InfrastrukturaCIOPREZENTACJA PARTNERA

Jak spojrzeć na usługi IT oczami naszych klientów i pracowników?

Advertorial

Zespoły odpowiedzialne za funkcjonowanie firmowych środowisk IT stają dziś przed koniecznością bieżącego kontrolowania zależności i powiązań między poszczególnymi zasobami. Stąd jedynie krok do możliwości powiązania technicznych danych, dotyczących funkcjonowania rozwiązań IT, z parametrami obrazującymi efektywność środowiska IT w kontekście potrzeb biznesu – i to nawet na poziomie pojedynczych transakcji biznesowych.

Jak spojrzeć na usługi IT oczami naszych klientów i pracowników?

Zapewnienie wysokiej dostępności, wydajności oraz bezpieczeństwa wszystkich elementów firmowego środowiska IT staje się coraz większym wyzwaniem. Wymaga śledzenia, porównywania i analizowania coraz większej ilości zmieniających się danych dotyczących samej infrastruktury, aplikacji oraz zasobów wykorzystywanych w formie usług. Potrzebne jest kontrolowanie działania wszystkich warstw środowiska IT – od sprzętu, przez sieć, po aplikacje, włączając w to rozwiązania i zasoby cloud computing.

Nadążyć za dynamicznymi zmianami konfiguracji środowisk IT

Na to nakładają się też dodatkowe wymagania związane z koniecznością zapewnienia bieżącego wglądu w działanie systemów zwirtualizowanych, rozwiązań kontenerowych i aplikacji zbudowanych na bazie mikroserwisów. Wszystko to w warunkach wysokiej ich zmienności, spowodowanej dużą dynamiką potrzeb biznesowych. Złożoność procesów zarządzania takimi środowiskami powszechnie wykracza poza możliwości tradycyjnych narzędzi wspierających pracę administratorów.

Należy bowiem pamiętać, że tradycyjne mechanizmy monitorowania opierają się głównie na statycznych, typowo informatycznych i uprzednio zdefiniowanych parametrach oraz wskaźnikach, których przekroczenie powoduje określoną reakcję systemu. Zwykle funkcje takie obejmują zasięgiem jedynie wybrane, istotne komponenty środowiska. Nie nadążają również za dynamicznymi zmianami konfiguracji nowoczesnych środowisk IT, w których coraz większą rolę odgrywają m.in. usługi chmurowe czy architektury mikroserwisowe.

Full-Stack Observability: nowy poziom monitoringu infrastruktury IT

Tradycyjny monitoring infrastruktury IT, skupiony na aspektach technicznych – związanych z działaniemst poszczególnych elementów środowiska IT – coraz częściej staje się rozwiązaniem nieprzystającym do potrzeb i wysokiej dynamiki zmian infrastruktury. Alternatywą dla klasycznego monitoringu kluczowych parametrów funkcjonowania elementów środowiska IT jest wykorzystanie koncepcji Full-Stack Observability.

Koncepcja obserwowalności oznacza możliwość wnikliwego śledzenia sposobu działania wszystkich, nawet najbardziej niskopoziomowych, zasobów, rozwiązań i usług wpływających np. na działanie konkretnej aplikacji biznesowej. Podejście takie zapewnia zarazem możliwość gromadzenia w czasie rzeczywistym kompleksowych danych dotyczących przebiegu poszczególnych transakcji oraz korelacji między zachowaniem różnych komponentów środowiska IT.

Dane takie są przydatne nie tylko w kontekście proaktywnego reagowania na awarie i incydenty wpływające na wydajność, dostępność oraz bezpieczeństwo usług, aplikacji i danych. Stają się podstawą do organizacji codziennych prac związanych z utrzymaniem oraz rozwojem środowiska IT, a także strategicznego rozwoju całej infrastruktury. Platformy Full-Stack Observability eliminują silosowe podejście do kontroli nad infrastrukturą IT i gwarantują wspólne ramy dla gromadzenia, normalizowania oraz analizowania danych związanych z działaniem całego środowiska IT, a także realizowanych – za jego pośrednictwem – usług dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

Najważniejsze różnice pomiędzy tradycyjnym podejściem do monitoringu działania środowisk IT a koncepcją Full-Stack Observability

Tradycyjny monitoring ITFull-Stack Observability
Metryki, dzienniki, ankiety i telemetria, które wspierają pasywne zbieranie danych oraz ich szeroko zakrojoną analizę.Aktywne, kompleksowe monitorowanie całego środowiska oraz szybka, dogłębna analiza, zwiększające odporność i szybkość reakcji.
Statyczne raporty i zestawienia.Interaktywne kokpity menedżerskie dostosowane do roli użytkownika.
Przeznaczony głównie dla zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie środowisk IT, ze szczególnym naciskiem na wykrywanie i rozwiązywanie problemów.Użyteczny dla różnych grup użytkowników: od zespołów odpowiedzialnych za rozwój oprogramowania, przez wdrożenie i utrzymanie, po zorientowanie na klienta (SRE, Dev, DevOps, COE, menedżerowie produktu, klienci).
Statyczny, skoncentrowany na segmencie, wybranym komponencie infrastruktury lub aplikacji.Dynamiczny, zapewnia widoczność sięgającą od jednego rdzenia infrastruktury po perspektywę klienta.
Zorientowany na zasobach IT.Zorientowany na cele biznesowe i klienta.
Pozbawiony wymiaru bezpieczeństwa.Zintegrowany wymiar bezpieczeństwa całego środowiska.
Ograniczone funkcje analityczne.Kompleksowe możliwości analityczne z obsługą AI/ML.
Brak wbudowanej automatyzacji, ograniczone triggery i procedury.Zautomatyzowane usuwanie problemów oraz optymalizacja działania środowiska.

Infrastruktura IT jako źródło wartościowych danych biznesowych

Ważnym elementem rozwiązań Full-Stack Observability są również mechanizmy pozwalające wprost przełożyć dane dotyczące funkcjonowania aplikacji i infrastruktury IT na działania podejmowane przez użytkowników końcowych. Perspektywę taką zapewniają narzędzia, które umożliwiają monitorowanie doświadczeń użytkowników korzystających z poszczególnych rozwiązań.

Wymiar ten nie bez powodu staje się coraz istotniejszym elementem platformy wspierającym całościowy monitoring infrastruktury IT. Zapewnia bowiem niepodważalny, czytelny – zarówno dla IT, jak i biznesu – punkt odniesienia do spojrzenia na efektywność całego stosu technologicznego przez pryzmat istoty działalności konkretnej organizacji oraz stawianych im celów biznesowych.

W efekcie, platformy Full-Stack Observability dostarczają rzetelnej i aktualnej wiedzy o funkcjonowaniu całego środowiska IT, uzupełnionej dodatkowo praktycznym wymiarem biznesowym. Jako rozwiązania pozwalające na zapewnienie obserwowalności całego stosu technologicznego są z jednej strony narzędziem operacyjnym dla zespołów IT, a z drugiej – rozwiązaniem dla menedżerów odpowiedzialnych za realizację celów biznesowych lub strategiczny rozwój organizacji.

Otwierają bowiem drogę do całościowej i punktowej oceny efektywności działania środowiska IT w kontekście realnych celów firmy, dostarczają kontekst niezbędny do wprowadzenia istotnych biznesowo optymalizacji na poziomie infrastruktury IT, a także pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa danych i dostępu.

Zagadnienia IT, na które odpowiadają rozwiązania typu Full-Stack Observability:

1.       Dlaczego konkretna usługa nie działa i gdzie tkwi problem?

2.       Jakie są zależności między usługami?

3.       Dlaczego wydajność uległa pogorszeniu?

4.       Czy problem dotyczy sieci, infrastruktury, bezpieczeństwa czy aplikacji?

5.       Jakie wskaźniki techniczne warto sprawdzić? Które z nich są istotne dla zaistniałego zdarzenia?

6.       W jaki sposób poszczególne usługi chmurowe wpływają na doświadczenia użytkowników końcowych?

7.       Jak obciążenie poszczególnych zasobów wpływa na przebieg transakcji biznesowych?

8.       Jaki wpływ, istotny z perspektywy biznesu, mają przestoje w działaniu poszczególnych usług?

9.       Czy priorytety wydajności każdej z usług są właściwie uzgodnione z celami biznesowymi?

Analityka biznesowa w służbie zespołów IT

Możliwość szybkiego zidentyfikowania pierwotnych przyczyn problemów wydajnościowych staje się istotnym wyzwaniem w obliczu coraz większej ilości dostępnych danych na temat funkcjonowania środowisk IT. Takiego zdania jest aż 85% specjalistów ds. technologii ankietowanych przez Cisco.

Tym bardziej niezbędne są rozwiązania pozwalające wykorzystać rosnące możliwości analityki biznesowej na poziomie operacji IT tak, aby zapewnić jak najlepszą jakość działania istotnym biznesowo aplikacjom, w sposób optymalny wykorzystywać i chronić posiadane zasoby, automatyzować reagowanie na ewentualne problemy wydajnościowe, a przede wszystkim dostarczać usługi wspierające realizację celów biznesowych i rozwój organizacji.

Oferowana przez Cisco platforma Full-Stack Observability pozwala nie tylko monitorować w sposób proaktywny wydajność kluczowych aplikacji, w rozbiciu na efektywność użycia zasobów z niższych warstw infrastruktury. Zapewnia też kontekst biznesowy, ułatwiający wdrażanie niezbędnych optymalizacji. Gwarantuje również możliwość przeanalizowania sprawności całego środowiska z perspektywy klientów i użytkowników końcowych.

Co więcej, proponowana przez Cisco implementacja koncepcji Full-Stack Observability umożliwia wykorzystanie dostępnych danych, dotyczących funkcjonowania całego stosu technologicznego, w ramach silnika decyzyjnego. Silnik ten wspiera podejmowanie decyzji operacyjnych, zmierzających do poprawy działania lub optymalizacji kosztów i zastosowania zasobów w najbardziej złożonych środowiskach.

Wsparcie integratora we wdrożeniu platformy Full-Stack Observability

Warto jednak pamiętać, że wdrożenie kompleksowego rozwiązania, pozwalającego na zapewnienie pełnej obserwowalności w zakresie działania infrastruktury IT, najczęściej wymaga uporządkowania procesów, usprawnienia współpracy między zespołami odpowiedzialnymi za rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz aplikacji, a także zaangażowania kluczowych użytkowników biznesowych.

W wielu organizacjach funkcjonują odrębne, mocno uporządkowane i korzystające z własnych narzędzi oraz procedur zespoły odpowiedzialne za poszczególne warstwy środowiska IT. W efekcie, aby skutecznie wdrożyć koncepcję Full-Stack Observability, niezbędne staje się przeprowadzenie całościowej analizy. Pozwoli ona wskazać m.in. wymagające zmiany procesy i rozwiązania, a także umożliwi wyeliminowanie silosów informacyjnych, powstających w naturalny sposób w poszczególnych zespołach.

W tym obszarze warto skorzystać z usług wyspecjalizowanych integratorów, którzy nie tylko dysponują odpowiednimi kompetencjami i narzędziami, ale na bazie zrealizowanych wcześniej projektów są w stanie wskazać wiele dobrych praktyk w zakresie implementacji rozwiązań Full-Stack Observability.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *