PracaCIO

8 certyfikatów przydatnych w pracy ze środowiskami chmury hybrydowej i multicloud

Obszar usług chmurowych rozwija się z ogromną dynamiką. Równie szybko wzrasta powszechność wykorzystania takich technologii w realnych zastosowaniach biznesowych. Równocześnie, rośnie złożoność technologii oraz samych środowisk budowanych przy wykorzystaniu koncepcji chmury obliczeniowej. Potrzebne stają się więc coraz to nowsze kompetencje. Aby zwiększyć swoją rolę w przedsięwzięciach z pogranicza biznesu oraz IT — a także rozwinąć swoją karierę — warto postawić na rozwój umiejętności właśnie w zakresie chmury hybrydowej i środowisk multicloud.

8 certyfikatów przydatnych w pracy ze środowiskami chmury hybrydowej i multicloud

Na rynku dostępnych jest wiele ścieżek szkoleniowych i certyfikatów potwierdzających uzyskanie różnego rodzaju kompetencji. Większość z nich jest podporządkowana technologiom konkretnego dostawcy, a niektóre pokrywają się tematycznie. Który zatem wybrać?

Na wybór najbardziej przydatnej ścieżki szkolenia wpływa szereg czynników. Wśród nich warto wskazać m.in. uwarunkowania technologiczne oraz architekturę środowiska informatycznego istniejącego w organizacji, z którą związana jest osoba starająca się rozwinąć swoje kompetencje – lub w której ma nadzieję pracować w przyszłości. Nie bez znaczenia są też m.in. preferencje względem usług oferowanych przez poszczególnych dostawców technologii oraz usług publicznej chmury obliczeniowej.

Na łamach serwisu Network World opublikowano podsumowanie 8 związanych z chmurą obliczeniową certyfikatów, które należy rozważyć w szczególny sposób. Poniżej przedstawiamy podsumowanie tego zestawienia.

1. AWS Certified Advanced Networking – Specialty

Certyfikat ten jest przeznaczony dla osób, które wykonują złożone zadania sieciowe z co najmniej pięcioletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie architektury i wdrażania rozwiązań sieciowych. Aby go uzyskać, należy zdać egzamin AWS Certified Advanced Networking — Specialty. Jednocześnie, przed przystąpieniem do egzaminu należy posiadać profesjonalne doświadczenie w korzystaniu z technologii AWS oraz wiedzę na temat najlepszych praktyk bezpieczeństwa AWS, opcji przechowywania AWS i ich podstawowych modeli spójności. Wymagana jest także znajomość zaawansowanych architektur sieciowych i opcji połączeń; wiedza dotycząca tworzenia skryptów automatyzacji i narzędzi, w tym projektowania, wdrażania i optymalizacji architektur routingu, i rozwiązań wieloregionalnych dla rozproszonych geograficznie, globalnych organizacji.

Zdaniem autorów zestawienia certyfikat AWS Certified Advanced Networking – Specialty może okazać się w przyszłości bardzo lukratywnym. Potwierdza on bowiem uzyskanie zaawansowanych kompetencji sieciowych w obszarze platformy Amazon Web Services, a te mogą w niedalekiej przyszłości okazać się bardzo potrzebne – także na rynku polskim. AWS jest bowiem jednym z największych dostawców usług w chmurze obok Azure i Google Cloud. Co ważne, certyfikacja AWS nie tylko określa techniczny certyfikat AWS, ale pozwala rozszerzyć swoją sieć zawodową oraz zapewnia ciągłą naukę i rozwój zawodowy dzięki kryteriom ponownej certyfikacji.

2. AWS Certified Security – Specialty

Program AWS Certified Security — Specialty potwierdza wiedzę z zakresu zabezpieczania danych i obciążeń w środowisku Amazon Web Services. Jego znaczenie będzie zapewne rosło m.in. wraz z upowszechnianiem się usług chmurowych AWS, a także – rosnącymi wyzwaniami w obszarze bezpieczeństwa. W stosownym egzaminie mogą wziąć udział specjaliści posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa IT w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań bezpieczeństwa oraz co najmniej dwa lata praktycznego wykorzystywania umiejętności w zakresie zabezpieczania obciążeń AWS.

Co więcej, przed przystąpieniem do procesu certyfikacji, należy posiadać wiedzę na temat bezpieczeństwa IT, posiadać wiedzę roboczą na temat usług i funkcji bezpieczeństwa w ramach platformy AWS, a także na temat modelu współodpowiedzialności AWS i jego zastosowania; kontroli bezpieczeństwa dla obciążeń roboczych w AWS; strategii logowania i monitorowania; modeli zagrożeń bezpieczeństwa w chmurze; zarządzania łatami i automatyzacji zabezpieczeń; sposobów wzmocnienia usług bezpieczeństwa AWS za pomocą narzędzi i usług stron trzecich; oraz kontroli odzyskiwania danych po awarii. Kandydaci powinni także rozumieć specjalistyczne klasyfikacje danych i mechanizmy ochrony danych AWS; metody szyfrowania danych i mechanizmy AWS do ich wdrożenia; oraz bezpieczne protokoły internetowe i mechanizmy AWS do ich wdrożenia.

3. CompTIA Cloud+

Certyfikat CompTIA Cloud+ jest międzynarodowo rozpoznawalnym potwierdzeniem wiedzy wymaganej od specjalistów IT zajmujących się złożonymi zagadnieniami w środowiskach cloud computing.

Uczestnicy tego programu szkoleniowego mają możliwość zdobycia wiedzy, która jest wymagana do zrozumienia standardowych terminologii i metodologii chmury, a także ułatwia budowanie, obsługę i rozwój technologii oraz środowisk opartych na modelu chmury obliczeniowej. W ramach cyklu szkoleniowego CompTIA Cloud+ dostępnych jest szereg opcji, w tym samodzielna nauka, szkolenia online oraz niestandardowe kursy warsztatowe.

4. Google Cloud Certified Fellow: Hybrid Multicloud

Ten bezpłatny program szkoleniowy Google Cloud jest dostępny wyłącznie na zaproszenie i przeznaczony dla „elitarnych architektów chmury” oraz liderów technicznych, którzy są ekspertami w projektowaniu rozwiązań dla przedsiębiorstw. Zaproszenie do udziału w szkoleniu Google Cloud Certified Fellow: Hybrid Multicloud mogą uzyskać wyłącznie specjaliści związany z organizacjami posiadającymi status klienta lub partnera Google Cloud i zostaną dodatkowo polecone przez uprawnioną osobę z ramienia Google Cloud.

Osoby zaproszone do udziału w szkoleniu muszą ponadto posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego i ponad rok doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań korporacyjnych w oparciu o platformę Google Anthos. Co więcej, kandydaci powinni posiadać duże umiejętności inżynieryjne i techniczne oraz być w stanie zaprojektować hybrydowe rozwiązanie wielochmurowe tak, by było skalowalne, niezawodne, bezpieczne, elastyczne i opłacalne z wykorzystaniem platformy Anthos. Powinni także znać obszary związane z projektowaniem pod kątem bezpieczeństwa i zgodności; komponenty związane z Anthos do rozwiązywania problemów i diagnozowania problemów; zarządzanie klastrami oraz wdrażanie obciążeń i usług i architekturę Kubernetes.

5. Google Professional Cloud Network Engineer

Rosnąca skala wykorzystania usług chmurowych, w tym usług Google Cloud, a także architektur wielochmurowych będzie z pewnością wpływać na nowe potrzeby związane z projektowaniem i rozwojem usług sieciowych w środowiskach chmurowych. Tym bardziej potrzebne staną się kompetencje związane z zapewnieniem łączności między różnymi aplikacjami i platformami w ramach środowisk multicloud. Wzrośnie więc zapotrzebowanie na kompetencje potwierdzone certyfikatami, takimi jak Google Professional Cloud Network Engineer.

Certyfikat ten jest zwieńczeniem egzaminu, który ocenia umiejętności w zakresie projektowania, planowania i prototypowania sieci w ramach platformy Google Cloud; wdrażania instancji wirtualnej chmury prywatnej (VPC); konfiguracji usługi sieciowej; wdrażania połączenia hybrydowego; oraz zarządzania, monitorowania i optymalizacji operacji sieciowych. Przedstawiciele Google podkreślają, że egzamin nie ma żadnych wymagań wstępnych, ale zalecają ponad trzy lata doświadczenia w branży, w tym ponad rok w projektowaniu i zarządzaniu rozwiązaniami przy użyciu Google Cloud. Warto dodać, że wszystkie certyfikaty Google Cloud są ważne przez dwa lata od daty certyfikacji.

6. Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate

Analogicznie, jak wspomniany powyżej, certyfikat Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate stanowi potwierdzenie kompetencji w obszarze usług sieciowych w ramach platformy Microsoft Azure. Kandydaci do certyfikacji powinni posiadać wiedzę merytoryczną w zakresie planowania, wdrażania i utrzymywania rozwiązań sieciowych platformy Azure, w tym sieci hybrydowych, łączności, routingu, zabezpieczeń i prywatnego dostępu do usług platformy Azure.

Jest to o tyle istotne, że certyfikat Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate pozwala m.in. na objęcie stanowisk związanych z rekomendowaniem, planowaniem i wdrażaniem rozwiązań sieciowych platformy Azure. Specjaliści w tej roli zarządzają rozwiązaniami pod kątem wydajności, odporności, skalowania i bezpieczeństwa oraz wdrażają systemy sieciowe przy użyciu portalu Azure i innych metod, w tym programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure (CLI) i szablonów usługi Azure Resource Manager (szablony ARM).

Egzamin niezbędny do uzyskania certyfikatu Microsoft Certified: Azure Network Engineer Associate stanowi weryfikację umiejętności wykonania zadań technicznych, takich jak: projektowanie, wdrażanie i zarządzanie sieciami hybrydowymi; projektowanie i wdrażanie podstawowej infrastruktury sieciowej; zabezpieczanie i monitorowanie sieci; zarządzanie dostępem do usług Azure.

7. NetApp Certified Hybrid Cloud Architect

Dzisiejsze wyzwania biznesowe w dużej mierze dotyczą także zdolności organizacji do efektywnego gromadzenia i sprawnego przetwarzania coraz większych zbiorów danych. Model chmury obliczeniowej jawi się tu jako naturalne rozwiązanie potrzeb związanych z tymi wyzwaniami. Stworzenie elastycznego, skalowalnego i dostosowanego do specyfiki danej organizacji środowiska danych w środowiskach multicloud staje się jednak coraz większym wyzwaniem. Niezbędne stają się więc kompetencje dedykowane dla tworzenia odpowiednich rozwiązań. Takim potrzebom odpowiada m.in. program szkoleniowy firmy NetApp.

Kandydaci do certyfikacji NCHC (NetApp Certified Hybrid Cloud Architect) powinni posiadać co najmniej 12–24 miesiące doświadczenia w obszarze projektowania rozwiązań dla klientów i architekturze rozwiązań Data Fabric NetApp w środowiskach chmury hybrydowej. Powinni także, jak podkreślają przedstawiciele firmy NetApp, być w stanie zapewnić wsparcie w zakresie projektowania architektury rozwiązań zbudowanych przy wykorzystaniu technologii NetApp i usług wiodących dostawców usług publicznej chmury obliczeniowej. Egzamin obejmuje takie obszary, jak: umiejętność opisania zagadnień związanych z zarządzaniem kosztami chmury; znajomość NetApp Hybrid Cloud, NetApp Hybrid Cloud Storage, NetApp Public Cloud Services oraz NetApp Cloud Controls i znajomość elementów architektonicznych architektury chmury hybrydowej.

8. VMware Cloud Management and Automation 2022

Naturalnym kierunkiem rozwoju wielu środowisk aplikacyjnych jest dziś automatyzacja oraz robotyzacja procesów biznesowych. Zagadnienia te wymagają jednak umiejętności technologicznych i biznesowych. Z pomocą przychodzą tu szkolenia, takie jak VMware Cloud Management and Automation 2022. Certyfikat tenn potwierdza zdolność danej osoby do instalowania, konfigurowania i administrowania środowiskiem VMware vRealize — technologii, która została zaprojektowana w celu zautomatyzowania kluczowych procesów w centrum danych w powtarzalny, skalowalny sposób prowadzący do zwiększenia wydajności i poprawy produktywności. Przed przystąpieniem do egzaminu pracownicy firmy zalecają ukończenie certyfikacji Technical Associate. Osobom nieposiadającym wcześniejszych certyfikatów VMware Certified Professional (VCP) firma poleca z kolei zdobycie doświadczenia z produktami vSphere 7.x i vRealize 8.x, a ponadto wymaga uczestnictwa w jednym z kursów szkoleniowych i zdania egzaminu kwalifikacyjnego.

Opracowanie na podstawie: 8 certifications to prepare for hybrid and multi-cloud, Bob Violino, Network World

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *