RynekPolecane tematy

Centralny Ośrodek Informatyki zmieni się w Agencję Informatyzacji

Do konsultacji publicznych 8 września skierowano ustawę o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji. Jest ona wynikiem prac zespołu Cyfryzacja KPRM, który przeanalizował mocne i słabe strony obecnego modelu tworzenia e-usług publicznych.

Centralny Ośrodek Informatyki zmieni się w Agencję Informatyzacji

Chcemy sprofesjonalizować ten proces i połączyć narzędzia, które są dostępne dla firm komercyjnych ze standardami transparentności i strategicznego zarządzania które są wymagane dla silnych instytucji publicznych” – mówi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Przypomnijmy Centralny Ośrodek Informatyki – którym kieruje Przemysław Koch – pracuje dziś zarówno dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, dawnego Ministerstwa Cyfryzacji, jak również resortów spraw wewnętrznych i administracji, infrastruktury, rozwoju, czy też – w kontekście pandemii – Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. COI utrzymuje m.in. platformę moj.gov.pl pozwalający na logowanie i dostęp do informacji z wielu rejestrów państwowych, ale także Profil Zaufany, aplikację mObywatel czy systemy rejestrów państwowych. Rozwija także takie projekty, jak: Rejestr Dokumentów Paszportowych, eDoręczenia, czy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa.

W roku 2021 przychody Centralnego Ośrodka Informatyki wyniosły 195,3 mln zł (177,7 mln zł rok wcześniej), z czego większość przypadała na sprzedaż usług – 135,1 mln zł (128,7 mln zł). Największa część przychodów, prawie 62 mln zł przypada na rozwój i utrzymanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (państwowych – przyp. red.) oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (41 mln zł). W COI pracują 593 osoby.

Nowa ustawa określa: zadania i zasady organizacji Agencji Informatyzacji, zwanej dalej „Agencją”; zadania Prezesa Agencji oraz tryb jego powoływania; zasady polityki kadrowej Agencji; gospodarkę finansową Agencji oraz zasady jej finansowania; zasady funkcjonowania Funduszu Ewidencji i Rejestrów Państwowych, zwanego dalej „Funduszem”; przychody i koszty Funduszu oraz dysponenta Funduszu.

Do zadań Agencji należeć będzie: zapewnianie funkcjonowania lub budowa, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych; udostępnianie usług elektronicznych oraz proponowanie celów i priorytetów ich rozwoju w Polsce oraz inicjowanie działań ukierunkowanych na ich realizację; prowadzenie projektów informatycznych; wykonywanie czynności związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem centrów przetwarzania danych służących podmiotom realizującym zadania publiczne; udostępnianie zasobów teleinformatycznych na potrzeby realizacji zadań publicznych, w szczególności usług infrastrukturalnych i usług przetwarzania w chmurze w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655); prowadzenie centrum certyfikacji dla systemów teleinformatycznych, w tym wydawanie certyfikatów oraz obsługa procesu nadawania i odbierania uprawnień; przygotowywanie i przeprowadzanie, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw informatyzacji, postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z systemami teleinformatycznymi oraz zawieranie, nadzór nad realizacją i rozliczanie umów z wykonawcami w tym zakresie; wykonywanie zadań dotyczących certyfikacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE. L 2019 Nr 25, str.1); wsparcie opiniodawczo‑doradcze świadczone na rzecz wnioskodawców i beneficjentów projektów informatycznych współfinansowanych ze środków zagranicznych z obszaru cyfryzacji administracji publicznej i budowy usług świadczonych drogą elektroniczną; wykonywanie usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją; wykonywanie działań informacyjnych, promocji i edukacji związanych z realizacją swoich zadań lub zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji; wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów, z decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji lub zawartych umów lub porozumień.

„Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć Agencji obsługę realizacji zadań tego ministra wynikających z porozumień zawartych przez niego z innymi podmiotami lub ze współpracy z tymi podmiotami, w szczególności obejmujących zadania, o których mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ­Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), art. 84e w ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. ­Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941oraz z 2022 r. poz. 974), i art. 2  pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)” – można przeczytać w projekcie ustawy.

Także inne jednostki sektora finansów publicznych mogą powierzyć w drodze porozumienia Agencji – za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji – zapewnienie funkcjonowania lub budowę, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych (innych niż określone w art. 2 ust. 2 pkt 1, w tym realizację zadań obejmujących: prowadzenie projektów informatycznych; doradztwo specjalistyczne; prowadzenie działań informacyjnych, promocji i edukacji; wspieranie tych jednostek w realizacji ich zadań publicznych.

Agencja może też udostępniać usługi infrastrukturalne lub usługi przetwarzania w chmurze w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na potrzeby realizacji zadań publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych. Za udostępnienie usług Agencja może pobierać opłatę na zapewnienie środków na utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej. Opłata ta stanowić będzie dochód Funduszu Ewidencji i Rejestrów Państwowych. Udostępnienie usług może nastąpić również nieodpłatnie w celu informatyzacji administracji publicznej oraz na rzecz podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek Agencji, określa 5-letnią strategię rozwoju Agencji, zawierającą kierunki rozwoju oraz długoterminowe cele do osiągnięcia.

Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, w drodze konkursu przeprowadzanego przez tego ministra. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kandydata na Prezesa Agencji wyłonionego w otwartym konkursie.

Kadencja Prezesa Agencji trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Ta sama osoba nie może być Prezesem Agencji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Pełna treść ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji znajduje się na stronach KPRM.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *