Cloud computingRynekPolecane tematy

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

To gwałtowny wzrost wykorzystania chmury w Polsce w latach 2021-2023 i awans na 10. miejsce! W tym czasie jednak dokonały się ogromne zmiany na polskim rynku. W 2021 roku w Warszawie powstał region Google Cloud, w 2022 roku Local Zone Amazon Web Services, a w 2023 roku region Microsoft Azure.

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

W Europie w 2023 roku średnio 45,2% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej kupiło usługi przetwarzania w chmurze (tj. usługi wykorzystywane przez Internet do uzyskiwania dostępu do oprogramowania, mocy obliczeniowej, pojemności pamięci masowej itp.) Oznacza to wzrost o 4,2% w porównaniu z rokiem 2021 (wykres poniżej).

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

Informacje te pochodzą z danych dotyczących wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i handlu elektronicznego opublikowanych dziś przez Eurostat.

Wykorzystanie usług cloud computing w Polsce na tle UE w 2023 roku

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw, które zakupiły usługi cloud computing, odnotowano w Finlandii (78,3%), Szwecji (71,6%), Danii (69,5%) i na Malcie (66,7%). Z drugiej strony, mniej niż jedna czwarta przedsiębiorstw w Grecji (23,6%), Rumunii (18,4%) i Bułgarii (17,5%) dokonała takich zakupów.

Wykorzystanie usług cloud computing w Polsce na tle UE w 2021 roku

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

Najczęściej kupowanymi usługami w chmurze obliczeniowej w 2023 r. były usługi poczty elektronicznej (82,7%), usługi przechowywania plików (68,0%) i oprogramowanie biurowe (66,3%). Popularne były również aplikacje zabezpieczające (61,0%), aplikacje finansowe lub księgowe (51,6%) oraz hosting bazy danych (43,0%). Około jedna czwarta przedsiębiorstw zakupiła platformy obliczeniowe do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji (26,1%), oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (25,9%), moc obliczeniową do uruchamiania własnego oprogramowania (25,4%) lub oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (25,0%).

Rodzaje usług cloud computing kupowane przez firmy w UE w roku 2023

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

Około 25,9% przedsiębiorstw wykorzystuje usługi cloud computing do planowania swoich procesów i zasobów (systemy klasy ERP), a 25% do zarządzania informacjami o swoich klientach (CRM).

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw kupujących usługi przetwarzania w chmurze (79%) znajdował się w sektorze ICT, a na drugim miejscu przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością naukową i techniczną (62,4%). W prawie wszystkich innych sektorach gospodarki odsetek ten wynosił jednak poniżej 60% i wahał się od 37,6% do 56%.

Wielkość przedsiębiorstw kupujących usługi cloud computing w UE w roku 2023

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

Udział przedsiębiorstw kupujących usługi w chmurze obliczeniowej był szczególnie wysoki wśród dużych przedsiębiorstw, gdzie 77,6% zgłosiło zakup takich usług w 2023 r., co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z 2021 r. W 2023 r. 59% średnich przedsiębiorstw kupowało usługi przetwarzania w chmurze (w porównaniu z 53% w 2021 roku). Wśród małych firm udział przedsiębiorstw kupujących usługi przetwarzania w chmurze wzrósł w tym samym okresie o 3,8% do 41,7%.

Typ działalności firmy w UE kupujących usługi cloud computing w roku 2023

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

W 2023 r. poczta elektroniczna i przechowywanie plików nadal dominują wśród zakupionych usług w chmurze, przy czym odpowiednio 82,7% i 68% przedsiębiorstw zgłosiło zakup tych rodzajów usług w chmurze. W porównaniu z 2021 r. odnotowano umiarkowany wzrost o ponad 4% w przypadku zakupu niektórych usług w chmurze, takich jak platformy do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji (+5,2%), oprogramowania biurowego w chmurze (+4,9%) oraz aplikacji księgowych i finansowych w chmurze (+4,3%). Z drugiej strony udział przedsiębiorstw kupujących dwa rodzaje usług w chmurze odnotował niewielki spadek w 2023 r. w porównaniu z 2021 r. – hosting baz danych przedsiębiorstwa w chmurze zmniejszył się o 2,6%, a korzystanie z aplikacji CRM zmniejszyło się o 1,7%.

Spośród przedsiębiorstw w UE kupujących usługi przetwarzania w chmurze większość (95,8%) kupiła co najmniej jedno oprogramowanie w chmurze jako usługę (SaaS), tj. co najmniej jedną z aplikacji poczty elektronicznej, oprogramowania biurowego, oprogramowania finansowego lub księgowego, ERP, CRM lub oprogramowania zabezpieczającego jako usługę w chmurze.

Udział usług IaaS, PaaS i SaaS kupowanych przez firmy w UE w roku 2023

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

Duży odsetek (74,2%) zakupił również co najmniej jedną infrastrukturę w chmurze jako usługę (IaaS), tj. co najmniej jedną bazę danych przedsiębiorstwa hostingowego, przechowywanie plików lub moc obliczeniową do uruchamiania własnego oprogramowania przedsiębiorstwa jako usługę przetwarzania w chmurze.

Nieco ponad jedno na cztery (26,1%) przedsiębiorstwa zakupiło platformę w chmurze jako usługę (PaaS), tj. platformę obliczeniową zapewniającą hostowane środowisko do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji jako usługę w chmurze.

Udział zaawansowanych usług cloud computing kupowanych przez firmy w UE w roku 2023

Aż 55,7% polskich przedsiębiorstw korzysta już z usług cloud computing

Podczas gdy zakup SaaS był równie popularny wśród przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości, istniało niewielkie zróżnicowanie wśród kupujących IaaS i PaaS w różnych klasach wielkości. Udział dużych przedsiębiorstw kupujących IaaS osiągnął 83,3% wśród przedsiębiorstw korzystających z chmury i był wyższy o 6,6% od odpowiedniego udziału wśród średnich przedsiębiorstw i o 10,3% wyższy niż wśród małych przedsiębiorstw.

Podobnie, duże przedsiębiorstwa kupowały PaaS częściej (48,1%) niż średnie przedsiębiorstwa (32,6%) lub małe przedsiębiorstwa (23,1%).

Zależność przedsiębiorstw od usług przetwarzania w chmurze można opisać poziomem zaawansowania kupowanych przez nie usług w chmurze. Na podstawie danych ankietowych rodzaje usług zostały podzielone na trzy poziomy: podstawowe, średniozaawansowane i zaawansowane usługi przetwarzania w chmurze.

Przedsiębiorstwa kupujące podstawowe usługi chmurowe to te, które zakupiły co najmniej jedną z następujących usług: poczta elektroniczna jako usługa chmurowa, oprogramowanie biurowe jako usługa chmurowa, przechowywanie plików lub moc obliczeniowa do uruchamiania własnego oprogramowania i nie korzystają z żadnych inne objęte usługi.

Przedsiębiorstwa kupujące pośrednie usługi w chmurze nabywają co najmniej jedną z następujących usług: oprogramowanie finansowo-księgowe w ramach usługi w chmurze, oprogramowanie ERP w formie usługi w chmurze lub oprogramowanie CRM w formie usługi w chmurze, ale żadnej z usług zaawansowanych.

Do przedsiębiorstw kupujących zaawansowane usługi w chmurze zaliczają się te, które zakupiły co najmniej jedną z: aplikacji zabezpieczających, hostingu korporacyjnych baz danych lub platformy obliczeniowej zapewniającej hostowane środowisko do tworzenia, testowania lub wdrażania aplikacji. W 2023 r. 34% firm zgłosiło zakup co najmniej jednej z zaawansowanych usług.

Najwyższy odsetek przedsiębiorstw w dużym stopniu zależnych od usług chmurowych odnotowano w Finlandii (63,6%), Danii (62,8%), Szwecji (56,1%) i Holandii (52,3%). W 2023 r. wśród przedsiębiorstw, które zakupiły usługi przetwarzania w chmurze, 75,3% było „wysoce zależnych” od chmury, kupując zaawansowane usługi w chmurze, 10,4% kupowało usługi w chmurze na średnim poziomie, a 12,9% przedsiębiorstw opierało się wyłącznie na podstawowych usługach w chmurze.

O ile we wszystkich sektorach większość przedsiębiorstw zakupiła najbardziej zaawansowane usługi w chmurze, o tyle największy odsetek przedsiębiorstw kupujących zaawansowane usługi w chmurze dotyczył informacji i komunikacji (87,4%). Z kolei najniższy odsetek przedsiębiorstw kupujących zaawansowane usługi występował w branży nieruchomości (71%), a najwyższy odsetek przedsiębiorstw kupujących chmurę i polegających wyłącznie na podstawowych usługach chmurowych był w branży transportu i magazynowania (14,6%).

Stopień uzależnienia od chmury obliczeniowej różnił się jedynie nieznacznie pomiędzy przedsiębiorstwami różnych klas wielkości. Zaawansowane usługi przetwarzania w chmurze zakupiło 83,6% dużych przedsiębiorstw, które zakupiły usługi przetwarzania w chmurze w porównaniu do – odpowiednio – 77,4% i 74,2% wśród średnich i małych przedsiębiorstw, które zakupiły usługi w chmurze obliczeniowej.

Dane przedstawione w artykule opierają się na wynikach badania UE 2023 dotyczącego wykorzystania ICT i handlu elektronicznego w przedsiębiorstwach. Statystyki uzyskano z badań przedsiębiorstw przeprowadzonych przez Krajowe Urzędy Statystyczne w pierwszych miesiącach 2023 roku. W 2023 r. przebadano ok. 161 000 przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników lub osób prowadzących działalność na własny rachunek spośród 1,5 mln w UE. Wśród nich 83% stanowiły małe przedsiębiorstwa (zatrudniające 10–49 pracowników lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek), 14% średnie (50–249 pracowników) i 3% duże przedsiębiorstwa (250 lub więcej pracowników).

Pełne dane Eurostatu o wykorzystaniu usług cloud computing w Unii Europejskiej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *