CDOBiznesPolecane tematy

Innowacyjność na świecie – 50 najbardziej innowacyjnych firm na świecie w roku 2020

Umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i potrzeb otoczenia, zdolność budowania nowych produktów i modeli działalności czy sprawność we wdrażaniu nowych technologii oraz monetyzacji pomysłów biznesowych. Wszystko to są cechy innowacyjnych organizacji, które będą miały szanse wzmocnić biznes w obliczu zmian związanych z pandemią COVID-19. Co zatem decyduje i wyznacza innowacyjność organizacji biznesowych w dzisiejszych czasach?

Innowacyjność na świecie – 50 najbardziej innowacyjnych firm na świecie w roku 2020

Na czele tegorocznej listy 50 najbardziej innowacyjnych firm świata Boston Consulting Group (BCG) znalazł się koncern Apple. O zwycięstwie nie zadecydowała jednak kolejna odsłona iPhone`a, ale zdolność wykorzystania posiadanej pozycji, technologii i potencjału organizacyjnego do systematycznego rozszerzania działalności i uruchamiania nowych usług, które zapewniają dodatkowe, nieprzerwane strumienie przychodów. Nie inaczej jest w przypadku firm, które w rankingu Boston Consulting Group zajęły kolejne miejsca, jak Alphabet, Amazon, Microsoft, czy Huawei, który – nawiasem mówiąc – poprawił swój wynik aż o 42 pozycje w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem. Co istotne, firmy innowacyjne, które znalazły się w gronie 50 największych innowatorów świata to firmy z branży technologicznej. Co sprawiło, że to właśnie one zostały uznane za liderów innowacyjności? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali autorzy rankingu.

Innowacje sposobem na trudne czasy

Jak przekonują eksperci BCG, w największym uproszczeniu, na potencjał innowacyjności składają się: nastawienie na innowacje, skala działalności i organizacja. Nastawienie na innowacje przekłada się bowiem na ambicję w zakresie realizowania kolejnych, ciekawych projektów, ale też na możliwość pozyskania finansowania na ich wprowadzenie w życie. Duża skala działalności ułatwia komercjalizację zakończonych powodzeniem projektów, a odpowiednia organizacja – pozwala na wdrożenie iteracyjnego cyklu tworzenia innowacji i stały rozwój.

Innowacyjność firmy często oznacza umiejętność dostosowywania prowadzonej działalności do nowych realiów w kontekście organizacji kluczowych procesów, funkcjonowania sieci kontrahentów czy zachowania nabywców. Badania BCG pokazują, że organizacje, które podwoiły wydatki na innowacje w okresach spadku koniunktury – wykorzystując okazję do przeprowadzenia inwestycji i wzmocnienia swojej pozycji rynkowej – w dłuższej perspektywie osiągają wyniki lepsze od konkurencji.

Można spodziewać się, że uporządkowane podejście do innowacji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście prowadzonych w wielu firmach inicjatyw mających na celu dostosowanie biznesu do działania w nowych realiach lub rozwoju działalności w nowych obszarach. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że – jak zauważają autorzy analizy – choć badanie ankietowe zostało przeprowadzone na długo przed nastaniem pandemii COVID-19, to wobec społecznych i gospodarczych zmian wywołanych koronawirusem umiejętność budowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz produktów nabiera dodatkowego znaczenia.

W praktyce, zarządzanie firmą innowacyjną często oznacza bowiem umiejętność dostosowywania prowadzonej działalności do nowych realiów w kontekście organizacji kluczowych procesów, funkcjonowania sieci kontrahentów czy zachowania nabywców. „Nasze badania pokazują, że organizacje, które podwoiły wydatki na innowacje w okresach spadku koniunktury – wykorzystując okazję do przeprowadzenia inwestycji i wzmocnienia swojej pozycji rynkowej – w dłuższej perspektywie osiągają wyniki lepsze od konkurencji” – czytamy w podsumowaniu rankingu BCG.

Zaawansowana analityka, projektowanie cyfrowe i platformy technologiczne

Innowacyjny biznes szansą na sukces. Autorzy zestawienia najbardziej innowacyjnych firm na świecie zaznaczają, że efektywność działań innowacyjnych jest pochodną strategii, inwestycji, skali, a także – zwinności w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu nowych inicjatyw w odpowiedzi na pojawiające się szanse rynkowe. Autorzy analizy podkreślają, że dla większości firm problematyczne okazuje się jednoczesne zaadresowanie wielu wyzwań towarzyszących projektom innowacyjnym. Warto zatem skoncentrować się na tych obszarach, które są relatywnie najłatwiejsze do opanowania. I tak, organizacje uznawane za najbardziej innowacyjne firmy skupiają swoje wysiłki na jak najlepszym wykorzystaniu możliwości zaawansowanej analityki, projektowania cyfrowego i dostępnych platform technologicznych. Najczęściej odmienne są jednak oczekiwania oraz efekty inicjatyw dotyczących wspomnianych obszarów innowacji.

Wnioski z badania Boston Consulting Group pokazują, że lepsze efekty w zakresie budowania, wdrażania i monetyzacji innowacji mają organizacje dysponujące uporządkowanym zestawem narzędzi oraz kryteriów oceny wartości inicjatyw innowacyjnych. Zapewniają one odpowiedni, spójny kontekst do podejmowania decyzji o dalszym rozwoju lub rezygnacji z danego projektu. Dodatkowo, w firmach, które są uznawane za liderów innowacyjności regularnie analizowane są nieudane projekty. Dzięki temu organizacje te są w stanie efektywnie uczyć się na własnych błędach.

Ciekawostką jest też fakt, że tegoroczne analiz BCG wskazują na najniższe od 2010 roku zainteresowanie rozwojem w drodze innowacji wśród ankietowanych. Może to obrazować ograniczoną skłonność do ryzyka biznesowego w obliczu napięć geopolitycznych obserwowanych w 2019 roku. Warto mieć jednak na uwadze, że badanie ankietowe na potrzeby tegorocznego rankingu Boston Consulting Group zostało przeprowadzone na kilka miesięcy przed wybuchem pandemii COVID-19, która bądź, co bądź zdynamizowała wiele projektów innowacyjnych – szczególnie w obszarze obsługi nowoczesnych, cyfrowych kanałów komunikacji oraz sprzedaży.

Duży może więcej dzięki skali i zasobom

Mogłoby się wydawać, że największymi możliwościami dla tworzenia innowacji dysponują małe, zwinne organizacje. Po części jest to prawda – firmy takie nie posiadają bowiem ograniczeń organizacyjnych i technologicznych szeroko spotykanych w dużych korporacjach. Najczęściej innowacje w biznesie dotyczą przedsiębiorstw prywatnych, których nie ogranicza presja udziałowców. Z drugiej jednak strony mniejszym firmom często brak skali i zasobów niezbędnych do efektywnego wdrażania innowacji. Duże organizacje rozpoczynają wiele nowych projektów, a następnie koncentrują się na najbardziej perspektywicznych z nich. Z racji na skalę działalności mają z czego wybierać.

O tytule Apple jako najbardziej innowacyjnej firmy na świecie w roku 2020 nie zadecydowała kolejna odsłona iPhone`a, ale zdolność wykorzystania posiadanej pozycji, technologii i potencjału organizacyjnego do systematycznego rozszerzania działalności i uruchamiania nowych usług, które zapewniają dodatkowe, nieprzerwane strumienie przychodów. Nie inaczej jest w przypadku firm, które w rankingu Boston Consulting Group zajęły kolejne miejsca, jak Alphabet, Amazon, Microsoft, czy Huawei. Jak wskazuje ranking innowacyjności, większość organizacji, które znalazły się w gronie 50 największych innowatorów świata to firmy z branży technologicznej.

Z opracowanego przez Boston Consulting Group raportu “The Serial Innovation Imperative” wynika tymczasem, że duża skala działalności nie idzie w parze ze spadkiem efektywności w zakresie budowania innowacji. Co więcej, analiza BCG pokazuje również, że do grona największych innowatorów zaliczane są coraz większe organizacje. Średnie obroty mniejszych przedsiębiorstw uwzględnionych w tegorocznym zestawieniu wynoszą 30 mld USD, co stanowi niemal trzykrotność przychodów osiąganych przez analogiczne organizacje uwzględnione w pierwszym rankingu BCG z 2005 roku.

Jednak, jak zwracają autorzy rankingu, nastawienie proinnowacyjne oraz duża skala działalności nie oznaczają, że dana organizacja będzie w stanie tworzyć innowacyjne pomysły na biznes na masową skalę. I tak, tylko 8 firm – Alphabet (d. Google), Amazon, Apple, HP, IBM, Microsoft, Samsung i Toyota – znalazło się we wszystkich dotychczasowych edycjach rankingu innowacyjnych firm Boston Consulting Group. Co więcej, niemal 33% spośród wszystkich 162 przedsiębiorstw, które znalazły się w rankingu BCG na przestrzeni poprzednich 14 edycji, pojawiła się w tym zestawieniu tylko raz.

Cechy innowacji. Co czyni firmę innowacyjną?

Paradoksalnie, to nie kwestie kulturowe odgrywają najistotniejszą rolę, jeśli chodzi o efektywność przyjętej strategii innowacyjności. Ważniejsze jest określenie celów, zdefiniowanie strategii wdrażania innowacji, nadanie projektom innowacyjnym odpowiedniej wagi i pozyskanie wsparcia osób decyzyjnych. Eksperci BCG podkreślają jednocześnie, że fundamentem dla skutecznego budowania innowacji biznesowych jest: zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju inicjatyw rozwojowych, zdobycie zaangażowania kierownictwa oraz zdefiniowanie strategicznych obszarów rozwoju. W firmach o niskim stopniu innowacyjności często tego typu aspekty nie są jednoznacznie zdefiniowane. „Wydaje się, że liderzy innowacyjności są w komfortowej sytuacji, ponieważ nie muszą zajmować się fundamentalnymi kwestiami, a w zamian mogą skupić się na pracy nad innowacjami odpowiadającymi wyzwaniom biznesowym” – czytamy w raporcie BCG.

Uporządkowane podejście do innowacji nabiera szczególnego znaczenia w kontekście prowadzonych w wielu firmach inicjatyw mających na celu dostosowanie biznesu do działania w nowych realiach lub rozwoju działalności w nowych obszarach. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że – jak zauważają autorzy analizy – choć badanie ankietowe BCG zostało przeprowadzone na długo przed nastaniem pandemii COVID-19, to wobec społecznych i gospodarczych zmian wywołanych koronawirusem umiejętność budowania innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz produktów nabiera dodatkowego znaczenia.

Jednocześnie, aby innowacyjne pomysły na biznes były efektywne, niezbędne staje się takie uporządkowanie procesu zarządzania projektami innowacyjnymi, aby umiejętnie wybierać oraz priorytetowo traktować najbardziej wartościowe i najbardziej realne inicjatywy. Potrzebna staje się też umiejętność równoważenia spojrzenia na szczegóły konkretnych projektów i analizy całego portfela innowacji. Wnioski z badania Boston Consulting Group pokazują, że lepsze efekty w zakresie budowania, wdrażania i monetyzacji innowacji mają innowacyjne biznesy dysponujące uporządkowanym zestawem narzędzi oraz kryteriów oceny wartości inicjatyw innowacyjnych. Zapewniają one odpowiedni, spójny kontekst do podejmowania decyzji o dalszym rozwoju lub rezygnacji z danego projektu. Dodatkowo, w firmach, które są uznawane za liderów innowacyjności regularnie analizowane są nieudane projekty. Dzięki temu organizacje te są w stanie efektywnie uczyć się na własnych błędach.

Na innowacje w strategii rozwoju firm, potencjał innowacyjności składają się:
• nastawienie na innowacje w firmie – przekłada się bowiem na ambicję w zakresie realizowania kolejnych, ciekawych projektów, ale też na możliwość pozyskania finansowania na ich wprowadzenie w życie,
• skala działalności – ułatwia komercjalizację zakończonych powodzeniem projektów,
• organizacja – pozwala na wdrożenie iteracyjnego cyklu tworzenia innowacji i stały rozwój,
• zwinność – w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu nowych inicjatyw w odpowiedzi na pojawiające się szanse rynkowe.
Źródło – Boston Consulting Group

Nie bez znaczenia jest też umiejętność tworzenia zespołów projektowych. Najlepiej sprawdzają się tu relatywnie nieduże grupy osób posiadających zróżnicowane kompetencje – inżynierskie i biznesowe. Jak przekonują eksperci BCG, aby wdrożyć innowacyjne pomysły biznesowe, niezbędna jest dziś też umiejętność poszukiwania innowacji na pograniczu twardej wiedzy techniczno-analitycznej i obszarów miękkich, skupionych na ludziach, którzy mają być docelowo odbiorcami innowacji.

50 najbardziej innowacyjnych firm świata w 2020 roku
Innowacyjność na świecie – 50 najbardziej innowacyjnych firm na świecie w roku 2020Źródło: Boston Consulting Group

Ranking 50 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw świata został opracowany przez Boston Consulting Group m.in. na podstawie badania ankietowego, w którym wzięło udział 2500 menedżerów wyższego szczebla. Na ostateczną pozycję poszczególnych przedsiębiorstw składa się m.in. ogólna liczba uzyskanych głosów, liczba głosów uzyskanych od przedstawicieli firm z tej samej branży, wskaźnik HHI (określający szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym rynku), a także całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy. Badanie ankietowe przeprowadzono w drugiej połowie 2019 roku.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *