Biznes

Polscy CFO wciąż zdystansowani do czynników ESG

Zagadnienia ESG (dotyczące ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego), mają dla 45% polskich dyrektorów finansowych umiarkowany, a dla 29% mały wpływ na wynik działalności ich organizacji – wynika z badania „CFO Survey 2020 – spring edition” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte w Europie Środkowej.  Wskaźniki te wyglądają jednak zupełnie inaczej w perspektywie trzyletniej – duży udział czynników ESG przewiduje 44%, a umiarkowany 31% CFO.

Polscy CFO wciąż zdystansowani do czynników ESG

Zrównoważony rozwój jest obecnie kwestią strategiczną dla większości firm w Europie – inwestorzy oczekują, że organizacje nie tylko osiągną dobre wyniki finansowe, ale także wywrą pozytywny wpływ na społeczeństwo oraz środowisko. Średnio 72% CFO twierdzi, że czynniki ESG znajdują odzwierciedlenie w strategii ich przedsiębiorstw. Jednocześnie, tylko nieco ponad połowa respondentów (56%) wychodzi poza teoretyczne włączenie ochrony środowiska, działalności społecznej i ładu korporacyjnego do strategii firmy i aktywnie wykorzystuje je do angażowania kapitału, czytamy we wspomnianym badaniu. Jeszcze mniejszy odsetek (44%) respondentów w Europie deklaruje jawność tych zagadnień w komunikacji korporacyjnej. Jak wskazują eksperci Deloitte, powoduje to, że wiele firm traci okazję na pozyskanie finansowania, ponieważ inwestorzy w coraz większym stopniu koncentrują się na kwestiach ESG, które mają, lub w przyszłości mogą mieć wpływ na finanse przedsiębiorstw.

Funkcje finansowe a zrównoważony rozwój

Wyniki badania dotyczące polskich CFO różnią się w niewielkim stopniu od tych europejskich. I tak, 81% dyrektorów finansowych twierdzi, że w pełni lub częściowo uwzględnia ochronę środowiska, odpowiedzialność społeczną oraz ład korporacyjny w strategii firmy. Ponad połowa badanych (55%) uważa także, że wspomniane czynniki decydują o długoterminowych wynikach działalności firmy.

„Widoczna jest duża świadomość roli ujawnień powyższych kryteriów w podejmowaniu decyzji przez inwestorów i kredytodawców, wynosząca 56%. Dwie trzecie pytanych podkreśla znaczenie ratingu w tej dziedzinie. Jednocześnie 42% CFO dostrzega potrzebę znormalizowania wytycznych, dotyczących wyceny pieniężnej społecznych i środowiskowych kosztów i korzyści w działalności gospodarczej. Jak ocenia 32% respondentów, ich brak uniemożliwia efektywną współpracę z inwestorami i kredytodawcami” – mówi Paweł Spławski, partner, lider programu CFO, Deloitte. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w wypadku powyższych punktów znaczna część, bo powyżej 30% CFO nie ma zdania lub wiedzy na dany temat.

Jak wynika z badania Deloitte, funkcje finansowe w spółce mają do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu zewnętrznym interesariuszom adekwatnych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wszystkich etapów wzajemnych relacji – od analizy ryzyka przez zarządzanie, kontrolę wewnętrzną, aż po ewentualne zapewnienie środków zapobiegawczych i łagodzących.

ESG dopiero za 3 lata?

Badani dyrektorzy finansowi potwierdzają także, że czynniki pozafinansowe – w tym przede wszystkim te ESG – będą mieć wpływ na koszty kapitału w najbliższej przyszłości, a konkretnie dopiero w perspektywie najbliższych trzech lat. W ocenie polskich CFO w tym czasie o łatwym dostępie do rynków kapitałowych będą decydować kwestie odpowiedzialności społecznej (31%) oraz ochrony środowiska (24%). Mniejszy wpływ mieć będzie ład korporacyjny (13%). Co ciekawe, 18% ankietowanych nie wskazało żadnej z kwestii ESG i – co więcej – nawet 15% z nich wolało na takie pytanie w ogóle nie odpowiadać. Dyrektorzy finansowi wskazują, że dostępność finansowania w przyszłości może zależeć od działań podejmowanych w sferze czynników ESG, przy czym dominującą role będą miały te podejmowane wobec społeczeństwa i środowiska.

Z kolei eksperci Deloitte wskazują, że w pierwszym półroczu 2020 roku kryzys pandemiczny podniósł znacznie globalne znaczenie czynników ESG, potwierdzając że działanie w oparciu o priorytety zrównoważonego rozwoju pozwala na ograniczenie ryzyk, zapewnienie odporności biznesu na turbulencje, a w długofalowej perspektywie czasowej również lepsze wyniki. „Pandemia zdecydowanie wpłynęła na wzrost znaczenia kwestii społecznych w zarządzaniu. Konsekwentne inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego, a także budowanie transparentnych relacji z pracownikami, w czasach kryzysu mogą zaprocentować. Analitycy wskazują, że firmy z kulturą zarządzania rozwiniętą w oparciu o czynniki ESG mają większą skłonność do przyciągania i zatrzymywania w firmie talentów, budują i utrzymują wyższą motywację pracowników, a także zapewniają wyższą produktywność” – podsumowuje Rafał Rudzki, Partner Associate, Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte.

Badanie „CFO Survey 2020 – spring edition” przeprowadzono od marca do początku maja 2020 roku. Wzięło w nim udział 309 dyrektorów finansowych z 6 krajów Europy Środkowej, w tym Polski. Z kolei dane dotyczące Europy pochodzą z analizy „European CFO Survey Spring 2020. A perspective on COVID-19”, przeprowadzonej w marcu 2020 r. na grupie tysiąca CFO z 18 krajów głównie Europy Zachodniej.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *