RynekPolecane tematy

Rządowy Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty

Nadzieję na przyspieszenie w końcu projektów w sektorze administracji daje przyjęty Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Przygotowało go Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Program ten to strategiczny dokument opisujący działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Celem Programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim, w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. Program zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się dotychczas funkcjonalności” – można przeczytać we wstępie do tego dokumentu.

Szacunkowy koszt projektów zaplanowanych w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa to ok. 5 mld zł, w tym 80% na budowę systemów dostarczających e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców, a pozostałe 20% tej kwoty przeznaczone zostanie na sfinansowanie „uzupełnienia infrastruktury teleinformatycznej”.

PZIP powstał w ścisłej współpracy z pozostałymi resortami i instytucjami publicznymi. Szacunkowy koszt projektów zaplanowanych w PZIP to ok. 5 mld zł, w tym 80% na budowę systemów dostarczających e-usługi dla obywateli i przedsiębiorców, a pozostałe 20% tej kwoty przeznaczone zostanie na sfinansowanie „uzupełnienia infrastruktury teleinformatycznej”.

Integracja i interoperacyjność rejestrów państwowych

Zdaniem autorów Planu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, dynamiczny rozwój kraju i gospodarki, stymulowany poprawą jakości zarządzania administracją w Polsce, zależy od kilku kluczowych czynników związanych z cyfryzacją kraju i informatyzacją administracji. Są to: uporządkowanie i zinformatyzowanie rejestrów publicznych; określenia i zapewnienia warunków do ich współpracy i efektywnej wymiany danych; zidentyfikowania, zinwentaryzowania, uproszczenia i zinformatyzowania procedur oraz zorientowania ich na użytkownika i korzyści, jaką uzyska on w wyniku realizacji usługi publicznej; zapewnienia optymalnych narzędzi przetwarzania informacji i danych; kreowanie informacji zarządczej na podstawie wiarygodnych przekrojowych danych, stanowiących bazę do podejmowania decyzji w zakresie polityk publicznych i narzędzi do samoadaptacji systemów.

Do roku 2020 zaplanowano w PZIP osiągnięcie interoperacyjności rejestrów publicznych i innych systemów teleinformatycznych i zapewnienie sprawnego korzystania z zawartych w nich danych oraz przygotowanie z odpowiednim wyprzedzeniem podstaw prawnych wprowadzanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych (do końca 2014 r.). Planowane jest też zapewnienie pełnej funkcjonalnej integracji platformy ePUAP z systemami informatycznymi administracji publicznej, na szczeblu centralnym (do 2017 r.), regionalnym (do 2019 r.) i lokalnym (do 2020 r.). Zapewniona ma być także możliwość identyfikacji Profilem Zaufanym w każdym systemie administracji publicznej (do 2018 r.). Nowe systemy teleinformatyczne administracji publicznej będą udostępniały e-usługi poprzez ePUAP.

Dane i usługi obliczeniowe w chmurze

Do roku 2017 zbudowana ma być platforma integracyjna rejestrów publicznych, celem dostarczenia uniwersalnego systemu wymiany danych rejestrowych przechowywanych w systemach krajowych i europejskich. Do roku 2020 uruchomiona ma zostać Państwowa Chmura Obliczeniowa pozwalająca na wspólne wykorzystywanie infrastruktury administracji publicznej (sieć, serwerowni, serwerów, czy aplikacji) na poziomie centralnym i regionalnym. Pilotaż projektu ma się zakończyć do roku 2015. W ciągu dwóch lat dokonana ma zostać inwentaryzacja zasobów teleinformatycznych jednostek administracji publicznej.

Zgodnie z Planem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, do roku 2020 odsetek osób korzystających z internetu w relacjach z administracją publiczną zwiększyć się ma do 64% z 32% w roku 2012. Dla przedsiębiorców jest to odpowiednio 90% i 82%. Odsetek obywateli posiadających Profil Zaufany lub inne powszechne i bezpieczne narzędzie identyfikacji lub/i uwierzytelniania online w kontaktach z e-administracją zwiększyć się ma z 1,5% do 25%. Z kolei odsetek obywateli korzystających z udostępnionych usług publicznych na ePUAP ma wzrosnąć do 20% w roku 2020. Dziś jest to poziom bliski 0%. Cele postawiono też przed urzędami. Przykładowo odsetek dokumentów wychodzących z urzędu przy wykorzystaniu elektronicznej skrzynki podawczej w stosunku do wszystkich dokumentów wychodzących z urzędu wzrosnąć ma z 6% do 60% w ciągu najbliższych 7 lat.

Zmiany w prawie ułatwiające wprowadzenie e-administracji

Plany zawarte w PZIP wymagają także zmian w prawie, zwłaszcza ustawy o wykonywaniu zadań publicznych drogą elektroniczną. Planowane do wprowadzenia zmiany prawne będą dotyczyć w szczególności ustalenia zasad dostępu do referencyjnych rejestrów państwowych w celu wykorzystania przez organy wydające decyzje administracyjne zawartych w nich danych zamiast danych z dostarczanych przez obywateli odpisów aktów, kopii dokumentów i zaświadczeń stanowiących poświadczenie danych niezbędnych do dokonywania czynności przed organami administracji publicznej.

Zdefiniowane w jednym akcie prawnym i ujednolicone mają zostać wszystkie pojęcia istotnych z punktu widzenia procesów informatyzacji tak, aby nie zachodziła potrzeba definiowania ich w innych aktach prawnych dotyczących wykonywania zadań publicznych drogą elektroniczną. Planowane jest też pełne zrównanie formy dokumentu elektronicznego z formą pisemną, w szczególności poprzez wprowadzenie definicji dokumentu, uzyskanie równoważności pomiędzy dokumentem w postaci papierowej oraz dokumentem w postaci elektronicznej i zrównanie podpisu własnoręcznego z podpisem elektronicznym.

Wprowadzona ma być też zasada, że obywatele oraz przedsiębiorcy mogą – wedle własnego wyboru – realizować wszystkie prawa i obowiązki na drodze elektronicznej. Uregulowana ma być też kwestia wnoszenia opłat za czynności administracyjne podczas załatwiania spraw drogą elektroniczną. Określone mają być też zasady przetwarzania przez administrację publiczną w Polsce danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing).

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *