
2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
a) połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera, smartfona, tabletu (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
c) oprogramowanie umożliwiające czytanie plików PDF, mp3, flash.
3. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania postanowień właściwych regulaminów.
4. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług  udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji użytkownika.
5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”.

II. Serwis (zawartość)
1. Celem ITwiz.pl jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do materiałów rozpowszechnianych w Serwisie, w tym również materiałów ukazujących się w wydaniach drukowanych oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie, a w szczególności blogów, forum dyskusyjnego, archiwum i newsletterów.
2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do ITwiz Media Group Sp. z o.o., zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Wydawcy lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane.
3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
4. Korzystanie przez użytkowników z ITwiz.pl oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych.
5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Wydawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Serwisie artykułów. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i karnego.
6. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres: itwiz@itwiz.pl.
7. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w ITwiz.pl, pod warunkiem, że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych.

III. Postanowienia końcowe.
1. Wydawca ITwiz.pl dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w nim, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od ITwiz Media Group Sp. z o.o.
2. ITwiz Media Group Sp. z o.o. zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości jego działania.
3. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres: itwiz@itwiz.pl. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię nazwisko lub nazwa oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
4. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres: itwiz@itwiz.pl.
5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie www.ITwiz.pl tj. od dnia 07.03.2016 r.
6. Wydawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie.
Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu.