CIORynekPolecane tematy

Software AG: Cyfrowa transformacja wymaga zmian: myślenia, technologii i zasad współpracy z dostawcami

Podczas tegorocznej konferencji Innovation World 2015 oficjalnie zaprezentowano nową wersję platformy biznesowej Digital Business Platform oraz dedykowane mechanizmy wymiany koncepcji i rozwiązań wspierających podnoszenie efektywności w oparciu o technologie Software AG. Nowe rozwiązania mają sprzyjać realizacji projektów gruntownej transformacji biznesu w obliczu postępującej cyfryzacji gospodarki.

Software AG: Cyfrowa transformacja wymaga zmian: myślenia, technologii i zasad współpracy z dostawcami

Zaprezentowana po raz pierwszy podczas ubiegłorocznej konferencji Innovation World platforma Digital Business Platform wykorzystuje większość oferowanych także niezależnie rozwiązań Software AG – od narzędzi Aris, przez rozwiązania integracyjne webMethods, po związane z warstwą zarządzania IT oprogramowanie Alfabet, mechanizmy przetwarzania in-memory Terracotta oraz technologie Apama wspierające strumieniowe przetwarzanie zdarzeń. Uzupełnieniem jest dedykowane środowisko aplikacyjne – Agile Apps oraz mechanizmy przetwarzania transakcyjnego.

Nowa wersja platformy – która zdaniem przedstawicieli kierownictwa Software AG, ma stanowić trzon działań wpisujących się w coraz bardziej powszechne dążenia do cyfryzacji kolejnych procesów biznesowych i wynikających z niej zmian w modelach biznesowych przedsiębiorstw – wprowadza rozwiązania ułatwiające realizację cyfrowej transformacji biznesu. Mowa tu m.in. o funkcjach i metodykach pozwalających łatwiej planować, projektować i wdrażać zmiany oparte na nowych technologiach oraz zwinnym podejściu do modeli biznesowych.

Nowością jest także platforma Digital Marketplace. Ma ona pełnić rolę systemu dystrybucji rozwiązań, komponentów aplikacyjnych i integracyjnych oraz modeli procesów biznesowych odpowiadających konkretnym zastosowaniom platformy Digital Business Platform. W ramach Digital Marketplace dostępne są także rozwiązania koncepcyjne oraz przykłady zastosowania wybranych technologii.

Kluczowe znaczenie dla realizacji zmian towarzyszących „ucyfrowieniu” globalnej gospodarki ma mieć elastyczność – zarówno na poziomie technologii, jak i procesów przez nią wspieranych. Jej zapewnienie wymagać ma jednak od osób decydujących o kierunku rozwoju biznesu – i środowiska IT – szczegółowej wiedzy na temat sposobu funkcjonowania całej organizacji. Niezbędne mają być również zmiany na poziomie oprogramowania, które z jednej strony obejmować będzie wszystkie obszary działalności, a z drugiej – musi charakteryzować się otwartością na zmiany biznesowe. „Przedsiębiorstwa, które utraciły kompetencje i doświadczenie w zakresie IT poprzez outsourcing lub wieloletnie stosowanie pakietowych aplikacji muszą je odzyskać, jeśli chcą przetrwać. Zwinność IT i szybkość potrzebne do odniesienia sukcesu w erze gospodarki cyfrowej wymagają właściwych pomysłów na biznes, właściwych zdolności wytwarzania oprogramowania, właściwych technologii i umiejętności znoszenia barier pomiędzy tymi elementami” – mówi Wolfram Jost, dyrektor ds. technologii Software AG. Według niego w realiach cyfrowych zmian niemożliwe staje się przeniesienie innowacyjności na dostawców oprogramowania, więc spada znaczenie wysoce złożonych, ale opartych na idei standaryzacji i współdzielenia logiki biznesowej rozwiązań – w rodzaju systemów typu ERP.

Przeczytaj również
Ponad 3/4 Polaków chce, aby ich dzieci uczyły się programowania

Nowe funkcjonalności środowiska Digital Business Platform to m.in. wbudowane modele referencyjne ułatwiające planowanie i zarządzanie kolejnymi etapami transformacji, narzędzia pozwalające planować zmiany na poziomie architektury środowiska IT z uwzględnieniem aspektów finansowych, operacyjnych i prawnych, a także predefiniowane mapy procesów, które zostać wykorzystane jako podstawa do modelowania przebiegu indywidualnych procesów w firmach.

Z kolei Karl-Heinz Streibich, dyrektor generalny Software AG podkreśla, że zmian zmierzających do wzmocnienia potencjału biznesowego w takich realiach nie da się przeprowadzić bez ścisłej współpracy działów biznesowych i komórek odpowiedzialnych za IT. Co więcej, przekonuje on, że w firmach, które z powodzeniem realizują projekty transformacyjne nie mówi się już o odrębności działów IT – oraz budżetów na rozwiązania technologiczne. „Projekty digitalizacji nie są wyłącznie procesami informatycznymi. Dziś każdy departament w organizacji może samodzielnie modelować własne rozwiązania. Warto przy tym pamiętać, że efekt cyfryzacji wykracza poza automatyzację procesów. Firmy, które przeszły transformację są w stanie znacząco modernizować własne modele biznesowe po to, żeby maksymalnie wykorzystać nadarzające się szanse” – twierdzi Karl-Heinz Streibich. Według niego w obliczu konieczności wdrażania zmian wynikających z postępującej cyfryzacji gospodarki niezbędne staje się przemyślenie na nowo sposobu działania organizacji oraz wyznaczenie nowych obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla prowadzonego biznesu.

Karl-Heinz Streibich jako przykłady organizacji, które z powodzeniem wykorzystały szanse, jakie stwarza cyfrowa gospodarka wymienia koncerny: Uber, Netflix, czy Airbnb. Jego zdaniem przykład tych firm pokazuje, że cyfryzacja otwiera też drogę do szerszego wykorzystania standardowych i współdzielonych rozwiązań. Pozwala też prowadzić biznes w oparciu o mocno uszczuplone zasoby fizyczne, co oznacza również pozytywne zmiany w strukturze kosztowej organizacji.

Przeczytaj również
NTT DATA Business Solutions partnerem Grupy CIECH w budowie środowiska aplikacyjnego dla nowej fabryki

Zdaniem przedstawicieli kierownictwa Software AG wysoka dynamika zmian biznesowych wymaga również zmiany zasad współpracy z dostawcami oprogramowania wspierającego działalność – rolę standardowych, złożonych rozwiązań stopniowo zajmować mają mocno wyspecjalizowane, precyzyjnie zintegrowane aplikacje. „Transformacja cyfrowa przyspiesza zmiany biznesowe. Za sprawą nowych technologii możliwe jest zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających biznes w ciągu dni lub tygodni. Do przeszłości odchodzą wieloletnie projekty skazane na niepowodzenie przez sam fakt ich rozłożenia w czasie” – dodaje Karl-Heinz Streibich. Z punktu widzenia technologii aplikacje takie bazować mają na łączących w sobie komponenty integracyjne, bazodanowe, wspierające przetwarzanie in-memory oraz narzędzia wspierające strategiczne modelowanie zmian, platformach takich jak Digital Business Platform. „Firmy i organizacje rządowe muszą przygotować i wdrożyć swoje unikalne strategie cyfrowe, jeśli chcą spełnić oczekiwania klientów i obywateli, czy też zachować konkurencyjność na dzisiejszym globalnym rynku, rządzonym prawami czasu rzeczywistego. Nie chodzi o zwykłe decyzje inwestycyjne. Każda decyzja w obszarze cyfryzacji jest decyzją strategiczną” – dodaje Eric Duffaut, Chief Customer Office w Software AG.

Nowe funkcjonalności środowiska Digital Business Platform to m.in. wbudowane modele referencyjne ułatwiające planowanie i zarządzanie kolejnymi etapami transformacji, narzędzia pozwalające planować zmiany na poziomie architektury środowiska IT z uwzględnieniem aspektów finansowych, operacyjnych i prawnych, a także predefiniowane mapy procesów, które zostać wykorzystane jako podstawa do modelowania przebiegu indywidualnych procesów w firmach. Zmiany objęły też platformę webMethods Agile Apps – środowisko tworzenia i wdrażania „zwinnych” aplikacji wspierających wybrane, punktowe obszary funkcjonowania organizacji.

Przeczytaj również
itelligence kompetencjami i usługami data center wspiera cyfrową transformację w Dom Development

Firma Software AG rozwija również własną ofertę rozwiązań chmurowych. Za pośrednictwem modelu cloud computing oferowane są m.in. rozwiązania webMethods, pozwalające integrować rozwiązania działające w oparciu o lokalną infrastrukturę informatyczną z technologiami chmurowymi. Udostępnione zostały także nowe mechanizmy API.

Nowością, zaprezentowaną podczas konferencji Innovation World 2015 jest także platforma Digital Marketplace. Ma ona pełnić rolę systemu dystrybucji rozwiązań, komponentów aplikacyjnych i integracyjnych oraz modeli procesów biznesowych odpowiadających konkretnym zastosowaniom platformy Digital Business Platform. Za pośrednictwem Digital Marketplace swoje rozwiązania oferować mogą zarówno partnerzy, jak i klienci Software AG. W ramach Digital Marketplace dostępne są także rozwiązania koncepcyjne oraz przykłady zastosowania wybranych technologii Software AG, a także autorskie rozwiązania niemieckiego producenta. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa firmy mogą one służyć także jako inspiracja w zakresie potencjalnych kierunków rozwoju organizacji planujących cyfrową transformację modelu biznesowego. Podczas konferencji zapowiedziano również plan rozszerzenia globalnej sieci partnerów oraz szereg działań mających na celu zacieśnienie współpracy z klientami.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *