AdvertorialArtykuł z magazynu ITwizCIOPolecane tematy

Pomagamy zintegrować chmurę z własnym środowiskiem IT
Advertorial

Advertorial
Rozwiązania proponowane przez Dimension Data umożliwiają naszym klientom użycie chmury jako centralnego punktu przetwarzania danych. Wpływa to na zwiększenie efektywności działania aplikacji oraz sprzętu, poprawia współpracę pomiędzy pracownikami oraz zaangażowanie klientów we wspólnie prowadzone projekty.

Pomagamy zintegrować chmurę z własnym środowiskiem IT<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

W dobie aktualnego IT konieczne jest bycie zwinnym, bardziej responsywnym i ufnym rozproszonym technologiom, które maksymalizują efektywność i redukują koszty. Równocześnie jednak dużym wyzwaniem jest utrzymanie w pełni bezpiecznego IT działającego w organizacji. Klienci, z którymi rozmawiamy na temat osiągnięcia wszystkich tych celów, zwiększają w swoich środowiskach utylizację chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych.

Doskonale rozumiemy, że chmura nie jest jedynym i zawsze najlepszym środowiskiem służącym do przetwarzania i przechowywania danych. Jako integrator wiemy, jak ważna dla klienta jest kompleksowa opieka. W związku z tym kluczowe jest odpowiednie wyważenie i ustanowienie balansu pomiędzy ilością przetwarzania w chmurze prywatnej i publicznej, czy też analogicznie pomiędzy chmurą prywatną a tradycyjną infrastrukturą IT. Składa się na to wsparcie w zmianie tradycyjnego podejścia do infrastruktury IT na podejście chmurowe, pokazanie zalet i wyzwań związanych z tym procesem, jak również przygotowanie się do stawienia im czoła. To jedne z najważniejszych zadań nowoczesnego integratora.

Hybrydowy model przetwarzania w chmurze umożliwia organizacjom wybór najlepiej dostosowanego środowiska przetwarzania dla każdej używanej aplikacji biznesowej, bazując na koszcie, bezpieczeństwie oraz wydajności, zachowując przy tym możliwość migracji procesów pomiędzy środowiskami chmurowymi. Dimension Data daje klientom wysoce odporne na awarię, skalowalne i zwinne środowisko.

Zrozumieć chmurę i modele jej działania

Myśląc o przetwarzaniu w chmurze, przyjmujmy je jako ewolucję, nie rewolucję. To właśnie ta ewolucja w dostarczaniu usług zmienia sposób, w jaki nie tylko działy IT, ale i całe firmy organizują swoją pracę. Ponadto chmura nie jest tylko modelem, w jakim dostarczane są aplikacje. Przynosi zmianę z perspektywy ekonomicznej. Koszty CAPEX stają się OPEX. Wprowadzamy modele konsumpcyjne bazujące na realnym zużyciu zasobów. Chmura zmienia sposób, w jaki pracują organizacje, jak komunikują się wewnętrznie oraz jak podchodzą do swoich klientów. Jestem przekonany, że chmura prywatna to najlepsze rozwiązanie dla naszych klientów. Umożliwia im mądrzejsze i szybsze działanie, zwiększa efektywność na konkurencyjnym, cyfrowym, globalnym już rynku. Warto przypomnieć kilka podstawowych pojęć, w celu ugruntowania podstawowej wiedzy.

PRZETWARZANIE W CHMURZE – paradygmat mówiący o umożliwieniu sieciowego dostępu do skalowalnej oraz elastycznej puli współdzielonych fizycznych lub wirtualnych zasobów wraz z portalem samoobsługowym oraz możliwością administracji „na życzenie”.

MODEL WDROŻENIA CHMURY – sposób, w jakim przetwarzanie w chmurze może zostać zorganizowane. Główne modele chmur, jakie rozróżniamy to:
CHMURA PUBLICZNA – model, w którym usługi chmurowe są potencjalnie dostępne dla każdego innego klienta, a zasobami administruje dostawca usług chmurowych.
CHMURA PRYWATNA – model, w którym usługi chmurowe są dostępne wyłącznie dla jednego klienta oraz klient ten administruje dostępnymi zasobami.
CHMURA SPOŁECZNOŚCIOWA – model, w którym usługi chmurowe są współdzielone przez zdefiniowaną grupę klientów mających wspólne wymagania oraz wspólny interes, zasobami administruje co najmniej jeden z członków grupy użytkowników.
CHMURA HYBRYDOWA – model, w którym użyto co najmniej dwóch różnych modeli wdrożenia chmury, np. prywatnej połączonej z publiczną.

Jaka jest przyszłość rynku chmur?

Coraz więcej organizacji implementuje i rozbudowuje chmury. Zgodnie z ankietą przeprowadzoną przez firmę Clutch, aż 90% firm planowało utrzymanie lub zwiększenie nakładów przeznaczanych na przetwarzanie w chmurze w roku 2016. IDC przewiduje, że w latach 2013–2020 wygenerowanych zostanie 25 trylionów gigabajtów nowych danych. Większość z nich przechowywana będzie w chmurze. IDC przewiduje również przeniesienie 11% finansowania z tradycyjnie utrzymywanego IT na różne modele wdrożenia usług chmurowych. Spodziewane jest, że udział w rynku chmury publicznej będzie rósł 5 razy szybciej niż wynoszą całkowite wydatki sektora ICT.

Wzrasta również rynek zarządzanych chmur. Organizacje zamierzające wynieść zarządzanie częścią lub całością infrastruktury chmurowej – w związku z brakiem własnych kompetencji – korzystają z doświadczenia partnerów biznesowych. Aż 70% użytkowników chmury prywatnej utylizuje siły firm trzecich, w celu zarządzania swoim środowiskiem.

Chmura jest także podstawowym elementem procesu transformacji IT. Infrastruktura chmurowa zwiększa prędkość, z jaką działa biznes, pomaga mu w łatwiejszym dostosowywaniu się do zmieniających warunków, a także zapewnia zwinność konieczną do skutecznego konkurowania pomiędzy wszystkimi sektorami rynku.

Jako integrator wiemy, jak ważna dla klienta jest kompleksowa opieka. Kluczowe jest odpowiednie wyważenie i ustanowienie balansu pomiędzy ilością przetwarzania w chmurze prywatnej i publicznej, czy też analogicznie pomiędzy chmurą prywatną a tradycyjną infrastrukturą IT. Składa się na to wsparcie w zmianie tradycyjnego podejścia do infrastruktury IT na chmurowe, pokazanie zalet i wyzwań związanych z tym procesem, jak również przygotowanie się do stawienia im czoła. To jedne z najważniejszych zadań nowoczesnego integratora. Dzięki temu Dimension Data daje klientom wysoce odporne na awarię, skalowalne i zwinne środowisko.

Jakie są wyzwania na drodze do chmury?

1. Definiowanie i podążanie wyznaczoną ścieżką strategii transformacji IT – większość organizacji jest już na ścieżce transformacji. Inni widzą konieczność zmiany, ale jako ryzyko stania się mniej znaczącymi i konkurencyjnymi poprzez robienie tego, co robili zawsze i tak samo. Definiowanie zmian koniecznych do efektywniejszego konkurowania rozpoczyna się od strategii popartej silnym scenariuszem biznesowym. Organizacje muszą podejść do budowania infrastruktury chmurowej, wcześniej rozumiejąc cały proces transformacji, jaki ma nastąpić. Dotyczy to zarówno wyselekcjonowania aplikacji migrowanych do chmury, jak i wyboru modelu jej wdrożenia.

2. Zarządzanie bezpiecznym i wydajnym środowiskiem – zarządzanie i nadzorowanie bezpiecznego i wydajnego środowiska wymaga wykwalifikowanych zasobów ludzkich, narzędzi do automatyzacji i orkiestracji oraz środowiska do samodzielnej obsługi. Osiągnięcie wysokiej wydajności jest możliwe poprzez monitorowanie utylizacji aplikacji i automatyczne przydzielanie dodatkowych zasobów IT w przypadkach nagłego zapotrzebowania oraz odbieranie zasobów, gdy to potrzebne, w celu redukcji kosztów. Zapewnienie bezpieczeństwa w pełnym zakresie – od data center do chmury – jest konieczne, aby zminimalizować zagrożenie cyberataku, chronić dane organizacji i jej użytkowników oraz zagwarantować ciągłość działania biznesu.

3. Braki w zasobach ludzkich – wiele organizacji staje przed koniecznością zmiany kierunku patrzenia wykwalifikowanej kadry IT, którą posiadają. Ludzie Ci muszą skupić się na agendzie biznesowej – technologiach, systemach, procesach zachodzących w firmie, obsłudze klientów wewnętrznych, a nie poświęcać cały dostępny czas na utrzymywanie starych urządzeń. Jako efekt ludzie Ci zmieniają się w dostawców zarządzanych usług, w celu operacyjnego wsparcia oraz codziennego zarządzania nowym środowiskiem IT.

4. Ograniczony czas i kapitał – popyt na chmurę prywatną podsycany jest potrzebą nagłego i szybkiego tworzenia zasobów w środowisku przeznaczonym dla jednego klienta. Wiele aplikacji nie może zostać migrowanych do współdzielonego środowiska, w związku z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub wewnętrznymi politykami bezpieczeństwa. Klienci mają możliwość zabudowania własnej chmury lub mogą zwrócić się do dostawcy o dostarczenie w pełni prekonfigurowanego rozwiązania. Opcja ta reprezentuje inwestycję kapitałową, a nie operacyjną, co często powoduje barierę trudną do pokonania w drodze do chmury. Niektórzy dostawcy na rynku – jak Dimension Data – oferują prywatną chmurę, użytkowaną jako usługa, bez konieczności ponoszenia wcześniejszych wydatków kapitałowych oraz poświęcania czasu koniecznego na implementację.

Paweł Masłowski
Business Line Manager – Data Centre Solutions Dimension Data Polska

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *