CIOPolecane tematy

Rada Dyrektorów IT w administracji o wizji informatyzacji Państwa

Rady Dyrektorów IT w administracji publicznej, w skład której wchodzą dyrektorzy IT największych instytucji w Polsce, opublikowała dokument „We have a dream”. To propozycja kierunków działań w procesie informatyzacji państwa. Jego autorzy liczą, że w wyniku szerszej dyskusji uda się określić katalog konkretnych działań dla poszczególnych obszarów.

Rada Dyrektorów IT w administracji o wizji informatyzacji Państwa

I. PAŃSTWO

1) Relacje cyfrowe państwo – społeczeństwo oparte są na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie.

a. Potrzebujemy proaktywnej, spersonalizowanej komunikacji obywatel- urzędnik.

b. Potrzebujemy jednego, wspólnego narzędzia identyfikacji i uwierzytelniania obywateli i podmiotów w systemach teleinformatycznych administracji publicznej.

c. Potrzebujemy wprowadzić mechanizmy współdzielenia i wielokrotnego wykorzystywania tych samych danych.

d. Potrzebujemy zastąpić zaświadczenia oświadczeniami weryfikowanymi we własnym zakresie przez urzędnika z wykorzystaniem zasobów bazodanowych administracji (zapewnienie realizacji art. 220 Kpa).

e. Potrzebujemy zweryfikować obowiązki sprawozdawcze w celu usunięcia nadmiarowości zbierania danych.

 

2) Działanie w domenie cyfrowej jest naturalne, wręcz niezauważalne dla społeczeństwa i administracji publicznej.

a. Potrzebujemy odejścia od dualizmu papierowo-cyfrowego i przeniesienia obsługi jak największej liczby procesów do domeny cyfrowej.

b. Potrzebujemy umocnić horyzontalne myślenie cyfrowe we wszystkich działach administracji, przykładowo rekomendujemy włączenie do Rady Służby Cywilnej przedstawiciela myślenia cyfrowego w administracji.

c. Potrzebujemy promować myślenie cyfrowe wśród obywateli.

 

3) Dane zbierane przez administrację publiczną o podmiotach i obywatelach są gromadzone w minimalnym zakresie, a następnie współdzielone i bezpiecznie przetwarzane na potrzeby różnych procesów; cechuje je wysoka jakość, w tym wiarygodność. Z poszanowaniem tajemnic, zgromadzone dane są łatwo dostępne dla społeczeństwa.

a. Potrzebujemy określenia źródeł referencyjnych danych rejestrowych i ułatwienia ich współdzielenia.

b. Potrzebujemy ograniczenia redundancji danych, rezygnacji ze zbędnych rejestrów na rzecz interoperacyjności.

c. Potrzebujemy reużywalnych usług atomowych i standaryzacji budowy usług złożonych.

d. Potrzebujemy większego otwarcia rejestrów i zasobów bazodanowych dla społeczeństwa oraz informacji publicznej w postaci cyfrowej

 

4) Społeczeństwo i administracja funkcjonujące w obszarze państwa cyfrowego mają zaufanie do poziomu bezpieczeństwa e-usług publicznych realizowanych w cyberprzestrzeni.

a. Świadoma zagrożeń administracja publiczna w przemyślany, kompetentny i konsekwentny sposób buduje środowiska bezpieczeństwa wykorzystywanych systemów teleinformatycznych.

b. Potrzebujemy efektywnych kampanii informacyjnych i uwzględniania bezpieczeństwa teleinformatycznego w programach dydaktycznych  w celu systematycznego rozwoju świadomości obywateli w tym obszarze.

c. Potrzebujemy bieżącego monitorowania bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa z wykorzystaniem polskich rozwiązań, w szczególności w obszarze kryptografii.

d. Potrzebujemy rozwiązań prawnych dających stosowne uprawnienia i określających obowiązki  odpowiednich służb ochrony w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

II. SPOŁECZEŃSTWO

5) Znacząca większość obywateli, podmiotów gospodarczych czy społecznych umiejętnie, aktywnie i bez obaw korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez profesjonalną administrację dla załatwienia znaczącej większości spraw.

a. Potrzebujemy kompleksowego objęcia aktywności społeczeństwa cyfrowymi usługami.

b. Potrzebujemy promowania usług publicznych i informowania o dostępnych możliwościach, budowania wśród obywateli poczucia bezpieczeństwa przy przetwarzaniu ich danych.

c. Potrzebujemy budować cyfrowe kompetencje urzędników, umacniać transparentność działania.

 

6) Usługi elektroniczne administracji są odmiejscowione i udostępniane w pojedynczym punkcie dostępu, którego zawartość merytoryczna jest zorientowana na zdarzenia życiowe i dopasowana pojęciowo do poziomu odbiorców, aby minimalizować zjawisko wykluczenia cyfrowego.

a. Czynności administracyjne powinny być sklasyfikowane i hierarchicznie podzielone wg ustawy o działach oraz na kluczowe oraz pomocnicze procesy administracyjne.

b. Potrzebujemy rozwijać katalog dostępnych cyfrowo usług administracji publicznej.

c. Potrzebujemy opisywać usługi i procedury zrozumiałym, codziennym językiem.

d. Potrzebujemy dostosowania prawa materialnego do nowych możliwości technologicznych.

 

III. ADMINISTRACJA

7) Model systemu informacyjnego państwa jest stabilny – zaplanowany i konsekwentnie rozwijany według zasad i priorytetów uzgodnionych przez świadome swoich oczekiwań społeczeństwo i profesjonalnie działającą administrację publiczną.

a. Potrzebujemy silnego, kompetentnego ośrodka centralnego zarządzającego rozwojem ICT w administracji publicznej

b. Potrzebujemy opracować referencyjny model systemu informacyjnego państwa, definiujący minimalny (krytyczny) zakres informacyjny, dotyczący podmiotów i obywateli, niezbędny do efektywnego funkcjonowania państwa

c. Potrzebujemy strategii ramowej, zgodnej z modelem referencyjnym, uzupełnionej przez strategie resortowe określających wizje, cele i priorytety w zakresie m.in. cyfrowej informacji publicznej, cyfrowych rejestrów, współdzielenia zasobów, usług publicznych, bezpieczeństwa danych i usług.

d. Potrzebujemy opracować katalog zasad i priorytetów systemu informacyjnego państwa.

e. Potrzebujemy centrum kompetencyjnego e-administracji

f. Potrzebujemy dbać o stabilność oraz stały rozwój kompetencji zawodowych kadr teleinformatycznych administracji jako czynnika determinującego efektywność administracji.

g. Racjonalne wykorzystanie środków z perspektywy unijnej wymaga koordynacji i synchronizacji projektów POPC 2014-2020 oraz 16 RPO zgodnie ze strategią ramową, a także wykorzystania doświadczeń zdobytych w obecnie kończącym się okresie programowania.

 

8) Infrastruktura systemu informacyjnego państwa jest spójna i możliwa do współdzielenia.

a. Potrzebujemy jednolitej definicji pojęć i klasyfikacji, standaryzacji i centralizacji formularzy (inwentaryzacja w CRWD), jednolitego opisywania procesów, standaryzacji zapisów wartości zmiennych i atrybutów.

b. Rejestry i formularze powinny używać uspójnionych dla całej administracji publicznej modeli danych.

c. Potrzebujemy opracowania wytycznych i rekomendacji dotyczących architektury IT państwa w warstwie biznesowej, danych, aplikacji i  technologicznej (wraz z narzuceniem zasad tworzenia interfejsów wymiany danych w ramach administracji).

d. Potrzebujemy mechanizmów prawnych i organizacyjnych wymiany zasobów i wspólnego korzystania z infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej.

e. Potrzebujemy wspólnej platformy (brokera) wymiany i udostępniania danych i referencyjnych zasobów informacyjnych.

f. Rekomendujemy utrzymywanie współdzielonych centrów przetwarzania, pozwalających elastycznie obsługiwać zapotrzebowania na moc obliczeniową różnych podmiotów publicznych.

g. Potrzebujemy lokować usługi e-administracji „w chmurze” (mając na względzie już dostępne przez ePUAP skrzynki podawcze czy e-usługi) i umożliwić urzędom korzystanie z dodatkowych usług w architekturze chmury – EZD, poczta elektroniczna, BIP, archiwizacja dokumentów itp.

 

9) System informacyjny państwa jest monitorowany i dostosowywany pod kątem efektywności funkcjonowania, nadążania za rozwojem technologii cyfrowej oraz oczekiwań społeczeństwa i administracji.

a. Strategie (w tym PZIP) należy regularnie monitorować, oceniać w oparciu o mierniki efektywności i dostosowywać w miarę rozwoju narzędzi IT i oczekiwań użytkowników. Rekomendowane jest ustawiczne doskonalenie małymi krokami.

b. Potrzebujemy inwentaryzacji istniejących zasobów możliwych do wykorzystania w projektach planowanych w ramach POPC. W pierwszej kolejności – zasobów, produktów i usług udostępnionych w ramach projektów z kończącej się perspektywy. W świetle dokumentów strategicznych, w szczególności uzupełnionego PZIP, trzeba ustalić brakujące elementy, uzupełniając istniejące rozwiązania i dążąc do osiągnięcia wizji zinformatyzowanej, przyjaznej administracji.

c. Wskazane jest uzupełnienie Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) o wizję i cele, jakie należy osiągnąć w perspektywie unijnej 2014-2020 z wykorzystaniem produktów (w tym infrastruktury i e-usług) już dostępnych lub planowanych do udostępnienia w najbliższym czasie.

d. Potrzebujemy późniejszej okresowej inwentaryzacji tworzonych lokalnie zasobów administracji.

e. Potrzebujemy korzystać z dobrych praktyk i najnowszych stabilnych technologii.

 

Członkowie Rady Dyrektorów IT w administracji, autorzy dokumentu:
 1. 1.    Włodzimierz Marciński, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Lider Cyfryzacji
 2. 2.    Paweł Oracz, Ministerstwo Finansów, przewodniczący Rady Dyrektorów
 3. 3.    Anna Bartosiewicz, Ministerstwo Gospodarki
 4. 4.    Marcin Cabak, Centralne Biuro Antykorupcyjne
 5. 5.    Sebastian Christow, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 6. 6.    Marcin Dobruk, Ministerstwo Zdrowia
 7. 7.    Justyna Duszyńska, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 8. 8.    Janusz Dygaszewicz, Główny Urząd Statystyczny
 9. 9.    Małgorzata Kozyra, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 10. 10. Marek Kulawczyk, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej
 11. 11. Roman Kusyk, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
 12. 12. Marcin Kuśmierczyk, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 13. 13. Mariusz Madejczyk, Podlaski Urząd Wojewódzki
 14. 14. Ewa Madej-Popiel, Ministerstwo Środowiska
 15. 15. Dariusz Matysek, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 16. 16. Radosław Stępień, Ministerstwo Sprawiedliwoś
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *