Branża ITRynekPolecane tematy

Qumak z nową strategią i ambitnymi planami

Efektem nowej strategii ma być lepsze dopasowanie struktury zarządzania do zmieniających się realiów rynku i specyfiki prowadzonych projektów, wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, tworzenie nowych centrów kompetencyjnych, a w dłuższej perspektywie – globalizacja sprzedaży i ekspansja geograficzna. Zapowiadany jest też agresywny rozwój segmentu usług profesjonalnych.

Qumak z nową strategią i ambitnymi planami

W najbliższych latach Qumak zamierza koncentrować się m.in. na innowacyjnych produktach i usługach własnych, rozwoju outsourcingu oraz ekspansji zagranicznej. Zapowiadana jest komercjalizacja szeregu autorskich rozwiązań firmy Qumak, w tym symulatorów dla rynku transportowego, rozwiązań dla inteligentnych miast oraz technologii energetycznych dla dostawców prądu i odbiorców biznesowych.

W realizacji tych planów pomogą zapowiadane, częściowo już wprowadzone, zmiany organizacyjne i zarządcze. Nowa strategia biznesowa obowiązywać ma w latach 2017-2020. Strategia firmy zakłada m.in. zwiększenie niezależności spółki od rynku publicznego oraz zdywersyfikowanie geograficzne realizowanych projektów. Kierownictwo firmy Qumak zamierza podejmować m.in. agresywne działania mające na celu pozyskanie nowych klientów z sektora komercyjnego.

Nowa strategia ma ułatwić działalność w nowych realiach makroekonomicznych – uwzględniających m.in. słabe prognozy dla rynku sprzętu, dynamiczny rozwój rynku rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, czy konieczność przystosowania modelu działalności do sytuacji rynkowej po zamknięciu ostatniej perspektywy finansowania ze środków UE.

W ramach nowej strategii firma Qumak będzie koncentrować się na 5 segmentach rynku. Będą to kolejno: rynek publiczny, telekomunikacja, finanse, utilities oraz sektor przemysłu, budownictwa i transportu. Dla każdego z segmentów tworzona jest indywidualna strategia biznesowa. Równolegle zapowiadane jest tworzenie nowych, odpowiadających na bieżące trendy, usług opartych na połączeniu rozproszonych dotąd kompetencji. Firma zamierza też ograniczyć nisko marżowe projekty integratorskie, w mniejszym stopniu polegać na podwykonawcach i skupić się na wprowadzeniu do oferty nowych, własnych rozwiązań. “Chcemy budować biznes zdywersyfikowany rynkowo. Dlatego, skoncentrujemy się na obszarach działalności, w których mamy najsilniejsze i unikatowe kompetencje i w nich będziemy opracowywać nowe rozwiązania oraz usługi adresujące rynkowe trendy oraz potrzeby naszych klientów. Naszą ambicją jest uzyskanie większej powtarzalności sprzedaży i przewidywalności biznesu. Dlatego, jednym z priorytetów strategicznych i motorem naszego wzrostu w najbliższych latach, będzie rozwój usług outsourcingowych” – mówi Tomasz Laudy, prezes zarządu firmy Qumak.

Nowa strategia ma ułatwić działalność w nowych realiach makroekonomicznych – uwzględniających m.in. słabe prognozy dla rynku sprzętu, dynamiczny rozwój rynku rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, czy konieczność przystosowania modelu działalności do sytuacji rynkowej po zamknięciu ostatniej perspektywy finansowania ze środków UE. Zgodnie z zapowiedziami oferta firmy Qumak rozwijana także pod kątem świadczenia usług w modelu chmury obliczeniowej. Poszerzona ma być też skala działań realizowanych we współpracy z partnerami technologicznymi, w tym z firmą Intel. Na potrzeby nowych obszarów potencjalnego partnerstwa, jak projekty efektywności energetycznej, wirtualizacja, przetwarzanie w chmurze, czy cyberbezpieczeństwo do współpracy mają być jednak zapraszane przede wszystkim polskie podmioty.

Zmiany wprowadzone w strukturze zarządzania mają pozwolić m.in. na lepsze dopasowanie sposobu prowadzenia projektów do ich specyfiki. Dotyczy to w szczególności projektów infrastrukturalnych. W usprawnieniu wewnętrznych procesów biznesowych pomóc ma też wdrożenie nowych rozwiązań wspierających zarządzanie.

Tomasz Laudy podkreśla, że w firmie przeprowadzony został już szereg zmian. Wdrożony został m.in. nowy system zarządzania przez cele, nastąpiła centralizacja kompetencji w zakresie zaciągania krytycznie ważnych zobowiązań. Wzmocniono też rolę wewnętrznych działań audytorskich i przeprowadzono szereg zmian personalnych w obszarze back office. Zmiany wprowadzone w strukturze zarządzania mają pozwolić m.in. na lepsze dopasowanie sposobu prowadzenia projektów do ich specyfiki. Dotyczy to w szczególności projektów infrastrukturalnych. W usprawnieniu wewnętrznych procesów biznesowych pomóc ma też wdrożenie nowych rozwiązań wspierających zarządzanie. Tomasz Laudy zapowiada, że na potrzeby nowo uruchamianych rozwiązań wspierających działalność firmy Qumak od 2017 roku wykorzystywane będą wyłącznie rozwiązania oparte na modelu cloud computing.

Jednocześnie, w perspektywie najbliższych miesięcy nastąpić mają też kolejne zmiany kadrowe na stanowiskach menedżerskich. Wdrożone zmiany tylko w 2017 roku przynieść mają oszczędności na poziomie 4 mln zł. W dalszej perspektywie Qumak, środki uzyskane dzięki poprawie rentowności spółki, mają być przeznaczone m.in. na inwestycje w prace badawczo-rozojowe, rozwój działalności na rynkach zagranicznych, a potencjalnie także przejęcia. Docelowo, na koniec 2020 roku firma ma dysponować zyskiem operacyjnym na poziomie przynajmniej 20 mln zł. Jednocześnie, źródłem 20 proc. przychodów ze sprzedaży ma być działalność poza granicami Polski.

Inwestycje mają dotyczyć m.in. rozwiązań związanych z zarządzaniem majątkiem, ochroną przed nowymi rodzajami zagrożeń IT, infrastruktury typu smart city, automatyki budynkowej, multimediów, przechowywania energii, a także analityki biznesowej, usług profesjonalnych i centrów przetwarzania danych “Inteligentna infrastruktura to obszar, w którym widzimy ogromny potencjał, w szczególności w takich sektorach jak wojsko, kolej, energetyka, czy też inteligentne miasta. Według prognoz, w sektorze kolejowym w samym 2017 r. na inwestycje zostanie przeznaczonych ok. 6 mld zł., natomiast wydatki w zakresie modernizacji wojskowej infrastruktury lotniskowej oszacowano na ok. 1 mld zł w ciągu najbliższych dwóch lat” – uważa Tomasz Laudy. “Dużej dynamiki rozwoju spodziewamy się także w obszarze energetycznym – magazyny energii, inteligentnych miast i e-administracji. W tych perspektywicznych obszarach planujemy podnosić konkurencyjność naszej oferty i stale uzupełniać ją o innowacyjne produkty i usługi. Oczekujemy, że w ciągu najbliższych czterech lat te inwestycje przyniosą spółce 100 mln zł dodatkowych przychodów” – podkreśla Tomasz Laudy. Na inwestycje dotyczące tych obszarów do 2019 roku spółka przeznaczy ok. 7 mln zł. Qumak będzie też aktywnie zaangażowany w rozwój innowacyjnych przedsięwzięć. Najciekawsze projekty mają być realizowane w ramach dedykowanych spółek celowych, a po osiągnięciu odpowiedniego poziomu dojrzałości – włączane do oferty firmy Qumak lub sprzedawane.

W ramach wewnętrznego podsumowania poprzedzającego wdrożenie nowej strategii rynkowej firmy Qumak pozytywnie ocenione zostały m.in. pozycja rynkowa i poziom merytoryczny zespołów kompetencyjnych, relacje z dostawcami technologii i referencje projektowe, a także zaangażowanie pracowników firmy. Negatywnie ocenione zostały natomiast m.in. wyniki finansowe spółki za ostatnie dwa lata, poziom dojrzałości organizacyjnej względem skali działalności, a także wysokie uzależnienie od rynku publicznego i brak powtarzalności sprzedaży na bazie produktów własnych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *