InfrastrukturaCIOPREZENTACJA PARTNERA

HPE Greenlake: Elastyczna infrastruktura dla środowisk SAP w formie usługi

Advertorial

Oferta HPE GreenLake pozwala na dostarczenie zasobów infrastrukturalnych, platformy oraz rozwiązań aplikacyjnych w formie usługi opartej na serwerach fizycznie działających w lokalizacji wskazanej przez klienta. Adresuje również kwestie związane z podziałem odpowiedzialności, bezpieczeństwem i potrzebami kompetencyjnymi. Usługi HPE GreenLake stanowią też unikalną alternatywę dla finansowania zakupów sprzętu IT w formie leasingu.

HPE Greenlake: Elastyczna infrastruktura dla środowisk SAP w formie usługi

Aby całościowo wyjaśnić istotę oferty usługowej Hewlett Packard Enterprise należy przypomnieć czym jest HPE GreenLake – „To dostarczana jako usługa platforma informatyczna, która umożliwia użytkownikom szybkie wytwarzanie, kontrolowanie i wykorzystywanie ich danych, z zachowaniem bezpieczeństwa lokalnej infrastruktury informatycznej oraz elastyczności chmury”.

W ramach usługi HPE GreenLake oferujemy trzy kategorie rozwiązań. Pierwszą z nich jest infrastruktura w modelu subskrypcyjnym – dostarczamy więc infrastrukturę informatyczną o konfiguracji ustalonej z klientem we wskazane przez niego miejsce. W tym modelu odpowiedzialność za zarządzanie infrastrukturą leży po stronie organizacji decydującej się na zakup sprzętu w takim modelu. Zespół HPE zapewnia natomiast usługi opieki technicznej dla dostarczonej infrastruktury. Opłaty za używanie zasobów są zaś naliczane w oparciu o faktyczne zużycie zasobów i na zasadzie abonamentu.

Drugą kategorią rozwiązań HPE GreenLake jest infrastruktura jako usługa (Infrastructure as a Service, IaaS). W tym modelu to zespół HPE w pełni odpowiada za zapewnienie dostępności platformy IaaS, klient zaś jest odpowiedzialny za zarządzanie obciążeniami wykorzystującymi tą infrastrukturę. Co ważne, podobnie jak w przypadku infrastruktury w modelu subskrypcyjnym, także infrastruktura HPE wykorzystywana do świadczenia usług IaaS jest uruchamiana w lokalizacji wskazanej przez klienta, zaś jej obsługa odbywa się za pomocą przyjaznego w użyciu portalu webowego.

Wreszcie, trzecią kategorią usług dostępnych w ofercie HPE GreenLake jest oprogramowanie jako usługa (Software as a Service, SaaS). W modelu tym firma HPE dostarcza, na przykład, oprogramowanie do zarządzania operacjami IT OpsRamp, czy rozwiązania do uczenia maszynowego (na przykład HPE Machine Learning Development Environment). Usługi SaaS dostępne w ramach oferty HPE GreenLake mogą korzystać zarówno z infrastruktury fizycznie umieszczonej w centrum danych Hewlett Packard Enterprise, jak i w lokalizacji wskazanej przez klienta.

Proste i scentralizowane zarządzanie

Centralnym punktem zarządzania usługami HPE GreenLake jest portal HPE GreenLake Platform. Jego dostępne dla klientów funkcjonalności zależą od rodzaju i zakresu wykupionych usług HPE.

W najprostszym przypadku portal umożliwia zarządzanie wykupioną subskrypcją, analizę trendów dotyczących wykorzystania zasobów oraz kosztów. Z kolei w przypadku usług IaaS, portal GreenLake Platform służy do zarządzania obciążeniami. Zapewnia też katalog usług dostępnych dla użytkowników.

Należy zaznaczyć, że elementem HPE GreenLake jest oprogramowanie OpsRamp służące do monitorowania dostarczanej platformy oraz do zarządzania operacjami IT. Rozwiązanie to może służyć nie tylko do monitorowania infrastruktury HPE, ale także usług chmury publicznej oraz infrastruktury i oprogramowania innych dostawców.

Platforma dostosowana do obciążeń SAP

Oferta HPE GreenLake pozwala w przystępny sposób uruchomić elastyczną platformę informatyczną przygotowaną do uruchomienia oprogramowania firmy SAP w modelu odpowiadającym potrzebom konkretnej organizacji:

  1. Infrastruktura w modelu subskrypcyjnym – w sytuacji, gdy organizacja potrzebuje pełnej kontroli nad środowiskiem, przy zachowaniu możliwości dostosowania pojemności infrastruktury do bieżących potrzeb, po przewidywalnych, z góry określonych kosztach;
  2. Infrastruktura jako Usługa (IaaS) – w sytuacji, kiedy potrzebuje kontroli nad sprzętem, ale chce ograniczyć swoją odpowiedzialność jedynie do warstwy oprogramowania SAP, a zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą scedować na dostawcę;
  3. Oprogramowanie jako usługa (SaaS) – kiedy chce oddać całość infrastruktury sprzętowo-aplikacyjnej pod opiekę dostawcy platformy.

W każdym z powyższych przypadków, organizacja zachowuje kontrolę nad danymi, ponosi w trakcie trwania kontraktu z góry zdefiniowane i przewidywalne koszty oraz ma możliwość dostosowania pojemności platformy do bieżących potrzeb.

Należy także zaznaczyć, że w każdym z powyższych przypadków, licencje na oprogramowanie SAP jest dostarczane przez klienta, w modelu Bring-your Own License.

Co ważne, platformy przewidziane do obsługi obciążeń SAP są budowane zgodnie z wymaganiami firmy SAP oraz najlepszymi praktykami HPE. Przykładowo, systemy wykorzystywane do obsługi obciążeń SAP HANA znajdują się na listach „CERTIFIED AND SUPPORTED SAP HANA® HARDWARE DIRECTORY”. Oznacza to m.in., że wykorzystujemy procesory Intela certyfikowane do rozwiązań SAP HANA Appliance oraz SAP HANA Tailored Data Center Integration (TDI).

Elastyczne podejście do infrastruktury dla środowisk SAP

Podstawową zaletą HPE GreenLake jest elastyczność, a z góry określony cennik pozwala jasno i prosto określić koszty platformy dla konkretnego środowiska SAP. Realne jest też dostosowanie pojemności infrastruktury do bieżących potrzeb oprogramowania SAP. Weźmy pod uwagę przykład nowego wdrożenia platformy SAP S4. Zazwyczaj taki projekt rozpoczyna się od uruchomienia środowiska testowo-rozwojowego lub sandoboxa na potrzeby testów migracji ze starszej wersji oprogramowania SAP. Zwymiarowanie platformy HPE GreenLake pod kątem tych wymagań jest bezproblemowe. W cenniku zdefiniowane są bowiem miesięczne ceny jednostkowe poszczególnych „jednostek miary” składających się na takie środowisko. Standardowo są to:

  1. Gb pamięci RAM zaalokowanej przez bazę SAP HANA;
  2. Gb pamięci RAM zajętej przez uruchomione maszyny wirtualne pełniące rolę serwerów aplikacyjnych;
  3. Gb przestrzeni użytecznej na macierzy/macierzach zajętej przez dane, wirtualizatory i systemy operacyjne.

Wraz z rozwojem środowiska możemy na bieżąco dostosowywać wielkość środowiska do potrzeb projektu. Jednocześnie, chwilowe wzrosty obciążenia adresujemy wykorzystując „część zmienną” platformy. Przechodząc do etapu Go Live albo w sytuacji, kiedy konieczna staje się rozbudowa środowiska testowo-rozwojowego, możliwe jest rozszerzenie dostępnej platformy, określenie zakresu rozbudowy w oparciu o wspomniane już, jednoznacznie wycenione „jednostki miary”. Z cennika wynika nowy koszt miesięczny platformy, a po zaakceptowaniu nowych warunków, HPE dokonuje fizycznej rozbudowy działającej w lokalizacji klienta konfiguracji – i tak przy każdej konieczności rozbudowy infrastruktury.

Dochodzimy tu do jednej z głównych zalet HPE GreenLake w kontekście budowy infrastruktury dla systemów SAP: nie musimy kupować „na zapas”. Unikamy zagadnień związanych z wyliczeniem potrzebnej pojemności środowiska w skali kolejnych 3 czy 5 lat. Pozwala to rozłożyć w czasie koszty pozyskania platformy dla aplikacji SAP oraz dostosować je do aktualnych, faktycznych potrzeb.

Następną zaletą jest to, że w ramach subskrypcji zespół HPE lub nasz partner dostarcza kompletną infrastrukturę wraz z narzędziami do zarządzania i monitorowania środowiskiem, wykonuje instalację oraz zapewnia usługi opieki technicznej obejmujące dedykowany klientowi zespół wsparcia. W praktyce, taki model pozwala znacząco obniżyć koszty operacyjne związane z utrzymaniem środowisk SAP.

Kolejną zaletą jest możliwość dostarczenia do wskazanej przez klienta lokalizacji kompletnej platformy dla środowisk SAP w modelu IaaS lub SaaS, nawet w sytuacji, gdy firma decydująca się na zakup infrastruktury nie posiada niezbędnych kompetencji technicznych – w ogóle lub we wskazanej lokalizacji.

Odpowiedzialność za złożoną infrastrukturę w praktyce

Środowisko IT zbudowane z wykorzystaniem usług HPE GreenLake zazwyczaj składa się z zasobów rozmieszczonych w wielu lokalizacjach, w tym we własnych centrach danych klienta, lokalizacjach kolokowanych oraz w chmurze publicznej. Za obsługę takiej infrastruktury realnie odpowiada więc wiele podmiotów – od zespołu IT po stronie klienta, po dostawców usług kolokacji i zespoły HPE Managed Services zapewniające kluczowe wsparcie operacyjne oraz techniczne dla infrastruktury i operacji.

Takie rozwiązanie stoi w opozycji do klasycznego modelu IT, w którym wszystkie zasoby znajdowały się w jednym centrum danych, a bezpieczeństwo zasobów, danych i obciążeń roboczych było wyłącznie domeną pracowników i zespołu ds. bezpieczeństwa. Zmiana tego paradygmatu jest konieczna ze względu na obecne realia, w tym rosnącą złożoność i znaczenie infrastruktury IT.

Hybrydowe, wielochmurowe podejście z konieczności rozkłada odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wiele stron. Model współodpowiedzialności za bezpieczeństwo HPE GreenLake opiera się na kompleksowym spojrzeniu na cały ekosystem i jasnym określeniu, gdzie spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo: na użytkowniku, HPE lub dostawcy kolokacji. Model ten jest każdorazowo zdefiniowany przez lokalizację zasobów, ich wykorzystanie, zarządzanie i obsługę.

W ramach naszego modelu współodpowiedzialności, zdefiniowaliśmy precyzyjne reguły dotyczące odpowiedzialności za bezpieczeństwo poszczególnych elementów rozwiązania:

  1. HPE GreenLake Platform – Firma HPE odpowiada za bezpieczeństwo platformy chmury hybrydowej. Programiści HPE stosują najlepsze praktyki w zakresie bezpiecznego kodowania, wykorzystując specjalnie zabezpieczone środowiska programistyczne do tworzenia bezpiecznych rozwiązań aplikacyjnych utrzymując rygorystyczne procesy przeglądu i oceny, aby zapewnić bezpieczeństwo kodu. Klient jest zaś odpowiedzialny za zarządzanie użytkownikami – w szczególności tymi, którzy mają dostęp do środowiska HPE GreenLake Platform – oraz uprawnieniami tych użytkowników.
  2. Infrastruktura w modelu subskrypcyjnym (serwery, pamięć masowa i sieć) – Infrastrukturę HPE zaprojektowano tak, aby była bezpieczna od podstaw – począwszy od poziomu krzemu, poprzez cały łańcuch dostaw, z wbudowanymi i zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Architektura sprzętu HPE jest oparta na modelu zerowego zaufania. Umożliwia automatyczną i ciągłą weryfikację integralności sprzętu, systemów operacyjnych, platform oraz obciążeń w celu potwierdzenia ich bezpieczeństwa. Takie połączenie pomaga zapewnić integralność komponentów – począwszy od momentu produkcji, poprzez cały łańcuch dostaw, aż do momentu instalacji, z potwierdzeniem przy pierwszym uruchomieniu, zanim zostanie nawiązane jakiekolwiek połączenie z siecią. To podejście jest kontynuowane przez cały okres świadczenia usług, a wszystkie działania wymagają ciągłego, trwałego poświadczania tożsamości. W tym modelu po stronie zespołu leży odpowiedzialność za codzienne zarządzanie konfiguracją środowiska, wdrażanie poprawek oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników. Po stronie klienta leży natomiast zapewnienie bezpieczeństwa danych przechowywanych na platformie IT.
  3. Usługi IaaS i SaaS (systemy fizyczne, kontenery, maszyny wirtualne i oprogramowanie dostarczane w modelu usługowym) – W ramach tej kategorii odpowiedzialność zespołu HPE jest zależna od rodzaju usługi. W przypadku usługi „HPE GreenLake for bare metal”, bezpieczeństwo danych, systemu operacyjnego i aplikacji spoczywa na kliencie. Z kolei w przypadku usług „HPE GreenLake dla kontenerów” i „HPE GreenLake dla maszyn wirtualnych”, zespół HPE odpowiada za orkiestrację kontenerów, bazowy system operacyjny, sieci wirtualne oraz wirtualizator. Natomiast w ramach oprogramowania dostarczanego jako usługa, odpowiedzialność HPE za bezpieczeństwo rozciąga się dalej, obejmując aplikacje, system operacyjny i obrazy kontenerów. W każdym przypadku zespół HPE odpowiada jednak za infrastrukturę służąca do uruchamiania usług IaaS i SaaS. Klient z kolei jest zawsze odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych – odpowiada za to jakie dane są przechowywane w usługach IaaS i SaaS, a także w jaki sposób dane te powinny chronione.

Oprócz bezpieczeństwa nieodłącznie związanego z HPE GreenLake (i rozszerzonego poprzez model współodpowiedzialności za bezpieczeństwo), firma Hewlett Packard Enterprise oferuje dodatkowe usługi doradcze HPE PointNext, które klienci mogą wykorzystać adekwatnie do swoich potrzeb. Dotyczą one projektowania, budowy oraz uruchomienia i obsługi.

Maciej Malinowski, Support Solution Architect w firmie Hewlett Packard Enterprise

HPE Greenlake: Elastyczna infrastruktura dla środowisk SAP w formie usługi HPE Greenlake: Elastyczna infrastruktura dla środowisk SAP w formie usługi

Jak rozliczane są koszty HPE GreenLake?

Według oficjalnej nomenklatury, uruchomiona w danym momencie platforma informatyczna to tak zwana „pojemność zainstalowana”. Dzieli się ona na „pojemność zarezerwowaną”, „zmienną” i „buforową”. Standardowo „pojemność zarezerwowana” to 70%, a „zmienna” to 30%. Część zmienna może przyjmować wartości od 0% do nawet 50%. Część buforowa jest natomiast definiowana indywidualnie dla każdej usługi. Jej celem jest umożliwienie natychmiastowego zwiększenia pojemności i powiększa pojemność zarezerwowaną. Zazwyczaj bufor ten stanowi od 0 do 20 procent pojemności zainstalowanej.

Opłaty za „pojemność zarezerwowaną” są naliczane niezależnie od stopnia wykorzystania zasobów z tej puli. Z kolei opłaty za „pojemność zmienną” są naliczane tylko w razie jej wykorzystania.

W trakcie trwania subskrypcji całkowita pojemność infrastruktury może zostać zwiększona. W takim przypadku początkowe proporcje „pojemności zarezerwowanej” i „zmiennej” są zachowywane. Takie podejście pozwala zaadresować chwilowe zmiany obciążenia platformy bez konieczności jej rozbudowy. Jednocześnie, do natychmiastowej rozbudowy środowiska w obliczu konkretnej, zgłoszonej przez klienta potrzeby, służy tzw. „pojemność buforowa”. Koszty wykorzystania zasobów z puli buforowej są naliczane dopiero od chwili uruchomienia dodatkowej pojemności.

Opłaty za platformę IT dostarczoną w ramach usług HPE GreenLake są rozliczane w miesięcznych ratach płatnych z dołu za wykorzystane zasoby. Miesięczna faktura zawiera opłatę za „pojemność zarezerwowaną” i wykorzystaną „pojemność zmienną”. Dlatego bardzo ważne jest właściwe zwymiarowanie konfiguracji początkowej, tak by „pojemność zarezerwowana” była jak najbliższa bieżącemu wykorzystaniu zasobów.

Jedną z kluczowych zalet oferty HPE GreenLake jest stałość cennika przez cały czas trwania umowy. Pozwala to precyzyjnie przewidzieć ponoszone koszty i dokładnie powiązać je z pojemnością platformy IT, tym bardziej, że kolejne rozbudowy platformy oparte są o jednostki miary zdefiniowane w ustalonym na początku umowy cenniku i odbywają się na życzenie klienta.

Takie podejście jest główną finansową różnicą pomiędzy usługami HPE GreenLake a tradycyjnym leasingiem infrastruktury. W przypadku leasingu każda rozbudowa podlega oddzielnej wycenie. Dodatkowo leasing jest metodą finansowania zakupu sprzętu, a HPE Greenlake zapewnia klientowi możliwość korzystania z kompleksowej platformy IT i jej rozbudowywania tak, aby zaadresować zmieniające się potrzeby klienta.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *