Cyberbezpieczeństwo

Nowelizacja ustawy o KSC zakłada m.in. dodatek do pensji dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Najnowsza wersja projektu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), zakłada m.in. przekazanie ponad 500 mln zł na realizację zadań w ramach nowo utworzonego Funduszu Cyberbezpieczeństwa, a także wprowadzenie dodatku do wynagrodzenia dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Projekt skierowano do Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (KRMBNSO).

Nowelizacja ustawy o KSC zakłada m.in. dodatek do pensji dla specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa

Kwestie związane z utworzeniem wspomnianego Funduszu Cyberbezpieczeństwa reguluje art. 13 ustawy. Jak czytamy w uzasadnieniu nowelizacji ustawy: “Ze względu na to, że Fundusz powinien jak najszybciej rozpocząć swe działania, tak aby zapewnić wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa w całym systemie konieczne jest wyposażenie go w odpowiednie środki na rozpoczęcie działalności. Mają być one przekazane z Funduszu Szerokopasmowego, budżetu państwa oraz ewentualnie środków Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego”.

W myśl ustawy Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie służył realizacji wyodrębnionych i konkretnie zdefiniowanych zadań, a jego środki zostaną przeznaczone na:
1) świadczenie teleinformatyczne, o którym mowa w art. 62a ust. 1 oraz koszty z nim związane;
2) koszty działań związanych ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa systemów informacyjnych, z wyjątkiem systemów, o których mowa w pkt 3;
3) koszty działań związanych ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa systemów infrastruktury krytycznej;
4) koszty związane z utrzymaniem i rozwojem systemu, o którym mowa w art. 46;
5) koszty obsługi Funduszu i koszty z nimi związane.

Samo świadczenie teleinformatyczne jest przyznawane na czas realizacji zadań wymienionych w nowelizacji ustawy KSC. Przy ustalaniu jego wysokości uwzględniać się będzie “w szczególności kwalifikacje zawodowe posiadane przez funkcjonariusza oraz stopień złożoności zadań, o których mowa w art. 62a ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa”. Świadczenie będzie oferowane osobom pracującym w instytucjach publicznych: Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Policji, prokuraturze, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego i Straży Granicznej. Wysokość wynagrodzenia specjalistów ds. bezpieczeństwa z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego ma być 21-krotnością kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej (2 031,96 zł w roku 2020, czyli 42 671,16 zł)..

Inne zmiany

Wspomniany projekt zawiera szereg zmian wprowadzonych po przyjęciu uwag zgłoszonych w ramach dotychczasowych prac KRMBNSO oraz ponownej analizie projektowanych rozwiązań, której dokonano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Projekt zawiera szereg nowych rozwiązań dotyczących m.in.:

  • zadań zespołów SOC działających na rzecz operatorów usług kluczowych;
  • centrów wymiany informacji i analiz o cyberbezpieczeństwie (ISAC), funkcjonujących w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa;
  • utworzenia zespołu CSIRT INT przy Agencji Wywiadu działającego na rzecz polskich placówek dyplomatycznych;
  • utworzenia zespołów CSIRT sektorowych wspierających operatorów usług kluczowych w obsłudze incydentów;
  • krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa;
  • postępowania w sprawie uznania za dostawcę wysokiego ryzyka;
  • wprowadzenia nowych instrumentów związanych z reakcją na incydent krytyczny (ostrzeżenie i polecenie zabezpieczające);
  • Operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa oraz Funduszu celowego na rzecz strategicznej sieci bezpieczeństwa;
  • powołania spółki Polskie 5G.

Przypomnijmy, że wcześniej projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (29 stycznia 2021 roku) oraz Komitet do Spraw Europejskich (5 marca 2021 roku). Następnie opiniował go Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM). 15 marca 2021 roku SKRM zarekomendował skierowanie projektu do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych (KRMBNSO).

Finalną decyzję o przyjęciu projektu i skierowaniu go do Sejmu podejmie Rada Ministrów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *