PracaRynekPolecane tematy

Europa zatrudnia już 8,5 mln specjalistów IT, w Polsce pracuje co 15-ty

Z analiz Eurostatu wynika, że specjaliści IT stanowią więc ok. 4,3% wszystkich zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej, a rynek pracy w IT rozwija się zdecydowanie szybciej niż inne obszary. W Polsce na koniec 2020 roku zatrudnionych było niecałe 554 tys. specjalistów IT, co odpowiada niecałym 7% wszystkich osób o tej specjalizacji zatrudnionych w krajach UE. Największą grupę specjalistów IT w Europie – ponad 1,9 mln – zatrudniają Niemcy.

Europa zatrudnia już 8,5 mln specjalistów IT, w Polsce pracuje co 15-ty

Oparte na danych z 2020 roku analizy Eurostatu pokazują, że europejski sektor nowych technologii zatrudnia ok. 8,4 mln osób. Specjaliści IT stanowią więc ok. 4,3% wszystkich zatrudnionych w krajach Unii Europejskiej. Co ciekawe, tylko dwie trzecie (63,9%) z nich posiada wykształcenie wyższe. Zdecydowaną większość, bo 81,5% osób pełniących funkcję specjalisty IT stanowią mężczyźni. Co ważne, analizy Eurostatu opierają się na definicji OECD, która specjalistę IT jako osobę posiadającą umiejętności niezbędne do tworzenie, użytkowania i utrzymania systemów informatycznych, dla których obowiązki te są podstawą pracy zawodowej.

W całej Unii Europejskiej największa liczba specjalistów IT pracuje w Niemczech. Według danych Eurostatu zatrudnionych tam jest 1,9 mln specjalistów IT, a więc niemal co czwarty (23,1%), pracownik o takiej specjalizacji w UE. Na drugiej pozycji pod względem łącznej liczby pracowników wyspecjalizowanych w rozwiązaniach ICT uplasowała się Francja, gdzie pracuje ok. 1,2 mln specjalistów ds. IT. Kolejne miejsce zajęły Włochy, wedle szacunków Eurostatu zatrudniające ok. 800 tys. pracowników specjalizujących się w obszarze IT.

Według danych Eurostatu w Polsce na koniec 2020 roku zatrudnionych było niecałe 554 tys. specjalistów IT, co odpowiada niecałym 7% wszystkich osób o tej specjalizacji zatrudnionych w krajach UE. Co ciekawe, z danych Eurostatu wynika, że w Polsce specjaliści IT stawią ok. 3,4% wszystkich zatrudnionych w naszym kraju.

Niezależnie od tego, we wszystkich krajach UE widoczny jest wzrost zatrudnienia w obszarze IT, co stanowi pokłosie rosnącego znaczenia nowych technologii w procesach gospodarczych. Eksperci Eurostatu podkreślają, że wdrożenie nowych technologii i digitalizacja biznesu – określana mianem “czwartej rewolucji przemysłowej” – ma ogromny wpływ na także na realia społeczne, w tym na styl życia, pracy i tworzenia relacji międzyludzkich. Jednocześnie, wzrost skali wykorzystania technologii IT przekłada się też na znaczące zmiany na europejskim rynku pracy. Co więcej, jak podkreślają analitycy Eurostatu, coraz większe znaczenie ma też możliwość obserwacji i monitorowania zmian w zatrudnieniu specjalistów z obszaru ICT, ponieważ zmiany te mają wpływ na przewagę komparatywną danego kraju w zakresie budowy, rozwoju oraz obsługi rozwiązań IT, których znaczenie gospodarcze systematycznie rośnie.

Trendy w tym obszarze pokazują, że europejski rynek pracy dla specjalistów w dziedzinie IT rozwija się w sposób niezależny od bieżącej koniunktury. Stanowi to istotny wyróżnik tego sektora rynku pracy na tle innych obszarów, które pozostają mocno zależne od zmian gospodarczych. Systematycznie rośnie też udział specjalistów IT w ogólnej licznie osób zatrudnionych. O ile bowiem w 2011 roku grupa specjalistów IT stanowiła ok 3% ogólnej liczby zatrudnionych w krajach UE, tak na koniec 2020 roku odsetek ten sięgał 4,3%. Trend ten odpowiada rosnącemu znaczeniu nowych technologii we wszystkich procesach gospodarczych.

Jednocześnie, w latach 2001 – 2020 liczba zatrudnionych w Europie pracowników o specjalizacji z obszaru IT wzrosła o 50%. Warto dodać, że w tym samym okresie w krajach UE ogólna liczba osób zatrudnionych wzrosła jedynie o 5,5%. Oznacza to, że rynek pracy w IT rósł w tempie niemal 9-krotnie wyższym niż ogólna liczba osób aktywnych zawodowo. Co ważne, z obserwacji Eurostatu wynika, że w latach 2019 – 2020 liczba specjalistów IT w Europie rosła nawet szybciej, w tempie 7,5% wobec 5,2% dla reszty minionej dekady. Ma to być kolejny dowód na rosnące znaczenie projektów cyfrowej transformacji dla całej europejskiej gospodarki.

Autorzy analizy Eurostatu podkreślają wręcz, że rozwój kompetencji w obszarze IT i umiejętne zarządzanie kapitałem ludzkim są “siłą napędową wspieranych cyfrowo oraz w pełni cyfrowych innowacji, a jako takie mogą być uważane za kluczowy dla konkurencyjności współczesnych gospodarek”. Cyfryzacja i automatyzacja mogą bowiem generować m.in. nowe możliwości biznesowe oparte na nowych procesach, produktach, czy nowych rynkach.

Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment#Number_of_ICT_specialists

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *