RynekPolecane tematy

Centralny Ośrodek Informatyki zmieni się w Agencję Informatyzacji

Do konsultacji publicznych 8 września skierowano ustawę o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji. Jest ona wynikiem prac zespołu Cyfryzacja KPRM, który przeanalizował mocne i słabe strony obecnego modelu tworzenia e-usług publicznych.

Centralny Ośrodek Informatyki zmieni się w Agencję Informatyzacji

Chcemy sprofesjonalizować ten proces i połączyć narzędzia, które są dostępne dla firm komercyjnych ze standardami transparentności i strategicznego zarządzania które są wymagane dla silnych instytucji publicznych” – mówi Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.

Przypomnijmy Centralny Ośrodek Informatyki – którym kieruje Przemysław Koch – pracuje dziś zarówno dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów, dawnego Ministerstwa Cyfryzacji, jak również resortów spraw wewnętrznych i administracji, infrastruktury, rozwoju, czy też – w kontekście pandemii – Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. COI utrzymuje m.in. platformę moj.gov.pl pozwalający na logowanie i dostęp do informacji z wielu rejestrów państwowych, ale także Profil Zaufany, aplikację mObywatel czy systemy rejestrów państwowych. Rozwija także takie projekty, jak: Rejestr Dokumentów Paszportowych, eDoręczenia, czy Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa.

W roku 2021 przychody Centralnego Ośrodka Informatyki wyniosły 195,3 mln zł (177,7 mln zł rok wcześniej), z czego większość przypadała na sprzedaż usług – 135,1 mln zł (128,7 mln zł). Największa część przychodów, prawie 62 mln zł przypada na rozwój i utrzymanie Zintegrowanej Infrastruktury Rejestrów (państwowych – przyp. red.) oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (41 mln zł). W COI pracują 593 osoby.

Przeczytaj również
Dobre wyniki Comarch za pierwszy kwartał 2021 roku

Nowa ustawa określa: zadania i zasady organizacji Agencji Informatyzacji, zwanej dalej „Agencją”; zadania Prezesa Agencji oraz tryb jego powoływania; zasady polityki kadrowej Agencji; gospodarkę finansową Agencji oraz zasady jej finansowania; zasady funkcjonowania Funduszu Ewidencji i Rejestrów Państwowych, zwanego dalej „Funduszem”; przychody i koszty Funduszu oraz dysponenta Funduszu.

Do zadań Agencji należeć będzie: zapewnianie funkcjonowania lub budowa, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych; udostępnianie usług elektronicznych oraz proponowanie celów i priorytetów ich rozwoju w Polsce oraz inicjowanie działań ukierunkowanych na ich realizację; prowadzenie projektów informatycznych; wykonywanie czynności związanych z budową, rozwojem i utrzymaniem centrów przetwarzania danych służących podmiotom realizującym zadania publiczne; udostępnianie zasobów teleinformatycznych na potrzeby realizacji zadań publicznych, w szczególności usług infrastrukturalnych i usług przetwarzania w chmurze w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369, 2333 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 655); prowadzenie centrum certyfikacji dla systemów teleinformatycznych, w tym wydawanie certyfikatów oraz obsługa procesu nadawania i odbierania uprawnień; przygotowywanie i przeprowadzanie, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw informatyzacji, postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z systemami teleinformatycznymi oraz zawieranie, nadzór nad realizacją i rozliczanie umów z wykonawcami w tym zakresie; wykonywanie zadań dotyczących certyfikacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (Dz. Urz. UE. L 2019 Nr 25, str.1); wsparcie opiniodawczo‑doradcze świadczone na rzecz wnioskodawców i beneficjentów projektów informatycznych współfinansowanych ze środków zagranicznych z obszaru cyfryzacji administracji publicznej i budowy usług świadczonych drogą elektroniczną; wykonywanie usług audytu, analiz, ekspertyz oraz konsultacji z zakresu informatyzacji, telekomunikacji i teleinformatyki oraz zarządzania informacją; wykonywanie działań informacyjnych, promocji i edukacji związanych z realizacją swoich zadań lub zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji; wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów, z decyzji ministra właściwego do spraw informatyzacji lub zawartych umów lub porozumień.

Przeczytaj również
IFS przejmuje Axios Systems. Rozszerza ofertę rozwiązań do zarządzania serwisem

„Minister właściwy do spraw informatyzacji może powierzyć Agencji obsługę realizacji zadań tego ministra wynikających z porozumień zawartych przez niego z innymi podmiotami lub ze współpracy z tymi podmiotami, w szczególności obejmujących zadania, o których mowa w art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, 974 i 1725), art. 24b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ­Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), art. 84e w ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. ­Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941oraz z 2022 r. poz. 974), i art. 2  pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)” – można przeczytać w projekcie ustawy.

Także inne jednostki sektora finansów publicznych mogą powierzyć w drodze porozumienia Agencji – za zgodą ministra właściwego do spraw informatyzacji – zapewnienie funkcjonowania lub budowę, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych (innych niż określone w art. 2 ust. 2 pkt 1, w tym realizację zadań obejmujących: prowadzenie projektów informatycznych; doradztwo specjalistyczne; prowadzenie działań informacyjnych, promocji i edukacji; wspieranie tych jednostek w realizacji ich zadań publicznych.

Agencja może też udostępniać usługi infrastrukturalne lub usługi przetwarzania w chmurze w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na potrzeby realizacji zadań publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych. Za udostępnienie usług Agencja może pobierać opłatę na zapewnienie środków na utrzymanie i rozwój infrastruktury teleinformatycznej. Opłata ta stanowić będzie dochód Funduszu Ewidencji i Rejestrów Państwowych. Udostępnienie usług może nastąpić również nieodpłatnie w celu informatyzacji administracji publicznej oraz na rzecz podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Przeczytaj również
Przemysław Koch 6 września objął stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki

Minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek Agencji, określa 5-letnią strategię rozwoju Agencji, zawierającą kierunki rozwoju oraz długoterminowe cele do osiągnięcia.

Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, w drodze konkursu przeprowadzanego przez tego ministra. Minister właściwy do spraw informatyzacji przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kandydata na Prezesa Agencji wyłonionego w otwartym konkursie.

Kadencja Prezesa Agencji trwa 5 lat, licząc od dnia powołania. Ta sama osoba nie może być Prezesem Agencji dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.

Pełna treść ustawy o przekształceniu Centralnego Ośrodka Informatyki w Agencję Informatyzacji znajduje się na stronach KPRM.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.