BiznesRynek

Update Tarczy antykryzysowej 2.0 – rozszerzenie i zwiększenie pomocy dla polskich przedsiębiorców

17 kwietnia Sejm przyjął kolejny pakiet przepisów mających chronić polską gospodarkę przed skutkami epidemii koronawirusa. Tego samego dnia Prezydent podpisał ustawę zwaną Tarczą antykryzysową 2.0., której zasadnicza część dotyczy wsparcia przedsiębiorstw. Poza rozwiązaniami legislacyjnymi i „tarczą finansową” Polskiego Funduszu Rozwoju, pomysły na pomoc mają też takie podmioty jak m.in. ARP, BGK czy PARP.

Update Tarczy antykryzysowej 2.0 – rozszerzenie i zwiększenie pomocy dla polskich przedsiębiorców

Wśród najważniejszych dla biznesu zmian, które trafiły do wspomnianej ustawy, znalazła się m.in. możliwość skorzystania z 3-miesięcznych “wakacji składkowych ZUS” nie tylko dla firm zatrudniających do 10 ubezpieczonych pracowników, ale także organizacji mających do 49 ubezpieczonych – jednak tylko do 50% wysokości należnych składek. Ustawa przewiduje też zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu. Dodatkowo zwolnieniem ze składek obejmuje się wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Umorzenie składek nie będzie też traktowane już jako przychód w rozumieniu prawa podatkowego. Dotychczas bowiem firmy faktycznie oszczędzały na składkach, ale płaciły wyższy podatek. Nieopodatkowany stanie się również przychód z umorzenia pożyczki dla tych mikroprzedsiębiorstw, które podtrzymały zatrudnienie. Przyjęto także poprawkę, zgodnie z którą wyłącza się środki otrzymane w ramach tarczy z możliwości egzekucji sądowej lub administracyjnej. Ma to pozwolić na częściowe zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami wierzycieli.

Możliwa ponowna wypłata świadczenia postojowego

Inną istotną zmianą jest objęcie tarczą antykryzysową firm założonych przed 1 kwietnia 2020 roku. Pierwotnie bowiem na wsparcie liczyć mogły jedynie organizacje prowadząc działalność przed 1 lutego tego roku. Firmy założone do kwietnia 2020 roku mogą więc korzystać np. z ulg dotyczących płatności ZUS czy dopłat do wynagrodzeń. Niestety, prawo do świadczenia postojowego dalej jednak obowiązuje wyłącznie te firmy, które zaczęły działalność przed 1 lutego 2020 roku.

Ustawa przewiduje za to możliwość ponownej wypłaty świadczenia postojowego. I tak, zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne, dopuszczono ponowne przyznanie tego świadczenia, ale nie więcej niż trzykrotnie. „Postojowe” przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Firm jednoosobowych oraz zatrudniających pracowników, ale także osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (pod warunkiem spełniania określonych warunków). Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia i w wypadku wykazania, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Większa dostępność pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw

Ustawa zakłada też zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą je mogły otrzymać te podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, taka mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, także do tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Tarcza 2.0 przewiduje również możliwość przeprowadzenia renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od ich wielkości – za pomocą negocjacji stron umowy. Inny rodzaj wsparcia dotyczy grup kapitałowych. Te z nich, które poniosą w 2020 roku negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa i nie spełnią przez to warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, w myśl ustawy zachowają status podatkowej grupy kapitałowej. Z kolei firmy korzystające z programu BGK „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” skorzystają z ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek.

Nowo przyjęty dokument pozwala też na realizację tzw. tarczy finansowej przez umożliwienie Polskiemu Funduszowi Rozwoju – który, przypomnijmy, zarządza całym programem pomocowym – emitowania obligacji i sprzedawania ich na rynku krajowym oraz zagranicznym.

Wsparcie proponowane m.in. przez ARP, BGK i PARP

Innym podmiotem, za pośrednictwem którego państwo realizuje „osłonę” dla przedsiębiorców jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która wdrażać ma rozwiązania wspierające bieżącą płynność finansową. ARP oferuje obecnie pożyczkę obrotową dla klientów MŚP, którzy w ramach niej sfinansować mogę bieżące lub planowane zapotrzebowanie na kapitał obrotowy od kwoty 800 tys. zł na okres dostosowany do potrzeb wniosko­dawcy, a także pożyczkę inwestycyjną na potrzeby sfinansowania planowanych nakładów inwestycyjnych w aktywach trwałych. Pomoc ARP trafić ma także do sektora transportowego na utrzymanie leasingu floty.

Specjalne rozwiązania szykuje również Bank Gospodarstwa Krajowego. Wśród nich m.in. gwarancję „de minimis” na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwesty­cyjnego dla MŚP czy gwarancję Biznesmax na spłatę kredytu udzielaną w ramach Fundu­szu Gwarancyjnego POIR. Uruchomiono także Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z którego udzielane są gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Bank udziela również kredytu technologicznego mającego na celu podniesienie innowacyjności i konku­rencyjności MŚP. Wsparciem jest dotacja stanowiąca spłatę części kredytu, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Jej maksymalna kwota to 6 mln zł. Trwają też prace nad systemem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje pomoc dla MŚP, stwarzając możliwości realizacji pomysłów biznesowych od koncepcji po komercjalizację. Obejmuje ono niemal wszystkie etapy rozwoju przedsiębiorstwa, od startu (przewidywane jest wsparcie dla ok. 400 nowych firm) poprzez inwestycje, a na działalności zagranicznej kończąc.

Więcej szczegółów dotyczących możliwości uzyskania wsparcia takich podmiotów jak ARP, BGK, PARP, ale także KUKE, PAIH czy PFR Ventures, znaleźć można w Przewodniku Antykryzysowym dla Przedsiębiorców, który udostępnia na swej stronie internetowej PFR.

O głównych założeniach Tarczy Antykryzysowej 2.0 pisaliśmy (jeszcze przed przyjęciem jej przez Sejm) tutaj: https://itwiz.pl/tarcza-antykryzysowa-2-0-100-mld-zl-dla-polskich-przedsiebiorstw-czego-blisko-60-mld-zl-bezzwrotnie/

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *