Branża ITRynekPolecane tematy

Krzysztof Mączewski i dr Janina Mincer-Daszkiewicz laureatami 17. edycji Nagrody im. Marka Cara

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Krzysztof Mączewski jest dyrektorem Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego a dr Janina Mincer-Daszkiewicz docentem w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodę im. Marka Cara wręczono w pierwszym dniu obrad XXIV Forum Teleinformatyki.

Krzysztof Mączewski i dr Janina Mincer-Daszkiewicz laureatami 17. edycji Nagrody im. Marka Cara

Nagroda im. Marka Cara – tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum Teleinformatyki oraz aktywnego popularyzatora nowoczesnych technologii w życiu społecznym – jest wręczana na Forum Teleinformatyki od 2002 roku. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapitułę tworzą m.in. laureaci nagrody z poprzednich lat. W tajnym głosowaniu Kapituła zdecydowała, że laureatami tegorocznej, siedemnastej edycji Nagrody im. Marka Cara są:

Krzysztof Mączewski, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego. Twórca i współautor publikacji dotyczących systemów teleinformatycznych, katastru nieruchomości, problematyki informacji przestrzennej, e-administracji oraz praw autorskich. Koordynator projektów partnerskich związanych z wdrożeniem nawigacji satelitarnej, z wdrażaniem idei społeczeństwa informacyjnego, tworzeniem Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, Baz Wiedzy o Mazowszu oraz Wrót Mazowsza, rozwojem e-administracji w województwie, tworzeniem, modelowaniem i integrowaniem danych przestrzennych, a także wdrażaniem systemowych rozwiązań teleinformatycznych. Członek różnych rad, komisji i zespołów związanych z rozwojem i popularyzacją usług cyfrowych. Wykładowca akademicki. Więcej: http://bit.ly/2DpySr1

Nagrodę przyznano m.in. za: utrzymywanie stabilnych, twórczych relacji z ponad 300 partnerami samorządowymi, wspierającymi realizację projektów informatycznych dla województwa mazowieckiego oraz wieloletnią działalność, popularyzującą wiedzę i rozwiązania teleinformatyczne, zwłaszcza z dziedziny geodezji i kartografii, w tym między innymi na Forum Teleinformatyki; kierowanie projektami „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

dr Janina Mincer-Daszkiewicz, docent w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej kariera naukowa i zawodowa jest związana z uczelnią. Jest autorką licznych publikacji dotyczących systemów informatycznych dla środowiska akademickiego, pod jej opieką powstało prawie 200 prac magisterskich. Przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana ds. informatyzacji i organizacji Wydziału MIM, a od 2005 roku do dnia dzisiejszego zasiada w senacie UW. Od roku 1999 bez przerwy kieruje projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), który jest własnością MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum ds. Informatyzacji) – konsorcjum polskich uczelni, działającego na zasadach non-profit. W latach 2011-2015 z ramienia MNiSW pełniła rolę kierownika merytorycznego projektu POLon (zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym w Polsce). Uczestniczy w wielu europejskich projektach informatycznych skierowanych do środowiska akademickiego. Laureatka InfoStar 2012 w kategorii ‘Rozwiązania Informatyczne’. Więcej: http://bit.ly/2OP7ZOL

Nagrodę przyznano m.in. za: wieloletnie kierowanie projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) w ramach konsorcjum MUCI uniwersytetów polskich z istotnym włączaniem studentów w proces powstawania i modernizacji tego systemu (prace licencjackie i magisterskie); aktywne działanie na polu międzynarodowym odnośnie informatycznego wspomagania wymiany studentów między europejskimi uczelniami (kierowanie projektami Erasmus Without Paper).

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także: dr n. med. Michał Nedoszytko – lekarz kardiolog, twórca portalu www.bartoszmowi.pl oraz Paweł Pisarczyk – prezes zarządu i główny projektant Atende Software. Tegorocznym Fundatorem Nagrody jest SAS Institute. Więcej informacji o laureatach, nominowanych i składzie Kapituły na stronie Forum Teleinformatyki.

Marek Car był pełnym energii i pomysłów człowiekiem, który zawsze czynnie uczestniczył w kreowaniu rzeczywistości, również branży informatycznej w Polsce. Z wykształcenia dziennikarz, wielką wagę przywiązywał zawsze do rzetelnej informacji. Był pomysłodawcą, realizatorem i bardzo aktywnym uczestnikiem wielu przedsięwzięć. Dziś trudno je wszystkie wyliczyć. Wśród najważniejszych należy wymienić: biuletyn Boss-Komputer, tygodnik Komputer wraz z jego rosyjską wersją, pierwsze węzły sieci FIDO w Rosji, Stowarzyszenie Rozwoju Systemów Otwartych, Polska Społeczność Internetu (PSI), Stowarzyszenie PRO, początki pierwszej akcji Internet dla Szkół (IdS), tygodnik Teleinfo. Ukoronowaniem dokonań Marka Cara było sprawowanie funkcji Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Informatyki w rządzie Premiera Waldemara Pawlaka. Zainicjował wówczas proces instytucjonalnej standaryzacji informatyki publicznej w Polsce. Po zakończeniu pracy w rządzie, w połowie lat dziewięćdziesiątych, współtworzył jedną z pierwszych polskich firm – dostawców usług internetowych (ISP) – Polska OnLine, w której był odpowiedzialny między innymi za powstanie pierwszego polskiego portalu informacyjnego. To właśnie Marek Car był twórcą celnego rozwinięcia angielskiego skrótu WWW – Wszechnica Wiedzy Wszelakiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *