CIORynekPolecane tematy

Software AG: Cyfrowa transformacja wymaga zmian: myślenia, technologii i zasad współpracy z dostawcami

Podczas tegorocznej konferencji Innovation World 2015 oficjalnie zaprezentowano nową wersję platformy biznesowej Digital Business Platform oraz dedykowane mechanizmy wymiany koncepcji i rozwiązań wspierających podnoszenie efektywności w oparciu o technologie Software AG. Nowe rozwiązania mają sprzyjać realizacji projektów gruntownej transformacji biznesu w obliczu postępującej cyfryzacji gospodarki.

Software AG: Cyfrowa transformacja wymaga zmian: myślenia, technologii i zasad współpracy z dostawcami

Zaprezentowana po raz pierwszy podczas ubiegłorocznej konferencji Innovation World platforma Digital Business Platform wykorzystuje większość oferowanych także niezależnie rozwiązań Software AG – od narzędzi Aris, przez rozwiązania integracyjne webMethods, po związane z warstwą zarządzania IT oprogramowanie Alfabet, mechanizmy przetwarzania in-memory Terracotta oraz technologie Apama wspierające strumieniowe przetwarzanie zdarzeń. Uzupełnieniem jest dedykowane środowisko aplikacyjne – Agile Apps oraz mechanizmy przetwarzania transakcyjnego.

Nowa wersja platformy – która zdaniem przedstawicieli kierownictwa Software AG, ma stanowić trzon działań wpisujących się w coraz bardziej powszechne dążenia do cyfryzacji kolejnych procesów biznesowych i wynikających z niej zmian w modelach biznesowych przedsiębiorstw – wprowadza rozwiązania ułatwiające realizację cyfrowej transformacji biznesu. Mowa tu m.in. o funkcjach i metodykach pozwalających łatwiej planować, projektować i wdrażać zmiany oparte na nowych technologiach oraz zwinnym podejściu do modeli biznesowych.

Nowością jest także platforma Digital Marketplace. Ma ona pełnić rolę systemu dystrybucji rozwiązań, komponentów aplikacyjnych i integracyjnych oraz modeli procesów biznesowych odpowiadających konkretnym zastosowaniom platformy Digital Business Platform. W ramach Digital Marketplace dostępne są także rozwiązania koncepcyjne oraz przykłady zastosowania wybranych technologii.

Kluczowe znaczenie dla realizacji zmian towarzyszących „ucyfrowieniu” globalnej gospodarki ma mieć elastyczność – zarówno na poziomie technologii, jak i procesów przez nią wspieranych. Jej zapewnienie wymagać ma jednak od osób decydujących o kierunku rozwoju biznesu – i środowiska IT – szczegółowej wiedzy na temat sposobu funkcjonowania całej organizacji. Niezbędne mają być również zmiany na poziomie oprogramowania, które z jednej strony obejmować będzie wszystkie obszary działalności, a z drugiej – musi charakteryzować się otwartością na zmiany biznesowe. „Przedsiębiorstwa, które utraciły kompetencje i doświadczenie w zakresie IT poprzez outsourcing lub wieloletnie stosowanie pakietowych aplikacji muszą je odzyskać, jeśli chcą przetrwać. Zwinność IT i szybkość potrzebne do odniesienia sukcesu w erze gospodarki cyfrowej wymagają właściwych pomysłów na biznes, właściwych zdolności wytwarzania oprogramowania, właściwych technologii i umiejętności znoszenia barier pomiędzy tymi elementami” – mówi Wolfram Jost, dyrektor ds. technologii Software AG. Według niego w realiach cyfrowych zmian niemożliwe staje się przeniesienie innowacyjności na dostawców oprogramowania, więc spada znaczenie wysoce złożonych, ale opartych na idei standaryzacji i współdzielenia logiki biznesowej rozwiązań – w rodzaju systemów typu ERP.

Nowe funkcjonalności środowiska Digital Business Platform to m.in. wbudowane modele referencyjne ułatwiające planowanie i zarządzanie kolejnymi etapami transformacji, narzędzia pozwalające planować zmiany na poziomie architektury środowiska IT z uwzględnieniem aspektów finansowych, operacyjnych i prawnych, a także predefiniowane mapy procesów, które zostać wykorzystane jako podstawa do modelowania przebiegu indywidualnych procesów w firmach.

Z kolei Karl-Heinz Streibich, dyrektor generalny Software AG podkreśla, że zmian zmierzających do wzmocnienia potencjału biznesowego w takich realiach nie da się przeprowadzić bez ścisłej współpracy działów biznesowych i komórek odpowiedzialnych za IT. Co więcej, przekonuje on, że w firmach, które z powodzeniem realizują projekty transformacyjne nie mówi się już o odrębności działów IT – oraz budżetów na rozwiązania technologiczne. „Projekty digitalizacji nie są wyłącznie procesami informatycznymi. Dziś każdy departament w organizacji może samodzielnie modelować własne rozwiązania. Warto przy tym pamiętać, że efekt cyfryzacji wykracza poza automatyzację procesów. Firmy, które przeszły transformację są w stanie znacząco modernizować własne modele biznesowe po to, żeby maksymalnie wykorzystać nadarzające się szanse” – twierdzi Karl-Heinz Streibich. Według niego w obliczu konieczności wdrażania zmian wynikających z postępującej cyfryzacji gospodarki niezbędne staje się przemyślenie na nowo sposobu działania organizacji oraz wyznaczenie nowych obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla prowadzonego biznesu.

Karl-Heinz Streibich jako przykłady organizacji, które z powodzeniem wykorzystały szanse, jakie stwarza cyfrowa gospodarka wymienia koncerny: Uber, Netflix, czy Airbnb. Jego zdaniem przykład tych firm pokazuje, że cyfryzacja otwiera też drogę do szerszego wykorzystania standardowych i współdzielonych rozwiązań. Pozwala też prowadzić biznes w oparciu o mocno uszczuplone zasoby fizyczne, co oznacza również pozytywne zmiany w strukturze kosztowej organizacji.

Zdaniem przedstawicieli kierownictwa Software AG wysoka dynamika zmian biznesowych wymaga również zmiany zasad współpracy z dostawcami oprogramowania wspierającego działalność – rolę standardowych, złożonych rozwiązań stopniowo zajmować mają mocno wyspecjalizowane, precyzyjnie zintegrowane aplikacje. „Transformacja cyfrowa przyspiesza zmiany biznesowe. Za sprawą nowych technologii możliwe jest zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających biznes w ciągu dni lub tygodni. Do przeszłości odchodzą wieloletnie projekty skazane na niepowodzenie przez sam fakt ich rozłożenia w czasie” – dodaje Karl-Heinz Streibich. Z punktu widzenia technologii aplikacje takie bazować mają na łączących w sobie komponenty integracyjne, bazodanowe, wspierające przetwarzanie in-memory oraz narzędzia wspierające strategiczne modelowanie zmian, platformach takich jak Digital Business Platform. „Firmy i organizacje rządowe muszą przygotować i wdrożyć swoje unikalne strategie cyfrowe, jeśli chcą spełnić oczekiwania klientów i obywateli, czy też zachować konkurencyjność na dzisiejszym globalnym rynku, rządzonym prawami czasu rzeczywistego. Nie chodzi o zwykłe decyzje inwestycyjne. Każda decyzja w obszarze cyfryzacji jest decyzją strategiczną” – dodaje Eric Duffaut, Chief Customer Office w Software AG.

Nowe funkcjonalności środowiska Digital Business Platform to m.in. wbudowane modele referencyjne ułatwiające planowanie i zarządzanie kolejnymi etapami transformacji, narzędzia pozwalające planować zmiany na poziomie architektury środowiska IT z uwzględnieniem aspektów finansowych, operacyjnych i prawnych, a także predefiniowane mapy procesów, które zostać wykorzystane jako podstawa do modelowania przebiegu indywidualnych procesów w firmach. Zmiany objęły też platformę webMethods Agile Apps – środowisko tworzenia i wdrażania „zwinnych” aplikacji wspierających wybrane, punktowe obszary funkcjonowania organizacji.

Firma Software AG rozwija również własną ofertę rozwiązań chmurowych. Za pośrednictwem modelu cloud computing oferowane są m.in. rozwiązania webMethods, pozwalające integrować rozwiązania działające w oparciu o lokalną infrastrukturę informatyczną z technologiami chmurowymi. Udostępnione zostały także nowe mechanizmy API.

Nowością, zaprezentowaną podczas konferencji Innovation World 2015 jest także platforma Digital Marketplace. Ma ona pełnić rolę systemu dystrybucji rozwiązań, komponentów aplikacyjnych i integracyjnych oraz modeli procesów biznesowych odpowiadających konkretnym zastosowaniom platformy Digital Business Platform. Za pośrednictwem Digital Marketplace swoje rozwiązania oferować mogą zarówno partnerzy, jak i klienci Software AG. W ramach Digital Marketplace dostępne są także rozwiązania koncepcyjne oraz przykłady zastosowania wybranych technologii Software AG, a także autorskie rozwiązania niemieckiego producenta. Zdaniem przedstawicieli kierownictwa firmy mogą one służyć także jako inspiracja w zakresie potencjalnych kierunków rozwoju organizacji planujących cyfrową transformację modelu biznesowego. Podczas konferencji zapowiedziano również plan rozszerzenia globalnej sieci partnerów oraz szereg działań mających na celu zacieśnienie współpracy z klientami.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *