Branża ITRynekPolecane tematy

Nowoczesna platforma komunikacji dla policji oraz nowe e-usługi dla obywateli w OST 112

NTT poinformował o zakończeniu projektu „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112”. Projekt został zrealizowany przez konsorcjum, którego liderem jest NTT Poland (będąca spółką zależną NTT Ltd.) oraz Atende, wybrane w drodze postępowania przetargowego przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

Nowoczesna platforma komunikacji dla policji oraz nowe e-usługi dla obywateli w OST 112
Warty ponad 54 mln zł projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 objął modernizację systemu komunikacyjnego Policji oraz stworzenie zintegrowanego z nią portalu usług elektronicznych, które zwiększają efektywność, precyzję i szybkość komunikacji z obywatelami oraz obiegu informacji pomiędzy pracownikami Policji. Wdrożone rozwiązania usprawniają również współpracę                              z poszczególnymi jednostkami oraz instytucjami w ramach ogólnokrajowego Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w szczególności ze Strażą Pożarną i Ratownictwem Medycznym. Projekt jest zarządzany przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, które odpowiada za funkcjonowanie, utrzymanie i rozwój Systemu Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej (SZK OST) numeru 112.

Kluczowe systemy, takie jak System Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 muszą ciągle ewoluować, żeby Policja mogła odpowiadać na zachodzące w ogromnym tempie zmiany społeczne i gospodarcze. Skupiliśmy się na istotnych udogodnieniach dla obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dzięki uruchomieniu portalu e-usług i wyposażeniu Policji w niezbędne urządzenia, komunikacja oraz obieg informacji pomiędzy wszystkimi użytkownikami systemu staną się bardziej efektywne, a przez to wpłyną na poprawę bezpieczeństwa publicznego” –  powiedział podinsp. Piotr Pogorzelski, zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KG Policji.

Warty ponad 54 mln zł projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 objął modernizację systemu komunikacyjnego Policji oraz stworzenie zintegrowanego z nią portalu usług elektronicznych, które zwiększają efektywność, precyzję i szybkość komunikacji z obywatelami oraz obiegu informacji pomiędzy pracownikami Policji. Wdrożone rozwiązania usprawniają również współpracę z poszczególnymi jednostkami oraz instytucjami w ramach ogólnokrajowego Systemu Powiadamiania Ratunkowego, w szczególności ze Strażą Pożarną i Ratownictwem Medycznym.

W ramach projektu przygotowano usługi elektroniczne dla obywateli zgodne ze standardami dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Na wyposażeniu każdej powiatowej i miejskiej jednostki Policji znajduje się urządzenie, które umożliwi obywatelom nawiązywanie z funkcjonariuszami dyżurnymi połączeń wideo z dowolnego miejsca poprzez dedykowany portal e-usług. Wystarczy do tego dostęp do Internetu i komputer czy smartfon wyposażony                 w kamerę. W razie potrzeby w połączeniu może brać udział tłumacz języka migowego, którego dostępność zapewnia Policja. Ma to szczególne znaczenie dla osób głuchych i niedosłyszących, których według szacunków, może być w Polsce od 45 do 50 tys. Poważny uszczerbek słuchu ma niemal 900 tys. Polaków. Zgłoszenie spraw przez osoby głuche z udziałem tłumacza języka migowego będzie również możliwe w wymienionych jednostkach Policji.

Nowoczesne terminale wideo pozwolą Policji także na prowadzenie przesłuchań na odległość. Dla osób z niepełnosprawnością lub chorych oznacza to znaczne udogodnienie. Nie będą musiały zgłaszać się do siedziby lokalnej jednostki, gdyż zeznania czy wyjaśnienia będą mogły przekazać zdalnie. Oferowana e-usługa zapewnia komfort rozmowy, bezpieczeństwo, a dzięki systemowi rejestracji rozmów możliwość odtworzenia przesłuchania.

Niezwykle ważnym obszarem troski o bezpieczeństwo obywateli jest zapewnienie pomocy dzieciom w ramach systemu Child Alert w Polsce, którego podstawowym założeniem jest jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka jak największej liczby osób. W ramach modernizacji OST112 wdrożono nową usługę  – wysłania wiadomości SMS ze zgłoszeniem do operatorów systemu Alert Child oraz odbierania informacji o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Jest to potrzebny kanał komunikacji ponieważ nie zawsze w sytuacji zagrożenia lub z zachowaniem poufności możliwa jest rozmowa telefoniczna świadka lub ofiary zdarzenia. Ponadto usługa SMS ułatwia kontakt osobom z niepełnosprawnościami.

Zasadniczą część zrealizowanego projektu stanowi cyfrowa, otwarta platforma komunikacyjna Policji, która jest bazą do świadczenia wszystkich e-usług. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii udostępnione usługi drogą elektroniczną wpływają na usprawnienie procesu komunikacji wewnętrznej Policji, wymiany informacji, czy efektywną pracę grupową przy opracowywaniu dokumentów. Umożliwiają powszechny dostęp do wideokonferencji dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Przy tym wyjątkowe jest to, że takie połączenia audio-wideo mogą być uruchomione na stałe, co oznacza, że będą pełnić funkcję wirtualnej przestrzeni współpracy dla zespołów prowadzących daną sprawę. Ponadto oferują dostęp do komunikatora i Centralnej Książki Telefonicznej w Policji, co zapewnia szybki i bezpośredni kontakt między wszystkimi funkcjonariuszami przyspieszając realizację czynności w ramach prowadzonych postępowań.

W ramach modernizacji OST112 wdrożona została nowa usługa elektroniczna – wysłanie wiadomości SMS ze zgłoszeniem do operatorów Child Alert systemu oraz odbierania informacji o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. Jest to potrzebny kanał komunikacyjny ponieważ nie zawsze w sytuacji zagrożenia lub z zachowaniem poufności możliwa jest rozmowa telefoniczna świadka lub ofiary zdarzenia. Ponadto usługa SMS ułatwia kontakt osobom z niepełnosprawnościami. Zasadniczą część zrealizowanego projektu stanowi cyfrowa, otwarta platforma usług elektronicznych Policji, która jest bazą do świadczenia wszystkich e-usług.

Troska o równy i łatwy dostęp do służb administracyjnych, takich jak Policja, dla wszystkich obywateli, bez wyjątków, jest miarą dojrzałości każdego społeczeństwa. Projekt zarządzany przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji jest najlepszym przykładem efektywnego zastosowania nowoczesnych technologii w sektorze publicznym i odważnym krokiem w cyfryzacji naszego kraju” – powiedziała Aneta Bartnicka, prezes zarządu NTT Poland. „Jesteśmy dumni, że wiedza, umiejętności i doświadczenie naszych ekspertów pozwoliły z sukcesem zrealizować tak złożony organizacyjnie i technologicznie, a przede wszystkim ważny społecznie projekt”- dodała.

Konsorcjum NTT Poland (lider) i Atende realizując projekt wykonało migrację systemu zarządzania komunikacją wraz ze zmianą architektury, przebudowę sieci w zakresie telefonii IP, dostawę i integrację systemów wideokonferencyjnych, modernizację i rozbudowę systemu bezpieczeństwa, architekturę data center i systemów wirtualizacji, wdrożenie Centralnej Książki Telefonicznej, rozbudowę systemu Child Alert.

W ramach projektu zaimplementowano wielopoziomowe polityki bezpieczeństwa, które pozwalają na kontrolowanie wymiany ruchu z zewnętrznymi środowiskami przy zachowaniu bezproblemowej komunikacji w ramach świadczonych przez system usług. Złożoność architektury zmodernizowanego systemu wymusiła również innowacyjne podejście do kwestii zarządzania i utrzymywania całego środowiska. Dla administratorów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym przewidziano pakiet narzędzi ułatwiających czynności administracyjne, diagnostyczne i nadzorcze. Ponadto zastosowane rozwiązania, m.in. firmy Cisco, ZOOM, F5, Hitachi Vantara, Fujitsu, Veeam spełniają najwyższe standardy w zakresie niezawodności oraz ciągłości działania, co jest kluczowym kryterium dla tego typu projektów.

W ramach pakietu usług zrealizowano także szkolenia tematyczne oraz zapewnione jest świadczenie usług serwisowych przez okres pięciu lat.

Uniwersalny numer alarmowy 112 jest dostępny dla wszystkich osób potrzebujących pomocy. Jeden wspólny numer, wprowadzony w 1991 r. we wszystkich państwa członkowskich Unii Europejskiej, zwiększa dostępność służb ratunkowych. Operator 112 może błyskawicznie przekazywać informacje odpowiednim służbom, lokalizując rozmówcę nawet w sytuacji, w której on sam nie wie gdzie się znajduje. W Polsce System Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112 (SZK OST 112) działa od września 2005 r.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *