BiznesPREZENTACJA PARTNERA

Biznes w kontekście ESG musi uwzględnić cele ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

Komentarz eksperta

Chcąc omówić zagadnienie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie, powinniśmy sobie na wstępie odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Co właściwie oznacza ten „zrównoważony rozwój”? Kogo i od kiedy on dotyczy? Jak go mierzyć? Jak możemy osiągnąć zrównoważony rozwój?

Biznes w kontekście ESG musi uwzględnić cele ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie jest podejściem, w którym uwzględnia się cele ekonomiczne, społeczne i środo­wiskowe. Oznacza to, że firma dąży do osiągnięcia sukcesu biznesowego, jedno­cześnie respektując zasady etyczne i śro­dowiskowe oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności.

Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych przykładów, jakie działania procesowe możemy podjąć w dążeniu do zrównowa­żonego rozwoju.

1. Monitorowanie i zmniejszanie ilości odpadów w procesie produkcji (eko­logiczne technologie, programy re­cyklingowe, utylizacja odpadów).

2. Stosowanie surowców odnawialnych.

3. Zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcyjnym.

4. Stosowanie energii ze źródeł odnawialnych.

5. Zmniejszenie emisji gazów mających wpływ na efekt cieplarniany.

6. Inwestycje w innowacje poprawiające efektywność procesów produkcyjnych.

7. Edukacja pracowników i partnerów biznesowych zwiększająca świadomość zasad zrównoważonego rozwoju.

Oczywiście można byłoby wymieniać wiele innych przykładów, w jaki sposób może­my zarządzać zrównoważonym rozwo­jem w przedsiębiorstwie. Najważniejsze jest jednak zrozumienie, po co to robimy. Z uwagi na to, że jest to modne? Dlatego, że zaczyna to być obowiązkowe? Nie. Od­powiedź leży u podstawy, którą jest hasło przewodnie – „Pozostaw po sobie świat, w lepszym stanie niż go zastałeś”.

Nasze działania przekładać się będą na pozostawiany przez nasze organizacje „ślad węglowy”. Wymóg jego raportowa­nia – zgodnie z dyrektywą unijną CSRD – dotyczyć będzie podmiotów mających istotne znaczenie z punktu widzenia inte­resu społecznego. Od 2024 roku obejmu­je firmy zatrudniające powyżej 250 osób, a od 2026 roku już wszystkich przedsię­biorców. Aktualnie najczęściej stosowa­nymi metodami pomiaru są wskaźniki GRI (Global Reporting Initiative).

Do czerwca 2023 roku, w CSRD, mają jednak zostać zatwierdzone standardy europejskie – ESRS (European Sustaina­bility Reporting Standards). Będą one ba­zować na wskaźnikach GRI i dodatkowo uwzględniać zasadę podwójnej istotności (wpływ na otoczenie oraz sytuację finan­sową firmy).

Aby wesprzeć firmy w raportowaniu ESRS, IFS oferuje narzędzia w ramach aplikacji IFS Cloud, które umożliwiają efektywne pozyskiwanie i raportowanie danych, wymaganych do przygotowania sprawozdań ESG.

Przemysław Boniecki, Business Architect, IFS

 

Artykuł ukazał się na łamach: Magazyn ITwiz 2/2023. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *