CDOPolecane tematy

DESI 2022 – Polska nadal w ogonie cyfryzacji wśród państw UE

W nowym rankingu gospodarki i społeczeństwa cyfrowego DESI 2022, Polskę sklasyfikowano na 24 miejscu wśród 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. To taka sama pozycja jak w poprzednim zestawieniu – za nami nadal są tylko Grecja, Bułgaria i Rumunia. Naszą największą bolączką jest niezmiennie niski poziom umiejętności cyfrowych. Na czele indeksu przygotowywanego przez Komisję Europejską uplasowała się natomiast Finlandia. 

DESI 2022 – Polska nadal w ogonie cyfryzacji wśród państw UE

Najważniejsze informacje

  • Polska osiągnęła w tym roku wynik 40,5 przy średniej unijnej wynoszącej 52,3.
  • Jedynie 43% osób w wieku od 16 do 74 lat posiada w naszym kraju podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe (UE 54%).
  • Absolwenci kierunków w dziedzinie ICT stanowią obecnie 3,7% wszystkich absolwentów w Polsce - to nadal poniżej średniej UE.
  • W Polsce odnotowano wzrost odsetka gospodarstw domowych objętych zasięgiem stałych sieci o bardzo dużej przepływności - 70% w porównaniu z 65% w roku 2020.
  • W 2021 roku technologią 5G objętych było 34,2% gospodarstw domowych. Niestety, jest to wynik mocno poniżej średniej dla UE, która wynosi 65,8%.
  • 40% polskich firm z sektora MŚP osiągnęło co najmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych (średnia unijna 55%).
  • 19% krajowych przedsiębiorstw korzysta z rozwiązań chmurowych - rok wcześniej 15%, ale średnia unijna w 2021 roku wyniosła 34%.
  • Polska uzyskała bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o otwarte dane (95% w porównaniu z 81% dla UE) plasując się na czwartym miejscu wśród krajów Unii.

Jak wynika z raportu, osiągnęliśmy wynik 40,5 przy średniej unijnej wynoszącej 52,3 – dla porównania w ubiegłym roku 41 do 50,7. We wspomnianym badaniu KE sprawdza cztery obszary: kapitał ludzki, łączność, integrację technologii cyfrowej oraz cyfrowe usługi publiczne.

I tak, w tej pierwszej z tych kategorii – “Kapitał ludzki” – zajmujemy 24. miejsce z wynikiem poniżej średniej we wszystkich wskaźnikach. Jedynie 43% osób w wieku od 16 do 74 lat posiada w naszym kraju podstawowe lub wyższe umiejętności cyfrowe (UE 54%), a 57% – co najmniej podstawowe umiejętności tworzenia treści cyfrowych (UE 66%). Specjaliści ICT i kobiety-specjaliści w tej dziedzinie stanowią w Polsce niższy odsetek ludności aktywnej zawodowo niż średnia w UE. Z kolei absolwenci kierunków w dziedzinie ICT stanowią obecnie 3,7% wszystkich absolwentów w Polsce – to nadal poniżej średniej UE. A niedobór specjalistów ma istotny wpływ na absorpcję technologii cyfrowych przez przedsiębiorstwa. “Jedynie 18% firm zapewnia specjalne szkolenia w zakresie ICT, co w połączeniu z niskim poziomem umiejętności cyfrowych i niską skłonnością kadry kierowniczej do inwestowania w tym obszarze uniemożliwia przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, pełne wykorzystanie potencjału gospodarki cyfrowej” – czytamy w raporcie KE.

Przeczytaj również
Tworzymy narzędzia operujące na danych dla różnych obszarów biznesu

Jak wskazują unijni analitycy, uwzględnienie aspektu umiejętności cyfrowych na szerszą skalę było utrudnione, ponieważ nadal nie przyjęto kluczowego, rządowego „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych” – co ma nastąpić do końca tego roku.

W kategorii “Łączność” odnotowujemy wzrosty

W dziedzinie łączności Polska zajmuje 25 miejsce w UE. W ubiegłym roku odnotowano w naszym kraju wzrost odsetka gospodarstw domowych objętych zasięgiem stałych sieci o bardzo dużej przepływności – 70%
w porównaniu z 65% w roku 2020. Należy również wspomnieć o pewnym wzroście zasięgu łączy FTTP (technologia „światłowód do lokalu”) – 51,9% w 2021 roku, w porównaniu z 44,6% w roku poprzednim. Przy czym zasięg łączy FTTP na obszarach wiejskich pozostaje na niższym poziomie – w 2021 roku technologią tą objętych było 32,6% wiejskich gospodarstw domowych (średnia UE 33,3%). W porównaniu z 2020 rokiem, kiedy to dostęp do tej technologii miało 24,1% wiejskich gospodarstw domowych, widać jednak tendencję wzrostową.

Jeśli chodzi natomiast o wykorzystanie stałych łączy szerokopasmowych to w 2021 roku dostęp do nich posiadało 69% gospodarstw domowych, co oznacza niewielki wzrost rdr, kiedy to odsetek ten wynosił 68%. Polska osiąga też dobre wyniki pod względem liczby abonentów stałych łączy szerokopasmowych o prędkości co najmniej 100 Mb/s – korzystało z nich 43% polskich gospodarstw domowych. Co ciekawe, to wynik powyżej średniej dla UE wynoszącej 40%. Z kolei wykorzystanie łączy o prędkości co najmniej 1 Gb/s na poziomie 1,1% pozostaje jednak poniżej średniej dla UE wynoszącej 2,09% gospodarstw domowych.

Przeczytaj również
Jak szybko zbudować optymalną infrastrukturę IT do obsługi rosnących zbiorów danych?

Co do łączności mobilnej to jak wynika z indeksu, w 2021 roku technologią 5G objętych było 34,2% gospodarstw
domowych. Niestety, jest to wynik mocno poniżej średniej dla UE, która wynosi 65,8%. Ten nieznaczny zasięg wynika z faktu, że Polska wciąż nie udostępniła jeszcze wspólnego widma radiowego na potrzeby wdrażania sieci 5G.

DESI 2022 – Polska nadal w ogonie cyfryzacji wśród państw UE
Źródło: Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2022 r.

Poziom integracji technologii cyfrowej

Jeśli chodzi o integrację technologii cyfrowej w działalności biznesowej to zajmujemy 24. miejsce wśród krajów UE. 40% polskich firm z sektora MŚP osiągnęło co najmniej podstawowy poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych. Niestety, stanowi to wynik sporo poniżej średniej dla UE wynoszącej 55%. Jeśli chodzi o wskaźnik dotyczący ICT na rzecz zrównoważenia środowiskowego, w Polsce odsetek przedsiębiorstw prowadzących działania proekologiczne z wykorzystaniem ICT, które osiągnęły średni/wysoki poziom wskaźnika wykorzystania technologii cyfrowych, wynosi 60% (średnia unijna 66%).

Polskie przedsiębiorstwa wykorzystują technologie cyfrowe na potrzeby handlu elektronicznego – 14% firm z sektora MŚP prowadziło sprzedaż internetową (13% w 2020 roku), a 5% sprzedaż transgraniczną do innych krajów UE. Również zaawansowane technologie powoli, ale stale zyskują na popularności wśród polskich przedsiębiorstw. 19% z nich korzysta z rozwiązań chmurowych – rok wcześniej 15%, ale średnia unijna w 2021 roku wyniosła 34%. Z elektronicznej wymiany informacji korzysta 32% krajowych firm (średnia unijna 38%). Niemniej jednak tylko 18% polskich przedsiębiorstw aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, a 3% wykorzystuje w swojej działalności technologię sztucznej inteligencji (AI). Szeroko rozpowszechnione nie są także e-faktury oraz duże zbiory danych. Jak podkreślają unijni analitycy, świadczy to o konieczności zwiększenia starań w kierunku osiągnięcia celu cyfrowej dekady na 2030 rok, zgodnie z którym 75% przedsiębiorstw powinno korzystać z usług w chmurze, dużych zbiorów danych oraz AI.

Przeczytaj również
McKinsey: Przyspieszona cyfryzacja może przynieść Polsce dodatkowe 360 mld złotych do 2030 roku

Cyfrowe usługi publiczne

Pod względem cyfrowych usług publicznych Polska zajmuje 22. miejsce w UE. Jak wynika z indeksu DESI, z usług administracji elektronicznej korzystało 55% użytkowników Internetu – 49% w poprzednim roku. Jednak wynik ten tylko nieznacznie zbliżył się do średniej w UE wynoszącej 64%. Natomiast jeżeli chodzi o wstępnie wypełnione formularze to nasz wynik jest znacznie lepszy od średniej dla UE (74 w porównaniu z 64). Polska uzyskała ponadto bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o otwarte dane (95% w porównaniu z 81% dla UE) plasując się na czwartym miejscu wśród krajów Unii.

Niestety, nadal jeszcze osiągamy słaby wynik pod względem dostępności cyfrowych usług online – 57, jeżeli chodzi o cyfrowe usług publiczne dla obywateli (średnia unijna 75) i 70, jeżeli chodzi o cyfrowe usługi publiczne dla przedsiębiorstw (UE 82). I to właśnie w tym obszarze należy zwiększyć prowadzone działania, aby Polska mogła osiągnąć cel cyfrowej dekady zakładający 100% świadczenia przez internet kluczowych usług publicznych – podsumowują unijni specjaliści.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.