BiznesPolecane tematy

Klucz do wdrożenia chmury wyznacza standardy bezpieczeństwa w branży

Advertorial

Wdrożenie rozwiązań cloud computing stanowi duże wyzwanie, ale i szansę na rozwój działalności biznesowej, niezależnie od wielkości firmy. Jednym z głównych powodów wdrożenia chmury obliczeniowej jest minimalizowanie strat i optymalizacja kosztów. Sprawia to, że zmiana technologii może budzić niepewność i niepokój wśród pracowników postrzegających chmurę obliczeniową jako zagrożenie dla miejsca pracy. Faktem jest, że niektóre przedsiębiorstwa wprowadzają nowe technologie w celu zredukowania zatrudnienia, a przez to i kosztów pracy, jednak bezrefleksyjna wymiana człowieka na technologię oznacza, że kapitał ludzki organizacji pozostaje słabo rozwinięty. Mimo że wymiana ta generuje oszczędności krótkoterminowe, to w dłuższej perspektywie może okazać się, że firma nie rozwija się w sposób zrównoważony.

Jednym z nadrzędnych celów wprowadzania innowacji jest minimalizowanie strat. W produkcji i budownictwie są one kosztowne i często bardzo negatywnie wpływają na wizerunek organizacji. Mimo to są one możliwe do uniknięcia. W handlu i usługach nie ma być może strat „fizycznych”, ale są one równie kosztowne, a przy tym trudniejsze do wykrycia.

Nowe technologie powinny być integralną częścią strategii korporacyjnej

Straty w działalności gospodarczej są wynikiem rozproszenia ludzi i informacji w niezależnych silosach organizacyjnych, gdzie każdy dział posługuje się własnymi procesami, a w wielu przypadkach, również aplikacjami i narzędziami. Z racji tego, iż dane generowane przez poszczególne działy są oddzielone od reszty biznesu, niemożliwe staje się ich bezpośrednie przełożenie na użyteczną informację w procesie tworzenia idei. Potencjalna wartość takich danych jest ukryta i zablokowana.

Spośród wielu przedsiębiorstw, z którymi współpracuje Dassault Systèmes, to właśnie firmy koncentrujące się na technologii – idącej w parze z wykwalifikowaną kadrą – najskuteczniej wprowadzają innowacje. Jest to możliwe, ponieważ poszczególni pracownicy działają w odmienny sposób, tworzą nowe zespoły i w rezultacie generują nowe pomysły. Ponadto, wdrożenie nowej technologii jest najskuteczniejsze wtedy, jeśli jest ona dostosowana strategicznie do modelu biznesowego firmy, gdy stanowi integralną część strategii korporacyjnej, znajdującej odzwierciedlenie także w programie rozwoju kompetencji pracowników. Jeśli czynniki te zostaną uwzględnione, organizacja i jej pracownicy będą kulturowo przygotowani do zaakceptowania postępu technologicznego, a w efekcie będą w stanie czerpać znaczne – dostępne za pośrednictwem technologii chmurowej – korzyści związane z wydajnością i innowacyjnością.

Podstawa to aktywny i kreatywny zespół wsparty zdigitalizowanymi procesami

Aby osiągnąć innowację, konieczne jest zapewnienie odpowiednio efektywnych interakcji między ludźmi. O ile bowiem innowacje są trudniejsze do osiągnięcia indywidualnie, o tyle w grupach można je realizować i wdrożyć bez większego wysiłku. Henry Ford niegdyś powiedział: „Jeśli wszyscy posuwają się naprzód razem, sukces zadba sam o siebie”. Zapewnienie sprawnych połączeń między ludźmi – digitalizacja pewnych procesów – wspiera innowacje. Jeśli bowiem jedna osoba ma ciekawy pomysł, to istnieje prawdopodobieństwo, że w innym miejscu organizacji istnieje potrzeba, w którą się on świetnie wpisuje. Niezbędne jest tu jednak zapewnienie interakcji między pomysłodawcą a osobą, która będzie w stanie pomysł wykorzystać. Rozpowszechnianie w ten sposób cyfryzacji sprawia, że bariery między działami i ludźmi znikają. To z kolei pobudza proces twórczy, a poprzez możliwość łatwego dzielenia się pomysłami i danymi pozwala na współpracę ludzi o różnych umiejętnościach i umysłach. Zamiast martwić się, że technologia może ich zastąpić, pracownicy są zmotywowani do jej wykorzystania i osiągnięcia efektu synergii, rozwijając jednocześnie lepsze i bardziej wydajne metody pracy. Prowadzą one do poprawy zarówno ich własnych perspektyw zawodowych, jak i perspektyw biznesowych firmy.

10 najważniejszych wskazówek dla menedżerów, którzy chcą wprowadzić nowe technologie w swoich przedsiębiorstwach:

1 Zacznij od określenia przejrzystej strategii, której celem będzie stworzenie cyfrowej organizacji.
2 Wykorzystaj technologię do rozwoju zespołu i zarządzania nim, jak cennym aktywem biznesowym.
3 Upewnij się, że działy IT rozumieją cel zmiany i biorą czynny udział w jego osiągnięciu.
4 Stwórz grupy fokusowe, które wytypują liderów zmiany i zdefiniują główne czynniki sukcesu.
5 Zastanów się nad własnym spojrzeniem na wartość technologii dla Twojej firmy, zespołu i wraz z najważniejszymi dla zmiany interesariuszami zdobądźcie wiedzę w tym zakresie.
6 Wykorzystaj działy HR do wsparcia procesu transformacji biznesowej i tłumaczenia zalet zmian technologicznych w organizacji.
7 Połącz indywidualne silosy informacji poprzez zastosowanie ujednoliconej i powszechnie dostępnej platformy korporacyjnej.
8 Myśl w kategoriach całej firmy, aby wygenerować nowe i różnorodne pomysły.
9 Wykorzystaj technologię do zmobilizowania pracowników w ramach nowych grup funkcjonalnych.
10 Myśl długoterminowo, najlepiej w perspektywie 10–30 lat, o swoim kierunku biznesowym.

Często zdarza się, że organizacje stosują przestarzałe, budowane latami procedury, które sprawiają, że nowe pomysły i innowacje nie mogą się efektywnie rozwijać. Wprowadzenie technologii rozbijającej silosy informacyjne inicjuje stopniowe, dobrze odbierane wewnątrz organizacji przekształcenia biznesowe. Dzięki temu interesariusze mogą korzystać z tego samego, ujednoliconego i powszechnie dostępnego systemu.

Nowe role do odegrania

Działy HR i IT są często blokowane przez przestarzałe metody zarządzania i technologie. A to właśnie specjaliści z tych departamentów mają do odegrania ważną rolę przy wprowadzaniu i wyjaśnianiu nadchodzących zmian oraz w dostosowaniu strategii, która określi organizację na przyszłość. Nowe role można tworzyć na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa, jeśli tylko jego struktura jest spójna i funkcjonuje jako jedna, wydajna jednostka organizacyjna. Tylko w takich warunkach pracownicy mogą czerpać z możliwości nowych technologii do tworzenia zwinnych grup roboczych, angażujących pracowników różnych departamentów. Prowadzi to do
wymieszania wieku, demografii i specjalizacji całego przedsiębiorstwa. Zaangażowanie w procesy biznesowe interdyscyplinarnej kadry umożliwia menedżerom uzyskanie kompleksowej informacji zwrotnej, a w szczególności danych na temat obszarów podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania lub szkolenia.

Pracownicy firm, z którymi współpracuje Dassault Systèmes, wymagają, aby wiele obszarów ich pracy zostało zdigitalizowanych. Postrzegają je bowiem jako katalizator niezbędny do ogólnej poprawy funkcjonowania procesów, w które są zaangażowani. To sprawia, że są oni bardziej produktywni, a tym samym cenniejsi dla firmy. Poza tym technologia automatyzuje wiele procesów. Dzięki temu zyskujemy czas i przestrzeń na komercyjne wykorzystanie innowacji, jakie powstały na skutek nowego porządku.

Wspólny cel całej organizacji

Duże przedsiębiorstwa i ich łańcuchy wartości często są już na drodze do innowacji poprzez digitalizację. W tyle pozostają jednak małe i średnie firmy. W Unii Europejskiej jest ponad 23 miliony firm z sektora MŚP, które reprezentują 95% wszystkich przedsiębiorstw. Ta ogromna i ważna gospodarczo grupa musi wprowadzać innowacje tak samo, jak każda inna. W tym celu muszą połączyć się ze sobą oraz z innymi, aby zmienić sposób myślenia o pracy i dostosować się do obecnych warunków.

Jednocześnie technologia stale się rozwija. Dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie, że ramy IT w organizacji będą aktualizowane w miarę jej rozwoju organicznego. Ważne, aby dawały możliwość włączenia wszelkich, nowych aplikacji, które mogłyby być użyteczne dla firmy. Podstawowym wymogiem jest rozwijanie – zbudowanej na zaufaniu i zrozumieniu – współpracy między dostawcami technologii i użytkownikami. Tylko wówczas realne staje się zwiększenie zaangażowania na wszystkich poziomach organizacji i pomiędzy firmami. W dalszym etapie prowadzi to do poprawy konkurencyjności, wydajności i strategii.

Wdrażanie technologii oraz procesów biznesowych „od dołu” – i w układzie pionowym – daje szansę na to, że pojawiające się w liniach produktowych i pojedynczych produktach innowacje mogą zostać zidentyfikowane i z korzyścią wykorzystane. Ponadto zapewnienie pracownikom wspólnej platformy do pracy pozwala na łatwe współdzielenie informacji i wiedzy. Dzięki temu pomysły i innowacje pojawiające się na różnych szczeblach organizacji są pielęgnowane. Jednocześnie stają się też łatwiejsze do zauważenia i wykorzystania. Pozwala to firmie pracować kolektywnie, łącząc entuzjazm i nowe myślenie młodych z doświadczeniem starszych stażem współpracowników, inicjując przy tym transformację i poprawę funkcjonowania procesów. Uzyskiwane poprzez taką współpracę dane przekładają się też na zdolność przewidywania i analiz typu „co, jeśli”. Dzięki temu można z bliska przyjrzeć się funkcjonowaniu całej organizacji lub poszczególnych jej elementów.

Dariusz Kudzia, Country Manager Poland, Dassault Systèmes

Artykuł ukazał się na łamach Raportu Cloud Computing, który stanowi część wydania ITwiz nr. 11/2018.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *