InfrastrukturaCIO

W dobie cyfrowej transformacji biznesu proste monitorowanie działania infrastruktury IT nie wystarcza

Advertorial

Dynamiczny rozwój oraz stale rosnące w ostatnich latach znaczenie technologii w biznesie przełożyło się na ogromny wzrost złożoności firmowych środowisk IT. Konieczne stało się kontrolowanie działania poszczególnych elementów środowisk IT nie tylko w wymiarze technicznym, ale także w kontekście ich wpływu na konkretne transakcje biznesowe. Taką możliwość – i sporo więcej – zapewniają dziś rozwiązania typu Full-Stack Observability.

W dobie cyfrowej transformacji biznesu proste monitorowanie działania infrastruktury IT nie wystarcza

Technologie IT zapewniają dziś zaplecze dla sprawnego przebiegu ważnych procesów biznesowych. Stają się też fundamentem dla wielu krytycznych obszarów działalności – od kontaktu z klientami, przez tworzenie przewag konkurencyjnych, po możliwość ciągłego dostosowywania działalności biznesowej do zachodzących w jej otoczeniu zmian.

Konieczne bieżące monitorowanie działania środowiska IT

W świecie, w którym coraz większa liczba interakcji z klientami w jakimś stopniu opiera się na kanałach cyfrowych, ich efektywne funkcjonowanie staje się kluczowym wymogiem biznesowym. Zapewnienie sprawnego działania środowisk IT stanowi więc już zagadnienie o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania biznesu. Oczywista staje się więc konieczność posiadania rozwiązań, które pozwalają na bieżąco monitorować oraz analizować działanie całego środowiska IT – jego wpływu na działanie procesów biznesowych i na poziomie pojedynczych transakcji lub funkcji kodu aplikacyjnego.

W dobie cyfrowej transformacji biznesu proste monitorowanie działania infrastruktury IT nie wystarcza W dobie cyfrowej transformacji biznesu proste monitorowanie działania infrastruktury IT nie wystarcza

Nie bez znaczenia jest tu także – rosnąca w obliczu popularyzacji modeli chmury obliczeniowej i multicloud, mikroserwisów i konteneryzacji, a nawet wirtualizacji sieci – złożoność środowisk IT. W wielu organizacjach, bez narzędzi zapewniających całościowy i kompleksowy wgląd w funkcjonowanie poszczególnych warstw infrastruktury nie da się efektywnie zarządzać obszarem IT.

Biznes i klienci wymagają nowych, cyfrowych rozwiązań

Zmieniające się potrzeby biznesowe i rosnące znaczenie sprawnego działania złożonych technologicznie rozwiązań, oznaczają nierzadko konieczność zmiany dotychczasowych reguł zarządzania środowiskami IT, szczególnie w kontekście zapewnienia ich wysokiej dostępności, rozwoju oraz ochrony danych. Źródło tych potrzeb tkwi przede wszystkim w zachowaniach klientów. Jako konsumenci oczekujemy dziś nie tylko wysokiej jakości produktów oraz usług, sprawnej obsługi i konkurencyjnej ceny, ale także możliwości nawiązania kontaktu z dostawcą praktycznie w każdym momencie i w dowolny, preferowany przez nas sposób. Coraz częściej robimy to za pośrednictwem kanału cyfrowego. Zmiany w tym obszarze przyspieszyła też pandemia COVID-19.

Postępy cyfrowej transformacji pod ogromną presją stawiają zespoły odpowiedzialne za sprawne działanie infrastruktury, a także dostępność zasobów i jakość działania aplikacji. Ciągle potrzebne są nowe rozwiązania techniczne i procesowe, które odpowiadają potrzebom klientów lub planom rozwoju biznesu. Większość z tych innowacji sprowadza się do zmian organizacyjnych i procesowych. Za ich bieżące funkcjonowanie odpowiadają zaś konkretne, precyzyjnie zdefiniowane aplikacje czy nawet mikroserwisy. Z analiz IDC wynika np., że statystyczna aplikacja biznesowa typu Cloud Native posiada od 5 do 15 zależności od innych aplikacji, usług, zasobów lub interfejsów API. Błędne funkcjonowanie każdego z tych elementów może więc rodzić ryzyko biznesowe. Każdy taki element powinien zatem podlegać wnikliwej obserwacji, która pozwoli wychwycić wszelkie nieprawidłowości i odchylenia parametrów sygnalizujące potencjalną awarię.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa i organizacje różnego rodzaju ciągle znajdują się pod silną presją w zakresie poprawy efektywności wykorzystania zasobów IT i środków finansowych. Tym bardziej niezbędne stają się narzędzia pozwalające monitorować cały stos rozwiązań i usług, które składają się na środowisko IT organizacji, tak aby posiadane zasoby działały w jak najlepszy sposób i były jak najlepiej użytkowane.

Tradycyjny monitoring środowiska IT to za mało

Różnic pomiędzy klasycznym podejściem do monitoringu IT, a obserwowalnością w zakresie całego stosu technologicznego jest wiele. Tradycyjny monitoring najczęściej opiera się na predefiniowanych, statycznych widokach obejmujących jedynie wybrany obszar infrastruktury IT. Sprawia to, że nie uwzględnia mniej oczywistych zależności, które często występują w nowoczesnych środowiskach. Tego typu narzędzia zwykle nie zapewniają też wystarczającej widoczności w zakresie wszystkich, kluczowych usług chmurowych, mikroserwisów, aplikacji, zasobów sieciowych i obliczeniowych.

Rozwiązania typu Full-Stack Observability stanowią właśnie rozszerzenie tradycyjnego monitoringu. Pozwalają bowiem prześledzić w czasie rzeczywistym zachowanie wszystkich komponentów środowiska, wpływających na przebieg konkretnej transakcji, działanie wybranej aplikacji lub wystąpienie awarii. Umożliwiają też łatwe wyszukiwanie pierwotnej przyczyny problemów i dostarczają informacji pozwalających ją zneutralizować.

Full-Stack Observability: precyzyjne odszukanie źródła awarii

Platformy Full-Stack Observability zapewniają również dostęp do detalicznych danych związanych z rzeczywistym funkcjonowaniem całego środowiska IT. Potrafią sięgać do analizy działania kodu źródłowego pojedynczych kontenerów aplikacyjnych i łączyć wnioski z tych analiz z danymi dotyczącymi funkcjonowania innych warstw środowiska IT. Informacje te wydatnie ułatwiają zespołom DevOps utrzymanie, planowanie rozwoju i zapewnienie dostępności kluczowych rozwiązań na oczekiwanym przez użytkowników biznesowych poziomie.

Co więcej, dane te pomagają zrozumieć faktyczny sposób działania infrastruktury w danym momencie. Ma to duże znaczenie w obliczu coraz większej dynamiki zmian oraz złożoności środowisk IT. Informacje dostępne w ramach systemów klasy Full-Stack Observability mogą mieć także ogromne znaczenie dla zrozumienia charakteru obserwowanych w firmowych środowiskach incydentów bezpieczeństwa. Coraz częściej stanowią też fundament nowoczesnego podejścia do cyberbezpieczeństwa.

Zapewniając wspólny punkt odniesienia oraz fundament dla sprawnej komunikacji, koncepcja Full-Stack Observability niesie także unikalne wartości m.in. dla zespołów odpowiedzialnych za rozwój aplikacji i ich niezawodność, sprzęt i cyberbezpieczeństwo. Przede wszystkim jednak obserwowalność całego stosu technologii dostarcza mierzalnych kryteriów pozwalających ocenić, w jaki sposób poszczególne elementy środowiska IT wpisują się w realizację celów biznesowych. W tym wymiarze, koncepcja Full-Stack Observability zapewnia rzetelne i wiarygodne miary do oceny efektywności infrastruktury IT z perspektywy biznesu.

Im więcej wiesz, tym więcej możesz poprawić

Koncepcja Full Stack Observability pozwala też na ujednolicenie i scentralizowanie informacji o bieżącym funkcjonowaniu całego środowiska IT, w tym aplikacji, usług chmurowych, infrastruktury sieciowej oraz zasobów lokalnych. Zapewnienie jednolitego, kontekstowego wglądu w szereg informacji o działaniu całego stosu rozwiązań, usług i aplikacji pozwala na bardziej trafne i szybsze identyfikowanie ewentualnych źródeł problemów w poszczególnych warstwach środowiska.
Realne staje się wręcz mapowanie obciążeń, zasobów, zależności w sposób umożliwiający dynamiczną optymalizację działania infrastruktury tak, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia użytkownikom najważniejszych aplikacji. W efekcie pozwala poprawić rentowność lub ograniczyć odpływ klientów.

Co więcej, dzięki uzupełnieniu narzędzi pozwalających na gromadzenie informacji o działaniu środowiska IT w czasie rzeczywistym o rozwiązania analityczne dużo łatwiejsza staje się operacjonalizacja takich danych, czyli podejmowanie decyzji w zakresie rozwiązywania problemów czy poprawy efektywności działania warstwy IT w sposób rzutujący na efekty biznesowe organizacji.

Uzupełnieniem tych możliwości jest także automatyzacja niektórych operacji i działań zaradczych. Pozwala to m.in. sprawnie eliminować potencjalne problemy zanim wpłyną one na funkcjonowanie organizacji. Daje także szansę na odciążenie zespołu administratorów. Wymiar biznesowy ma tu prawdopodobnie szczególne znaczenie.
Rozwiązania Full Stack Observability tworzą fundament do wdrożenia reguł ciągłej optymalizacji funkcjonowania organizacji na styku technologii i biznesu. Zapewnia także dodatkową, kluczową w dzisiejszych czasach, perspektywę spojrzenia na działanie aplikacji i infrastruktury IT w kontekście realnego ich wpływu na powodzenie inicjatyw biznesowych.

Przykładowe korzyści z wdrożenia koncepcji Full-Stack Observability

• Poprawa doświadczeń klientów i użytkowników korzystających z usług oraz aplikacji biznesowych.
• Skrócenie liczby przestojów, długości ich trwania oraz wpływu na istotne parametry biznesowe.
• Poprawa kontroli kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich w obszarze IT.
• Usprawnienie pracy zespołów odpowiedzialnych za obszar IT oraz rozwój aplikacji.
• Podniesienie dynamiki rozwoju biznesu poprzez przyspieszenie innowacji w obszarze aplikacji.
• Wsparcie dla inicjatyw DevOps.
• Precyzyjne i całościowe raportowanie efektywności funkcjonowania organizacji w wymiarze IT.
Źródło: IDC, oprac. wł.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.