BiznesPolecane tematy

Przyjęto zasady tworzenia efektywnych i przyjaznych e-usług w polskiej administracji

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) na posiedzeniu w dniu 19 listopada przyjął dokumenty: „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” oraz „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

Przyjęto zasady tworzenia efektywnych i przyjaznych e-usług w polskiej administracji

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych to zasady, które ujednolicają podejście stosowane przy projektowaniu i świadczeniu elektronicznych usług publicznych w takich obszarach jak: procesy biznesowe, dane, aplikacje i zarządzanie. Zgodnie z cyklem rozwoju architektury korporacyjnej ADM (Architecture Development Method), będącym częścią ram architektonicznych TOGAF, pryncypia są definiowane w fazie wstępnej (Preliminary) tworzenia architektury korporacyjnej.

Pryncypia będą podlegać przeglądowi i aktualizacji zgodnie z przyjętymi mechanizmami zarządzania. Najbliższy przegląd planowany jest w pierwszym kwartale 2015 r. Rząd rekomenduje również włączenie pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych do zbioru kryteriów wyboru projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z kolei architektura korporacyjna, jest „zarówno sposobem zarządzania, jak i metodą dokumentacji, które razem wprowadzają możliwy do wykonania, skoordynowany widok celów strategicznych, procesów biznesowych, przepływu informacji i wykorzystania zasobów (w tym w szczególności zasobów informatycznych)”. Architektura korporacyjna całego państwa to bazujące na modelach i pryncypiach architektonicznych narzędzie (mechanizm) strategicznego zarządzania modernizacją państwa realizowaną przy pomocy technologii informacyjnych. Architektura korporacyjna państwa służy do opisu i zarządzania rozwojem infrastruktury informacyjnej państwa, czyli zbioru systemów i zasobów informacyjnych oraz ludzkich, procedur, modeli, których zadaniem jest zgodne z prawem gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji spełniających wymogi określonych norm w celu realizacji zadań publicznych” – można przeczytać w dokumencie pt. Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Przeczytaj również
Rolnicy coraz chętniej sięgają po onlinowe narzędzia

Architektura korporacyjna państwa obejmuje architekturę korporacyjną podmiotów publicznych, przez które należy rozumieć podmioty wskazane w art. 2 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podstawową funkcją architektury korporacyjnej jest wspieranie realizacji strategii organizacji – w szczególności poprzez przyczynianie się do osiągania celów strategicznych ustanowionych przez organizację. W przypadku administracji publicznej cele strategiczne, których realizacja powinna być wspierana przez architekturę korporacyjną, zawarte są w dokumentach strategicznych informatyzacji państwa, zwłaszcza w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP).

PZIP opisuje działania administracji rządowej zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych poprzez realizację poniższych celów: zwiększenie liczby wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce (cel strategiczny programu); zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, przy równoczesnym eliminowaniu powielającej się funkcjonalności (cel operacyjny programu). „Realizacja wyżej wymienionych celów PZIP ma doprowadzić do osiągnięcia następującej korzyści: stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo” – twierdzą przedstawiciele rządu.

W kontekście przywołanych wcześniej celów PZIP architektura korporacyjna podmiotów publicznych – i będące jej częścią pryncypia – powinny wspierać uzyskanie wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w Polsce. Takie usługi wpisują się w cele i kierunki interwencji – zarówno Strategii Sprawne Państwo (Cel 1. Otwarty rząd, Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych), a także w cele PO PC. Ponadto, jak wynika z badań dokumentów strategicznych wybranych podmiotów administracji rządowej przeprowadzonych przez Zespół do spraw rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej stwierdzono, że istnieje w tym zakresie duża zbieżność strategii oraz planów resortowych z trzema przywołanymi dokumentami strategicznymi państwa.

Przeczytaj również
Centralny Ośrodek Informatyki zmieni się w Agencję Informatyzacji

Więcej informacji, w tym wersje dokumentów przyjętych przez KRMC w dniu 19 listopada znajduje się na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *