BiznesCDOPolecane tematy

Nowe podejście do monitoringu aplikacji, infrastruktury i… biznesu

Advertorial

W czasach, gdy procesy biznesowe w sposób nierozerwalny wiążą się z systemami IT, zapewnienie bieżącej kontroli nad działaniem środowiska informatycznego urasta do rangi problemu istotnego dla kadry zarządzającej. Jak pokazują analizy, jedna operacja biznesowa korzysta dziś średnio z 82 różnych technologii! Z kolei złożoność kodu – w połączeniu z dynamiką zmian na poziomie infrastruktury – wzrosła w ciągu 18 lat aż 100-krotnie.

Nowe podejście do monitoringu aplikacji, infrastruktury i… biznesu

Tradycyjny APM (Application Performance Management) i monitoring oparty na analityce logów nie wystarczają, aby zredukować koszt, skrócić średni czas naprawy aplikacji i skutecznie zapobiegać problemom. Potwierdzają to m.in. badania Forrester Research (Vendor Landscape: Cognitive Operations). W tej sytuacji niezbędne staje się nowe podejście do monitoringu aplikacji i wpierającej ją infrastruktury.

Firmowe środowiska IT są dziś dużo bardziej złożone. Opierają się na nowych technologiach i koncepcjach rozwoju oprogramowania. W opinii specjalistów Gartnera, w 2018 roku nastąpi 50-proc. przyrost wykorzystania mikrousług w obszarze operacji i rozwoju aplikacji. Z kolei według ekspertów Right Scale, w tym roku aż 81% organizacji będzie wdrażać praktyki DevOps w celu zwiększenia jakości i częstotliwości wersji aplikacji. Ogromną rolę odgrywa więc dziś automatyzacja procesów CI/CD. Bardziej wymagający stają się też użytkownicy rozwiązań, za które odpowiadają firmowe zespoły IT. Istotną funkcję dla maksymalizacji pozytywnych doświadczeń użytkowników końcowych – i to w sposób oddający ich perspektywę – odgrywa w tym kontekście bieżąca kontrola nad działaniem aplikacji. Połączenie aspektów monitoringu funkcjonowania środowiska IT wymaga zastosowania nowego podejścia, obejmującego automatyczną analizę powiązań przyczynowo-skutkowych i detekcję faktycznych źródeł problemów.

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej platformy monitoringu, Dynatrace zrywa z dotychczasowym rozgraniczeniem na monitoring wybranych elementów środowiska IT oraz procesów biznesowych. Funkcjonalności wprowadzone do tej platformy pozwalają bowiem w łatwy, scentralizowany sposób kontrolować wszystkie aspekty związane z wpływem działania poszczególnych komponentów architektury IT na kluczowe procesy oraz doświadczenia użytkowników biznesowych i klientów.

Monitoring kluczowych aspektów funkcjonowania biznesu opartego na nowoczesnych technologiach IT kompleksowo wspiera najnowsza generacja platformy Dynatrace. W sposób zautomatyzowany wspomaga ona monitoring wszystkich warstw środowiska IT, w tym poszczególnych elementów stosu technologicznego. Dotyczy to wszystkich aplikacji, transakcji i użytkowników.

Monitoring nie tylko warstwy informatycznej

Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej platformy monitoringu, Dynatrace zrywa z dotychczasowym rozgraniczeniem na monitoring wybranych elementów środowiska IT oraz procesów biznesowych. Funkcjonalności wprowadzone do tej platformy pozwalają bowiem w łatwy, scentralizowany sposób kontrolować wszystkie aspekty związane z wpływem działania poszczególnych komponentów architektury IT na kluczowe procesy oraz doświadczenia użytkowników biznesowych i klientów. Tym samym, według Forrester Research, jest to pierwsza na rynku platforma adresująca cztery główne wymagania podejścia określanego mianem Cognitive Operations. Jest to jednocześnie rozwiązanie działające we wszystkich obszarach, które w ocenie ekspertów Gartnera składają się na rozwiązania sztucznej inteligencji dla operacji IT (AIOps). Mowa tu o zarządzaniu i diagnostyce wydajności sieci, monitoringu infrastruktury IT, monitoringu wydajności aplikacji, a także monitoringu cyfrowych doświadczeń użytkowników oprogramowania biznesowego.
„Nowy Dynatrace to centralna platforma, pozwalająca objąć monitoringiem wszystkie istotne biznesowo obszary funkcjonowania środowiska IT – od infrastruktury sieciowej, przez serwery i aplikacje, aż po ocenę wpływu działania poszczególnych warstw IT na doświadczenia użytkownika końcowego. Dzięki temu Dynatrace może pełnić rolę spójnej dla całej organizacji platformy integrującej informacje na temat istoty działania całego środowiska IT” – mówi Sławomir Michalik, CTO w Omnilogy.

Poznaj Dynatrace w praktyce – weź udział w konferencji PERFORM Warszawa 2018

Konferencja PERFORM Warszawa 2018 to kolejna edycja organizowanego m.in. przez firmy Dynatrace i Omnilogy wydarzenia poświęconego szeroko rozumianemu monitorowaniu i zapewnieniu wydajności środowisk informatycznych, także w perspektywie procesów biznesowych opierających się na poszczególnych systemach IT. Podczas tegorocznej edycji konferencji zaprezentowane zostaną możliwości najnowszych, wysoce zautomatyzowanych rozwiązań wspierających monitoring systemów IT oraz doświadczeń klientów, ich potencjał w zakresie optymalizacji operacji IT, a także – przykłady wdrożeń.
Szczegółowa agenda, a także formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem w konferencji PERFORM Warszawa 2018 są dostępne na stronie: https://omnilogy.events/

Przeczytaj również
Jak Allegro dostosowało się do pracy w okresie epidemii

Co ważne, platforma Dynatrace może funkcjonować także w powiązaniu z rozwiązaniami opartymi na modelu chmury obliczeniowej (od środowisk prywatnych, przez publiczne usługi XaaS, aż po platformę AWS Lambda). Istotnym obszarem rozwoju środowiska monitoringu Dynatrace jest też automatyzacja procesów monitorowania. „Możliwości oprogramowania Dynatrace wykraczają daleko poza prosty monitoring aplikacji. W wyniku postępującej ewolucji stały się one kompleksową platformą wspierającą monitoring wszystkich istotnych elementów funkcjonowania nowoczesnej organizacji biznesowej, która chce rozwijać się w zgodzie z najnowszymi trendami rynkowymi” – wyjaśnia Tomasz Płoński, APM Leader w Omnilogy.

Monitorowanie mikroserwisów, kontenerów, chmury obliczeniowej, IoT…

Zmiany w najnowszej wersji platformy Dynatrace objęły również architekturę oprogramowania. Jest ono obecnie lepiej dostosowane do wymagań typowych m.in. dla środowisk kontenerowych, zwirtualizowanych i rozproszonych. „Nowa odsłona platformy Dynatrace odpowiada nowej filozofii monitoringu IT. Praktyka pokazuje, że tradycyjne podejście do monitorowania działania systemów IT staje się zbyt ograniczone w zestawieniu z technologiami zyskującymi dziś popularność w zastosowaniach biznesowych. Monitorowanie środowisk opartych na mikroserwisach, kontenerach, modelu chmury obliczeniowej obejmującej technologię serverless czy koncepcji internetu rzeczy wymaga nowego podejścia” – twierdzi Tomasz Płoński.

Na nowe oczekiwania względem monitoringu IT nakłada się też zwiększenie wolumenu przetwarzanych danych. Wszystko to sprawia, że rozwiązania wspierające procesy monitoringu powinny zapewniać m.in. wysoką wydajność i interoperacyjność oraz wysoki poziom automatyzacji, który jest niezbędny w kontekście obsługi nowoczesnych środowisk aplikacyjnych. „Na rynku dostępnych jest dziś wiele narzędzi wspierających monitoring poszczególnych elementów lub warstw środowiska IT. Ich wykorzystanie na dłuższą metę prowadzi jednak do tworzenia kolejnych silosów technologicznych wyłącznie na potrzeby monitorowania funkcjonowania środowiska IT. Wobec rosnącej złożoności środowisk IT takie podejście jest pozbawione sensu” – uważa Tomasz Płoński.

