BiznesRynek

Raport: Duży potencjał rozwoju technologii chmurowej w polskim sektorze bankowym

Z raportu wynika, że sektor bankowy jest na wczesnym etapie wdrażania rozwiązań chmurowych. Chociaż ich stosowanie w tym obszarze wydaje się być czymś pożądanym w związku z dużą wartością dodaną, jaką generuje chmura, to banki nadal mają w tym aspekcie dużo do zrobienia. Przejście z fazy wczesnej adaptacji technologii chmurowej do fazy powszechnego stosowania zajmie im od 2 do 5 lat. Na proces wdrażania chmury w bankowości wpływają m.in. udostępnienie standardów i najlepszych praktyk, a także adaptacja bezpiecznych modeli wykorzystania chmury przez sektor. Ponadto eksperci wskazują także, że pandemia COVID-19 może stymulować rozwój cloud computing.

Raport: Duży potencjał rozwoju technologii chmurowej w polskim sektorze bankowym
Mariusz Chudy, Managing Director, Intelligent Cloud & Infrastructure, Accenture Polska
  • Accenture we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przygotowali raport „Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym na świecie, w Europie i w Polsce”, będący podsumowaniem danych z rynku i wiedzy ekspertów dotyczących chmury obliczeniowej.
  • Wyzwaniem, z którym często muszą mierzyć się banki jest wysiłek związany z przebudową lub migracją aplikacji. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej wśród największych banków polskich.
  • Polski rynek ma duży potencjał rozwoju technologii chmurowej. Między innymi wskazuje na to decyzja Google, który tworzy nowy region w Polsce. Tą drogą mogą pójść również inni dostawcy chmury. Ważną rolę w rozwoju i wdrażaniu chmury odgrywa Operator Chmury Krajowej, czyli projekt banku PKO Banku Polskiego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.
  • COVID-19 wprowadził stan niepewności w wielu dziedzinach życia i biznesu. Wydatki na IT mogą wzrosnąć zaledwie o 1% (wobec pierwotnie prognozowanego wzrostu o ponad 4%) – prognozy mogą być jeszcze rewidowane w dół.

Na chmurę obliczeniową patrzy się dzisiaj przede wszystkim przez pryzmat wzrostu wydajności i innowacyjności. Jest ona również podstawą tworzenia innowacji technologicznych. Aktualnie jesteśmy świadkami pandemii w nieznanej dotąd skali. Sytuacja ta niewątpliwie zmieni oblicze ekonomii całego świata, a także wpłynie na obszar relacji społecznych. Nagłą koniecznością stało się zastosowanie pracy zdanej. Ten nagły zwrot spowodował szybkie przyspieszenie rozwoju nowych potrzeb i ich zaspokojenia w drodze wykorzystania technologii. W ostatnim czasie obserwowaliśmy przeciążenia sieci, rozwiązań VPN, systemów pracy zdalnej i grupowej. Również można było zauważyć szybkie dostosowanie do zaistniałych warunków tych aplikacji, które stworzone zostały w architekturze „cloud native”, co umożliwiło ich niezwykle sprawne wyskalowanie” – mówi Mariusz Chudy, Managing Director, Intelligent Cloud & Infrastructure, Accenture Polska.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, organizacje będą musiały spojrzeć w przyszłość, aby lepiej przygotować się do tego typu wyzwań. Zachodzące zmiany odbijają się również na sektorze bankowym. W obszarze tym można dostrzec zachowawczość we wdrażaniu nowych technologii. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że wdrażanie chmury to także inwestycja w zasoby ludzkie. Organizacje muszą zrozumieć funkcjonowanie nowych platform, tak aby móc w pełni wykorzystać ich potencjał. Jednocześnie muszą liczyć się z potrzebą uzupełnienia kwalifikacji, tak aby w obszarze IT zapewniony był odpowiednio przygotowany zespół” – dodaje.

Przeczytaj również
Chaos informacyjny — firmy nie nadążają z przetwarzaniem informacji

Raport: Duży potencjał rozwoju technologii chmurowej w polskim sektorze bankowym

Sektor bankowy zauważa, że wykorzystanie chmury pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów, odpowiadając na obecne wyzwania. Wykorzystanie chmury daje szanse na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem, zarządzaniem i konserwacją infrastruktury. Chmura „oferuje” elastyczne podejście do wydatków operacyjnych. Do tego dochodzą korzyści skali, dzięki którym koszty utrzymania infrastruktury IT są niższe. Chmura pozwala także na zmniejszenie niepewności, jaka wiąże się z wdrażaniem nowych pomysłów. Niskie początkowe nakłady inwestycyjne pozwalają ograniczać ryzyka finansowe związane z realizacją projektów.

Trzeba pamiętać również o bezpieczeństwie, przejrzystości i przewidywalności, które w kontekście sektora bankowego, odgrywają kluczową rolę. Największą niewiadomą dla banków są wciąż kwestie regulacyjne. Warto zauważyć, że wiele w tym obszarze się zmienia. Pojawiają się regulacje mające na celu ułatwić migrację do chmury oraz przyczynić się do rozwoju usług chmurowych w sektorze. Mowa tutaj o komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który wydał zalecenia dla firm wykorzystujących usługi chmurowe oraz standardzie „Polish Cloud” opracowanym przez Związek Banków Polskich, we współpracy z Accenture oraz Kancelarią Kochański & Partnerzy.

Raport: Duży potencjał rozwoju technologii chmurowej w polskim sektorze bankowym

Banki i cały sektor finansowy, szczególnie w obecnym okresie wielu ograniczeń i konieczności nowego podejścia do zagadnień bieżącego funkcjonowania dostrzega wiele pozytywnych elementów związanych z implementacją chmury obliczeniowej. Szybsze i efektywniejsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb klientów i otoczenia biznesowego, większa elastyczność we wdrażaniu nowych rozwiązań i co niezwykle ważne bezpieczne funkcjonowanie przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej sprawiają, że banki już dzisiaj podejmują liczne działania związane z tą sferą swojego rozwoju. Dlatego też pod patronatem Związku Banków Polskich i we współpracy z bankami i firmami technologicznymi, powstał Standard wdrożeń rozwiązań chmurowych, który zawiera praktyczne zasady przygotowania i przeprowadzenia skutecznego wdrożenia chmury obliczeniowej biorąc pod uwagę wszystkie wymagania prawne wynikające z uregulowań i wymagań nadzorczych. Standard niewątpliwie z znaczny sposób ułatwia i pomaga w niełatwym procesie zastosowania chmury obliczeniowej w określonej części działalności bankowej” – mówi Wojciech Pantkowski Dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej, Związek Banków Polskich.

Przeczytaj również
Accenture Fjord Trends 2021: To będzie przełomowy rok dla biznesu

Z ankiety przeprowadzonej przez Accenture i Związek Banków Polskich wynika, że większość banków posiada plan wykorzystania rozwiązań chmurowych, a także strategię rozwoju i budowy aplikacji w chmurze. Ankietowani deklarują, że na razie udało się uzgodnić podstawowe praktyki i rozpoczęto wdrażanie narzędzi. Wyniki ankiety wskazują, że banki nie mają jasnych preferencji co do formy usług chmurowych – banki wskazały zarówno na wykorzystanie modelu Software as a service, jak i usług Infrastructure as a service czy Platform as a service. Większość odpowiedziała, że wykorzystuje jedynie pojedyncze aplikacje w modelu chmurowym.

Raport: Duży potencjał rozwoju technologii chmurowej w polskim sektorze bankowym

Problemem, z którym muszą mierzyć się banki, to także brak lub niewielkie doświadczenie zespołów IT we wdrażaniu chmury, czy dopasowanie przejścia do chmury w ramach cykli inwestycyjnych w obszarze IT w danej firmie. Wyzwaniem dla sektora jest także wysiłek, jaki trzeba włożyć w przebudowę lub migracją aplikacji, tak aby działały w chmurze obliczeniowej. Oprócz wyzwań z jakim musi zmierzyć się cały rynek, banki dodatkowo muszą wziąć pod uwagę wewnętrzne bariery przy wdrażaniu chmury.

Aby chmura mogła się rozwijać trzeba nie tylko przezwyciężyć mity. Potrzebne jest do tego również sprzyjające otoczenie. Z jednej strony musi ono przyczyniać się do większego bezpieczeństwa, ale też nie może być czynnikiem hamującym rozwój chmury. Nasze badanie pokazało, że największą niewiadomą są kwestie związane z regulacjami, a także brak odpowiedniego doświadczenia w procesach związanych z wdrażaniem chmury. Sektor bankowy stoi dzisiaj przed wyzwaniem związanym z przetwarzaniem, obsługą analityczną i monetyzacją ogromnych zasobów danych. Banki, aby sprostać wyzwaniom powinny zmienić nastawienie organizacji do wykorzystywania usług chmurowych” – mówi Karol Mazurek, Managing Director, Accenture Polska.

Raport: Duży potencjał rozwoju technologii chmurowej w polskim sektorze bankowym
Karol Mazurek, Managing Director, Accenture Polska

“Przede wszystkim istotna wydaje się być zmiana podejścia jednostek bezpieczeństwa, przezwyciężenie barier wewnętrznych regulacji, a także zwiększenie kompetencji zespołów IT i procesów zarządzania zmianą w organizacji. Sektor bankowy się zmienia, ale zmieniają się też oczekiwania klientów. Niezależnie od wyboru metody migracji, z punktu widzenia banku, istotne stają się przewagi biznesowe, szybkie i tanie dostarczanie usług dopasowanych do oczekiwań rynku. Dlatego zmiana podejścia organizacji wydaje się być uzasadniona, ponieważ dzięki możliwościom chmury banki są w stanie tworzyć nowe modele biznesowe i ekosystemy firm wspólnie dostarczających usługi, a tym samym docierając do klientów efektywnie i reagując na nowe wyzwania rynkowe” – dodaje.

Przeczytaj również
Młode osoby chronią swoją prywatność w sieci - m.in. z powodu sztucznej inteligencji

Accenture na podstawie przeprowadzonych ankiet, aktualnych trendów oraz doświadczenia w obszarze rozwiązań chmurowych opracował zestaw rekomendacji adresujących potrzeby lokalnego rynku, wymagań oraz oczekiwań dot. wykorzystania technologii chmurowej stawianych wobec banków i innych podmiotów działających w sektorze finansowym.

Raport: Duży potencjał rozwoju technologii chmurowej w polskim sektorze bankowym

Pełny raport „Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym na świecie, w Europie i w Polsce” dostępny jest na stronie: https://www.accenture.com/pl-pl/insights/banking/report-poland-cloud-banking-2020.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *