BiznesPolecane tematy

CFO propagatorem nowych technologii IT w biznesie

Z przeprowadzonego na zlecenie firm Oracle i Accenture badania wynika, że szefowie większości departamentów finansowych są świadomi potencjalnych korzyści płynących z wdrożenia technologii takich jak cloud computing, czy nowoczesna analityka biznesowa. Co więcej, to CFO coraz częściej podejmuje ostateczna decyzje w zakresie kierunków inwestycji w biznesowe rozwiązania IT.
CFO propagatorem nowych technologii IT w biznesie

Zdaniem dwóch na trzech ankietowanych osoby odpowiedzialne za departamenty finansowe dysponują ogromnym potencjałem w zakresie transformacji podejścia biznesowego do nowych technologii. Niemal 75% badanych CFO uważa zaś, że nowe technologie – chmura obliczeniowa, rozwiązania mobilne i mechanizmy społecznościowe – wpłyną na zmianę struktury działów finansowych oraz związanych z nimi procesów biznesowych. Mimo to, tylko co piąty menedżer wysokiego szczebla uważa, że w dziale finansowym jego firmy faktycznie funkcjonują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. W przypadku działu sprzedaży taką opinię wyraża zaś prawie połowa dyrektorów najwyższego szczebla.

Automatyzacja procesów, konsolidacja systemów i dostęp do działających w czasie rzeczywistym narzędzi analityki i raportowania – to główne korzyści oczekiwane po wdrożeniu nowych rozwiązań IT.

Przeprowadzona przez firmę Longitude Research analiza miała na celu określenie najważniejszych, modelowych cech nowoczesnego – i wykorzystującego w swojej pracy nowoczesna rozwiązania IT – działu finansowego. W badaniu ankietowym wzięło udział niemal 1,3 tys. dyrektorów finansowych i dyrektorów działów biznesowych przedsiębiorstw z całego świata. Ponad połowa respondentów reprezentowała firmy z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Zlecone przez Oracle i Accenture badania potwierdzają jednak, że w wielu organizacjach podejmowane są starania mające na celu przekształcenie departamentów finansowych w – działające w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT – produktywne i wydajne organizacje biznesowe. Analitycy Longitude Research podkreślają jednak, że w dużej grupie firm do podejmowania decyzji finansowych wykorzystywane są – przynajmniej częściowo – nieaktualne informacje. Powodem tego stanu rzeczy mają być m.in. problemy z konsolidacją danych operacyjnych i finansowych, a także integracją wielu odrębnych systemów.

Zdaniem większości badanych to chmura obliczeniowa dysponuje największym potencjałem jeśli chodzi o ułatwienie dostępu do informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa.

Ankietowani CFO przyznają, że z ich perspektywy kluczowymi, oczekiwanymi korzyściami płynącymi z wdrożenia nowych rozwiązań IT są: automatyzacja procesów, konsolidacja systemów, a także dostęp do działających w czasie rzeczywistym narzędzi analityki i raportowania. Za usprawnieniem dostępu do informacji biznesowych oraz zwiększeniem efektywności procesów zarządczych przemawiać ma też wdrożenie rozwiązań mobilnych. Aż 66% ankietowanych zgadza się z tezą, że działy finansowe w pełni dostrzegają możliwości transformacyjne oferowane przez pojawiające się technologie. Zdaniem większości badanych to chmura obliczeniowa dysponuje największym potencjałem jeśli chodzi o ułatwienie dostępu do informacji dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Cloud computing ma bowiem pozwalać m.in. na ułatwienie dostępu do zaawansowanych narzędzi analityki biznesowej. Z przeprowadzonego na zlecenie Oracle i Accenture badania wynika, że statystycznie z oferowanych w modelu cloud narzędzi wspierających budżetowanie, planowanie i prognozowanie finansowe korzysta już 28% menedżerów. Jedna trzecia ankietowanych planuje przenieść obsługę tego typu procesów do chmury obliczeniowej w ciągu najbliższego roku. Dodatkowo, za pośrednictwem rozwiązań dostępnych w modelu cloud, podstawowe funkcje finansowe realizuje już co czwarty (24%) ankietowany CFO. Plany wdrożenia stosownych aplikacji deklaruje kolejne 45% badanych.

66% ankietowanych zgadza się z tezą, że działy finansowe w pełni dostrzegają możliwości transformacyjne oferowane przez pojawiające się technologie.

Co ciekawe, według ankietowanych wysoki poziom dojrzałości rozwiązań wspierających szybkie przetwarzanie dużych ilości danych i obsługi Big Data, technologii chmurowych, aplikacji mobilnych i narzędzi społecznościowych, a także potencjał biznesowy tego typu rozwiązań wymusza na organizacjach weryfikację długofalowych strategii działania. W obszarze finansów za priorytetowe uznawane mają być inwestycje pozwalające na zwiększenie elastyczności procesów biznesowych, skrócenie czasów reakcji, zwiększenie jakości i szczegółowości tworzonych analiz, a także obniżenie kosztów operacyjnych. Eksperci Longitude Research podkreślają, że to na barki CFO coraz częściej spadają ostateczne decyzje dotyczące podejmowania “wyważonych decyzji w kwestii inwestycji w infrastrukturę informatyczną”.

40% ankietowanych za najpoważniejszy czynnik ograniczający skalę wdrożeń nowych technologii w działach finansowych uznało brak odpowiednich zasobów kadrowych.

Wyniki badania potwierdzają również wzrost zapotrzebowania na kojarzone z nowymi technologiami kompetencje w działach finansowych. Połowa uczestniczących w badaniu osób reprezentujących przedsiębiorstwa z regionu Europy, Środkowego Wschodu i Azji, przyznaje, że w ich firmach w ciągu minionych dwóch lat wzrosło zatrudnienie analityków finansowych. Według autorów badania odzwierciedla to rosnące zapotrzebowanie na kadry finansowe dysponujące szerszym zakresem zaawansowanych umiejętności biznesowych i analitycznych. Jednocześnie, prawie 40% ankietowanych za najpoważniejszy czynnik ograniczający skalę wdrożeń nowych technologii w działach finansowych uznało brak odpowiednich zasobów kadrowych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *