Cloud computingCase StudyInfrastrukturaPREZENTACJA PARTNERA

OChK wsparł PKO Faktoring w migracji całego środowiska IT do chmury Microsoft Azure

CASE STUDY

Migracja do chmury publicznej i wykorzystanie usług Microsoft Azure pozwoliły PKO Faktoring na zbudowanie skalowalnej, bezpiecznej i wydajnej infrastruktury IT. To pierwszy krok w kierunku modernizacji środowiska IT spółki. Pionierski na polskim rynku bankowych usług faktoringowych projekt otwiera też nowe możliwości m.in. w zakresie wykorzystania danych biznesowych.

OChK wsparł PKO Faktoring w migracji całego środowiska IT do chmury Microsoft Azure

PKO Faktoring to spółka z Grupy PKO Banku Polskiego i jeden z największych dostawców usług faktoringowych w Polsce. Rocznie zapewnia finansowanie przeszło 1,2 mln faktur o łącznej wartości ponad 31 mld zł. Ostatnie lata przyniosły szczególnie szybki rozwój działalności spółki – w ciągu trzech lat skala jej działalności wzrosła przeszło trzykrotnie. W ślad za tym pojawiły się nowe potrzeby względem firmowej infrastruktury IT.

Początki prac nad jej kompleksową modernizacją w PKO Faktoring sięgają 2021 roku. „Firma mocno się rozrosła zarówno, jeśli chodzi o skalę działalności, liczbę pracowników, jak i systemy, z których korzystamy. Stanęliśmy przed koniecznością wyboru rozwiązań infrastrukturalnych na przyszłość” – mówi Dariusz Kazimierski, dyrektor Departamentu Innowacji Technologicznych w PKO Faktoring.

Potrzeba określenia strategicznych kierunków modernizacji infrastruktury IT zbiegła się w czasie z koniecznością unowocześnienia posiadanego wcześniej zaplecza serwerowego. „Musieliśmy zmienić infrastrukturę informatyczną ze względu na jej wiek. Był to dobry moment na podjęcie takiej decyzji. Zależało nam też na zbudowaniu infrastruktury odpowiedniej dla naszego tempa rozwoju” – wspomina Dariusz Kazimierski. Podstawowym celem modernizacji było zapewnienie wysokiej dostępności i bezpieczeństwa infrastruktury IT, a także skalowalności zasobów pod kątem pojawiających się w przyszłości potrzeb.

Pod uwagę brano m.in. całościowe odświeżenie infrastruktury on-premise lub wdrożenie alternatywnych rozwiązań. Naturalnym kierunkiem, który wynikał ze strategii Grupy, okazało się wykorzystanie usług dostępnych w modelu publicznej chmury obliczeniowej. „Jesteśmy jedną z mniejszych spółek w Grupie PKO Banku Polskiego, ale to nie znaczy, że nie możemy być w czołówce wykorzystania nowych technologii” – podkreśla Dariusz Kazimierski.

OChK wsparł PKO Faktoring w migracji całego środowiska IT do chmury Microsoft Azure
Dariusz Kazimierski, dyrektor Departamentu Innowacji Technologicznych w PKO Faktoring.

Kompleksowa, wstępna analiza oczekiwań względem chmury

Do konsultacji dotyczących sprecyzowania planów modernizacji infrastruktury IT zaproszono zespół OChK. „Od momentu podjęcia tych rozmów wiedzieliśmy, że chcemy zrealizować ten projekt wspólnie z tym partnerem. Decydujące okazały się kompetencje, ale nie bez znaczenia były też nasze doświadczenia z projektów realizowanych wspólnie w przeszłości” – mówi Dariusz Kazimierski.

Na początku realizacji projektu, w PKO Faktoring istniały dość ograniczone kompetencje w zakresie platform chmurowych. „Uczyliśmy się na bieżąco. Zespół OChK był dla nas przewodnikiem i mentorem na drodze do chmury, a jednocześnie wymagał od nas weryfikacji niektórych założeń. Jak się okazało, z bardzo pozytywnym skutkiem” – wspomina Dariusz Kazimierski. Na tym etapie kluczowe było właściwe określenie niezbędnych zasobów, wyskalowanie infrastruktury w chmurze i oszacowanie kosztów.

Kolejnym krokiem był wybór optymalnej platformy chmurowej. Pod uwagę brano globalnych dostawców tego rodzaju usług. Kluczowe kryteria wyboru to m.in.: spójność technologiczna z wykorzystywanymi w PKO Faktoring aplikacjami, a także cena. „Kwestie technologiczne i poziom bezpieczeństwa przemawiały za wyborem Microsoft Azure. Dodatkowo usługi cloud computing okazały się nieco tańsze od konkurencyjnych rozwiązań” – wspomina Dariusz Kazimierski.

Założenia projektu zakładały m.in. migrację do pojedynczej platformy publicznej chmury obliczeniowej. Na tym etapie wykluczono wykorzystanie modelu multicloud. „Decyzja o migracji do pojedynczej platformy chmurowej zapadła dość szybko. Wspólnie z PKO Faktoring uznaliśmy, że koncepcja multicloud przełoży się na dużo większe koszty zarządzania i większą złożoność architektury” – wspomina Marcin Dzienniak, CTO i członek zarządu OChK.

„Na wybór Microsoft Azure znaczący wpływ miała dostępność kompetencji i możliwość przeniesienia posiadanych przez PKO Faktoring licencji on-premise do chmury. To wprost przełożyło się na ograniczenie wydatków” – dodaje. Równolegle PKO Faktoring rozpoczął wdrożenie rozwiązania Modern Workplace w oparciu o technologie Microsoft 365 oraz PowerPlatform.

W kontekście planowania infrastruktury chmurowej na potrzeby PKO Faktoring, kluczowe było z kolei przeanalizowanie charakteru i specyfiki obciążeń aplikacyjnych. Cechą charakterystyczną dla działalności prowadzonej przez spółkę faktoringową z Grupy PKO Banku Polskiego jest m.in. stabilność ogólnego poziomu wykorzystania zasobów na poziomie infrastruktury IT. Nagłe i bardzo znaczące wzrosty skali użycia poszczególnych systemów czy baz danych praktycznie się nie zdarzają.

OChK wsparł PKO Faktoring w migracji całego środowiska IT do chmury Microsoft Azure
Marcin Dzienniak, CTO i członek zarządu OChK.

Migracja i modernizacja architektury w jednym kroku

Pierwotnie plany zakładały przeniesienie istniejących zasobów z liczącej kilkaset serwerów fizycznych infrastruktury PKO Faktoring do środowiska chmurowego w modelu „lift and shift”. W toku analiz okazało się jednak, że potrzebne będą zmiany w środowisku aplikacyjnym. „Niezbędny był replatforming i przebudowanie środowisk IT” – mówi Dariusz Kazimierski.

W pierwszej kolejności do platformy Microsoft Azure przeniesione zostały środowiska testowe, a następnie systemy preprodukcyjne. Dopiero później, system po systemie, migrowana była „produkcja”.

„Na tym etapie musieliśmy zmodyfikować początkowe założenia. Najpierw chcieliśmy rozciągać poszczególne systemy między infrastrukturę on-premise i środowisko chmurowe, po czym wygaszać zasoby lokalne. Było to jednak niemożliwe ze względu na charakterystykę naszych aplikacji. Podjęliśmy więc decyzję o systematycznym i stopniowym przenoszeniu kolejnych systemów do chmury w cyklach weekendowych, zaczynając od najmniej istotnych obciążeń” – twierdzi Dariusz Kazimierski.

Jako ostatnie do Microsoft Azure przeniesione zostały kluczowe rozwiązania – centralny system faktoringowy, a także, zintegrowane z rozwiązaniami PKO Banku Polskiego, rozwiązanie wspierające usługi mikrofaktoringowe. „Wyzwaniem okazało się połączenie projektu migracji z ciągłym rozwojem organizacji i potrzebą zachowania ciągłości w rozwoju naszych systemów. W tym kontekście niewątpliwie pomógł nam fakt, że większość rozwiązań, z których korzystamy, zostało stworzonych przez wewnętrzny zespół w technologii .NET” – dodaje Dariusz Kazimierski.

Wykorzystanie korzyści z podejścia Infrastructure as Code

Skala projektu wpłynęła na konieczność rozszerzenia pierwotnego zakresu prac, co przełożyło się na wydłużenie czasu trwania projektu. Ostatni system PKO Faktoring został przeniesiony do platformy Microsoft Azure w grudniu 2023 roku. „Patrząc całościowo, mogę stwierdzić, że migracja – z perspektywy biznesu – nie miała praktycznie żadnego negatywnego wpływu na bieżące działanie systemów IT” – podkreśla Dariusz Kazimierski.

Rozszerzenie zakresu prac pozwoliło na wykorzystanie dodatkowych możliwości chmury publicznej. Chodziło m.in. o zapewnienie wymaganej zgodności technologicznej, a także możliwości sprawnego uruchamiania rozwiązań infrastrukturalnych w modelu Infrastructure as Code na potrzeby łatwego i zautomatyzowanego dostarczania zasobów.

Co istotne, zespół PKO Faktoring szybko dostrzegł korzyści wynikające z kodowania infrastruktury. „Zachwyciły nas możliwości kształtowania infrastruktury za pomocą kodu. Obecnie cała infrastruktura IT w firmie jest tworzona za pomocą rozwiązania Terraform. Z naszej perspektywy tego typu automatyzacja stanowi innowację, która eliminuje ewentualne pomyłki na etapie budowania infrastruktury. Pozwala też poprawić bezpieczeństwo całej warstwy IT” – podkreśla Dariusz Kazimierski.

Jeden z pierwszych klientów Microsoft Azure Poland Central

Rozwiązania chmurowe wykorzystywane dziś przez PKO Faktoring spełniają szereg wymagań branżowych. „Jako instytucja faktoringowa nie podlegamy pod tak rygorystyczne regulacje, jak banki. Nie zmienia to jednak faktu, że musieliśmy zapewnić m.in. pełną zgodność z bardzo wysokimi wymogami obowiązującymi w Grupie PKO Banku Polskiego” – wspomina Dariusz Kazimierski. Jednocześnie architekturę nowego środowiska, a także proces migracji zaprojektowano z udziałem specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT w PKO Banku Polskim.

Wymagania obowiązujące w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego spełnia również wykorzystana platforma chmurowa. Na przykład, zgodnie z wytycznymi banku, dane przetwarzane w Grupie Kapitałowej muszą być przetwarzane w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dodatkową korzyścią okazała się możliwość fizycznego ulokowania infrastruktury PKO Faktoring w Polsce, dzięki uruchomieniu w kwietniu 2023 r. regionu Azure Poland Central. „Byliśmy jedną z pierwszych organizacji, która ulokowała swoje zasoby w warszawskim regionie Microsoft Azure” – mówi Dariusz Kazimierski.

Budowa ośrodka Security Operations Center

Jednym z elementów projektu było też uruchomienie ośrodka Security Operations Center, którego zadaniem jest m.in. zapewnienie kontroli nad bezpieczeństwem infrastruktury. Za organizację SOC i jego funkcjonowanie, na zasadzie świadczonej zewnętrznie usługi, odpowiadał zespół OChK. „PKO Faktoring nie jest spółką regulowaną przez KNF. Mimo to, w obszarze cyberbezpieczeństwa, zastosowaliśmy dokładnie takie same standardy jak w bankowości” – podkreśla Marcin Dzienniak.

Wykorzystane rozwiązania wpisują się też w potrzebę zapewnienia przejrzystości w ramach Grupy PKO Banku Polskiego. „Nasza działalność w obszarze cyberbezpieczeństwa jest całkowicie transparentna dla spółki matki. Zespół banku cały czas ma możliwość zweryfikowania stanu naszych zabezpieczeń” – mówi Dariusz Kazimierski. „Przeniesienie warstwy infrastruktury IT do modelu chmurowego zapewnia pełną przejrzystość. Jesteśmy przekonani, że nasza infrastruktura jest kompletna w każdym aspekcie. Mamy też przeświadczenie graniczące z pewnością, że wszystko będzie działać jak należy, a ewentualne niedostępności nie będą wpływały na świadczone przez nas usługi” – dodaje.

Przemyślane podejście do zarządzania kosztami chmury

Zaproponowane przez ekspertów OChK i rozwinięte w ramach bieżącej współpracy podejście do projektowania architektury środowiska, które bazuje na platformie Microsoft Azure, przyniosło także wymierne rezultaty kosztowe. „Z ogromną satysfakcją muszę przyznać, że nasze miesięczne koszty są o co najmniej kilka procent niższe od planowanych. Wynika to m.in. z faktu, że narzuciliśmy sobie ogromną uważność w wykorzystaniu zasobów chmurowych. Dodatkowo korzystamy z rezerwacji maszyn w ramach platformy Azure, co pozwala nam na skorzystanie m.in. z rabatów cenowych” – podkreśla Dariusz Kazimierski.

Duże znaczenie dla możliwości ograniczenia całkowitych kosztów wykorzystania usług Microsoft Azure miał fakt, że do chmury zmigrowane zostały wszystkie zasoby PKO Faktoring. „Przenieśliśmy się w całości, więc nie musimy przesyłać danych do infrastruktury lokalnej, a to często generuje dodatkowe, znaczące koszty” – mówi Dariusz Kazimierski.

Na ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem infrastruktury w modelu chmurowym wpłynęła też zastosowana architektura środowiska. „Zaproponowaliśmy, aby wykorzystać architekturę klastrową, zamiast jedynie przenosić systemy i dane do chmury. Podzieliliśmy aplikacje na grupy, które zostały umieszczone w odpowiednio wyskalowanych klastrach. Przełożyło się to na większą kontrolę kosztów usług cloud computing” – podkreśla Marcin Dzienniak.

