Rynek

Jak ograniczyć deficyt specjalistów IT w Polsce?

Sieć Edukacji Cyfrowej KOMET@ udostępniła raport “Jak ograniczyć deficyt specjalistów IT w Polsce?” – dokument ten stanowi zbiór rekomendacji strategicznych i sektorowych, zaadresowanych głównie do decydentów władz publicznych: Rządu RP i samorządów województw oraz władz uczelni, a także innych gestorów programów edukacji informatycznej (np. stowarzyszeń skupiających firmy sektora ICT).

Jak ograniczyć deficyt specjalistów IT w Polsce?

Deficyt specjalistek i specjalistów informatyki, sięgający – według różnych szacunków – od 50 do blisko 150 tys. osób, jest jednym z najważniejszych wyzwań rynku pracy i rozwoju cyfrowego Polski do roku 2030. Według ekspertów, braków tych nie uda się zlikwidować dotychczasowymi formami kształcenia formalnego (szkoły branżowe, uczelnie) i pozaformalnego (szkolenia, bootcampy).

“W Polsce pracuje obecnie ok. 586 tysięcy wykwalifikowanych pracowników ICT, stanowiących 3,5% zatrudnionych w gospodarce – o 1% mniej od średniej w UE i aż o 4,5% procentowych mniej od Szwecji, liderującej europejskiej stawce” – mówi Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” w Tarnowie, członek Komitetu Informatyki PAN, inicjator i koordynatorem prac nad wspomnianym raportem. “Zdaniem ekspertów Komisji Europejskiej do 2030 roku, by zaspokoić potrzeby gospodarki oraz sektora społecznego, liczba specjalistów ICT winna wzrosnąć z 7,8 mln aż do 20 mln. Przedmiotem strategicznej debaty powinna być zatem odpowiedź na pytanie: jak osiągnąć w Polsce przypadającą w tym szacunku na nasz kraj liczbę około 1,2 mln specjalistów, dwukrotnie wyższą niż obecnie” – dodaje.

Twórcy analizy przygotowali rekomendacje, które powstały w otwartym, deliberatywnym procesie dyskusji środowiskowych, a następnie prac komitetu redakcyjnego. Składają się one na kompleksowy program reformy kształcenia informatycznego w Polsce, którego realizacja istotnie warunkuje jakość rozwoju gospodarczego, ale i społecznego Polski w 3 dekadzie XXI wieku – podkreślają autorzy. Ich intencją jest uruchomienie działań podmiotów odpowiedzialnych za rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce na rzecz realizacji przedstawionych postulatów, z wykorzystaniem narzędzi finansowania środkami budżetu państwa oraz funduszami europejskimi perspektywy budżetowej UE lat 2021-2027.

Przeczytaj również
Europa musi egzekwować swoje wartości, także w wymiarze usług chmurowych

Poniżej prezentujemy wybór głównych rekomendacji zawartych w raporcie:

  • Konieczne jest zapewnienie warunków formalnych (prawnych), merytorycznych oraz form organizacyjnych adekwatnych do możliwości studiowania przez studentów podejmujących prace na wczesnych etapach studiów – uelastycznienie studiów informatycznych m.in. poprzez: rewizję programów studiów; wypracowanie i wprowadzenie modelu współpracy przedsiębiorstw z uczelniami wyższymi oraz szkołami; szersze zaangażowanie przedstawicieli przemysłu w prowadzenie zajęć w szkołach wyższych; elastyczne podejście do uznawania pracy zawodowej; wprowadzenie nowych form studiów II i III stopnia, w ramach których kształtowane będą eksperckie kompetencje studentów w dziedzinach dysruptywnych technologii cyfrowych; reformę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
  • Edukacja informatyczna na poziomie szkół wyższych wymaga strategicznego zwiększenia nakładów państwa w postaci specjalnego rządowego programu podwyższającego istotnie subwencję dla uczelni. W praktyce wysokość subwencji dla uczelni powinna być uzależniona od wartości średnich wynagrodzeń absolwentów poszczególnych kierunków.
  • Należy opracować, sfinansować i wdrożyć specjalny program działań prowadzących do zwiększenia liczby kobiet podejmujących studia na kierunkach informatycznych uczelni.
  • Dla przygotowania uczniów do życia w świecie, w którym nowoczesne technologie (np. robotyka, sztuczna inteligencja, technologie kwantowe) pełnią kluczową rolę, niezbędna staje się kompleksowa reforma systemu kształcenia oraz doboru nauczycieli informatyki.
  • W perspektywie budżetowej Unii Europejskiej lat 2021-2027 należy uruchomić finansowe narzędzia pomocowe oraz system zachęt ekonomicznych dla przedsiębiorstw, prowadzących do realizacji w firmach programów przekwalifikowania i podnoszenia poziomu kompetencji pracowników istotnych z punktu widzenia Gospodarki 4.0.
  • Należy stworzyć dogodne warunki prawne i formalno-organizacyjne dla bliskiej współpracy przedsiębiorstw sektora ICT z uczelniami prowadzącymi kierunki informatyczne (przyjęcie na poziomie centralnym wzorcowych ram prawno-formalnych).
  • Konieczne jest wprowadzenie do bieżącej praktyki badawczej analiz i prognoz „wysokiej rozdzielczości” w skali państwa, których wyniki pozwolą na szacowanie potrzeb kadrowych w zakresach różnorodnych specjalizacji informatycznych, np. architektów rozwiązań IT, analityków, programistów, administratorów, testerów i innych.
Przeczytaj również
Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w branży IT z perspektywy CEO Uptime Development

Pełna treść raportu dostępna jest pod tym linkiem.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *