Regulamin zakupów w kiosku internetowym ITwiz

§ 1. Terminy i definicje

1. Kiosk – platforma on-line Itwiz dostępna pod adresem www.itwiz.pl/kiosk, obejmująca oprogramowanie wraz z interfejsem graficznym, za pomocą której Użytkownicy mogą składać Zamówienia, przeglądać Katalog, zarządzać Kontem oraz dokonywać innych czynności zgodnie z dostępnymi w Kiosku funkcjonalnościami.
2. Itwiz – ITwiz Media Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 73 (00-801 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498451, posiadająca nr NIP: 5252570716, REGON: 146930622, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł.
3. Konto – oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail), hasłem oraz innymi danymi, podanymi przez Użytkownika w czasie rejestracji lub podczas korzystania z Kiosku, przypisany danemu Użytkownikowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym ITwiz umożliwiający korzystanie z Kiosku.
4. Użytkownik – osoba pełnoletnia, zarówno taka, która poprzez dokonanie prawidłowej rejestracji w Kiosku zawarła z ITwiz umowę na świadczenie usługi drogą elektroniczną, w wyniku której utworzone zostało Konto, jak i taka, która bez utworzenia Konta korzysta z funkcjonalności Kiosku.
5. Prenumerata – usługa polegająca na cyklicznej sprzedaży i dostarczaniu oferowanych przez ITwiz tytułów prasowych w ramach Kiosku na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy regulamin, przez wybrany przez Użytkownika okres spośród udostępnionych przez ITwiz.
6. Katalog – zestawienie Produktów Fizycznych, Produktów Cyfrowych lub Usług dostępnych dla Użytkowników w Kiosku. Obecność Produktu Fizycznego oraz Produktu Cyfrowego lub Usługi w Katalogu nie jest równoznaczna z potwierdzeniem ich dostępności przez ITwiz.
7. Zamówienie – zamówienie dokonywane przez Użytkownika na wskazany Produkt Cyfrowy lub Produkt Fizyczny.
8. Umowa – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego lub Produktu Fizycznego o określonej Cenie zawierana w wyniku Zamówienia.
9. Dostawa – przesłanie przez ITwiz Produktu Cyfrowego na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej lub przesłanie przez ITwiz Produktu Fizycznego na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
10. Cena – opłata za poszczególne Produkty Cyfrowe lub Produkty Fizyczne, wyrażona w złotych polskich, pobierana przez ITwiz podczas złożenia Zamówienia lub uiszczana w inny sposób opisany w § 8 Regulaminu.
11. Produkt Cyfrowy – magazyn, raport lub inne treści dostępne w formie pliku elektronicznego sprzedawane i przesyłane w drodze Dostawy pojedynczo lub w ramach usługi Prenumeraty.
12. Produkt Fizyczny – magazyn, raport lub inne treści dostępne w wersji papierowej, sprzedawane i przesyłane w drodze Dostawy pojedynczo lub w ramach usługi Prenumeraty.
13. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z ITwiz czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
14. Usługi – usługi świadczone przez ITwiz drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, w tym w szczególności w postaci Konta oraz udostępnienia funkcjonalności Kiosku.
15. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny bezpłatnie pod adresem https://itwiz.pl/regulamin_kiosku/.
16. Kodeks cywilny – ustawa z 23.04.1964 Kodeks cywilny.
17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30.05.2014 o prawach konsumenta.

§ 2. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Kiosku oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania przez Użytkowników Zamówień oraz związanych z nimi płatności i reklamacji.
2. ITwiz świadczy bezpłatnie na rzecz Użytkowników usługę polegającą na udostępnieniu funkcjonalności Kiosku za pośrednictwem Konta oraz inne usługi związane z realizacją Zamówienia lub Prenumeraty.
3. Zamówienie składane jest w wyniku złożenia przez Użytkownika za pośrednictwem Kiosku oświadczenia polegającego na wyborze dostępnych w Katalogu Produktów Cyfrowych lub Produktów Fizycznych, wprowadzeniu poprawnych danych adresowych lub poprawnego adresu poczty elektronicznej oraz zapłaceniu Ceny. Zamówienie uznaje się za potwierdzone z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail od Kiosku, potwierdzającej poprawne złożenie Zamówienia i przyjęcie go do realizacji.

§ 3. Konto

1. W celu korzystania z usług dostępnych w Kiosku, w tym do składania Zamówień, Użytkownik może używać przypisanego mu Konta, do założenia którego niezbędne jest posiadanie aktywnego (nietymczasowego) konta poczty elektronicznej.
2. Użytkownik może założyć Konto jedynie podczas procesu składania Zamówienia, podając dane niezbędne do jego realizacji (m.in. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i opcjonalnie NIP) i zaznaczając checkbox „Stworzyć konto?”.
3. Jeżeli udostępnione dane będą niewystarczające do zrealizowania Zamówienia lub Umowy, Użytkownik zostanie poproszony w późniejszym terminie o uzupełnienie niezbędnych danych.
4. Konto zostaje aktywowane w momencie złożenia Zamówienia przez Użytkownika, który dopełnił wszelkich czynności opisanych w ust. 2 powyżej. W tym samym momencie zostaje zawarta pomiędzy ITwiz a Użytkownikiem umowa o korzystanie z Kiosku na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa, działaniami Użytkownika, które ITwiz uzna za szkodliwe dla Kiosku, rażącym naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, rażącym naruszeniem przez ITwiz przepisów prawa, umowa zawarta przez Użytkownika z ITwiz (dotycząca określonego Konta) może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno zostać wysłane na adres e-mail podany przy rejestracji, a w przypadku oświadczenia Użytkownika – elektronicznie za pomocą Konta lub na adres e-mail ITwiz – kiosk@itwiz.pl.
6. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź elektronicznie oświadczenie skierowane do ITwiz zgodnie z poprzedzającym punktem. Konto może zostać wyrejestrowane tylko w przypadku, gdy wszystkie Zamówienia Użytkownika zostały zrealizowane przez ITwiz bądź Cena została Użytkownikowi zwrócona przez ITwiz. Usunięcie Konta nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do złożenia reklamacji dotyczącej danego Zamówienia.
7. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną (w postaci dostępu do Kiosku za pośrednictwem Konta) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub elektronicznie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia aktywacji Konta.
8. W związku z wyrejestrowaniem Konta lub odstąpieniem przez Użytkownika od umowy, o której mowa w ust. 4 powyżej, Konto Użytkownika zostanie zdezaktywowane.
9. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany lub aktualizacji danych podanych podczas rejestracji, bądź korzystania z Kiosku (np. w przypadku składania Zamówienia). Dokonanie zmian następuje poprzez wprowadzenie nowych danych pod adresem internetowym https://itwiz.pl/konto-uzytkownika/. ITwiz zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji zmienionych danych.
10. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim poza upoważnionymi przez Użytkownika osobami. Właścicielem Konta w Kiosku jest osoba, która je zakłada, podając przy rejestracji swój adres e-mail. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa danych do logowania przed dostępem osób nieuprawnionych.
11. Warunkiem zarejestrowania się, a także złożenia zamówienia w Kiosku bez uprzedniej rejestracji Konta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja przez Użytkownika, a także zapoznanie się z Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies. W przypadku niezarejestrowania Konta, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz korzystania z wszystkich wskazywanych mu uprawnień wynikających z przetwarzania danych osobowych – za pomocą zgłoszenia przesłanego do ITwiz na adres e-mail wskazany w Polityce Prywatności ITwiz.
12. ITwiz zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta, na którym przez dwa lata nie odnotowano jakiejkolwiek aktywności (rozumianej jako logowanie lub Zamówienie).

§ 4. Warunki korzystania z Kiosku

1. ITwiz dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z Kiosku było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń (zarówno stacjonarnych, jak i mobilnych) oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Kiosku to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript, obsługująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o odpowiedniej przepustowości.
2. ITwiz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Kiosku w wymiarze 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Z uwagi na złożony charakter systemu informatycznego Kiosku, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, za które ITwiz nie ponosi odpowiedzialności. W każdym przypadku ITwiz postara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
3. Aby rozwijać Kiosk oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. ITwiz zapewni, aby przerwy techniczne były zaplanowane na godziny nocne. Jakakolwiek przerwa w funkcjonowaniu Kiosku nie wpływa na realizację już złożonego Zamówienia.
4. Do korzystania z Kiosku niezbędne jest urządzenie elektroniczne z dostępem do internetu, np. komputer, tablet lub smartfon z przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
5. Do korzystania z dostarczonych Użytkownikowi Produktów Cyfrowych potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach wymienionych w ust. 5 powyżej, pozwalające na odczyt plików w formacie PDF.

§ 5. Składanie Zamówienia

1. Złożenie Zamówienia następuje w taki sposób, że Użytkownik wybiera dostępny Produkt Fizyczny lub Produkt Cyfrowy z Katalogu.
2. Po wybraniu właściwych Produktów Fizycznych lub Produktów Cyfrowych, Użytkownik podaje również dane niezbędne do zawarcia Umowy (w szczególności dane niezbędne do Dostawy) lub potwierdza dane będące już przypisane do Konta. Użytkownik może zażądać wystawienia faktury VAT, podając przy składaniu Zamówienia NIP oraz nazwę firmy.
3. Po złożeniu Zamówienia zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a ITwiz umowa na dostarczenie danego Produktu Cyfrowego lub Produktu Fizycznego (Umowa) z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty Ceny przez Użytkownika.
4. Następnie Użytkownik przechodzi do uiszczenia Ceny zgodnie z dostępnymi w Kiosku metodami płatności, wskazanymi w § 8 Regulaminu.
5. Warunki zaakceptowanego Zamówienia ITwiz przesyła Użytkownikowi na adres e-mail podany przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówienia.
6. Ceny podawane w Katalogu są wiążące w chwili składania Zamówienia, zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Ceny mogą zostać pomniejszone w przypadku przyznania rabatu wskutek użycia kuponu rabatowego.
7. Ceny oraz opisy Produktów Fizycznych lub Produktów Cyfrowych widniejące w Katalogu stanowią informację handlową. Dla uniknięcia wątpliwości, nie są one ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby złożenia konkretnego Zamówienia – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez ITwiz.
8. Informacja na temat całkowitego kosztu Zamówienia wraz z kosztami dostawy przedstawiana jest Klientowi na stronie Kiosku, po wybraniu interesujących Klienta pozycji Katalogu.
9. Cena podana przy każdym Produkcie Fizycznym jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
10. ITwiz zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów Fizycznych oraz Produktów Cyfrowych prezentowanych w Katalogu Kiosku, zamieszczania informacji o nowych Produktach Fizycznych lub Produktach Cyfrowych, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych w Kiosku, bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie ITwiz nie wpływa na Zamówienia potwierdzone przed datą wejścia w życie zmiany Ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów Fizycznych lub Produktów Cyfrowych, realizacja Zamówień następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
12. Podczas dokonywania Zamówienia Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. ITwiz nie bierze odpowiedzialności za błędnie podane dane adresowe do Dostawy, dane kontaktowe, adres mailowy i numer telefonu oraz dane do rachunku/faktury czego skutkiem było opóźnienie w Dostawie lub jej całkowity brak.
13. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i niezwłocznego informowania ITwiz o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację Zamówienia. Zmiany powinny być przesłane mailem na adres: kiosk@itwiz.pl.
14. W przypadku niedostępności całości lub części Przedmiotu Zamówienia przed jego potwierdzeniem, ITwiz poinformuje o tym Użytkownika w wiadomości e-mail, wskazując niedostępne części Zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 3.
15. Do każdego złożonego Zamówienia ITwiz wystawi Użytkownikowi fakturę lub fakturę VAT zgodnie z danymi wprowadzonymi na etapie składania Zamówienia.
16. Informacje dotyczące Zamówień wstrzymanych, anulowanych oraz nieudanych są przechowywane przez 3 miesiące od daty ich zarejestrowania w systemie. Informacje dotyczące zamówień zrealizowanych są przechowywane przez 2 lata od daty ich złożenia.
17. Klient może zweryfikować status zamówienia pod adresem: https://itwiz.pl/konto-uzytkownika/.

§ 6. Realizacja Zamówienia

1. ITwiz przystąpi do realizacji Zamówienia w momencie zaksięgowania środków wynikających z zapłaty Ceny przez Użytkownika.
2. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 14 dni od dnia zaksięgowania Ceny przez ITwiz. Na żądanie Użytkownika Produkt Cyfrowy zostanie mu udostępniony przed upływem 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, pod warunkiem zapłaty Ceny. W takim przypadku Użytkownikowi nie będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od Zamówienia.
3. ITwiz dołoży wszelkich starań, aby Produkty Fizyczne prezentowane w Kiosku pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części przedmiotu Zamówienia, ITwiz niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i w przypadku dokonania zapłaty Ceny przez Użytkownika zaproponuje w wiadomości e-mail modyfikację Zamówienia polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi Produktu Cyfrowego zamiast niedostępnego Towaru Cyfrowego.
4. W przypadku, gdy Użytkownik przystanie na propozycję opisaną w ust. 3 powyżej – przez co rozumie się wyraźne zaakceptowanie propozycji ITwiz poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail – ITwiz dokona Dostawy w sposób właściwy dla Produktu Cyfrowego oraz zwróci Użytkownikowi ewentualną różnicę ceny między Produktem Fizycznym, a Produktem Cyfrowym w terminie 14 dni.
5. W przypadku, gdy Użytkownik nie przystanie na propozycję opisaną w ust. 4 powyżej – przez co rozumie się brak odpowiedzi na propozycję ITwiz lub wyraźne odrzucenie propozycji ITwiz poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail – zwróci mu Cenę. W tym przypadku poczytuje się, że Użytkownik odstąpił od Umowy.
6. W przypadku zamówienia w jednym Zamówieniu zarówno Produktu Fizycznego, jak i Produktu Cyfrowego, Produkt Fizyczny dostarczany jest pod adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika, natomiast Produkt Cyfrowy dostarczany jest pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą dostarczenia ostatniego Produktu Cyfrowego lub Produktu Fizycznego stanowiącego element Zamówienia.
7. Zamówienie Produktów Fizycznych dostarczane jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa jest bezpłatna. Dostawa Produktów Fizycznych odbywa się przesyłką listową za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Dostawa Produktów Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, do której załączony jest Produkt Cyfrowy.
8. ITwiz dołoży wszelkich starań w celu realizacji Zamówienia w terminie wskazanym w §6.2 Regulaminu. Informacje dotyczące Dostawy są przekazywane Użytkownikowi w trakcie realizacji Zamówienia.
9. ITwiz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i inne utrudnienia spowodowane przez podmiot wykonujący Dostawę, wynikające z przyczyn niezawinionych przez ITwiz.
10. Zamówienie o różnym czasie kompletacji wszystkich Produktów Fizycznych lub Produktów Cyfrowych wysyłane jest po skompletowaniu całości Zamówienia.
11. W przypadku, gdy podany w §6.2 Regulaminu maksymalny czas kompletowania Zamówienia zostanie przekroczony, a część Zamówienia nie zostanie jeszcze skompletowana, ITwiz informuje Użytkownika w wiadomości e-mail, jaki element Zamówienia jest niedostępny. W takiej sytuacji, ITwiz może zaproponować Użytkownikowi:

 • 11.1. rezygnację z całego Zamówienia – w przypadku wybrania takiej opcji przez Użytkownika, ITwiz będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia oraz zwróci Użytkownikowi Cenę;
 • 11.2. rezygnację z niedostępnych elementów Zamówienia – spowoduje to realizację Zamówienia w zakresie dostępnej części i Kiosk będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie niedostępnych pozycji, natomiast ITwiz zwróci Użytkownikowi Cenę niezrealizowanej części Zamówienia;
 • 11.3. wyrażenie zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na kompletację całego Zamówienia;
  przy czym Użytkownik dokonuje wyboru poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail ITwiz.

§ 7. Prenumerata

1. Zamówienie Prenumeraty odbywa się na zasadach określonych poniżej.
2. ITwiz udostępnia Produkty Fizyczne z oferty Kiosku w okresowej prenumeracie. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje kolejne wydania zgodnie z ofertą ITwiz obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia na Prenumeratę. Prenumerata polega na periodycznym dostarczaniu Użytkownikowi Produktów Fizycznych w terminie 14 dni od dnia wydania każdego z kolejnych wydań Produktu Fizycznego.
3. Użytkownik może odstąpić od Prenumeraty w ciągu 14 dni od otrzymania pierwszego Produktu Fizycznego w ramach Prenumeraty.
4. Użytkownik zamawiający Prenumeratę ma możliwość uzyskania nieodpłatnego dostępu do publikacji ITwiz objętych Prenumeratą w wersji cyfrowej. Publikacje dostępne są za pośrednictwem aplikacji mobilnej ITwiz lub strony internetowej https://cyfrowy.itwiz.pl/ („Cyfrowy ITwiz”). Proces rejestracyjny do Cyfrowego ITwiz odbywa się za pośrednictwem platformy zewnętrznej. Użytkownik otrzymuje dane do logowania (login oraz kod), które wprowadza do platformy zewnętrznej celem uzyskania dostępu do publikacji. Odstąpienie lub wypowiedzenie Prenumeraty oznacza utratę dostępu do Cyfrowego ITwiz.
5. Płatność za Prenumeratę następuje jednorazowo, z góry, tj. za cały wskazany w Katalogu okres.

§ 8. Płatności

1. Płatność Ceny następuje:

 • 1.1. za pośrednictwem serwisu PayU – dowolnymi obsługiwanymi przez tę formę formami płatności;
 • 1.2. bezpośrednio przelewem bankowym na konto wskazane w potwierdzeniu Zamówienia przesłanym przez ITwiz w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia.

2. W przypadku wybrania formy płatności opisanej w § 8.1.2. Regulaminu, ITwiz może wystawić Użytkownikowi fakturę pro-forma, na podstawie której Użytkownik dokona płatności za zamówione produkty. W takiej sytuacji Użytkownik powinien dokonać płatności przelewem, w terminie 14 dni od otrzymania faktury pro-forma.
3. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w ust. 1.2 lub 3 powyżej, Zamówienie zostanie anulowane i ITwiz będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji.
4. W przypadku braku zapłaty Ceny przez Użytkownika, ITwiz wezwie Użytkownika do zapłaty Ceny w terminie nie krótszym niż 7 dni; w przypadku przekroczenia tego terminu, ITwiz odstąpi od Umowy.

§ 9. Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące niepoprawnego funkcjonowania Kiosku, dostępu do Kiosku. dotyczące danego Zamówienia lub prenumeraty, Użytkownik może zgłosić w szczególności poprzez:

 • 1.2 pisemnie na adres ITwiz wskazany w § 1 ust. 2;
 • 1.3 mailowo na adres: kiosk@itwiz.pl.

2. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, sposoby złożenia reklamacji wskazane w poprzedzającym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego sposobu.
3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe, opis stanu faktycznego (w tym m.in. numer zamówienia lub faktury) oraz żądanie. Użytkownik może zostać poproszony o podanie dodatkowych okoliczności lub dokumentów, jeżeli będą one niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
4. ITwiz rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
5. Decyzję w przedmiocie reklamacji Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, a w przypadku braku Konta, drogą wiadomości zwrotnej na adres podany w reklamacji.
6. ITwiz odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Fizycznego lub Produktu Cyfrowego Użytkownikowi.
7. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę sprzedanego Produktu Fizycznego lub Produktu Cyfrowego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Użytkownikiem jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Fizycznego lub Produktu Cyfrowego Użytkownikowi.
8. Cena (w tym koszty odesłania do ITwiz reklamowanego produktu) jest zwracana przelewem bankowym na podany przez Klienta numer konta w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt Cyfrowy lub Produkt Fizyczny jest odsyłany do Użytkownika listem zwykłym na adres Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
10. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Użytkownika będącego konsumentem, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
11. Użytkownik nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Użytkownik niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność ITwiz z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do Ceny, jaką za dany Produkt Fizyczny lub Produkt Cyfrowy uiścił Użytkownik.

§ 10. Odstąpienie

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Zamówień składanych przez Użytkownika będącego osobą fizyczną, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Zamówień składanych przez Użytkownika będącego konsumentem).
2. Użytkownik może w terminie 14 dni odstąpić od Zamówienia bez podawania przyczyny.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Zamówienia rozpoczyna się:

 • 3.1. dla Produktu Fizycznego (poza Prenumeratą) – od objęcia go w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 • 3.2. dla Zamówienia Produktu Cyfrowego – od dnia złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 4;
 • 3.3. dla Zamówienia Prenumeraty – od objęcia w posiadanie pierwszego dostarczonego w ramach Prenumeraty Produktu Fizycznego;
 • 3.4. dla umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (Konto) – od dnia założenia Konta.

4. Użytkownik po złożeniu Zamówienia może wyrazić zgodę na spełnienie przez ITwiz świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od Zamówienia, o którym mowa w art. 27 Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku wyrażenia tej zgody, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Zamówienia w zakresie zrealizowanych zamówień Produktów Cyfrowych, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku braku wyrażenia zgody, Zamówienie zostanie zrealizowane po upływie terminu na odstąpienie.
5. Użytkownik może odstąpić od Zamówienia, przesyłając ITwiz jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby ITwiz wskazany w §1.2 Regulaminu lub pod adresem elektronicznym: kiosk@itwiz.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
6. ITwiz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Zamówienia, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną Cenę. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu Fizycznego ponosi Użytkownik.
7. W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Zamówienia Użytkownik zobowiązany jest zwrócić ITwiz zamówiony uprzednio Produkt Fizyczny. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu Fizycznego, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu Fizycznego. ITwiz może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu Fizycznego z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. ITwiz dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia drogą elektroniczną ITwiz obowiązana jest niezwłocznie przesłać temu Użytkownikowi na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia.

§ 11. Odpowiedzialność

1. ITwiz dołoży należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Kiosku oraz należytej realizacji Zamówień, jak również w celu ochrony danych zawartych w Kiosku.
2. Użytkownikowi kupującemu Produkt Cyfrowy przysługuje licencja na korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem. Użytkownikowi nie przysługują żadne inne specjalne prawa, w szczególności prawo do nieautoryzowanego powielania lub modyfikacji Produktu Cyfrowego i materiałów dołączonych, jak również kopiowania całości lub części Produktu Cyfrowego ani żadnej jego części lub dokumentacji w internecie.
3. Korzystając z Produktów Cyfrowych, Użytkownik zobowiązany jest korzystać z nich wyłącznie na własny użytek oraz nie udostępniać ich podmiotom trzecim zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem wyjątków w prawie przewidzianych. Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 12. Dane osobowe, Cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ITwiz.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego dostępu do Kiosku oraz realizacji usług dostępnych za jego pośrednictwem oraz dla realizacji Zamówień.
3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym cele, w jakich ITwiz przetwarza dane osobowe, podstawy przetwarzania, przysługujące Użytkownikom prawa oraz inne kwestie związane z ochroną danych osobowych, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://itwiz.pl/polityka-prywatnosci/.
4. Informacje dotyczące tego, z jakich plików cookies oraz w jakim celu korzysta ITwiz, znajdują się w Polityce Cookies dostępnej pod adresem: https://itwiz.pl/polityka-korzystania-ze-strony-internetowej-plikow-cookies-itwiz-media-group/.

§ 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dotyczących działania Kiosku lub Zamówienia ma charakter dobrowolny. Poniższe postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania ITwiz do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym lub pozasądowym roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

3. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • 3.1. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
 • 3.2. Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 • 3.3. Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a ITwiz, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 • 3.4. Użytkownik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to również źródło informacji odnośnie do form pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami.

§ 14. Prawa autorskie

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Kiosku jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym Produktów Cyfrowych, okładek Produktów Fizycznych, treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do ITwiz lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Kioskowi obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia, niezależnie od tego, z jakiego urządzenia następuje do niego dostęp.
2. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z funkcjonalności Kiosku, jak również z treści zamieszczonych przez ITwiz lub inne podmioty nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie osobistego użytku i w zakresie niezbędnym do korzystania z funkcjonalności Kiosku. Wykorzystanie w innym celu wymaga uprzedniej oraz pisemnej zgody ITwiz.
3. Znaki towarowe ITwiz oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. O zmianie Regulaminu ITwiz informuje Użytkowników i udostępnia im zmieniony Regulamin m.in. poprzez zmieszczenie informacji na stronie Kiosku oraz poprzez wiadomość e-mail. Zmiany wchodzą w życie we wskazanym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie Kiosku lub zawiadomienia Użytkownika. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji zmian, co spowoduje wypowiedzenie umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, zawartej między Użytkownikiem a ITwiz ze skutkiem natychmiastowym, w efekcie czego Konto Użytkownika zostanie dezaktywowane zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu.
2. Prawem właściwym dla stosunków cywilnoprawnych pomiędzy Użytkownikiem a ITwiz wynikających m.in. z funkcjonowania Kiosku oraz składania Zamówień, jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
3. Do posiadania aktywnego konta w Kiosku konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
4. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://itwiz.pl/kiosk/regulamin_kiosku i wchodzi w życie z dniem 07.10.2021 r.