InfrastrukturaCyberbezpieczeństwoCloud computingPREZENTACJA PARTNERA

Diagnoza bezpieczeństwa chmury – skanujesz, leczysz, zapobiegasz

Advertorial

Na przestrzeni lat świadomość dotycząca znaczenia ochrony danych widocznie wzrosła, nie tylko w organizacjach bezpośrednio związanych z sektorem technologii informatycznych. Wpływ na zmianę sposobu myślenia o kwestii bezpieczeństwa ma coraz większa intensyfikacja i złożoność ataków natury wirtualnej. Nawet w najlepiej chronionych branżach, takich jak przedsiębiorstwa o profilu medycznym czy finansowym wyciek informacji to nadal zjawisko powszechne. Pomimo wdrożenia zaawansowanych narzędzi wspierających systemy bezpieczeństwa, wciąż jesteśmy o krok za atakującymi, którzy nie ustają w poszukiwaniach coraz nowszych sposobów na przełamanie bariery cyberochrony.

Diagnoza bezpieczeństwa chmury – skanujesz, leczysz, zapobiegasz

Doskonałym przykładem jest niedawny incydent wycieku danych z bazy firmy, będącej kluczowym graczem w sektorze podmiotów medycznych. Jest to nie tylko wyraźne ostrzeżenie dla całej branży, ale sygnał aktywizujący do weryfikacji podatności środowiska IT. Wraz z ciągłym rozwojem infrastruktury chmurowej, pojawiają się nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem danych – niepowołany dostęp do zasobów skutkujący wyciekiem ważnych informacji, czy paraliżujący normalne funkcjonowanie firmy atak hakerski to tylko część z aktualnych zagrożeń cybernetycznych. Wprowadzenie regularnych skanów podatności infrastruktury chmurowej staje się obecnie koniecznością, aby utrzymać pełną ochronę zasobów. Dowiedz się, jak dobrze wykorzystać potencjał tego narzędzia.

Kluczowa rola badań infrastruktury – strategia regularnych skanów podatności

Coraz większa liczba danych przechowywanych w chmurze i rozwój technologii z zakresu cloud computing bezpośrednio wiążą się z rosnącą częstotliwością i złożonością zagrożeń wirtualnych.

Wdrożenie nowego podejścia w kwestii kontroli stanu bezpieczeństwa infrastruktury stało się priorytetem i coraz więcej organizacji gotowych jest do wprowadzenia całego zestawu funkcji służących do identyfikacji i minimalizacji ryzyka. Taka strategia skutecznie odpowiada na aktualne wyzwania branży, pozwalając zachować najwyższy poziom ochrony przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności i dostępności usług. Analiza zagrożeń, wykrywanie słabych punktów oraz cykliczne skanowanie pozwalają szybko reagować na potencjalne incydenty, zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w chmurze i sprostać restrykcyjnym wymaganiom prawnym i regulacjom wewnętrznym.

Skan to jednak jedynie diagnoza, która na nic się zda bez realizacji recepty i kontynuacji leczenia, czyli wdrożenia strategii poprawy bezpieczeństwa danych w chmurze. Na rynku istnieje wiele aplikacji do weryfikacji podatności systemów, są one jednak wyłącznie natywnymi programami, które tracą na funkcjonalności przez brak ingerencji jednego z ważniejszych czynników – czynnika ludzkiego. Analiza środowiska na podstawie wiedzy i doświadczenia zespołu inżynierów pozwoli na implementację najskuteczniejszej metody zapobiegawczej. Wsparcie wykwalifikowanych ekspertów to szansa na wybór koncepcji działań opracowanej na podstawie indywidualnych polityk bezpieczeństwa i wewnętrznych regulacji organizacji. Zaufany zespół i dostawca usług chmurowych stają się niezbędni do sprawnej analizy, szczegółowej charakterystyki infrastruktury oraz celnych rekomendacji naprawczych wraz z propozycją rzetelnego planu działania.

Lepiej zapobiegać niż leczyć – recepta na zdrowie w chmurze

Jaki jest najskuteczniejszy sposób przeciwdziałania zagrożeniom? Precyzyjny, całodobowy monitoring i… oczy dookoła głowy. Czy to wystarczy? Nawet najdokładniejszy system kontroli powinien być wspierany dodatkowymi narzędziami do weryfikacji luk bezpieczeństwa.

Skan podatności staje się pierwszą warstwą i podstawowym działaniem w przekrojowej strategii cyberochrony. Bez takiego filaru, podejmowanie kolejnych kroków może stać się nie tyko nieopłacane finansowo, lecz przede wszystkim mało skuteczne. Co więcej, skan nie powinien być traktowany jako zdarzenie jednostkowe i sporadycznie wykonywana aktywność. Powinien być to proces ciągły i regularny, aby zagwarantować pełną skuteczność operacyjną. Analogicznie do systemów monitoringu, które na bieżąco sprawdzają np. poprawne działanie serwisów internetowych – skan podatności należy rozpatrywać jako stały i integralny element procesów kontroli bezpieczeństwa. Jest to znacząca zmiana jakościowa w postrzeganiu tego narzędzia, która nieustannie napędzana jest przez dynamicznie ewoluujący rynek danych.

Podsumowując, wszystkie dodatkowe działania np. wdrożenia testów penetracyjnych należy rozpatrywać w następnej kolejności, jako drugą warstwę systemów zabezpieczeń. Brak regularnych skanów podatności może negatywnie wpłynąć na efektywność kosztową i operacyjną, nawet w przypadku implementacji zaawansowanych i droższych narzędzi.

Regulacje prawne vs. bezpieczeństwo infrastruktury IT

Obecne regulacje prawne, takie jak RODO czy standardy branżowe stawiają podwyższone wymagania odnośnie ochrony danych w chmurze. Konieczność spełnienia tych przepisów sprawia, że wdrożenie dedykowanych narzędzi, takich jak skany podatności stają się nie tylko opcją, ale wręcz koniecznością dla firm operujących w chmurze.

Przykłady Regulacji Prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych w chmurze obliczeniowej:

  • RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych): Unijne prawo regulujące sposób gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Nakłada wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji wrażliwych.
  • HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act): Przepisy regulujące ochronę danych medycznych w Stanach Zjednoczonych, wymagające zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych medycznych.
  • GDPR (General Data Protection Regulation): Regulacja obowiązująca w Unii Europejskiej dotycząca ochrony danych osobowych obywateli unijnych, nakładająca surowe wymogi dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych.

Przykłady procedur wewnętrznych w organizacjach przetwarzających zbiory danych:

  • Polityka prywatności danych: Wewnętrzny dokument definiujący zasady i procedury dotyczące zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz firmowych.
  • Standardy bezpieczeństwa IT: Określają zasady zabezpieczania sieci, systemów komputerowych, zarządzania dostępem do danych oraz procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa.
  • Polityka dostępu do danych: Określa kto, w jakim zakresie i w jakich celach ma dostęp do danych w organizacji, ograniczając ryzyko nieuprawnionego dostępu. Wskazuje sposób bezpiecznej archiwizacji danych oraz ich usuwania.
  • Polityka rezydencji danych: Wskazuje, gdzie dane są przechowywane, przetwarzane i lokalizowane geograficznie. Dokument określa, gdzie dane powinny fizycznie przebywać z uwagi na przepisy prawa, wewnętrzne polityki bezpieczeństwa czy indywidualne preferencje klientów.

Podstawowa diagnostyka chmury – identyfikacja luk bezpieczeństwa

Implementacja narzędzi do weryfikacji podatności pozwala na skuteczne monitorowanie, analizę oceny ryzyka oraz dokładną identyfikację luk w zabezpieczeniach. Dzięki cyklicznym procesom skanowania firma ma szansę szybszej reakcji na potencjalne zagrożenia, ale także zyskuje możliwość czasowego wykluczenia niektórych obszarów na wypadek podobnych ataków w przyszłości. Dobrze opracowana koncepcja, która zakłada regularność tego procesu to w perspektywie długofalowej najskuteczniejszy sposób na poprawę ochrony danych i optymalizację prac administracyjnych, np. przy działaniach związanych z aktualizacjami systemu czy narzędzi.

Na czym dokładnie polega proces skanowania podatności infrastruktury IT? Zespół inżynierów skanuje systemy i aplikacje pod kątem znanych podatności, aby zidentyfikować wrażliwe punkty środowiska, które mogą stanowić potencjalne źródło ataku. Długoterminowa strategia skanowania planowana jest zgodnie z indywidualnymi wymaganiami organizacji. Skanowanie obejmuje warstwę aplikacji webowych oraz warstwę systemową, aby umożliwić kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa.

Cały proces zakończony jest podsumowującym raportem z informacjami o wykrytych słabościach, poziomie ich ryzyka oraz zaleceniach dotyczących łagodzenia wykrytych podatności. W Oktawave usługa skanu, poza samą identyfikacją luk bezpieczeństwa zawiera także kompleksową rekomendację strategiczną, a sam zespół inżynierów jest czynnie zaangażowany w działania wdrożeniowe i procesy naprawcze.

Recepta na bezpieczne środowisko w chmurze

Rozwój chmury obciążony jest odpowiedzialnością za ochronę danych, co znajduje odzwierciedlenie w istniejących regulacjach. Przepisy takie jak RODO czy standardy branżowe nakładają wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa zasobów przechowywanych w chmurze. Zgodność z tymi regulacjami staje się kluczowym elementem dla firm, zarówno w kontekście utrzymania zaufania klientów, jak i uniknięcia wysokich kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.

Co zyskujesz dzięki regularnym skanom środowiska?

Głównym benefitem wdrożenia strategii skanów podatności jest poprawa poziomu ochrony danych. Raport ze skanu podatności zawiera szczegółowe i kompleksowe informacje na temat wykrytych słabości oraz praktyczne wskazówki dotyczące dalszych działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa środowiska. W takim podsumowaniu powinna znaleźć się pełna lista wykrytych podatności z podziałem na poszczególne pakiety – opis ich natury, wpływ na system i potencjalne zagrożenie. Szczególnie ważna staje się ocena ryzyka dla każdej wykrytej podatności. W Oktawave opieramy ją na standardowych metrykach, tj. CVSS (Common Vulnerability Scoring System). Raport powinien zawierać także propozycje długofalowych strategii poprawy bezpieczeństwa, takich jak regularne aktualizacje, wdrożenia dodatkowych środków ochrony czy nawet szkolenia dla personelu.

Jednym zdaniem – proces skanowania powinien przynieść Ci dokładną analizę i pełny obraz stanu bezpieczeństwa infrastruktury z konkretnym wskazaniem następnych priorytetowych kroków do wykonania w celu utrzymania najwyższego poziomu cyberochrony.

Czy strategia skanowania ma termin ważności?

W przyszłości można spodziewać się dalszego rozwoju zarówno technologii związanych z bezpieczeństwem w chmurze, jak i ewolucji regulacji prawnych. Dynamiczny rozwój technologiczny, także z perspektywy zagrożeń cybernetycznych będzie wymagał ciągłego dostosowywania się – rozwoju narzędzi, aktualizacji strategii bezpieczeństwa i przede wszystkim większej regularności w audytach lub skanach podatności, które staną się niezbędne do przetrwania i płynnego funkcjonowania organizacji na rynku.

Nawet najlepiej zarządzane środowiska IT mogą posiadać słabsze punkty. Dlatego sprawdź bezpieczeństwo swojej infrastruktury i dzięki regularnym skanom podatności dorównaj kroku cyberprzestępcom. Zespół certyfikowanych ekspertów chmurowych Oktawave weźmie pod lupę Twoje środowisko, aby wskazać obszary warte poprawy lub aktualizacji.

Nie tylko sprawnie zidentyfikujemy potencjalne podatności, ale wraz z celną diagnozą wystawimy szczegółowe zalecenia do dalszej kuracji. Pomożemy zaplanować i wdrożyć długofalową strategię poprawy poziomu bezpieczeństwa danych w chmurze, wspierając spełnienie wymaganych regulacji prawnych i procedur wewnętrznych.

Zapraszamy do kontaktu z zespołem specjalistów chmurowych Oktawave i wyceny skanu podatności infrastruktury IT.

Więcej na temat nowej usługi wsparcia > https://oktawave.com/pl/uslugi/skan-podatnosci

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *