Regulamin ogólny organizacji konferencji oraz szkoleń przez ITwiz Media Group sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udziału w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i spotkaniach biznesowych organizowanych przez ITwiz Media Group sp. z o.o., zasady korzystania z usług i zasady ochrony danych osobowych ich uczestników.

§ 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

Organizator – ITwiz Media Group sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498451.

Konferencja – zorganizowane przez Organizatora w określonym terminie i wskazanym miejscu lub z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji na odległość spotkanie mające na celu omówienie konkretnych zagadnień lub tematów. Udział w Konferencji może wziąć udział każdy, kto spełnia warunki uczestnictwa.

Szkolenie – zorganizowane przez Organizatora w określonym terminie i wskazanym miejscu lub z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji na odległość spotkanie mające na celu uzyskanie lub poszerzenie umiejętności, kwalifikacji lub wiedzy uczestników w określonym zakresie. Udział w Szkoleniu może wziąć udział każdy, kto spełnia warunki uczestnictwa.

Uczestnik – osoba fizyczna zdecydowana lub delegowana do udziału w Konferencji lub Szkoleniu.

Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, która deleguje Uczestnika do udziału w Konferencji lub Szkoleniu. W przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną, która dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu, jest ona jednocześnie Uczestnikiem.

Zgłoszenie – podjęte przez Zamawiającego działania mające na celu zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji lub Szkoleniu.

Formularz rejestracyjny – dostępny w serwisie internetowym Organizatora w postaci interaktywnego formularza lub wzoru PDF do pobrania dokument pozwalający zgłosić Uczestnika do udziału w Konferencji lub Szkoleniu.

Potwierdzenie udziału – wiadomość elektroniczna przesłana do Zamawiającego przez Organizatora w momencie otrzymania (skutecznego dostarczenia) poprawnie wypełnionego Formularza rejestracyjnego.

§ 3 Zgłoszenie

  1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Konferencji lub Szkoleniu może być dokonane drogą elektroniczną (online) za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej poświęconej Konferencji lub Szkoleniu w ramach serwisu internetowego Organizatora.
  2. Zgłoszenie powinno zostać dostarczone do Organizatora w terminie wskazanym na stronie internetowej danej Konferencji lub Szkolenia.
  3. Po otrzymaniu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konferencji lub Szkoleniu Organizator, w ciągu 5 dni, potwierdza rezerwację miejsca na Konferencji lub Szkoleniu oraz wysyła fakturę pro forma. Brak potwierdzenia ze strony Organizatora oznacza brak rezerwacji miejsca.
  4. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem, możliwe jest zarejestrowanie uczestnika w drodze bezpośredniego kontaktu z Organizatorem, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 4 Koszt udziału i warunki płatności

 1. Koszt udziału w Konferencji lub Szkoleniu jest każdorazowo i w sposób jednoznaczny zamieszczony na stronie internetowej poświęconej Konferencji lub Szkoleniu lub na formularzu zgłoszeniowym. Koszt udziału w Konferencji lub Szkoleniu obejmuje: pełne uczestnictwo w Konferencji lub Szkoleniu, materiały konferencyjne, wyżywienie w trakcie trwania Konferencji lub Szkolenia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do niepobierania opłat za udział w wybranych Konferencjach lub Szkoleniach. Warunki udziału w bezpłatnych Konferencjach lub Szkoleniach są każdorazowo umieszczone stronie internetowej danej Konferencji lub Szkolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do różnicowania kosztu udziału Uczestnika w Konferencji lub Szkoleniu w zależności od terminu dokonania zgłoszenia (okres promocyjny), w takim przypadku decydująca jest data wysłania Formularza rejestracyjnego lub nadania listu w placówce pocztowej.
 4. W przypadku braku dokonania wpłaty za Udział na mocy Zgłoszenia dokonanego w okresie promocyjnym, Organizator zastrzega sobie prawo anulowania promocyjnej oferty cenowej. W wyniku anulowania promocyjnej oferty cenowej Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za Udział w Konferencji lub Szkoleniu w cenie regularnej.
 5. Po otrzymaniu prawidłowego Zgłoszenia Organizator wystawi Zamawiającemu fakturę pro forma z podanym terminem płatności oraz identyfikatorem.
 6. Płatności za Udział, po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca, można dokonać za pośrednictwem Sklepu Internetowego Organizatora lub przelewem bankowym na konto bankowe Organizatora na podstawie wystawionej faktury pro forma, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu:
  Bank Millennium
  IBAN: PL 29 1160 2202 0000 0002 5231 5421
  SWIFT: BIGBPLPW
 7. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Organizatora, Organizator wystawi Zamawiającemu fakturę VAT, która stanowi potwierdzenie płatności i rezerwacji miejsca dla Uczestnika.

§ 5 Zmiana Uczestnika i odwołanie udziału

 1. Zamawiający ma prawo do zmiany osoby oddelegowanej do udziału w Konferencji lub Szkoleniu jako Uczestnik. Zmiana może być dokonana w drodze korespondencji pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail i musi zostać potwierdzona przez Organizatoram. Zmiana Uczestnika nie uprawnia Zamawiającego do otrzymania zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego opłat.
 2. Zamawiający ma prawo do odwołania udziału Uczestnika w Konferencji lub Szkoleniu. W przypadku odwołania udziału Uczestnika w Konferencji lub Szkoleniu Zamawiającemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów udziału w Konferencji lub Szkoleniu, pomniejszonych o opłatę manipulacyjną w wysokości 20% wpłaconej kwoty. Odwołanie udziału może być dokonane w drodze korespondencji pisemnej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail nie później niż na 10 dni przed terminem planowanym rozpoczęcia Konferencji lub Szkolenia i dla swojej skuteczności wymaga potwierdzenia przez Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający dokona odwołania udziału Uczestnika, o którym mowa w § 5 ust. 2 na 9 lub mniej dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem Konferencji lub Szkolenia, ponosi pełną opłatę za uczestnictwo zgodnie z formularzem zgłoszeniowym lub informacją zawartą na stronie internetowej Konferencji lub Szkolenia.
 4. W przypadku, gdy Uczestnik nie stawi się na Konferencji lub Szkoleniu w terminie Konferencji lub Szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów udziału Uczestnika w Konferencji lub Szkoleniu.
 5. Wszelka korespondencja dotycząca zmiany Uczestnika lub odwołania udziału powinna zostać sporządzona na piśmie i przesłana listem poleconym na adres Organizatora, wskazany w § 2 Regulaminu lub przesłana w postaci elektronicznej na adres: konferencje@itwiz.pl.

§ 6 Zobowiązania Uczestnika i Zamawiającego

 1. Uczestnicy Konferencji lub Szkolenia oraz Zamawiający są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jej akceptacji przez rejestracją na Konferencję lub Szkolenie.
 2. Zamawiający zobowiązuje do dokonania płatności za odpłatny udział Uczestnika w kwocie, terminie oraz w sposób określony przez Organizatora dla danej Konferencji lub danego Szkolenia.
 3. Uczestnicy konferencji oraz Zamawiający są zobowiązani do udziału w Konferencji i Szkoleniu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i nienaruszający uzasadnionych interesów Organizatora.
 4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane podczas Konferencji lub Szkolenia na terenie obiektu, na którym odbywa się Konferencja lub Szkolenie.

§ 7 Zobowiązania Organizatora

 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość organizowanych Konferencji oraz Szkoleń, a także zgodność faktycznie omawianych zagadnień z tematyką umieszczoną na stronie internetowej Konferencji lub Szkolenia.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji lub Szkolenia lub zmiany terminu Konferencji lub Szkolenia, o czym poinformuje Uczestników i Zamawiających z odpowiednim wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę występujące okoliczności.
 3. Uczestnikom i zgłaszającym ich Zamawiającym, którzy zrezygnują z udziału w Konferencji czy Szkoleniu w zmienionym terminie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy udziału w Konferencji lub Szkoleniu w ciągu 14 dni od ogłoszenia informacji o zmianie terminu. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się do zwrócenia Zamawiającym wszystkich wpłat dokonanych w związku z udziałem Uczestników w Konferencji lub Szkoleniu.
 4. W przypadku odwołania Konferencji lub Szkolenia przez Organizatora Organizator zobowiązuje się do zwrócenia Zamawiającym wszystkim wpłat dokonanych w związku z udziałem Uczestników w Konferencji lub Szkoleniu.
 5. Zmiany, o których mowa w pkt. 2 powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania wobec Organizatora innych roszczeń finansowych niż roszczenie o zwrot kosztów udziału Uczestnika w Konferencji lub Szkoleniu na zasadach określonych w § 7 pkt  3 i 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji i Szkoleń. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Zamawiających lub Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy obsługi tych Uczestników, za których Zamawiający nie uiścili opłaty w wyznaczonym terminie lub wysokości.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału Uczestnika w Szkoleniu lub Konferencji, jeżeli sposób zachowania się Uczestnika jest niewłaściwy, w szczególności, gdy zakłóca lub mógłby on zakłócić przebieg Konferencji lub Szkolenia.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji czy Szkolenia.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do materiałów, w tym zdjęć, tekstów, plików graficznych oraz nagrań wideo, rozpowszechnianych podczas Konferencji lub Szkolenia należą do Organizatora lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane. Materiały, do których prawa posiadają inne podmioty są rozpowszechniane przez Organizatora na podstawie przepisów prawa i umów, w tym udzielonych licencji.
 2. Materiały udostępniane Uczestnikom Konferencji lub Szkolenia podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); Ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).
 3. Korzystanie przez Uczestników z materiałów rozpowszechnianych podczas Konferencji lub Szkolenia jest możliwe jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego przewidzianego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Każde inne wykorzystanie oraz modyfikowanie przez Uczestników materiałów rozpowszechnianych podczas Konferencji lub Szkolenia bez pisemnej zgody Wydawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione i będzie sankcjonowane na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i karnego.
 5. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych, materiałów rozpowszechnianych podczas Konferencji lub Szkolenia można uzyskać kierując zapytanie na adres: konferencje@itwiz.pl.

§ 9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Zamawiających jest Organizator.
 2. Administrator może zbierać m.in. dane identyfikacyjne jak: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, e-mail, nazwa firmy, nr rachunku bankowego, adres Uczestników, Zamawiających i ich przedstawicieli, a także wizerunek Uczestników.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  a) na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w szczególności w celach:
  • marketingowych, w tym informowania Uczestników i Zamawiających o usługach, produktach i wydarzeniach Organizatora;
  • przetwarzania danych osobowych przez partnerów Organizatora w celach marketingowych, m.in. w celu przesyłania Uczestnikowi środkami komunikacji elektronicznej różnego rodzaju informacji handlowej i innych materiałów w celach promocyjnych i marketingowych podmiotów trzecich współpracujących z Organizatorem;
  • rozpowszechniania wizerunku Uczestników w ramach relacji z Konferencji  lub Szkolenia oraz z prowadzonych przez Organizatora działań promocyjnych;
  b) zawarcia i realizacji umowy udziału w Konferencji lub Szkoleniu, w zakresie danych Zamawiających i ich przedstawicieli (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z jego działalnością, wynikających z przepisów prawa, w tym obowiązków podatkowych dotyczących przechowywania określonej dokumentacji, przeciwdziałania nadużyciom (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, m.in. związanych z organizacją Konferencji lub Szkolenia, zapewnieniem bezpieczeństwa, marketingiem bezpośrednim produktów i usług, monitorowaniem i poprawą jakości usług, ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń, przeciwdziałaniem nadużyciom, a także realizacją innych uzasadnionych celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników, Zamawiających i ich przedstawicieli w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Administrator może udostępniać dane osobowe Uczestników następującym kategoriom odbiorców:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. urząd skarbowy, policja, sądy;
  b) podmiotom będącym partnerami Administratora, z którymi ten współpracuje podczas organizacji wydarzeń;
  c) podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług informatycznych, doradczych, usług księgowych oraz usług związanych z organizacją Konferencji lub Szkolenia.
 5. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konferencji lub Szkoleniu oraz Zamawiających i ich przedstawicieli będą przechowywane przez czas niezbędny do celów wskazanych w pkt. 3 powyżej lub w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie, w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. W szczególności w zakresie udzielonej zgody dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Organizatora uzasadnionego interesu Administratora lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestników, Zamawiających i ich przedstawicieli, osobom tym przysługują następujące prawa:
  a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeżeli dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym” w przypadkach wskazanych w RODO);
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  f) prawo do przenoszenia danych osobowych;
  g) w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konferencji lub Szkoleniu, a w przypadku Zamawiających i ich przedstawicieli do zawarcia umowy udziału w Konferencji lub Szkoleniu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, jak również do ich poprawiania i usunięcia. Jest ono także niezbędne do realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również jest niezbędne do celów wynikających ze wskazanych w niniejszym dokumencie prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail konferencje@itwiz.pl lub korespondencyjnie na adres ITwiz Media Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. Celem zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Uczestników powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail itwiz.iod@discretia.pl.

§ 10 Zasady porządkowe

 1. Uczestnicy Konferencji i Szkoleń są zobowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników, przestrzegać przepisów prawa oraz Regulaminu, jak również bezzwłocznie stosować się do poleceń służb porządkowych. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Konferencji czy Szkoleń.
 2. Uczestnicy Konferencji i Szkoleń są obowiązani do poszanowania praw i godności osobistej innych Uczestników. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nękania innych Uczestników. Za nękanie przyjmuje się: obraźliwe komentarze słowne dotyczące płci, tożsamości płciowej, wieku, orientacji seksualnej, niepełnosprawności, wyglądu fizycznego, rozmiaru ciała, ras, pochodzenia etnicznego, religii, umyślne zastraszanie, prześladowanie, niewłaściwy kontakt fizyczny i niepożądana uwaga seksualna. Ponadto podczas Konferencji i Szkoleń zabrania się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.
 3. Zakazane jest niszczenie wszelkich materiałów konferencyjnych i szkoleniowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Konferencji i Szkoleniu.
 4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Uczestnicy są zobowiązani zgłosić niezwłocznie do Organizatora wszelkie przypadki nieodpowiednich zachowań (w szczególności tych wskazanych powyżej) innych Uczestników.
 6. Organizator informuje, iż podczas Konferencji, Szkolenia będzie prowadzona rejestracja audiowizulana (nagrywanie) i dokumentacja fotograficzna przebiegu Konferencji, Szkolenia z udziałem jej Uczestników. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przez udział w Konferencji, Szkoleniu wyraża na rzecz Organizatora  zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora lub przez inne osoby działające na jego zlecenie lub wywodzące od niego prawa, swojego wizerunku zarejestrowanego podczas Konferencji, Szkolenia w sposób wskazany powyżej oraz na zwielokrotnianie tego wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, jego rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w sposób wskazany wyżej, we wszelkich materiałach służących promocji reklamie i marketingowi Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych oraz za pośrednictwem dowolnego nośnika i medium (w szczególności prasy, telewizji naziemnej i satelitarnej, Internetu – w tym na portalach społecznościowych – oraz wydruku).

§ 11 Odpowiedzialność

 1. Organizator zastrzega, że Konferencje i Szkolenia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności:
  a) za szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Uczestników z Konferencji lub Szkolenia w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
  b) za szkody powstałe w związku z odwołaniem Konferencji lub Szkolenia przez Organizatora z winy Uczestnika lub Zamawiającego, bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  c) za szkody powstałe w związku z odwołaniem udziału Uczestnika w Konferencji lub Szkoleniu przez Organizatora z winy Uczestnika lub Zamawiającego, bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  d) za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Uczestnika lub Zamawiającego informacji udostępnianych w ramach Konferencji lub Szkolenia w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.;
  e) za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem;
  f) za błędy i uchybienia poczty oraz operatorów sieci internetowych i wynikłe z nich ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w przebiegu procesu rejestracji zgłoszeń do udziału w Konferencji czy Szkoleniu.

§ 12 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem lub Zamawiającym, który jest konsumentem mogą być rozstrzygane polubownie. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  a) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;
  b) organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  c) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  d) https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  e) https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego między Organizatorem a Uczestnikiem lub Zamawiającym będącym konsumentem a dotyczącym udziału w Konferencji czy Szkoleniu, konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 4. Uczestnik lub Zamawiający będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Organizatorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzki Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Uczestnik lub Zamawiający będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy uczestnictwa w Konferencji czy Szkoleniu Organizatora.
 6. Uczestnik może również złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail: konferencje@itwiz.pl lub na adres siedziby Organizatora.
 7. Reklamacje, o których mowa wyżej mogą być składane w terminie 14 dni od daty zakończenia Konferencji czy Szkolenia.
 8. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Uczestnika;
  b) oznaczenie Konferencji, Szkolenia;
  c) opis zastrzeżeń dotyczących Konferencji, Szkolenia;
  d) adres do korespondencji, adres e-mail Uczestnika.
 9. Organizator rozpatruje Reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty złożenia Reklamacji i przekazuje swoje stanowisko.
 10. Wszelkie spory powstałe między Organizatorem a Uczestnikiem lub Zamawiającym niebędącym konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedizby Organizatora.
 11. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Korespondencję dotyczącą udziału lub organizacji Konferencji i Szkoleń przez Organizatora można kierować:
  a) listownie, na adres Organizatora,
  b) pocztą elektroniczną na adres konferencje@itwiz.pl.
 2. W czasie rejestracji Uczestnik składa oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest wymogiem dokonania zgłoszenia, a tym samym udziału w Konferencji czy Szkoleniu.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnicy, którzy mimo wezwania do zaprzestania łamania postanowień Regulaminu, nie stosują się do poleceń Organizatora, w szczególności stwarzają swoim zachowaniem niebezpieczeństwo dla innych Uczestników, bądź zakłócają przebieg Konferencji czy Szkolenia są zobowiązani do natychmiastowego opuszczenia Konferencji czy Szkolenia i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania dotychczasowych praw Zamawiających, którzy opłacili udział Uczestników w terminie poprzedzającym zmianę Regulaminu.
 6. We wszelkich sprawach organizacyjnych, w tym w kwestiach spornych w trakcie Konferencji czy Szkolenia decyduje Organizator.
 7. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia w serwisie internetowym Organizatora tj. od dnia 10.10.2018 r.