AnalitykaArtykuł z magazynu ITwizCDOPolecane tematy

Potop Informacyjny, czyli jak podejść do Big Data

Aby nadążać za potrzebami analitycznym w tempie odpowiadającym szybkości i zmienności współczesnego biznesu konieczna staje się też zdolność do odkrywania i szybkiego wdrażania heurystyk – szybkich metod wnioskowania.

Potop Informacyjny, czyli jak podejść do Big Data

Pojęcia promujące innowacje ze świata szybko zmieniających się technologii IT są często niejednoznaczne, nieprecyzyjne, oraz nadużywane do marketingu istniejących koncepcji i rozwiązań zgodnie z retoryką „przecież nasze produkty robią TO od zawsze”. Te nadużycia nie powinny jednak przesłaniać istoty innowacji, mającej nierzadko charakter fundamentalny i długofalowy. Dlatego warto przyjrzeć się jednemu z najważniejszych stosowanych dziś słów-wytrychów, jakim jest Big Data.

Efekt taniejącego przetwarzania danych

Podstawowym motorem przemian w informatyce jest funkcjonujące od wielu dekad wykładniczy wzrost efektywności i spadek jednostkowych kosztów przechowywania, przetwarzania i transmisji danych. Ten prosty wzrost ilościowy prowadzi w rozwoju technologii regularnie do zmian jakościowych, kiedy to, co dotąd było trudno osiągalne, wyrafinowane i drogie staje się powszechnie dostępne, proste w użyciu i relatywnie tanie. Proces ten doprowadził teleinformatykę do stanu dzisiejszego, gdy liczba nowych procesorów na rynku przekracza 10 mld sztuk rocznie, liczba osób korzystających z mobilnej telefonii wyniosła na początku 2013 roku 6,8 mld, a ślad cyfrowy – dane produkowane przez naszą cywilizację – osiągnęły w 2012 roku blisko 280 exabajtów.

W erze Big Data konieczne staje się tworzenie „fabryk modeli analitycznych”, charakteryzujących się dostępnością bardzo dużej liczby predefiniowanych zmiennych i narzędzi pozwalających na szybkie stworzenie i przetestowanie ich.

Podstawowa funkcjonalność tej cyfrowej tkanki świata to zapewnienie dostępu do informacji oraz automatyzacja rutynowych procesów. Widać w związku z tym gdzie postęp w teleinformatyce staje się dziś kluczowy. Musimy nauczy się budować inteligentne rozwiązania, które będą w stanie przetworzyć ten zalew danych w użyteczną, potrzebną w danym miejscu i czasie wiedzę, a na podstawie tej wiedzy wpływać na działania ludzi i urządzeń. W przeciwnym wypadku exabajty generowanych co dzień danych będą w ogromnej mierze jedynie cyfrowym śmieciem bezsensownie obciążającym infostrukturę cywilizacji, pochłaniającym przestrzeń dyskową i energię potrzebną na jej utrzymanie.

Nieaktualne koncepcje analizy danych

W obszarze analizy danych podstawowe koncepcje architektoniczne, technologie, narzędzia i zasady governance dla obszaru pozyskiwania, integracji i analizy danych dla potrzeb procesów decyzyjnych powstały w latach 90. XX wieku. Koncepcje te są również i dzisiaj podstawą do budowy wydajnych rozwiązań Business Intelligence (BI), zapewnienia jakości danych oraz zarządzania relacjami pomiędzy światem zarządzania informacją, a światem automatyzacji działań operacyjnych. Powstały jednak na bazie założeń, które zaczynają dzisiaj coraz bardziej tracić znacznie.

Po pierwsze im bardziej w przedsiębiorstwach skracają się cykle biznesowe i narasta zjawisko hiperkonkurencji, tym większym problemem zaczyna być podstawowy paradygmat klasycznego BI – rozdzielenie procesów podejmowania decyzji od procesów operacyjnych. Przewaga informacyjna – według analityków rynku jeden z kluczowych mechanizmów zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstw w nadchodzących latach – to zdolność do szybszego podejmowania trafnych decyzji na „pierwszej linii” – w procesach sprzedaży, personalizacji usług i produktów, obsługi klienta. Przesuwa to wymagania architektoniczne architektury BI od zapewnienia zdolności do integracji i wielowymiarowej analizy danych historycznych w kierunku zdolności udostępnienia procesom operacyjnym usług analitycznych i predykcyjnych (prognozujących przyszłe zdarzenia). Wymaga to szybkiego dostępu do wysokiej jakości danych oddających aktualny stan ważnych dla biznesu obiektów (klientów, procesów, zasobów organizacji) oraz udostępniania ich w sposób wspierający automatyzację i interoperacyjność procesów biznesowych.

Konieczność zmiany podejścia do analizy danych

Szybkości i zmienności współczesnego biznesu wymaga odkrywania i szybkiego wdrażania heurystyk – szybkich metod wnioskowania. Z jednej strony pozwalają one zastąpić złożone, pracochłonne przetwarzanie analityczne, z drugiej zaś pozwalają szybko zastępować modele, które z czasem tracą znaczenie gdyż przestają adekwatnie opisywać zmieniającą się rzeczywistość. To zjawisko zostało zauważone w latach 80. XX wieku przez płk. Johna Boyda, amerykańskiego pilota, stratega i „filozofa konfliktu”, twórcy modelu cyklu adaptacyjnego (OODA) stanowiącego fundament pojęciowy wielu współczesnych doktryn prowadzenia działań wojennych.

W związku z tymi zmianami pojawia się w architekturze BI nowy wzorzec architektoniczny – można go nazwać „fabryką modeli analitycznych”, czy „fabryką heurystyk”. Cechą charakterystyczną takiej „fabryki”, jest dostępność bardzo dużej liczby predefiniowanych zmiennych i narzędzia pozwalające na szybkie stworzenie i przetestowanie ich z wykorzystaniem modelu analitycznego. Przykładem może być fabryka modeli wykorzystująca kilka tysięcy różnych zmiennych opisujących sieci połączeń telefonicznych, służąca do doskonalenia modeli scoringowych dla kampanii marketingowych operatora.

Kontekst, w którym funkcjonuje klient

Kolejnym aspektem staje się to, że już w niedługim czasie gros informacji kluczowych dla biznesu (takich jak informacje charakteryzujące klientów) stanowić będą informacje, nad którym przedsiębiorstwa będą miały bardzo ograniczoną kontrolę. Personalizacja usług i produktów (ta ostatnia istotnie wzmocniona przez nowe metody produkcji wykorzystujące druk trójwymiarowy) wymaga znajomości szerokiego kontekstu, w którym funkcjonuje klient. Trudno dziś powiedzieć, kto może zostać brokerem takiej informacji. Najpoważniejszym kandydatem są sieci społecznościowe, instytucje finansowe i operatorzy mobilni. Dodatkowo ważną rolę w kształtowaniu się mechanizmów dostępu do takich informacji odegrają regulatorzy działający w obszarze ochrony prywatności.

Musimy nauczy się budować inteligentne rozwiązania, które będą w stanie przetworzyć ten zalew danych w użyteczną wiedzę. W przeciwnym wypadku exabajty generowanych co dzień danych będą w ogromnej mierze jedynie cyfrowym śmieciem.

Tak, czy inaczej tradycyjne architektury i rozwiązania BI – zakładające, że analizujemy dane tworzone i zarządzane wewnątrz przedsiębiorstwa – nieuchronnie odchodzą w przeszłość. Powoli można przestać zakładać, że wszystkie dane poddawane analizie można sprowadzić do jednolitej, wystandaryzowanej postaci. W przypadku informacji pełnotekstowych czy multimedialnych jest to niemożliwe. Dlatego nowa generacja rozwiązań analitycznych musi uwzględniać integrację zewnętrznych źródeł informacji – zapewne raczej w postaci usług niż w postaci dostępu do danych źródłowych, jak ma to miejsce w tradycyjnych architekturach BI. Takie rozwiązania pojawiają się dzisiaj np. w postaci analizatorów treści pełnotekstowych zapisów na fakturach elektronicznych lub opisów transakcji elektronicznych w celu automatycznej ich klasyfikacji.

Czas zacząć pracę u podstaw

Nie dysponujemy dziś przemysłowym, szeroko zweryfikowanym zestawem dobrych praktyk pozwalających w sposób powtarzalny radzić sobie z nietrywialnymi zagadnieniami Big Data – łączącymi w sobie takie elementy, jak ekstremalne wolumeny, zróżnicowanie źródeł i formatów, ekstremalną zmienność. Nie dysponujemy nawet dobrą taksonomią takich zagadnień, w odróżnieniu od klasycznego BI, które stanowi jeden z lepiej uporządkowanych obszarów inżynierii oprogramowania, w którym wzorce architektoniczne, procesy wytwórcze, technologie, zagadnienia biznesowe i metody analizy tworzą dość jasną i spójną mapę. Widać jednak coraz więcej przykładów potwierdzających, że rozwiązywanie problemów Big Data prowadzić może do zupełnie nowej informatyki. Skoro słynny system Watson ze znanego eksperymentu IBM był w stanie wygrać z ludźmi już nie w szachy, a w teleturnieju w Polsce znanym jako „Va Banque” nic dziwnego, że system wykorzystujący podobne mechanizmy może zacząć pełnić rolę asystenta-researchera skutecznie wspierającego diagnostykę medyczną.

Zautomatyzowana predykacja staje się dziś podstawą do selekcji „playlist” w stacjach radiowych, algorytmy zaczynają też sprawdzać się lepiej od ludzi w procesach naboru i selekcji kandydatów do pracy. Realna staje się wizja auta bez kierowcy, samolotu bez pilota, czy wizja wirtualnych asystentów załatwiających w świecie dostępnych w sieci usług w naszym imieniu. Uprzemysłowienie informatyki w obszarze Big Data – zdefiniowanie metodyk, standaryzacja narzędzi i usług – jest ważnym kamieniem milowym na drodze do znacznie bardziej inteligentnej teleinformatyki niż ta, którą znamy dziś.

Dla twórców narzędzi analitycznych:
 • ·      W niedługim czasie gros informacji kluczowych dla biznesu (takich jak informacje charakteryzujące klientów) stanowić będą informacje, nad którym przedsiębiorstwa będą miały bardzo ograniczoną kontrolę.
 • ·      Tradycyjne architektury i rozwiązania BI – zakładające, że analizujemy dane będące elementem systemu informacyjnego przedsiębiorstwa – nieuchronnie odchodzą w przeszłość.
 • ·      Powoli można przestać zakładać, że wszystkie dane poddawane analizie można sprowadzić do jednolitej, wystandaryzowanej postaci. W przypadku informacji pełnotekstowych czy multimedialnych jest to niemożliwe.
 • ·      Nowa generacja rozwiązań analitycznych musi uwzględniać integrację zewnętrznych źródeł informacji – zapewne raczej w postaci usług niż w postaci dostępu do danych źródłowych.
Cele biznesowe wykorzystania Big Data
 • 49%     analiza danych i zachowań klientów końcowych
 • 18%     optymalizacja działań operacyjnych
 • 15%     zarządzanie ryzykiem i finansami
 • 14%     przygotowanie nowych modeli biznesowych
 • 4%       poprawa współpracy wewnątrz firmy

Źródło – Raport IBM “2012 Analytics Study: The real-world use of Big Data” powstały na podstawie badania na 1144 przedstawicielach biznesu i IT w 130 krajach.

Stosunek IT i biznesu do Big Data
 • 47%     planowane wykorzystanie narzędzi Big Data
 • 28%     pilotowe wdrożenia Big Data
 • 24%     brak działań związanych z Big Data
 • 1%       brak danych

Źródło – Raport IBM “2012 Analytics Study: The real-world use of Big Data” powstały na podstawie badania na 1144 przedstawicielach biznesu i IT w 130 krajach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *