Regulamin zakupów w kiosku internetowym ITwiz

Regulamin zakupów w kiosku internetowym ITwiz

§1. Strony i przedmiot transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.itwiz.pl/kiosk, prowadzony przez ITwiz Media Group sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, NIP: 113- 00-16-276, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498451 (dalej również zwany jako “Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.itwiz.pl/kiosk towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.itwiz.pl/kiosk, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.itwiz.pl/kiosk, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.itwiz.pl/kiosk pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§2. Transakcja

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.itwiz.pl/kiosk można dokonywać:
poprzez strony internetowe sklepu www.itwiz.pl/kiosk wypełniając stosowny formularz,
2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

§3. Płatność

1. W sklepie www.itwiz.pl/kiosk istnieje możliwość dokonywania płatności za pośrednictwem serwisu PayU – dowolnymi obsługiwanymi formami płatności.
2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.

§4. Dostawa

1. Zamówione towary są dostarczane bezpłatnie wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia są wysyłane przesyłką listową.
2. Czas dostarczenia towarów wynosi do 14 dni. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu jak najszybszej realizacji zamówienia.

§5. Reklamacje i zwroty

1. ITwiz Media Group sp. z o. o. odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
2. Za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu ITwiz Media Group sp. z o. o. jest odpowiedzialny dział sprzedaży: kiosk@itwiz.pl.

§6. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.itwiz.pl/kiosk jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ITwiz Media Group sp. z o. o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
2. ITwiz Media Group sp. z o. o.  informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez ITwiz Media Group sp. z o. o.  dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
3. ITwiz Media Group sp. z o. o.  szanuje prawa do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym  https://itwiz.pl/polityka-prywatnosci/.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.itwiz.pl/kiosk konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://itwiz.pl/kiosk/regulamin_kiosku.