Dynatrace już dziś dostarcza pełny stos technologiczny potrzebny do zapewnienia kompleksowego monitoringu i kontroli wszystkich istotnych elementów aplikacji IT. Nie bez znaczenia dla rozwoju funkcjonalności platformy Dynatrace – a także dobrych praktyk związanych z jej wykorzystaniem w różnych realiach branżowych – jest duża społeczność, która przekroczyła już 120 tys. osób, w dużej mierze z Europy, oraz działające w Gdańsku, Linz i Bostonie zespoły R&D, zatrudniające obecnie ponad 800 ekspertów. W ścisłej korelacji do zmian wprowadzonych w nowej wersji platformy Dynatrace ewoluować będą także rozwiązania AppMon oraz DC RUM (Data Center – Real User Monitoring). Będą one pełnić rolę dodatkowych, ściśle zintegrowanych źródeł danych dla platformy monitoringu. Widać to na przykładzie monitorowania platformy SAP.

Finansowy wymiar bezpieczeństwa

Szeroko zakrojone podejście do monitorowania sposobu działania istotnych komponentów środowiska IT oraz warstwy aplikacji biznesowych daje możliwość wczesnego wykrywania incydentów bezpieczeństwa. Tym samym kompleksowy monitoring środowiska IT dobrze wpisuje się w potrzeby wynikające z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Ma również ogromne znaczenie w kontekście rosnącej wartości danych biznesowych, gromadzonych m.in. na potrzeby poprawy doświadczeń klientów, redefinicji modeli biznesowych czy budowania przewagi konkurencyjnej.

Wykrycie ewentualnych wycieków danych staje się realne już na poziomie bieżącej analizy logów systemowych oraz oceny wolumenów przesyłanych danych. Rozwiązania Dynatrace mogą pełnić rolę podstawowego źródła szczegółowych informacji na temat przepływów danych w całym środowisku IT, a więc także w najważniejszych obszarach organizacji biznesowej. Co ważne, funkcjonalność ta jest realizowana bez konieczności analizy treści i kontekstu przesyłanych danych. Gwarantuje to zgodność ze standardami i regulacjami branżowymi.

Przeczytaj również
Skuteczna diagnostyka i monitoring kluczem do sprawnego e-Państwa

Nowa generacja platformy Dynatrace dysponuje też znacznie rozbudowanymi – względem poprzednich wersji – mechanizmami w zakresie bezpieczeństwa danych. Wspierany jest m.in. rozbudowany podział ról związanych z uprawnieniami w zakresie dostępu do danych detalicznych, elementów infrastruktury i komponentów aplikacji. Rozszerzono także skalę wykorzystania mechanizmów sztucznej inteligencji.

Platforma Dynatrace automatycznie wykrywa zdarzenia wynikające ze zmian w konfiguracji i sposobie wdrożenia lub uruchomienia aplikacji. Automatycznie monitorowane są także logi aplikacyjne, systemowe czy bazodanowe. Dostęp do tak szczegółowych informacji daje możliwość precyzyjnego wskazania, który z procesów i na jakiej maszynie powoduje wystąpienie problemu wpływającego na efektywność biznesu. Możliwe jest również sięgnięcie do poziomu transakcji aplikacji i jednoznaczne wskazanie metody, która powoduje problem lub odpowiada za spowolnienie systemu.

Algorytmiczne wsparcie operacji IT

Wykorzystanie funkcji automatyzujących procesy instalacyjno-konfiguracyjne – m.in. w zakresie eksploracji architektury środowiska IT, wykrywania istniejących i zmieniających się zależności, w tym również pozyskiwania danych do bazy CMDB – eliminuje najbardziej pracochłonne aspekty wdrożenia i późniejszego utrzymania monitoringu IT w firmach. Za gromadzenie danych dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów składowych środowiska IT odpowiada tzw. One Agent Dynatrace. To zautomatyzowane rozwiązanie pozwala m.in. na automatyczne odwzorowanie architektury oraz powiązań wewnątrz środowiska IT, a także monitorowanie aplikacji działających na poszczególnych maszynach. Według szacunków przeprowadzonych przez specjalistów Dynatrace, dzięki temu obszary AIOps można zaadresować za 10% całkowitych kosztów posiadania typowych dla tradycyjnego podejścia, na które składa się federacja różnych rozwiązań klasy NPMD, ITIM, APM oraz DEM. Integracja funkcji monitoringu w jednym rozwiązaniu pozwala też na uproszczenie i skrócenie czasu projektów wdrożeniowych.

„One Agent Dynatrace wspiera pełen zakres monitorowanych technologii i automatycznie wykrywa konfigurację oraz aplikacje działające na poszczególnych hostach, zaś implementacja agentów, poza bezkolizyjną instalacją binariów, wymaga jedynie restartu monitorowanej aplikacji” – mówi Tomasz Płoński. Oprogramowanie Dynatrace samodzielnie wykrywa, na jakim serwerze działa, rozpoznaje wersję wirtualizatora i uruchomione procesy, a za sprawą analizy działającego na danej maszynie kodu aplikacyjnego jest w stanie wykryć, jakie usługi składają się na procesy biznesowe wspierane przez poszczególne aplikacje.

Podstawowe funkcjonalności oprogramowania Dynatrace obejmują:
• monitoring wydajności i diagnostykę sieci,
• monitoring infrastruktury IT,
• monitoring funkcjonowania aplikacji, także chmurowych,
• monitoring doświadczeń użytkowników.

W praktyce, bez automatyzacji procesów instalacji i konfiguracji niemożliwe byłoby rozszerzenie szczegółowości monitoringu z poziomu pojedynczych maszyn do dynamicznych środowisk kontenerowych. Dzięki zastosowaniu algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, eliminacja operacji konfiguracyjnych oraz działań monitoringowych wykonywanych w sposób ręczny jest także sposobem na zdynamizowanie i uelastycznienie procesów zarządzania nowoczesnymi systemami IT. „W efekcie, czas i koszt wdrożenia nowej odsłony Dynatrace jest dużo niższy niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań. System został tak zaprojektowany, aby w krótkim czasie dostarczyć wartość dla osób podejmujących kluczowe decyzje dotyczące środowiska IT” – dodaje Tomasz Płoński.

Przyjazne środowisko pracy w modelu cloud i on-premise

Automatycznie wykryta architektura środowiska oraz wzajemne powiązania jego elementów składowych i usług są dostępne dla użytkowników w przejrzysty, graficzny sposób. Widok może być też ograniczony tylko do komponentów powiązanych z analizowanymi w danej chwili systemami lub problemami. Umożliwia to łatwą analizę przyczynowo-skutkową.

„Platforma Dynatrace daje możliwość zawężenia widoku do powiązań i elementów, które miały wpływ na wystąpienie danego problemu. Dzięki temu użytkownicy mogą – bezpośrednio na działającym środowisku – analizować awarie, ale też poznawać ich źródła i stosownie optymalizować funkcjonowanie systemów IT. Ważne i unikalne jest to, że platforma Dynatrace wskazuje przyczyny problemów. Jest to tzw. givemeaning, będący czwartym elementem Cognitive Operations” – wyjaśnia Sławomir Michalik. Wbudowane kokpity menedżerskie mogą być dodatkowo dostosowane do specyficznych wymagań różnych ról użytkowników – zarówno związanych z operacjami IT, jak i tych typowo biznesowych.

Przeczytaj również
Schneider Electric Micro Data Center ułatwia uruchomienie infrastruktury Edge Computing

Oprogramowanie Dynatrace zapewnia również łatwy dostęp do szczegółowych informacji na temat działania poszczególnych maszyn. Monitorowane jest m.in. obciążenie procesora, wykorzystanie pamięci operacyjnej i dyskowej, a także kluczowe parametry sieciowe mające wpływ na pracę aplikacji. Co ważne, kontekst działania komponentów sprzętowych jest też uwzględniony w ramach analizy przyczyn problemów występujących w środowisku IT. „W systemie widać dokładnie jaki proces, w jakim momencie i na jakim elemencie infrastruktury został uruchomiony w kontekście danego problemu. Ma to ogromne znaczenie przy analizie problemu i ustaleniu elementów wpływających na doświadczenia użytkowników końcowych” – twierdzi Sławomir Michalik.

Nowa wersja platformy Dynatrace jest oferowana w dwóch modelach, tj. jako klasyczne, dostępne w chmurze publicznej rozwiązanie Software-as-a-Service oraz w tzw. modelu managed. W drugim przypadku jest to usługa zarządzalna, funkcjonująca w ramach lokalnej infrastruktury klienta. Taki sposób dostarczania oprogramowania przekłada się na dużą łatwość utrzymania platformy Dynatrace.

Platforma Dynatrace natywnie wspiera technilogie i usługi, takie jak:
• Docker,
• OpenShift, Cloud Foundry, OpenStack,
• Amazon Web Services, Azure,
• VMware.

Wykrycie problemów IT wpływających na przebieg procesów biznesowych

Platforma Dynatrace automatycznie wykrywa zdarzenia wynikające ze zmian w konfiguracji i sposobie wdrożenia lub uruchomienia aplikacji. Automatycznie monitorowane są także logi aplikacyjne, systemowe czy bazodanowe. „Dostęp do tak szczegółowych informacji daje możliwość precyzyjnego wskazania, który z procesów i na jakiej maszynie powoduje wystąpienie problemu wpływającego na efektywność biznesu. Możliwe jest również przejście na poziom transakcji aplikacji i jednoznaczne wskazanie metody, która powoduje problem lub odpowiada za spowolnienie systemu” – twierdzi Sławomir Michalik. Możliwa jest też łatwa korelacja zdarzeń wykrywanych w warstwie IT ze zdarzeniami stricte biznesowymi.

W kontekście zarządzania doświadczeniem użytkowników za sprawą platformy Dynatrace dostępne są skonsolidowane dane dotyczące działania aplikacji z perspektywy osób z nich korzystających, a także sposobu wykorzystania funkcji oprogramowania. Tym samym monitoring umożliwia przełożenie efektów problemów występujących w systemach IT na przebieg procesów biznesowych. „Platforma Dynatrace może pełnić rolę narzędzia ułatwiającego realizację działań naprawczych w ramach żywego, działającego środowiska IT. Jest to cecha niezwykle istotna w przypadku rozległych, dynamicznie rozwijanych środowisk, ponieważ daje realną perspektywę projektowania systemów mających cechy self-healing” – wyjaśnia Tomasz Płoński.

Zaletą rozwiązania Dynatrace jest też fakt, że oprogramowanie automatycznie adoptuje się do zmian zachodzących w monitorowanym środowisku. „Dynatrace to obecnie jedyny na rynku produkt zaprojektowany – również pod kątem licencjonowania – tak aby uwzględniać specyfikę autoskalowanych środowisk, w tym np. zmienną ilość komponentów działających na poszczególnych serwerach lub w warstwie orkiestracji. W efekcie platforma Dynatrace świetnie odnajduje się w świecie mikroserwisów, gdzie pojawia się konieczność rozliczania hostogodzin lub ilości wywołań, np. typowych dla Lambdy AWS” – mówi Sławomir Michalik. „W przypadku współczesnych środowisk aplikacyjnych mamy do czynienia z olbrzymimi ilościami danych, których analiza nie jest możliwa bez automatycznego wsparcia narzędziowego. Znam przypadek, w którym do wykrycia przyczyny problemu w jednym z kontenerów środowiska Docker należało przeanalizować 820 mld metryk, zależności, zdarzeń i innych elementów, które złożyły się na model usługi w Dynatrace” – dodaje.

Platforma Dynatrace czerpie też z możliwości nowoczesnych interfejsów API. Dzięki temu, choć natywnie wykorzystuje dane gromadzone przez własnych agentów aplikacyjnych, to może również korzystać z różnych, zewnętrznych źródeł danych. Otwiera to możliwość objęcia monitoringiem dodatkowych, wyspecjalizowanych elementów składających się na IoT. Automatycznie aktualizowaną i gromadzoną przez Dynatrace wiedzę na temat aktualnej konfiguracji środowisk można wykorzystać także do zasilenia korporacyjnej bazy konfiguracji (CMDB). W ten sposób platforma Dynatrace staje się źródłem dodatkowych korzyści w obszarze operacji IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *