BiznesPolecane tematy

Przyjęto zasady tworzenia efektywnych i przyjaznych e-usług w polskiej administracji

Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) na posiedzeniu w dniu 19 listopada przyjął dokumenty: „Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” oraz „Propozycja mechanizmów zarządzania pryncypiami architektury korporacyjnej podmiotów publicznych” i rekomendował ich stosowanie organom administracji rządowej.

Przyjęto zasady tworzenia efektywnych i przyjaznych e-usług w polskiej administracji

Pryncypia architektury korporacyjnej podmiotów publicznych to zasady, które ujednolicają podejście stosowane przy projektowaniu i świadczeniu elektronicznych usług publicznych w takich obszarach jak: procesy biznesowe, dane, aplikacje i zarządzanie. Zgodnie z cyklem rozwoju architektury korporacyjnej ADM (Architecture Development Method), będącym częścią ram architektonicznych TOGAF, pryncypia są definiowane w fazie wstępnej (Preliminary) tworzenia architektury korporacyjnej.

Pryncypia będą podlegać przeglądowi i aktualizacji zgodnie z przyjętymi mechanizmami zarządzania. Najbliższy przegląd planowany jest w pierwszym kwartale 2015 r. Rząd rekomenduje również włączenie pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych do zbioru kryteriów wyboru projektów zgłaszanych do dofinansowania w ramach II osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z kolei architektura korporacyjna, jest „zarówno sposobem zarządzania, jak i metodą dokumentacji, które razem wprowadzają możliwy do wykonania, skoordynowany widok celów strategicznych, procesów biznesowych, przepływu informacji i wykorzystania zasobów (w tym w szczególności zasobów informatycznych)”. Architektura korporacyjna całego państwa to bazujące na modelach i pryncypiach architektonicznych narzędzie (mechanizm) strategicznego zarządzania modernizacją państwa realizowaną przy pomocy technologii informacyjnych. Architektura korporacyjna państwa służy do opisu i zarządzania rozwojem infrastruktury informacyjnej państwa, czyli zbioru systemów i zasobów informacyjnych oraz ludzkich, procedur, modeli, których zadaniem jest zgodne z prawem gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji spełniających wymogi określonych norm w celu realizacji zadań publicznych” – można przeczytać w dokumencie pt. Definicje pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Architektura korporacyjna państwa obejmuje architekturę korporacyjną podmiotów publicznych, przez które należy rozumieć podmioty wskazane w art. 2 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Podstawową funkcją architektury korporacyjnej jest wspieranie realizacji strategii organizacji – w szczególności poprzez przyczynianie się do osiągania celów strategicznych ustanowionych przez organizację. W przypadku administracji publicznej cele strategiczne, których realizacja powinna być wspierana przez architekturę korporacyjną, zawarte są w dokumentach strategicznych informatyzacji państwa, zwłaszcza w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP).

PZIP opisuje działania administracji rządowej zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych poprzez realizację poniższych celów: zwiększenie liczby wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce (cel strategiczny programu); zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, przy równoczesnym eliminowaniu powielającej się funkcjonalności (cel operacyjny programu). „Realizacja wyżej wymienionych celów PZIP ma doprowadzić do osiągnięcia następującej korzyści: stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo” – twierdzą przedstawiciele rządu.

W kontekście przywołanych wcześniej celów PZIP architektura korporacyjna podmiotów publicznych – i będące jej częścią pryncypia – powinny wspierać uzyskanie wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w Polsce. Takie usługi wpisują się w cele i kierunki interwencji – zarówno Strategii Sprawne Państwo (Cel 1. Otwarty rząd, Cel 5. Efektywne świadczenie usług publicznych), a także w cele PO PC. Ponadto, jak wynika z badań dokumentów strategicznych wybranych podmiotów administracji rządowej przeprowadzonych przez Zespół do spraw rozwoju strategii informatyzacji administracji publicznej stwierdzono, że istnieje w tym zakresie duża zbieżność strategii oraz planów resortowych z trzema przywołanymi dokumentami strategicznymi państwa.

Więcej informacji, w tym wersje dokumentów przyjętych przez KRMC w dniu 19 listopada znajduje się na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *