Biznes

Jak odnieść sukces w gospodarce opartej na danych?

Zaledwie 6% firm na świecie wykorzystuje, udostępnia i dzieli się informacjami w sposób, który zapewnia im wszelkie korzyści biznesowe wynikające z przemyślanej strategii w zakresie gospodarki opartej na danych – wynika z nowego badania Snowflake pt. “How to Win in Today’s Data Economy”. Analiza ta wskazuje również na istotne przeszkody, jakie większość organizacji napotyka na drodze do pełnego wykorzystania potencjału danych.

Jak odnieść sukces w gospodarce opartej na danych?

Zgodnie z definicją ekspertów Snowflake, gospodarka oparta na danych (Data Economy) umożliwia przedsiębiorstwom rozwiązywanie najbardziej złożonych problemów biznesowych i oferowanie usług na wyższym poziomie niż konkurencja. Pozwala im to budować nowe źródła przychodów poprzez oferowanie klientom, partnerom oraz wszelkim innym organizacjom uczestniczącym w Data Economy, produktów i usług dostosowanych do ich potrzeb.

Według badania, u steru Data Economy stoją “Liderzy Gospodarki Opartej na Danych”. Są oni zaangażowani w opracowywanie strategii demokratyzujących dostęp do informacji, integrujących nowe technologie i ukazujących realne korzyści biznesowe płynące z kapitalizacji w gospodarce opartej na danych. Okazuje się jednak, że wiele organizacji potrzebuje wskazówek, aby zbudować właściwe podstawy w wykorzystywaniu danych w celu uzyskania przewag biznesowych. Tylko 38% firm jest w stanie wydobyć wartość ze zbieranych i posiadanych informacji i wykorzystać je skutecznie do podejmowania decyzji, czytamy w analizie.

Specjaliści Snowflake wskazują w badaniu cztery kluczowe elementy, które musi wdrożyć organizacja, aby stać się Liderem Gospodarki Opartej na Danych. Są to:

  • niezakłócony dostęp do danych, bez względu na to, gdzie się znajdują;
  • wykorzystywanie danych do informowania o wszystkich lub większości decyzji biznesowych;
  • wykorzystywanie informacji do realizacji celów strategicznych, takich jak wzrost przychodów czy identyfikowanie nowych możliwości biznesowych;
  • możliwość bezpiecznego współdzielenia danych z partnerami zewnętrznymi.

Organizacje, które spełniają wyżej wymienione wymogi, osiągają znacznie więcej niż te, które nie wykorzystują i nie uzyskują dostępu do danych, ani nie dzielą się nimi. I tak, nawet 77% Liderów Gospodarki Opartej na Danych odnotowało roczny wzrost przychodów w ciągu ostatnich trzech lat, podczas gdy tym samym może pochwalić się jedynie 36% firm, które nie wykorzystują danych w takim zakresie. Co więcej, 60% Liderów odnotowało we wspomnianym okresie wzrost udziału rynkowego, w porównaniu z zaledwie 31% firm zapóźnionych w obszarze wykorzystania danych.

Przedsiębiorstwa, które nie wykorzystują w pełni potencjału swoich danych, zostają w tyle za konkurencją, która aktywnie używa danych do strategicznego wspierania firmy i podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. Jak czytamy w analizie, 42% badanych przedsiębiorstw twierdzi, że dane służą im do identyfikacji ryzyka i zapobiegania oszustwom w swojej firmie. To najczęstsze zastosowanie, co według autorów badania świadczy o rosnącej tendencji do wykorzystywania danych w sposób prewencyjny, aby chronić siebie i swoich klientów. Ponadto 41% organizacji wykorzystuje dane w sposób strategiczny, aby znajdować nowe źródła przychodów lub modele wyceny, a 40%, aby odkryć nowe możliwości rynkowe.

“Myślące przyszłościowo przedsiębiorstwa wykorzystują wszystko, co oferuje Data Economy do rozwiązywania najbardziej złożonych problemów biznesowych, poprawy obsługi klientów i walki z oszustwami. „Zapóźnione” firmy, które nie mają jeszcze kontroli nad wszystkimi posiadanymi danymi, znajdą się w tyle za konkurencją i będą potencjalnie narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia zagrożeń z obszaru bezpieczeństwa” – uważa Jennifer Belisssent, główna strateg ds. danych w firmie Snowflake.

Bariery stojące przed właściwym gospodarowaniem danymi

Aby dołączyć do obiegu gospodarki opartej na danych, firmy muszą najpierw uporać się z informacjami, które posiadają. Jak wskazują twórcy badania, wiele z nich ma jednak trudności z zarządzaniem nimi i skutecznym pozyskiwaniem z nich wartości. Możliwość nieograniczonego dostępu do wszystkich ich form jest integralną częścią strategii w zakresie danych, jednak niemal połowa organizacji takiego dostępu nie posiada. Wielu z nich nie udaje się również zlikwidować wewnętrznych silosów, co utrudnia dzielenie się danymi i współpracę między różnymi jednostkami biznesowymi – tylko 55% zapytanych przez Snowflake twierdzi, że w ich organizacji można swobodnie dzielić się danymi.

Jeśli chodzi o przeszkody na drodze do uzyskania statusu Lidera Gospodarki Opartej na Danych, 49% respondentów uważa, że ich przedsiębiorstwa nie mają wdrożonej przez kierownictwo wyższego szczebla strategii, która pozwoliłaby na zmianę wizerunku firmy na “zorientowaną na dane”. Okazuje się, że wiele organizacji uważa również, że technologie, z których korzystają, nie są dostosowane do potrzeb gospodarki opartej na danych. Skuteczna platforma musi być bowiem skalowalna i elastyczna oraz zarządzać niemal nieograniczoną ilością danych. Mniej niż jedna trzecia respondentów twierdzi, że ich rozwiązania do zarządzania danymi są łatwo konfigurowalne. Co istotne, zaledwie co czwarty zapytany uważa, że rozwiązania zastosowane w jego przedsiębiorstwu pozwalają na udostępnianie, dostęp i integrację danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

“Bariery uniemożliwiające firmom pozostającym w tyle pełne uczestnictwo w gospodarce opartej na danych można podzielić na trzy kluczowe obszary: ludzie, procesy i technologie” – wyjaśnia Belisssent. “Większość z tych organizacji nadal korzysta ze starszych technologii, która nie są skalowalna, ani dostosowane do współczesnych potrzeb w zakresie danych. Ponadto liderom brakuje umiejętności niezbędnych do tworzenia i realizacji strategii dotyczących danych. Nie są oni też w stanie wdrożyć procesów umożliwiających ich współdzielenie. Liderzy natomiast wykorzystują platformy danych w chmurze. Mają zdecydowane, świadome potęgi danych kierownictwo, które zachęca do innowacyjnego podejścia w całym przedsiębiorstwie i ustanawia procesy, dzięki którym dane są szeroko dostępne” – tłumaczy.

Ludzie

  • Silne i świadome przywództwo jest niezbędne, aby firma mogła dobrze prosperować w gospodarce opartej na danych. Prawie dwóch na trzech (63%) Liderów cieszy się silnym mandatem na szczeblu kierowniczym, pozwalającym na osiągnięcie postępu w dziedzinie zarządzania danymi.

Procesy

  • Liderzy lepiej radzą sobie z uzgadnianiem celów związanych z danymi we wszystkich zespołach, przy czym 62% posiada centra doskonałości danych lub analityki, które koordynują dotyczące ich polityk, a 54% organizacji-liderów umożliwia użytkownikom dostęp do wszystkich danych za pośrednictwem jednego systemu lub aplikacji.

Technologie

  • Dwukrotnie więcej Liderów niż firm zapóźnionych w obszarze danych (50% w porównaniu z 24%) określa stosowane przez siebie technologie przechowywania danych i zarządzania nimi jako “łatwo skalowalne i elastyczne”. Liderzy korzystają z większej ilości danych, w różnych formach, przełamując jednocześnie silosy i współpracując z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Liderzy Gospodarki Opartej na Danych stanowią zaledwie wspomniane już 6% badanych przedsiębiorstw, jednak są oni obecni we wszystkich branżach, od opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych, przez firmy technologiczne, po przemysł spożywczy. Po włączeniu do gospodarki opartej na danych stali się oni częścią wzajemnie wspierającego się ekosystemu, który zarówno daje, jak i czerpie znaczące korzyści z dzielenia się danymi i  opartymi na nich wnioskami – a wszystko to za pośrednictwem technologii zarządzania danymi, podsumowują autorzy badania.

Aby dowiedzieć się więcej na temat gospodarki opartej na danych, przeczytaj raport “How to Win in Today’s Data Economy” tutaj.

Badanie na potrzeby raportu przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2021 roku, w ośmiu krajach – Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Japonia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wzięło w nim udział 1000 respondentów, wśród których znaleźli się przedstawiciele kadry kierowniczej wyższego szczebla (C-level), członkowie zarządów i kierownicy wyższego szczebla ds. technologii.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.