CIOPolecane tematy

Rada Dyrektorów IT w administracji o wizji informatyzacji Państwa

Rady Dyrektorów IT w administracji publicznej, w skład której wchodzą dyrektorzy IT największych instytucji w Polsce, opublikowała dokument „We have a dream”. To propozycja kierunków działań w procesie informatyzacji państwa. Jego autorzy liczą, że w wyniku szerszej dyskusji uda się określić katalog konkretnych działań dla poszczególnych obszarów.

Rada Dyrektorów IT w administracji o wizji informatyzacji Państwa

I. PAŃSTWO

1) Relacje cyfrowe państwo – społeczeństwo oparte są na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie.

a. Potrzebujemy proaktywnej, spersonalizowanej komunikacji obywatel- urzędnik.

b. Potrzebujemy jednego, wspólnego narzędzia identyfikacji i uwierzytelniania obywateli i podmiotów w systemach teleinformatycznych administracji publicznej.

c. Potrzebujemy wprowadzić mechanizmy współdzielenia i wielokrotnego wykorzystywania tych samych danych.

d. Potrzebujemy zastąpić zaświadczenia oświadczeniami weryfikowanymi we własnym zakresie przez urzędnika z wykorzystaniem zasobów bazodanowych administracji (zapewnienie realizacji art. 220 Kpa).

e. Potrzebujemy zweryfikować obowiązki sprawozdawcze w celu usunięcia nadmiarowości zbierania danych.

 

2) Działanie w domenie cyfrowej jest naturalne, wręcz niezauważalne dla społeczeństwa i administracji publicznej.

a. Potrzebujemy odejścia od dualizmu papierowo-cyfrowego i przeniesienia obsługi jak największej liczby procesów do domeny cyfrowej.

b. Potrzebujemy umocnić horyzontalne myślenie cyfrowe we wszystkich działach administracji, przykładowo rekomendujemy włączenie do Rady Służby Cywilnej przedstawiciela myślenia cyfrowego w administracji.

c. Potrzebujemy promować myślenie cyfrowe wśród obywateli.

 

3) Dane zbierane przez administrację publiczną o podmiotach i obywatelach są gromadzone w minimalnym zakresie, a następnie współdzielone i bezpiecznie przetwarzane na potrzeby różnych procesów; cechuje je wysoka jakość, w tym wiarygodność. Z poszanowaniem tajemnic, zgromadzone dane są łatwo dostępne dla społeczeństwa.

a. Potrzebujemy określenia źródeł referencyjnych danych rejestrowych i ułatwienia ich współdzielenia.

b. Potrzebujemy ograniczenia redundancji danych, rezygnacji ze zbędnych rejestrów na rzecz interoperacyjności.

c. Potrzebujemy reużywalnych usług atomowych i standaryzacji budowy usług złożonych.

d. Potrzebujemy większego otwarcia rejestrów i zasobów bazodanowych dla społeczeństwa oraz informacji publicznej w postaci cyfrowej

Przeczytaj również
Światowy lider branży opakowań wybiera technologię baramundi do zarządzania infrastrukturą IT

 

4) Społeczeństwo i administracja funkcjonujące w obszarze państwa cyfrowego mają zaufanie do poziomu bezpieczeństwa e-usług publicznych realizowanych w cyberprzestrzeni.

a. Świadoma zagrożeń administracja publiczna w przemyślany, kompetentny i konsekwentny sposób buduje środowiska bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów teleinformatycznych.

b. Potrzebujemy efektywnych kampanii informacyjnych i uwzględniania bezpieczeństwa teleinformatycznego w programach dydaktycznych  w celu systematycznego rozwoju świadomości obywateli w tym obszarze.

c. Potrzebujemy bieżącego monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa z wykorzystaniem polskich rozwiązań, w szczególności w obszarze kryptografii.

d. Potrzebujemy rozwiązań prawnych dających stosowne uprawnienia i określających obowiązki  odpowiednich służb ochrony w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

II. SPOŁECZEŃSTWO

5) Znacząca większość obywateli, podmiotów gospodarczych czy społecznych umiejętnie, aktywnie i bez obaw korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez profesjonalną administrację dla załatwienia znaczącej większości spraw.

a. Potrzebujemy kompleksowego objęcia aktywności społeczeństwa cyfrowymi usługami.

b. Potrzebujemy promowania usług publicznych i informowania o dostępnych możliwościach, budowania wśród obywateli poczucia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu ich danych.

c. Potrzebujemy budować cyfrowe kompetencje urzędników, umacniać transparentność działania.

 

6) Usługi elektroniczne administracji są odmiejscowione i udostępniane w pojedynczym punkcie dostępu, którego zawartość merytoryczna jest zorientowana na zdarzenia życiowe i dopasowana pojęciowo do poziomu odbiorców, aby minimalizować zjawisko wykluczenia cyfrowego.

a. Czynności administracyjne powinny być sklasyfikowane i hierarchicznie podzielone wg ustawy o działach oraz na kluczowe oraz pomocnicze procesy administracyjne.

b. Potrzebujemy rozwijać katalog dostępnych cyfrowo usług administracji publicznej.

c. Potrzebujemy opisywać usługi i procedury zrozumiałym, codziennym językiem.

d. Potrzebujemy dostosowania prawa materialnego do nowych możliwości technologicznych.

 

III. ADMINISTRACJA

7) Model systemu informacyjnego państwa jest stabilny – zaplanowany i konsekwentnie rozwijany według zasad i priorytetów uzgodnionych przez świadome swoich oczekiwań społeczeństwo i profesjonalnie działającą administrację publiczną.

a. Potrzebujemy silnego, kompetentnego ośrodka centralnego zarządzającego rozwojem ICT w administracji publicznej

Przeczytaj również
Apple wraca do własnych procesorów

b. Potrzebujemy opracować referencyjny model systemu informacyjnego państwa, definiujący minimalny (krytyczny) zakres informacyjny, dotyczący podmiotów i obywateli, niezbędny do efektywnego funkcjonowania państwa

c. Potrzebujemy strategii ramowej, zgodnej z modelem referencyjnym, uzupełnionej przez strategie resortowe określających wizje, cele i priorytety w zakresie m.in. cyfrowej informacji publicznej, cyfrowych rejestrów, współdzielenia zasobów, usług publicznych, bezpieczeństwa danych i usług.

d. Potrzebujemy opracować katalog zasad i priorytetów systemu informacyjnego państwa.

e. Potrzebujemy centrum kompetencyjnego e-administracji

f. Potrzebujemy dbać o stabilność oraz stały rozwój kompetencji zawodowych kadr teleinformatycznych administracji jako czynnika determinującego efektywność administracji.

g. Racjonalne wykorzystanie środków z perspektywy unijnej wymaga koordynacji i synchronizacji projektów POPC 2014-2020 oraz 16 RPO zgodnie ze strategią ramową, a także wykorzystania doświadczeń zdobytych w obecnie kończącym się okresie programowania.

 

8) Infrastruktura systemu informacyjnego państwa jest spójna i możliwa do współdzielenia.

a. Potrzebujemy jednolitej definicji pojęć i klasyfikacji, standaryzacji i centralizacji formularzy (inwentaryzacja w CRWD), jednolitego opisywania procesów, standaryzacji zapisów wartości zmiennych i atrybutów.

b. Rejestry i formularze powinny używać uspójnionych dla całej administracji publicznej modeli danych.

c. Potrzebujemy opracowania wytycznych i rekomendacji dotyczących architektury IT państwa w warstwie biznesowej, danych, aplikacji i  technologicznej (wraz z narzuceniem zasad tworzenia interfejsów wymiany danych w ramach administracji).

d. Potrzebujemy mechanizmów prawnych i organizacyjnych wymiany zasobów i wspólnego korzystania z infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej.

e. Potrzebujemy wspólnej platformy (brokera) wymiany i udostępniania danych i referencyjnych zasobów informacyjnych.

f. Rekomendujemy utrzymywanie współdzielonych centrów przetwarzania, pozwalających elastycznie obsługiwać zapotrzebowania na moc obliczeniową różnych podmiotów publicznych.

g. Potrzebujemy lokować usługi e-administracji „w chmurze” (mając na względzie już dostępne przez ePUAP skrzynki podawcze czy e-usługi) i umożliwić urzędom korzystanie z dodatkowych usług w architekturze chmury – EZD, poczta elektroniczna, BIP, archiwizacja dokumentów itp.

Przeczytaj również
Praca zdalna może być łatwiejsza i bezpieczniejsza. Już nie musisz zapamiętywać wielu różnych haseł

 

9) System informacyjny państwa jest monitorowany i dostosowywany pod kątem efektywności funkcjonowania, nadążania za rozwojem technologii cyfrowej oraz oczekiwań społeczeństwa i administracji.

a. Strategie (w tym PZIP) należy regularnie monitorować, oceniać w oparciu o mierniki efektywności i dostosowywać w miarę rozwoju narzędzi IT i oczekiwań użytkowników. Rekomendowane jest ustawiczne doskonalenie małymi krokami.

b. Potrzebujemy inwentaryzacji istniejących zasobów możliwych do wykorzystania w projektach planowanych w ramach POPC. W pierwszej kolejności – zasobów, produktów i usług udostępnionych w ramach projektów z kończącej się perspektywy. W świetle dokumentów strategicznych, w szczególności uzupełnionego PZIP, trzeba ustalić brakujące elementy, uzupełniając istniejące rozwiązania i dążąc do osiągnięcia wizji zinformatyzowanej, przyjaznej administracji.

c. Wskazane jest uzupełnienie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) o wizję i cele, jakie należy osiągnąć w perspektywie unijnej 2014-2020 z wykorzystaniem produktów (w tym infrastruktury i e-usług) już dostępnych lub planowanych do udostępnienia w najbliższym czasie.

d. Potrzebujemy późniejszej okresowej inwentaryzacji tworzonych lokalnie zasobów administracji.

e. Potrzebujemy korzystać z dobrych praktyk i najnowszych stabilnych technologii.

 

Członkowie Rady Dyrektorów IT w administracji, autorzy dokumentu:
 1. 1.    Włodzimierz Marciński, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Lider Cyfryzacji
 2. 2.    Paweł Oracz, Ministerstwo Finansów, przewodniczący Rady Dyrektorów
 3. 3.    Anna Bartosiewicz, Ministerstwo Gospodarki
 4. 4.    Marcin Cabak, Centralne Biuro Antykorupcyjne
 5. 5.    Sebastian Christow, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 6. 6.    Marcin Dobruk, Ministerstwo Zdrowia
 7. 7.    Justyna Duszyńska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 8. 8.    Janusz Dygaszewicz, Główny Urząd Statystyczny
 9. 9.    Małgorzata Kozyra, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 10. 10. Marek Kulawczyk, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
 11. 11. Roman Kusyk, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 12. 12. Marcin Kuśmierczyk, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 13. 13. Mariusz Madejczyk, Podlaski Urząd Wojewódzki
 14. 14. Ewa Madej-Popiel, Ministerstwo Środowiska
 15. 15. Dariusz Matysek, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 16. 16. Radosław Stępień, Ministerstwo Sprawiedliwoś
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *