BiznesRynekPolecane tematy

Jak spec-ustawa COVID-19 wpłynie na zamówienia publiczne w IT

Pandemia koronawirusa będzie miała realny wpływ także na zamówienia publiczne w sektorze IT. Warto zatem dowiedzieć się jakie – w ramach tzw. spec-ustawy COVID-19 z 31 marca 2020 r. – wprowadzono zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (PZP). Z jednej strony, pozwalają one na szersze wykorzystanie elektronicznych środków komunikacji w procedurze udzielania zamówienia, a z drugiej pozwalają na daleko idące zmiany umów już podpisanych.

Jak spec-ustawa COVID-19 wpłynie na zamówienia publiczne w ITOgraniczenia związane z COVID-19 wpływają też na przetargi oraz umowy w sprawie zamówień publicznych w sektorze IT. Dotyczy to np. braku możliwości spotkań koordynacyjnych, przesuwania terminów realizacji, a także trudności wywołanych kwarantanną u wykonawców lub zamawiających. Obecna sytuacja nie pozostaje również bez znaczenia dla toczących się aktualnie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Poniżej prezentujemy kluczowe informacje w tym zakresie, uwzględniające regulacje prawne zawarte w tzw. specustawie COVID-19 z dnia 31 marca 2020 r.

Toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Specustawa wprowadza możliwość transmisji online z otwarcia ofert – Koronawirus nie uzasadnia „utajnienia” otwarcia ofert, tj. uniemożliwienia wykonawcom wzięcia udziału w tej czynności. Urząd Zamówień Publicznych (UZP) stanął na stanowisku, że w zaisniałej sytuacji transmija on-line z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 PZP, a zatem zasadę jawności otwarcia ofert.

Udzielenie zamówień z wyłączeniem PZP – do zamówień na usług lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje się PZP, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodbieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

Przeczytaj również
Firmy, które wybrały usługowe podejście do IT są na wygranej pozycji

Terminy wyznaczone przez zamawiajacego na złożenie ofert – „powinny być odpowiednie”.

Terminy na wykonanie wezwania zamawiającego – „powinny być odpowiednie”, a bieg terminów na wniesienie odwołania do Prezesa KIO nie został zawieszony.

Umowy realizowane w trybie zamówień publicznych

Wzajemnie informowanie się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy – Strony są zobligowane do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub też może wystąpić. W tym zakresie zwracamy uwagę na konieczność przygotowania odpowiedniego pisma do zamawiającego, w którym należy:poinformować zamawiającego o tym jak koronawirus wpływa lub też może wpłynąć na należyte wykonanie umowy; potwierdzić ten wpływ poprzez przedłożenie stosownych dokumentów lub oświadczeń. Mogą one dotyczyć w szczególności np.: nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia; decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dotyczących nałożenia obowiązku realizacji określonego zadania; wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; wskazanych powyżej okoliczności w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Przeczytaj również
OChK przeprowadził Booksy na Google Cloud

Zgodnie ze specustwą można ewentulanie zawnioskować o zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego – np. w zakresie: zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części,zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, zmiany zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Zamawiajacy może jednak zażądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.

Obowiązek udzielenia odpowiedzi na zawiadomienie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy – W odpowiedzi na zawiadomienie otrzymane od wykonawcy, w terminie 14 dni od otrzymania pisma wykonawcy, zamawiający ma obowiązek przekazać swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem. W stanowisku tym zamawiający powinien przedstawić: wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość. Obowiązek przekazania stanowiska dotyczy również wykonawcy, jeżeli to zamawiający zawiadomi wykonawcę o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy.

Możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy – Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, ale wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekroczyć 50% wartości pierwotnej umowy. Jeżeli zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania zmienionej umowy w sprawie zamówienia publicznego (obowiązek ten dotyczy również umowy zawieranej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą). Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z podwykonawcą odpowiedniej zmiany umowy związanej z wykonaniem zamówienia publicznego, jeżeli okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy łączącej wykonawcę z podwykonawcą (obowiązek ten dotyczy również umowy zawieranej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą).Okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy.

Przeczytaj również
Devs4Docs - branża IT pomaga polskiej służbie zdrowia

Możliwość zmiany umowy przez sąd – Wykonawca jest również uprawniony do wystąpienia o sądową zmianę umowy w oparciu o: zawartą w art. 357¹ Kodeksu Cywilnego klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków (tzw. klauzula rebus sic stantibus); w przypadku umów o dzieło lub o roboty budowlane – również w oparciu o art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy do pobrania:

Projekt_pismo_wykonawcy_zamawiajcy_COVID_03.04.2020.doc

Broszura dla Wykonawców_zamówienia publiczne a koronawirsus_31 03 2020_pdf

Marta Ewiak – Kawecka, adwokat i Przemysław Wierzbicki, adwokat i Partner w Kancelarii KKLW, z praktyki zamówień publicznych, którą kieruje mec. Przemysław Wierzbicki.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *