ProgramowaniePolecane tematy

W jaki sposób programista może zapłacić 5 proc. podatek PIT

Organy podatkowe potwierdzają, że prowadzący działalność gospodarczą informatycy tworzący oprogramowanie, a następnie udzielający na nie licencji lub zbywający prawa autorskie mogą skorzystać z ulgi IP Box, a tym samym płacić od stycznia 2019 roku PIT według stawki 5%.

W jaki sposób programista może zapłacić 5 proc. podatek PIT

Od początku roku obowiązują przepisy Ustawy PIT i CIT dotyczące ulgi IP Box, czyli opodatkowania preferencyjną 5 proc. stawką podatku dochodowego dochodów z komercjalizacji określonych praw własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane IP), w szczególności praw autorskich do programów komputerowych. Warunkiem skorzystania z ulgi jest wytworzenie, rozwój lub ulepszenie kwalifikowanego IP w ramach prowadzonej w sposób systematyczny tj. uporządkowany, metodyczny, ale niekoniecznie długotrwały, działalności badawczo-rozwojowej.

Tworzenie oprogramowania jako działalność B+R

W wydanych 15 lipca br. „Objaśnieniach dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box” („Objaśnienia”) Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nie tylko „program komputerowy” sensu stricto (tj. kod źródłowy i kod wynikowy), ale szerzej „oprogramowanie chronione prawem autorskim” (np. interfejs), może zawierać się w katalogu kwalifikowanych IP. Należy jednak mieć na uwadze, że rutynowe usuwanie błędów, czy tworzenie apli­ka­cji bizne­so­wych i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych na podsta­wie zna­nych metod i ist­nie­ją­cych narzę­dzi infor­ma­tycz­nych nie będzie nosiło znamion działalności B+R (więcej przykładów co jest a co nie jest B+R w informatyce można znaleźć w „Podręczniku Frascati”).

Warunki formalne skorzystania z ulgi

Podatnicy chcący skorzystać z IP Box muszą prowadzić ewidencje rachunkowe w sposób zapewniający wyodrębnienie poszczególnych kwalifikowanych IP oraz ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów oraz dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane IP. Nie ma określonych wzorów takich ewidencji, jednak jak wynika z Objaśnień, w przypadku podmiotów, które nie prowadzą pełnej księgowości, mogą one być prowadzone w arkuszu kalkulacyjnym, zawierającym comiesięczne zestawienie dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec danego miesiąca, sporządzane narastająco do końca projektu. Te podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe powinny wyodrębnić w swojej polityce rachunkowości odpowiednie konta analityczne dla każdego projektu.

Przeczytaj również
Avanade: jakość danych decyduje o możliwości wykorzystania potencjału AI

Programiści tworzący oprogramowanie objęte prawem autorskim powinni rozważyć rozliczanie się według 5proc. stawki. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią objaśnień w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać według stawek podstawowych 18%, 32% lub 19%, natomiast rozliczenia ulgi można będzie dokonać dopiero w zeznaniu rocznym.

Pozytywne stanowisko organów podatkowych

W ostatnich miesiącach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej kilkukrotnie potwierdził prawidłowość stanowiska podatników – programistów, którzy tworzyli oprogramowanie w ramach własnej firmy i chcieli skorzystać z ulgi IP Box. Chodzi w szczególności o interpretacje indywidualne:

  • z dnia 11 lipca 2019 r. o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.315.2019.1.ES,
  • z dnia 8 lipca 2019 r. o sygn. 0115-KDIT3.4011.224.2019.3.MR,
  • z dnia 4 lipca 2019 r. o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.243.2019.1.BO,
  • z dnia 24 kwietnia 2019 r. o sygn.  0112-KDIL3-3.4011.25.2019.2.DS.

W większości przypadków wnioskodawcy nie opisywali szczegółowo jakie oprogramowanie tworzą, ograniczając się jedynie do twierdzenia, że muszą oni „w drodze doświadczeń, testów zdobywać, poszerzać i łączyć wiedzę z nauk podstawowych (matematyka, statystyka) jak i stosowanych (informatyka, elektronika) i następnie wykorzystywać ją przy tworzeniu programów”, co spełnia definicję prac rozwojowych. Dlatego należy przypuszczać, że szczegółowa weryfikacja, czy dane oprogramowanie rzeczywiście wytworzone zostało w ramach prac B+R będzie dokonywana przez organy w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej.

Podsumowując, programiści tworzący oprogramowanie objęte prawem autorskim powinni rozważyć rozliczanie się według 5%-owej stawki. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z treścią Objaśnień w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy należy wpłacać według stawek podstawowych 18%, 32% lub 19%, natomiast rozliczenia ulgi można będzie dokonać dopiero w zeznaniu rocznym.

Przeczytaj również
Responsible Artificial Intelligence jest dla firm, którym zależy na jakości

Kamila Cebelińska, doradca podatkowy i Przemysław Wierzbicki, adwokat, prawnicy z praktyki Nowych Technologii z Kancelarii KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki Sp. k.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

1 thought on “W jaki sposób programista może zapłacić 5 proc. podatek PIT”