InfrastrukturaRynekPolecane tematy

Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X – europejskiej chmury obliczeniowej

W pierwszej połowie czerwca ogłoszono, że przy formalnym wsparciu ze strony rządów Francji i Niemiec na nowy etap rozwoju wchodzi projekt Gaia-X. Zakłada on stworzenie europejskiego ekosystemu cloud computing, który stanowić będzie przeciwwagę dla platform chmurowych utrzymywanych przez globalnych dostawców z innych regionów, głównie USA oraz Chin.

Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X – europejskiej chmury obliczeniowej

Projekt Gaia-X został powołany do życia przez 22 organizacje pochodzące z Niemiec i Francji. Do grona tego należą firmy: Atos, Amadeus, Beckhoff, Bosch, BMW, CISPE, DE-CIX, Deutsche Telekom, Docaposte, EDF, Fraunhofer, German Edge Cloud, Institut Mines Telecom, International Data Spaces Association, Orange, 3DS Outscale, OVHcloud, PlusServer, Safran, SAP, Scaleway oraz Siemens. Inicjatywa mająca na celu zbudowanie europejskiego ekosystemu usług cloud computing zyskała formalne wsparcie rządów Niemiec i Francji. Do zaangażowania w projekt Gaia-x zaproszone są również firmy i instytucje rządowe z innych europejskich krajów.

Twórcy projektu nie ukrywają, że ma on na celu stworzenie standardów i reguł funkcjonowania dla usług chmurowych rozwijanych w Europie w sposób przejrzysty, bezpieczny i zgodny z europejskimi regulacjami. Ekosystem tworzony w ramach projektu Gaia-X stanowić ma rozwiązanie pozwalające na zachowanie technologicznej suwerenności Europy w obliczu rosnącego znaczenia rozwiązań opartych właśnie na modelu chmury obliczeniowej w zastosowaniach biznesowych oraz w sektorze administracji publicznej.

O komentarz poprosiliśmy przedstawicieli firm zaangażowanych w projekt Gaia-x lub reprezentujących zaangażowane podmioty na polskim rynku, a także – obecnych na polskim rynku dostawców usług cloud computing. Artykuł będziemy aktualizować w miarę otrzymywania odpowiedzi od kolejnych dostawców.

Gaia-X łączy w sobie bezprecedensową różnorodność

Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X – europejskiej chmury obliczeniowejProjekt Gaia-X – zarejestrowany w Belgii jako organizacja non-profit – powstał z inicjatywy francusko – niemieckiej na rzecz stworzenia ekosystemu chmury obliczeniowej, która ma zmniejszać zależność Europy od gigantów z Doliny Krzemowej: Amazon, Microsoft i Google, a także chińskich dostawców. Założeniem Gaia-X jest konsekwentne wzmacnianie technologicznej suwerenności Europy poprzez przyjęcie wspólnych standardów przechowywania i przetwarzania danych na serwerach zlokalizowanych na terenie UE, podlegających jej surowymi prawodawstwu (m.in. RODO) dotyczącym prywatności danych.

OVHcloud zaangażowało się w projekt Gaia-X, ponieważ jako europejski lider cloud jesteśmy zdania, że Europejczycy powinni móc korzystać z oferty chmury, która opiera się na bliskich nam wartościach: przejrzystości, odwracalności, otwartości, ochronie danych, a także bezpieczeństwie danych. Dokładnie te wartości stanowią składowe DNA OVHcloud. Każdy, kto będzie chciał dołączyć do inicjatywy Gaia-X, również będzie musiał spełniać te założenia. Co ważne, Gaia-X łączy w sobie bezprecedensową różnorodność podmiotów: rynkowych liderów, administrację publiczną oraz integratorów.

Docelowo, w ramach ekosystemu Gaia-X będą dostępne wszystkie produkty, jakie oferują dostawcy uczestniczący w projekcie. Kluczowa jest tutaj możliwość wyboru i łatwość zmiany dostawcy. W tym celu w ramach projektu ma powstać specjalny katalog rozwiązań, a którego prototyp został właśnie zaprezentowany. Dodatkowo celem jest stworzenie spójnego systemu dostępowego, umożliwiającego łatwe korzystanie z usług oferowanych przez członków projektu Gaia-X. Jest to również sposobność do generowania nowych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb Europy. Z usług oferowanych w ramach ekosystemu może korzystać każdy.

Robert Paszkiewicz, wiceprezes firmy OVHcloud na region Europy Środkowej i Wschodniej

Przyszłość cyfrowej transformacji jest nierozerwalnie związana z chmurą

Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X – europejskiej chmury obliczeniowejStopień wykorzystania przetwarzania w chmurze jest silnie skorelowany z rozwojem gospodarczym. Im większa adopcja chmury w danym kraju, tym większa innowacyjność gospodarki. W Danii, Finlandii czy Norwegii z rozwiązań chmurowych korzysta ok. 60 proc. firm. Kraje te są liderami wykorzystania cloud computingu w Europie, reprezentują też jedne z najbardziej innowacyjnych i zamożnych gospodarek. W Polsce wykorzystanie rozwiązań chmurowych to wciąż jedynie kilkanaście procent, a nikt już dziś nie neguje, że przyszłość cyfrowej transformacji jest nierozerwalnie związana z chmurą.

Szybki rozwój technologii chmurowych z jednej strony wspiera innowacyjność, z drugiej coraz częściej rodzi wątpliwości dotyczące m.in. lokalizacji danych oraz sposobu i bezpieczeństwa ich przetwarzania przez dostawców. Właśnie jako odpowiedź na te wyzwania powstała na polskim rynku Chmura Krajowa – zapewniamy dostęp do najnowszych światowych technologii przy jednoczesnym zachowaniu zgodności regulacyjnej i bezpieczeństwa we wszystkich jego wymiarach.

Gaia-X według założeń nie będzie nowym podmiotem świadczącym usługi przetwarzania w chmurze. Ma to być inicjatywa, do której będą mogli przyłączyć się już działający na rynku dostawcy, którzy zdecydują się oferować swoje usługi zgodnie ze zdefiniowanymi w ramach projektu standardami. Dzięki zapewnieniu odpowiedniego poziomu zgodności regulacyjnej i bezpieczeństwa danych, możliwe będzie przełamywanie barier w adopcji technologii chmurowych na poziomie europejskim. Być może standardy wypracowane w ramach projektu Gaia-X staną się z czasem swego rodzaju złotym standardem prywatności dla firm technologicznych. Projekt jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju, ale na pewno będziemy z zaciekawieniem przyglądać się rozwojowi Gaia-X i rozwijać własne produkty korzystając z najlepszych praktyk rynkowych, również tych wypracowanych w ramach Gaia-X.

Michał Potoczek, CEO Chmury Krajowej

Gaia-X zapewni wytyczne dla modeli biznesowych opartych na współpracy oraz zgodnym z prawem wykorzystaniem danych

Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X – europejskiej chmury obliczeniowej

Fundacja Gaia-X ze zrównoważoną reprezentacją dostawców, użytkowników, stowarzyszeń i instytutów badawczych przekształci koncepcję Gaia-X z inicjatywy politycznej prowadzonej przez Niemcy i Francję w ekosystem konsumentów z dostawców usług chmurowych w Europie. Inicjatywa GaiaX jest także otwarta dla nowych członków, także z innych europejskich krajów. Atos od samego początku uczestniczył w grupach roboczych definiujących definiujących zestaw polityk, standardów i usług federacyjnych, które zapewnią, że firmy i organizacje biorące udział w tej inicjatywie będą przestrzegać fundamentalnych zasad związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, a także ich przetwarzania w sposób przejrzysty, otwarty i zgodny z europejskim prawem. W szczególności istotna będzie tu kontrola wykorzystania danych. Dzięki niej tworzenie wartości w oparciu o dane pozostanie w pełni w gestii właściciela danych.

Jednocześnie, Gaia-X ma pełnić rolę platformy chmurowej, która umożliwia wszystkim dostawcom i użytkownikom usług w chmurze generowanie, dostęp, przechowywanie i wykorzystywanie danych zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi regułami dostosowanymi do europejskich wartości i standardów. Z czasem inicjatywa Gaia-X zapewni propozycje wartości, takie jak wzory samookreślonych, opartych na danych modeli biznesowych; umożliwi innowacyjną współpracę w różnych branżach w celu agregowania danych i podnoszenia ich wartości, a poprzez zapewnienie wytycznych dla modeli biznesowych opartych na współpracy oraz zgodnym z prawem wykorzystaniem danych, będzie wspierać uczciwe i przejrzyste modele biznesowe. Pozwoli też na łatwiejszą współpracę między branżami w celu tworzenia federacyjnych i interoperacyjnych usług w warstwie infrastruktury. Ponadto, za sprawą rozwiązań i standardów określonych w ramach inicjatywy Gaia-X prostszy i tańszy stanie się proces komercjalizacji danych. Nowa platforma zapewni bowiem wspólne schematy monetyzacji danych, a także modele i reguły ich operacjonalizacji. Co więcej, celem Gaia-X jest także zapewnienie łatwego dostępu do bezpiecznej i nowoczesnej infrastruktury IT, co przełoży się na zwiększenie efektywności pracy inżynierów oprogramowania.

Planowana oferta obejmie m.in. usługi IaaS i PaaS, a także funkcje związane z zarządzaniem danymi, analityką oraz sztuczną inteligencją. Do tej pory zdefiniowanych zostało ponad 40 przypadków użycia takich usług w 8 domenach. Należą do nich: Przemysł 4.0, Ochrona zdrowia, finanse, sektor publiczny, energetyka, mobilność, rolnictwo, a także “smart living”. Zakładana jest także możliwość rozszerzenia katalogu usług o nowe rozwiązania w dowolnym momencie. Planowane jest także powołanie własnych projektów open source, które będą miały na celu zmaksymalizowanie interoperacyjności i przenaszalności danych między dostawcami. Idea Gaia-X zakłada też ścisłą współpracę z organami normalizacyjnymi, instytucjami badawczymi oraz inicjatywami publiczno-prywatnymi.

Klaus Ottradovetz, Distinguished Expert Cloud & IoT platforms w firmie Atos

Zaufanie jest kluczem do sprawnej transformacji cyfrowej

Jak dostawcy cloud computing w Polsce komentują powstanie Gaia-X – europejskiej chmury obliczeniowej

Zarówno wśród europejskich konsumentów, jak i decydentów co raz silniej słychać głosy, że Unia Europejska powinna budować własną technologiczną siłę, stanowiącą przeciwwagę dla dominacji amerykańskich i chińskich firm w budowaniu cyfrowej gospodarki. Wynika to nie tylko z europejskich aspiracji do konkurowania w tym obszarze, ale także rosnących obaw o gwarancję kontroli nad danymi. Stało się to szczególnie gorącym tematem w związku z wprowadzeniem w ubiegłym roku przez USA tzw. Cloud Act, który zobowiązuje wszystkie amerykańskie podmioty oferujące rozwiązania chmurowe, do udostępnienia danych na wniosek amerykańskich służb, nawet jeśli dane te fizycznie znajdują się poza jurysdykcją USA.

W tym kontekście ogłoszenie w ubiegłym roku przez niemieckiego ministra gospodarki Petera Altmaiera planu uruchomienia paneuropejskiego rozwiązania chmurowego Gaia-X wydaje się być odpowiedzią na rosnące potrzeby zagwarantowania bezpieczeństwa. Dla Aruba Cloud kwestie ochrony danych zawsze były kluczową kwestią w naszej działalności, dlatego postanowiliśmy włączyć się do współpracy w ramach tej inicjatywy poprzez organizację CISPE, której Aruba jest członkiem. CISPE zrzesza europejskich dostawców chmury, którzy wspólnie pracują na rzecz budowy ekosystemu gwarantującego zarówno ochronę danych konsumentów, jak i dynamikę rozwoju tego kluczowego z punktu widzenia gospodarki rynku.

Często słyszy się frazę, że „dane są współczesną ropą”. Rozpatrując ją w kontekście znaczenia ich przetwarzania dla rozwoju współczesnych gospodarek trudno zaprzeczyć jej trafności. Ale jeśli spojrzeć na tę metaforę „ropa – dane” w kontekście konfliktów i napięć, jakie były związane z dostępem do tego surowca w XX wieku trudno nie odnieść wrażenia, że znacząco nie doceniamy roli politycznej kontroli na nimi. Podobnie jak z ropą, z czasem odkrywamy co raz więcej zastosowań dla danych, ich rola rośnie, a innowacyjne sposoby ich wykorzystania co rusz nas zaskakują. Jednocześnie wśród konsumentów rośnie świadomość znaczenia cyberbezpieczeństwa. Przekłada się to na potrzebę oferowania rozwiązań, które dają gwarancje klientom, że powierzone dostawcy dane nie trafią w niepowołane ręce. To właśnie zaufanie jest kluczem do sprawnej transformacji cyfrowej europejskich firm i zarówno dostawcy jak i politycy powinni robić wszystko by umacniać je wśród europejskich firm.

Marcin Zmaczyński, Senior Marketing Executive CEE w firmie Aruba

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.