Migracja to początek transformacji IT w PKO Faktoring

Projekt, który zakłada przeniesienie infrastruktury serwerowej PKO Faktoring do środowiska publicznej chmury obliczeniowej, stanowi ważny element przemyślanej strategii rozwoju technologicznego spółki. „Migracja do modelu IaaS stanowi pierwszy krok do bardziej kompleksowego przejścia do chmury. Naturalnym kierunkiem będzie stopniowe przechodzenie do PaaS” – zapewnia Dariusz Kazimierski.

„Wraz z migracją do rozwiązań platformowych chcemy sięgnąć po podejście FinOps. Praktyka pokazuje bowiem, że model PaaS zachęca do wdrażania kolejnych rozwiązań, co, pozostawione bez kontroli, może powodować nieplanowany wzrost kosztów” – dodaje.

Równocześnie postępują prace mające na celu modernizację aplikacji biznesowych PKO Faktoring. Fundamentem nowego oprogramowania mają być technologie i usługi Microsoft Azure. „W miarę rozwoju systemów IT kolejno wprowadzamy niezbędne zmiany i standaryzujemy rozwiązania na bazie dostępnych w Azure technologii” – dodaje.

Obecnie w PKO Faktoring realizowane są m.in. projekty, które zakładają wykorzystanie możliwości analitycznych platformy Microsoft Fabric oraz PowerBI. „Analityka danych to jeden z obszarów, w którym – wraz z przeniesieniem infrastruktury do modelu PaaS – planujemy sięgnąć po dedykowane, dostępne w chmurze rozwiązania” – mówi Dariusz Kazimierski. Nowoczesne narzędzia analityczne zapewniają m.in. nowe możliwości podejmowania decyzji na podstawie danych. „Jeszcze niedawno na szeroką skalę budowaliśmy statyczne raporty w ramach usługi SQL Server Reporting Services. W tej chwili mamy kilkadziesiąt, w pełni dynamicznych raportów, dostępnych w ramach PowerBI. Dzięki temu użytkownicy są w stanie samodzielnie dotrzeć do potrzebnych im danych. Nie są ograniczeni do zdefiniowanych wcześniej zestawień. Z perspektywy biznesu to ogromna wartość” – uważa Dariusz Kazimierski.

Transformacja środowiska pracy

Poza migracją części serwerowej, w PKO Faktoring nastąpiła całościowa transformacja środowiska pracy bazująca na – oferowanym w modelu chmurowym i dostępnym w ramach platformy chmurowej Microsoft – środowisku Microsoft 365. „PKO Faktoring to pierwsza spółka w Grupie PKO Banku Polskiego, która zdecydowała się na wykorzystanie całego stosu rozwiązań Microsoft ModernWorkplace, także w kontekście robotyzacji procesów na bazie rozwiązań Power Platform oraz bezpieczeństwa. Standardy technologiczne wypracowane w PKO Faktoring są gotowe do skalowania na pozostałe spółki z Grupy” – twierdzi Marcin Dzienniak.

Przeniesienie całego środowiska aplikacyjnego, wraz z bazami danych PKO Faktoring do chmury publicznej, przyniosło szereg korzyści operacyjnych i biznesowych. Kluczowa okazała się możliwość podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury, także w wymiarze ciągłości działania. Wyeliminowano również problem zamortyzowanej infrastruktury fizycznej.

Jednocześnie, dzięki zapewnieniu skalowalności środowiska, możliwe jest dostosowywanie go do faktycznych potrzeb organizacji. Uelastyczniono również strukturę kosztów infrastruktury IT i uruchomiono pierwsze projekty w ramach koncepcji DevOps.

Równolegle migracja do chmury otworzyła nowe możliwości rozwoju środowiska IT w PKO Faktoring. „Jesteśmy w stanie szybciej dostarczać rozwiązania dla biznesu i korzystać z nowych modeli rozwoju środowiska IT. To kwestie, które były dla nas nieosiągalne w przypadku infrastruktury on-premise” – podkreśla Dariusz Kazimierski. „Migracja do chmury publicznej zapewniła nam dużo większe bezpieczeństwo i przestrzeń dla dynamicznego rozwoju IT” – kwituje.

Korzyści wynikające z wykorzystania Microsoft Azure w PKO Faktoring:
  • Zapewnienie odporności, wysokiej dostępności i ciągłości działania systemu, a także wielowymiarowego bezpieczeństwa IT.
  • Uniezależnienie od długu technologicznego wynikającego z braku modernizacji infrastruktury on-premise.
  • Zwiększenie niezawodności i wydajności usług, a także szybkości dostarczania nowych rozwiązań dla biznesu.
  • Możliwość łatwego wykorzystania kolejnych usług Microsoft, w tym Power Platform.
  • Podniesienie elastyczności i skalowalności infrastruktury IT.
  • Możliwość automatyzacji procesów i ułatwienie wprowadzenia koncepcji DevOps.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *