Branża ITRynek

XXVII Forum Teleinformatyki: „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy” – podsumowanie

Tegoroczne Forum Teleinformatyki, odbywające się w formule hybrydowej, poświęcone było analizie celów i uwarunkowań dotyczących bieżącego i przyszłościowego kształtu systemu informacyjnego państwa w kontekście możliwości, wynikających z Krajowego Planu Odbudowy i doświadczeń z wykorzystania technologii teleinformatycznych w okresie pandemii. Wielokrotnie w trakcie obrad Forum podkreślano, że bezpieczeństwo informacyjne państwa musi być zapewniane już na etapie planowania, projektowania i wytworzenia systemów informatycznych.

XXVII Forum Teleinformatyki: „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy” – podsumowanie

Merytoryczną część Forum rozpoczęło odczytanie listu Janusza Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu ds. Cyfryzacji w  KPRM, który zwrócił uwagę na 7 wyzwań dla informatyki uwzględnionych w Krajowym Planie Odbudowy, takich jak: walka z wykluczeniem cyfrowym i powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu, rozbudowa infrastruktury dla danych i usług w tym chmury rządowej, sieci 5G, upowszechnienie wykorzystania IoT, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, cyfryzacja usług, interoperacyjność, podniesienie kompetencji cyfrowych, rozbudowa infrastruktury krytycznej, regionalne centra cyberbezpieczeństwa i tzw. system S46.

Następnie prof. dr hab. Jan Pogonowski, wiceprezes Zarządu NBP podkreślił znaczenie dla rozwoju kraju przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie i rozwijanie wiedzy oraz umiejętności cyfrowych, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Prof. dr hab. Jan Madey przekazał z kolei informacje nt. organizowanego od 40 lat światowego konkursu programowania zespołowego, podkreślając że Uniwersytet Warszawski jest jedyną uczelnią, której reprezentanci nieprzerwanie od 25 lat występują w finale konkursu. Wiesław Paluszyński, prezes PTI omówił natomiast inicjatywy Towarzystwa w roku jubileuszu czterdziestolecia PTI.

Laureaci Złotej e-Tarczy

W sesji Infrastruktura informacyjna państwa wystąpiło 5 laureatów Złotej e-Tarczy (ZUS, UFG, Centrum e-Zdrowia, GUS, Ministerstwo Finansów) – nagrody przyznanej przez Radę Programową Forum podmiotom, które zrealizowały projekty informatyczne skutecznie ograniczające negatywne skutki pandemii COVID-19 i jednocześnie wzmocniły znaczenie inwestycji informatycznych, zwiększających odporność realizowanych w państwie procesów informacyjnych. Wszystkie te rozwiązania zostały opracowane pod ogromną presją, zarówno czasu, jak i oczekiwań społecznych.

O matematyce, uwarunkowaniach i wynikach modelowaniu zjawiska pandemii, współpracy z Ministerstwem Zdrowia i innymi podmiotami, opowiadał dr inż. Franciszek Rakowski – kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania UW w prezentacji “Modelowanie zjawiska epidemii covid – przebieg, źródła danych, wnioskowanie”.

Z kolei autorem “Złotego wykładu” – inicjatywy, w ramach której zaproszenie do wygłoszenia autorskiego wykładu otrzymują osoby, wywierające wyjątkowy, trwały i przede wszystkim nadzwyczaj pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego – był w tym roku dr hab. Wojciech Wiewiórowski – Europejski Inspektor Ochrony Danych wygłaszając wykład pt. “Przyszłość informatyki prawniczej – możliwości zastosowania predykcji i sztucznej inteligencji w domenie prawnej”.

Sesja Forum Nowych Idei

Organizowana przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji sesja Forum Nowych Idei pt. “SMART – Cyfrowa szczepionka” poświęcona była tzw. rozwiązaniom inteligentnym, bazującym na cyfrowym obrazie świata, dającym wgląd w zjawiska dotychczas często niedostępne, niezauważalne. Marcin Piotrowski z SAS Institute omówił sposoby budowy relacji w cyfrowym świecie. Z kolei Michał Bednarski i Tomasz Kozłowski z Bonair SA w prezentacji pt. “The Smart & Human Factory” przedstawili wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej, natomiast Paweł Pisarczyk z Atende Industries zgłębił tematykę wykorzystania specjalizowanych, powstających w Polsce systemów operacyjnych (RTOS) i sztucznej inteligencji w przemysłowych sieciach internetu rzeczy (IoT).

Sesję zakończyła dyskusja „Odporność sieci gospodarczych i społecznych na zagrożenia ciągłości działania w systemach Smart Factory i Smart City”, moderowana przez Borysa Stokalskiego. Uczestniczyli w niej: Aleksander Tomasz Biel (Faurecia), Sebastian Grabowski (ekspert ds. Smart City i IoT), Paweł Pisarczyk (Atende Industries) i Andrzej Tarasiewicz (Budimex SA).

Sesja Bezpieczeństwo Procesów Informacyjnych

Wspomnianą sesję otworzył Krzysztof Silicki, z-ca dyrektora NASK PIB, dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa i innowacji, omawiając cyberbezpieczeństwo w kontekście architektury informacyjnej państwa. O budowie systemu potwierdzania kompetencji z obszaru cyberbezpieczeństwa w ramach Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) mówił natomiast Bogusław Dębski z Rady Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Z kolei Marcin Fryzik z Veem zaprezentował najlepsze praktyki w zabezpieczaniu danych przed różnorodnymi atakami.

Sesję zakończył prowadzony przez Wiesława Paluszyńskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego, panel dyskusyjny „Architektura informacyjna i korporacyjna jako istotny czynnik systemowego podejścia do cyberbezpieczeństwa”, w którym uczestniczyli: Bogusław Dębski (członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo), Andrzej Ręgowski (Kierownik Zespołu Architektury Informacyjnej Państwa w NASK PIB) i Maciej Siciarek (Kierownik Działu Innowacji i Rozwoju Cyberbezpieczeństwa w NASK PIB). W dyskusji podkreślano, że bezpieczeństwo musi być sukcesywnie wbudowywane w system informatyczny na każdym etapie jego tworzenia, a nie dopiero w fazie eksploatacji.

Sesja Forum Administracji Terenowej

Była ona w całości poświęcona systemowi Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – EZD RP i strategii jego powszechnego wdrażania w podmiotach realizujących zadania publiczne – administracji rządowej i samorządowej, służbie zdrowia, oświacie. Strategię i harmonogram wdrożeń zaprezentowali: Magdalena Sawicka – zastępca dyrektora oddziału NASK w Białymstoku, kierownik w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz Mariusz Madejczyk – dyrektor oddziału NASK w Białymstoku, Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji. W kwietniu 2022 roku rozpoczyna się pilotowe wdrożenie w wybranych podmiotach administracji rządowej, a od stycznia 2023 roku system zostanie udostępniony chętnym podmiotom w ramach licencji typu „freeware”.

Kocioł dyskusyjny i Forum Młodych Mistrzów

Obrady Forum tradycyjnie zakończył Kocioł dyskusyjny – „Cyfryzacja w Krajowym Planie Odbudowy – analiza i wnioski”. Borys Stokalski wygłosił wykład wprowadzający, a następnie pełnił rolę moderatora Kotła, w którym w charakterze wiodących panelistów wystąpili: dr hab. Wojciech Wiewiórowski (Europejski Inspektor Ochrony Danych), Przemysław Koch (Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki) i Andrzej Dulka (Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji).

Pandemia wymusiła zmianę formuły Forum Młodych Mistrzów – „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Witold Wieteska, przewodniczący Jury Konkursu Młodych Mistrzów, omówił zasady tegorocznego Konkursu. Do finału zakwalifikowano 14 prac, które w drugim dniu Forum zostały zaprezentowane publicznie w postaci filmów przygotowanych przez autorów prac. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, po zakończeniu prac Jury. Wprowadzenie do sesji stanowił wykład pt. “Dług technologiczny – był, jest i będzie”, wygłoszony przez dr. inż. Marka Deutscha – dyrektora zarządzającego Pionem Informatyki w Banku Gospodarstwa Krajowego. Sesja i Konkurs Młodych Mistrzów odbyły się tradycyjnie pod Patronatem Honorowym Narodowego Banku Polskiego.

Ostatnim punktem programu Forum było wręczenie nagród „Złotego Herolda II stopnia”. Tegorocznymi instytucjonalnymi laureatami nagrody zostały: Centrum e-Zdrowia, Fundacja Panoptykon i SAS Institute, a indywidualnymi: Pani Maria Ganzha, Pan Dariusz Kułakowski i Pan Rafał Witkowski.

Podczas Forum zostały także wręczone prestiżowe nagrody: im. Marka Cara – o tegorocznych laureatkach pisaliśmy już na serwisie tu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *