Regulamin zakupów w kiosku internetowym ITwiz

§ 1. Dane kontaktowe, informacje podstawowe

1. Kiosk internetowy https://www.itwiz.pl/kiosk (dalej Kiosk) prowadzony jest przez ITwiz Media Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej Wydawnictwo), adres: Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498451, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 złotych, posiadająca NIP 525-257-07-16 oraz Regon 146930622.

Telefoniczny kontakt z Wydawnictwem można nawiązać: pod numerem infolinii/telefonu: +48 795 557 910

Pytania w zakresie działalności Kiosku można przesyłać na adres poczty elektronicznej (e-mail): kiosk@itwiz.pl

2. Kontakt do Wydawnictwa w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży, informacji handlowej:

ITwiz Media Group Sp. z o.o.
Chmielna 73, 00-801 Warszawa
e-mail: kiosk@itwiz.pl
tel. +48 795 557 910 (opłata za połączenie wg. stawek operatora)

§ 2. Definicje:

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta użytkownika, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Konto – podstrona Kiosku, w ramach której Użytkownik ma możliwość w szczególności: dokonywania aktualizacji swoich danych, zmiany hasła, a także weryfikacji stanu złożonych zamówień.

Koszyk – funkcjonalność Kiosku, w której widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty do zakupu oraz umożliwiająca Użytkownikowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (np. zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Kiosku) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Login – adres e-mail, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Newsletter –  bezpłatne informacje tworzone przez Wydawnictwo w tym informacje handlowe przesyłane drogą elektroniczną.

Produkt –  publikacje drukowane w tym czasopisma dostępne w ofercie Kiosku.

Prenumerata – umowa o cykliczne dostarczanie czasopisma.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Wydawnictwo na stronie Kiosku.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu związane z działalnością Kiosku, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z możliwością skorzystania z oferty Kiosku.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Wydawnictwo, za pośrednictwem Kiosku sprzedaży Produktów Użytkownikom, a w szczególności składania zamówień na Produkty, realizacji zamówień, zapłaty za Produkty, uprawnienia kupującego do odstąpienia od umowy, postępowania reklamacyjnego. Regulamin określa zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Wydawnictwo za pośrednictwem Kiosku:

 • sprzedaje Produkty Użytkownikowi;
 • udostępnienia Użytkownikowi indywidualne konto w Kiosku, pozwalające na dokonywanie zakupów Produktów;
 • przesyła Użytkownikowi, za jego zgodą, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Newsletter.

3. W celu utworzenia Konta konieczna jest jego rejestracja. Rejestracja konta jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta daje Użytkownikowi możliwość realizacji kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych.

4. W celu dokonania zakupu Produktów w Kiosku oraz rejestracji Konta Użytkownik powinien mieć do dyspozycji:

 • Typowy komputer klasy PC lub odpowiadające mu urządzenie (telefon, tablet), wyposażone w:
  – dostęp do sieci Internet;
  – przeglądarkę internetową: Firefox, Opera, Chrome, Microsoft Internet Explorer 7.0 lub analogiczną, z uruchomioną obsługą Java Script i akceptującą pliki cookies.
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

5. Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem. Użytkownik powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu w poufności hasła dostępu do swojego Konta.

6. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Użytkownika danych logowania osobom trzecim.

7. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto z Kiosku. W celu usunięcia Konta z Kiosku, Użytkownik powinien zgłosić Wydawnictwu żądanie usunięcia Konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej przypisanego do Konta na adres e-mail Wydawnictwa.

8. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera Wydawnictwa, poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik będzie otrzymywać na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Newsletter Wydawnictwa, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Wydawnictwo.

9. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Wydawnictwa z żądaniem zaprzestania dostarczania Newslettera.

§ 4. Składanie zamówienia

1. Warunkiem korzystania z Kiosku jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Użytkownik przed złożeniem zamówienia w Kiosku składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych.

2. Zamówienia na Produkty dostępne w Kiosku można składać 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

3. Złożenie zamówienia na Publikację drukowaną nie wymaga założenia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik rezygnuje z założenia Konta przy składaniu zamówienia należy odznaczyć opcję „zarejestruj w panelu klienta Kiosku ITwiz”.

4. W celu złożenia zamówienia bez założenia Konta (bez rejestracji), należy zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych.

5. Po utworzeniu Konta w Kiosku każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail lub login oraz hasło). Hasło podane przy rejestracji Konta może zostać zmienione przez Użytkownika, po zalogowaniu się na Konto.

6. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru Produktów, sposobu i adresu dostawy, danych, na jakie ma być wystawiona faktura (jeśli wybrano) oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.

7. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Kiosku, składa ofertę zakupu określonego Produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

8. Ceny produktów wskazanych na stronach Kiosku są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceny podawane są w złotych polskich.

9. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika.

10. Po złożeniu zamówienia na Produkt, na podany adres poczty elektronicznej Użytkownik otrzyma automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej, ilości egzemplarzy, ceny całkowitej. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia zamówienia w wyżej wskazanym terminie, Użytkownik powinien sprawdzić w swoim programie poczty internetowej zakładkę „spam” lub skontaktować się z Wydawnictwem pod adresem mailowym: kiosk@itwiz.pl lub telefonicznie, pod numerem: +48 795 557 910

11. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Kiosku i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.

§ 5. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia w Kiosku, realizowane są w terminie do 14 dni od daty otrzymania zapłaty przez Wydawnictwo.

2. Dostawa realizowana jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w formie przesyłki listownej.

3. Dostawa zamówionych Produktów jest bezpłatna, chyba, że na Karcie Produktu podano inaczej.

4. Jeżeli z powodu niedostępności Produktów objętych zamówieniem, Wydawnictwo nie może zrealizować zamówienia w całości, Wydawnictwo poinformuje o tym Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy i zwróci wpłacone środki. Zawiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia lub przekazane drogą telefoniczną na numer wskazany przez Użytkownika.

5. Jeżeli z powodu niedostępności części Produktów objętych zamówieniem lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację całości zamówienia w terminie, Wydawnictwo nie może zrealizować zamówienia w części, może zaproponować Użytkownikowi:

 • anulowanie całego zamówienia – zgoda Użytkownika oznacza zwolnienie Wydawnictwa z obowiązku realizacji zamówienia;
 • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja w wyznaczonym terminie nie jest możliwa – zgoda Użytkownika oznacza obowiązek Wydawnictwa realizacji zamówienia w części oraz zwolnienie Wydawnictwa z obowiązku realizacji zamówienia w pozostałym zakresie;
 • podział zamówienia na części i określenie nowego terminu realizacji dla tej części zamówienia, której realizacja w pierwotnym terminie nie jest możliwa. Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za anulowane zamówienie bądź jego części, Wydawnictwo zwróci należność niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty anulowania zamówienia.

6. Jeśli Użytkownik nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa powyżej, (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem z przyczyn nie leżących po stronie Wydawnictwa), Wydawnictwo dostarczy Użytkownikowi Produkty, co do których realizacja zamówienia jest możliwa w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w Regulaminie.

7. W przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

8. Użytkownik, może w trakcie składania zamówienia zaznaczyć opcję „Proszę o wystawienie faktury” w takim przypadku faktura zostanie wystawiona na dane podane przez Użytkownika i następnie przesłana przez Wydawnictwo, drogą elektroniczną, na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie składania zamówienia.

§ 6. Formy płatności

1. Zapłata za złożone w Kiosku zamówienie następuje w następujących formach:

 • Płatność online (PayU) – forma płatności elektronicznej (przelew online lub karta kredytowa) obsługiwana przez PayU S.A. – krajową instytucję płatniczą, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, realizowana zgodnie z regulaminem umieszczonym na witrynie: https://www.payu.pl/regulaminy
 • Przedpłata – wpłata dokonywana przez Użytkownika na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Wysyłka zamówienia na adres Użytkownika realizowana jest po stwierdzeniu zapłaty pełnej kwoty za zamówienie na rachunku bankowym Wydawnictwa.

§ 7. Reklamacje

1. Wszystkie Produkty dostępne w Kiosku są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Użytkownikowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.

3. Użytkownik ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Wydawnictwo niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Wydawnictwo albo Wydawnictwo nie wymieniło Produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęło.

4. Wydawnictwo odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

5. Reklamacje można złożyć:

 • Pisemnie na adres Wydawnictwa: ITwiz Media Group sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
 • Drogą mailową na adres: kiosk@itwiz.pl
 • Telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 795 557 910

6. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Wydawnictwo skontaktuje się w celu przekazania dalszych informacji w zakresie postępowania reklamacyjnego.

7. Wydawnictwo rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

8. Jeżeli w ciągu 14 dni Wydawnictwo nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

9. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Użytkownika wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, koszty dostawy ponosi Wydawnictwo.

§ 8. Odstąpienie od umowy w zakresie umów konsumenckich

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Użytkownik będący Konsumentem, który nabył Produkt, ma prawo bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki Produktów do Wydawnictwa), odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Kiosku w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy (odebrania towaru przez Użytkownika lub upoważnioną przez niego inną osobę). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone Wydawnictwu w dowolny sposób, zapewniający Wydawnictwu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres Wydawnictwa: ITwiz Media Group sp. z o.o., ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa), wysłane w formie elektronicznej (na adres: kiosk@itwiz.pl)

3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny, pod odnośnikiem przesyłanym przez Wydawnictwo wraz z wiadomością e-mail z potwierdzeniem zamówienia, a także może zostać pobrany przez Użytkownika w pliku PDF ze strony internetowej Kiosku.

4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Produktu Wydawnictwu, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z Produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Zwrotu można dokonać maksymalnie w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres Wydawnictwa wskazany powyżej. Do zwracanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu (może to być kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego itp.).

6. Koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Wydawnictwo nie odbiera kierowanych na adres Wydawnictwa przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami.

7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 • świadczenie usług, jeżeli Wydawnictwo wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

8. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

9. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Wydawnictwo dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo.

2. Przy składaniu zamówienia oraz zakładaniu Konta, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo uniemożliwi dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Kiosku. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Użytkownika w Kiosku, a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Użytkownikowi Newslettera.

4. Dane osobowe użytkowników Kiosku zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204), a także zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.  Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”.

5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto Użytkownika a w przypadku zakupu bez rejestracji po wysłaniu stosownych informacji Wydawnictwu.

6. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego.

2. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawnictwo. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

3. Wydawnictwo zastrzega możliwości czasowego zawieszenia dostępności Kiosku w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudową funkcji Kiosku.

4. Użytkownik akceptując Regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Wydawnictwu statystyk wynikających z użytkowania Kiosku.

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Kiosk korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki tak, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Kiosku Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wydawnictwem a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wydawnictwa.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://www.itwiz.pl/kiosk/regulamin_kiosku.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie www.ITwiz.pl tj. od dnia 07.07.2021 r.