Branża ITPracaRynekPolecane tematy

AWS: Realizujemy zobowiązanie do bezpłatnego przeszkolenia 29 milionów osób

Z Maureen Lonergan, wiceprezes AWS odpowiedzialną za szkolenia i certyfikację rozmawiamy o założeniach programu IT Skills 4U, aktualnych i przyszłych potrzebach rynku pracy, sposobach długoterminowego ograniczania skutków luki kompetencyjnej w obszarze IT, a także inicjatywach szkoleniowych i programach certyfikacyjnych organizowanych przez firmę Amazon Web Services.

AWS: Realizujemy zobowiązanie do bezpłatnego przeszkolenia 29 milionów osób

Odwiedziła Pani Polskę przy okazji uruchomienia programu IT Skills 4U. Na czym polega jego istota?

IT Skills 4U to bezpłatna, kompleksowa inicjatywa rozwoju pracowników, która zapewni Ukraińcom mieszkającym dziś w dowolnym miejscu na świecie dostęp do szkoleń z zakresu umiejętności pracy w chmurze AWS, a także dodatkowe usługi wsparcia rozwoju kariery. Jest to także wyraz zaangażowania branży IT we wsparcie dotkniętej wojną Ukrainy. Wierzymy, że inicjatywa ta pomoże Ukraińcom w ponownym wejściu na rynek pracy – niezależnie od tego, czy są doświadczonymi praktykami IT, czy też zupełnie nowymi użytkownikami technologii chmury AWS.

Uruchomienie programu IT Skills 4U, który powstał z inicjatywy Amazon Web Services i przy zaangażowaniu wielu partnerów, w tym potencjalnych pracodawców, ogłosiliśmy w ubiegłym tygodniu. Program ten jest otwarty dla wszystkich obywateli Ukrainy, niezależnie od ich aktualnego miejsca pobytu.

Warto dodać, że wśród partnerów, którzy zaangażowali się m.in. w udostępnienie programów stażowych dla uczestników programu IT Skills 4U znalazły się firmy, takie jak: Altkom Software & Consulting, Capgemini, DXC Technology, EPAM Systems, Kyndryl, a także Transition Technologies, czy Volkswagen Group Services.

Jakie umiejętności stają się szczególnie cenne w obliczu powszechnej cyfryzacji otaczającego nas świata?

Podstawą wielu projektów cyfrowej transformacji jest model chmury obliczeniowej. W tym kontekście nie zaskakuje, że zyskują na znaczeniu umiejętności pozwalające wykorzystać potencjał rozwiązań cloud computing. Regularnie słyszymy od naszych klientów o potrzebach zwiększenia biegłości w zakresie wdrażania oraz użytkowania usług chmurowych w ich organizacjach – i to zarówno wśród osób pełniących role techniczne, jak i biznesowe.

Co więcej, przeprowadzone przez AWS badania wykazały, że korzystanie z narzędzi opartych na chmurze jest najbardziej pożądaną umiejętnością, której pracodawcy będą potrzebować do 2025 roku. Oznacza to, że udział w inicjatywach szkoleniowych, takich jak oferowane przez AWS, w niedalekiej perspektywie może być bardzo cenne nie tylko dla szeroko rozumianej grupy specjalistów ds. IT, ale również dla osób zajmujących stanowiska związane ze sprzedażą, marketingiem czy finansami.

Z naszych analiz wynika również, że szczególnie silne potrzeby podnoszenia kwalifikacji z obszaru chmury obliczeniowej dotyczą trzech obszarów: procesów migracji obciążeń produkcyjnych do środowisk chmurowych, wykorzystania sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego w faktycznych scenariuszach biznesowych, a także – co bardzo istotne – zbudowania podstawowego zrozumienia dla modelu chmury obliczeniowej, nazewnictwa oraz podstawowych korzyści wśród użytkowników odpowiedzialnych za poszczególne funkcje biznesowe organizacji.

Przeczytaj również
PGE wybrała wykonawcę systemu billingowego i CRM

W jaki sposób cyfrowa transformacja wpływa na charakter miejsc pracy związanych z obszarem IT?

Wykorzystanie nowych technologii sprawia, że ścieżki rozwoju zawodowego ewoluują. W ślad za tym, jak otaczający nas świat staje się coraz bardziej cyfrowy pojawiają się więc nowe możliwości rozwoju kariery. Przykładowo, za sprawą szerszych możliwości wyboru środowisk bazodanowych w chmurze, bardziej dynamiczna staje się rola typowego administratora baz danych. Równolegle obowiązki osób odpowiedzialnych za utrzymanie firmowych baz danych stają się w coraz większym stopniu skupione wokół warstwy oprogramowania, a w coraz mniejszym – na konfigurowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami sprzętowymi.

W praktyce, administratorzy baz danych zarządzają obecnie wieloma rozwiązaniami opartymi na chmurze i mogą wykorzystać ich potencjał, aby zaangażować się w strategiczne projekty związane z rozwojem biznesu. W miarę postępującej digitalizacji i upowszechnienia modelu chmury obliczeniowej w firmach pojawiają się całkiem nowe role. Mam tu na myśli na przykład osoby, które – przy zachowaniu specyfiki danej organizacji – będą w stanie zaimplementować dobre praktyki w zakresie zarządzania kontami oraz tożsamością użytkowników, a co za tym idzie – umożliwić zwiększenie innowacyjności przy zachowaniu reguł ładu korporacyjnego, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Światowe Forum Ekonomiczne prognozuje, że tylko wskutek cyfrowej transformacji do 2025 roku na świecie pojawi się 97 mln nowych miejsc pracy. Myślę więc, że w miarę rosnącej skali wykorzystania nowych technologii możliwości rozwoju kariery w oparciu o kompetencje IT będzie przybywać, a światowy rynek pracy będzie stwarzał więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej.

Te same szacunki Światowego Forum Ekonomicznego wskazują jednak, że w perspektywie najbliższych dwóch lat wskutek cyfryzacji na świecie zniknie 85 mln miejsc pracy…

To prawda. Nadal jednak liczba miejsc pracy, które wygeneruje cyfrowa transformacja będzie wyższa od liczy miejsc pracy, które za sprawą nowych technologii zostaną wyeliminowane. Wiele stanowisk zniknie choćby za sprawą automatyzacji. Przykładowo, analizowanie treści obrazów, takich jak choćby reklamy, pod kątem ewentualnych naruszeń znaków towarowych do tej pory było powszechnie wykonywane w sposób manualny. Dziś jednak coraz częściej jest w pełni zautomatyzowane przy wykorzystaniu opartych na sztucznej inteligencji rozwiązań do analizy treści graficznych. Jednocześnie, możliwość zmiany tradycyjnego sposobu przetwarzania obrazów spowodowała gwałtowny wzrost zapotrzebowania na kompetencje w zakresie uczenia maszynowego oraz tworzenia narzędzi do zautomatyzowanej analizy materiałów graficznych.

Zwrot światowego rynku pracy w kierunku umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzystywania możliwości nowych technologii dla pracowników oznacza zatem przede wszystkim potrzebę edukacji oraz rozwoju kompetencji z obszaru IT.

W jaki sposób na przestrzeni ostatnich 5 lat zmienił się rynek pracy w IT?

Ostatnie lata spowodowały nasilenie się zjawisk obserwowanych już wcześniej. Obecnie głównym problemem widocznym na rynku pracy w IT na całym świecie jest rosnąca luka kompetencyjna. W obliczu milionów nieobsadzonych miejsc pracy związanych tylko z wykorzystaniem modelu chmury obliczeniowej, a także wobec presji na przetrwanie zakłóceń związanych z obecną sytuacją geopolityczną potrzebne staje się pilne poszukiwanie nowych strategii, które pozwolą na tworzenie innowacji i umożliwią osiąganie założonych celów biznesowych w dzisiejszych realiach biznesowych.

Przeczytaj również
Jakich języków programowania powinieneś się uczyć, aby znaleźć pracę

Braki kompetencyjne w obszarze IT to oczywiście tylko jedno z wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się liderzy biznesowi. Jest to jednak problem o tyle istotny, że aż 85% pracowników sygnalizuje, że w wyniku zmian w pracy spowodowanych pandemią COVID-19 potrzebuje nowych kompetencji technicznych, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Jednocześnie, wraz z rosnącą dynamiką projektów migracji do chmury obliczeniowej oraz w obliczu ciągłego rozwoju technologii cloud computing, to właśnie posiadanie kadry posiadającej kompetencje technologiczne będzie coraz częściej decydowało o możliwości osiągnięcia sukcesów biznesowych. Firmy muszą stale podnosić kwalifikacje techniczne swoich pracowników, aby zachować konkurencyjność. Co więcej, nadszedł czas, aby umiejętności w zakresie wykorzystania modelu chmury obliczeniowej uczynić fundamentem strategii cyfrowej transformacji biznesu. Z ubiegłorocznego badania IDC FutureScape wynika, że niedobory umiejętności IT związane z transformacją cyfrową do 2025 roku dotkną aż 90% organizacji i przełożą się na straty lub utracone korzyści przekraczające w skali świata kwotę 6,5 bln USD. Tak ogromna wartość będzie m.in. pochodną opóźnień we wprowadzaniu na rynek nowych produktów lub usług, a także spadającej satysfakcji klientów.

Ograniczenie zjawiska luki kompetencyjnej w zakresie umiejętności technologicznych będzie jednak wymagało przemyślanych i długotrwałych nakładów pracy oraz środków zarówno ze strony instytucji publicznych, jak i organizacji komercyjnych. Firma Amazon Web Services bardzo mocno angażuje się w działania zmierzające do upowszechnienia kompetencji w obszarze, w którym się specjalizujemy.

Jakie inicjatywy w zakresie rozwoju kompetencji oferuje firma Amazon Web Services?

Nasze programy szkoleniowe są dostępne dla zainteresowanych osób z ponad 200 krajów. Dostarczamy zasoby edukacyjne pozwalające zdobyć i rozwijać szczególnie pożądane kompetencje w obszarze przetwarzania w chmurze. Dzięki temu, osoby na różnych poziomach zaawansowania, pełniące różne role i wywodzące się z różnych środowisk mogą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności dzięki ponad 500 darmowym kursom online, które są dostępne w niemal 20 językach w ramach programu AWS Skill Builder. W ramach tego programu realizujemy zobowiązanie firmy Amazon do zapewnienia 29 milionom osób na całym świecie bezpłatnego szkolenia w zakresie umiejętności przetwarzania w chmurze do 2025 roku. Naszym celem jest udostępnienie szkolenia z zakresu umiejętności pracy w chmurze każdemu, w dowolnym miejscu – do tej pory przeszkoliliśmy w tym zakresie 13 milionów osób na całym świecie.

W ramach programów, takich jak AWS Educate, AWS Academy czy AWS re/Start, zapewniamy możliwość uzyskania cennych na rynku kompetencji związanych z chmurą obliczeniową także osobom, które dotąd nie były związane z tego rodzaju technologiami i chcą rozwinąć lub zmienić dotychczasową ścieżkę kariery. Niedawno uruchomiliśmy też dwie nowe, płatne subskrypcje szkoleniowe w ramach naszego cyfrowego centrum nauki AWS Skill Builder: Individual i Team. Zapewniają one dodatkowe, wysoce interaktywne i oparte na wyzwaniach, wsparcie w ramach przygotowania do egzaminu AWS Certification. Poza tym, dla wszystkich zainteresowanych dostępne są także szkolenia stacjonarne prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów.

Przeczytaj również
Specjaliści IT znający tylko jeden język programowania mają trzykrotnie mniejszą szansę na znalezienie pracy

Obok szkoleń Amazon Web Services organizuje także programy certyfikacyjne. Jaka jest ich rola?

Wydawane przez nas certyfikaty stanowią uznane w branży poświadczenie posiadania pożądanych umiejętności z obszaru chmury obliczeniowej AWS. Aktualnie oferujemy 12 ścieżek certyfikacyjnych zaprojektowanych tak, aby umożliwić ich uczestnikom, a także zespołom, w których pracują realizację typowych celów biznesowych.

Oferujemy certyfikaty oparte na rolach, przeznaczone m.in. dla osób zajmujących się utrzymaniem i rozwojem środowisk informatycznych wykorzystujących zasoby chmurowe – architektów, programistów i administratorów, ale także certyfikaty specjalistyczne dotyczące określonych obszarów technologii, jak np. baz danych, uczenia maszynowego oraz bezpieczeństwa. Obok bezpłatnego programu certyfikacyjnego AWS Certified Cloud Practitioner oferujemy odpłatne certyfikaty Associate, Professional oraz Specialty. Koszt uzyskania takiego certyfikatu to 150 lub 300 USD.

W jakim zakresie z oferty szkoleń AWS mogą skorzystać osoby poniżej 18 roku życia?

Jest to o tyle istotne, że – jak pokazują badania – wczesna ekspozycja na nauki ścisłe, technologię, inżynierię i matematykę (STEM) ma pozytywny wpływ na postrzeganie tych przedmiotów przez uczniów. Warto zatem w sposób proaktywny zachęcać młodych ludzi do zainteresowania nowymi technologiami, w tym w zrozumieniu specyfiki modelu cloud computing i związanych z nim potencjalnych ścieżek kariery tak wcześnie, jak jest to możliwe.

Oferujemy trzy odrębne programy stworzone z myślą o osobach, które dopiero wejdą na rynek pracy. Pierwszym z nich jest AWS Educate – darmowy program do samodzielnego uczenia się online, przeznaczony dla osób w wieku co najmniej 13 lat. Kolejnym programem szkoleniowym, który proponujemy młodym osobom jest AWS GetIT. Jest to inicjatywa, która zachęca uczniów w wieku 12-14 lat, zwłaszcza dziewczęta, do odkrywania możliwości kariery w świecie nowych technologii poprzez różnego rodzaju zajęcia zwieńczone konkursem, podczas którego nagrodzone zostaną przygotowane przez uczestników projekty aplikacji odpowiadających na wybrane przez nich problemy społeczne lub środowiskowe. Trzecią z inicjatyw szkoleniowych wspierających młode osoby w rozwoju umiejętności technologicznych jest AWS Spark – program, który oferuje nauczycielom szkół średnich narzędzia i zasoby potrzebne do efektywnego nauczania oraz zachęcania uczniów do rozważenia przyszłej kariery w branży technicznej. W ramach dostępnych dla nauczycieli treści zapewniamy, przykładowo, inspirujące materiały pokazujące w jaki sposób profesjonaliści wykorzystują chmurę AWS do rozwiązywania rzeczywistych problemów w różnych branżach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *