Strategie ESGPolecane tematy

Jak zarządzać zrównoważonymi procesami w przedsiębiorstwie

STRATEGIE ESG

Stale zwiększająca się liczba ludności na świecie, zapotrzebowanie na standardy życia oraz postępująca eksploatacja zasobów naturalnych spowodowały wzrost świadomości konieczności zachowania równowagi w życiu oraz organizowaniu, wykonywaniu i kierowaniu pracą. Zrównoważone praktyki są bardziej niż kiedykolwiek na porządku dziennym organizacji, wywołane rosnącym zapotrzebowaniem szerszej populacji na podejścia i praktyki, które można uznać za „zielone” lub „zrównoważone”.

Jak zarządzać zrównoważonymi procesami w przedsiębiorstwie
Planeta Ziemia jest jedna. Konsumpcja do 2050 przekroczy 3-krotnie jej możliwości. Globalne zużycie materiałów, takich jak biomasa, paliw kopalnych, metali i minerałów podwoi się w ciągu następnych czterdziestu lat. Odpady roczne do roku 2050 r. wzrosną o 70%. 1 Wszystko to zwiększa świadomość – także biznesową – odpowiedzialność za eksploatację zasobów naturalnych.

Green Business Process Management

W rezultacie organizacje na całym świecie coraz częściej analizują działania zmierzające do zmiany ku zielonej przyszłości, a tym samym do traktowania zrównoważenia środowiskowego jako dodatkowego imperatywu zarządzania. Aby zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne, organizacje muszą projektować i wdrażać zrównoważone procesy w kontekście ich wpływu na środowiskowo, co nazywamy wyzwaniem Green Business Process Management (Green BPM).

Biznes i technologia muszą zaangażować się w dyskusję skoncentrowaną na procesach, aby umożliwić wspólne, kompleksowe zrozumienie procesów organizacyjnych, skoncentrowanych na możliwościach uczynienia ich zrównoważonymi, a ostatecznie organizacji jako podmiotu zorientowanego na proces „zielony”.

Zarządzając operacjami, organizacje tradycyjnie koncentrowały się na imperatywach ekonomicznych pod względem czasu, kosztów, wydajności i jakości. Czyniąc to, w dużym stopniu przyczyniły się do degradacji środowiska spowodowanej przez zużycie zasobów, emisje gazów cieplarnianych i marnotrawstwo. W konsekwencji organizacje są coraz częściej zachęcane do ulepszania działań – również z perspektywy ekologicznej – a tym samym do traktowania zrównoważenia środowiskowego jako dodatkowego imperatywu zarządzania. Aby zmniejszyć wpływ na środowisko naturalne, organizacje muszą projektować i wdrażać procesy zrównoważone środowiskowo.

Zarządzanie procesami i zasobami w dłuższej perspektywie

Zrównoważone zarządzanie – mając na uwadze jego funkcje – obejmuje planowanie, organizowanie, przywództwo i kontrolę, prowadząc do powstania, funkcjonowania i rozwoju zrównoważonej organizacji, a więc podmiotu, który przyczynia się do równoważenia potrzeb międzypokoleniowych.

Przeczytaj również
Bank BNP Paribas inwestuje w Envirly - platformę do mierzenia śladu węglowego

Bycie zrównoważonym oznacza efektywne zarządzanie procesami i zasobami w dłuższej perspektywie. Równie ważna może być organizacyjna więź społeczna długoterminowej stabilności organizacyjnej, dlatego zrównoważony rozwój to szerokie pojęcie, a organizacje dostosowują się na różne sposoby. Kwestie zrównoważonego rozwoju powinny być wpisane w strategiczny proces decyzyjny.

Procesy te przebiegają w specyficznym układzie powiązań obejmującym sieci przedsiębiorstw, instytucje naukowo-badawcze i pozarządowe oraz rząd, administrację publiczną i inicjatywy obywatelskie. Jednocześnie coraz większą rolę odgrywają współzależności zachodzące między dynamiką tworzenia i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw a organizacją regionów i dostępnością wyspecjalizowanych instrumentów finansowych2

Teoria zarzadzania zrównoważonymi procesami

Wszystkie 4 poziomy łączy teoria zarzadzania zrównoważonymi procesami. Zarządzanie zielonymi procesami ewoluowało jako holistyczna praktyka zarządzania służąca do zarządzania i przekształcania operacji organizacyjnych zwykle definiowana jako „ustrukturyzowany, spójny i konsekwentny sposób rozumienia, dokumentowania, modelowania, analizowania, symulowania, wykonywania i ciągłej zmiany kompleksowych procesów biznesowych i wszystkich zaangażowanych zasobów w świetle ich wkładu w sukces biznesowy”. Organizacje przyczyniają się do degradacji środowiska poprzez procesy biznesowe.

Proces optymalizacji procesów biznesowych pod kątem zmniejszenia degradacji środowiska należy rozpocząć od znalezienia i spisania odpowiedzi na poniższe pytania:

 • W jaki sposób można zaprojektować strategie procesowe, które odpowiednio odzwierciedlają cele środowiskowe, przy jednoczesnym zachowaniu wystarczającego ukierunkowania ekonomicznego?
 • Jakie są kluczowe wskaźniki strategiczne definiujące odnoszące sukcesy zrównoważone przedsiębiorstwo?
 • W jaki sposób zrównoważony rozwój odnosi się do innych strategicznych celów organizacji?
 • Jakie role są potrzebne, aby wdrożyć procesy zrównoważone środowiskowo w organizacji?
 • Jakie systemy motywacyjne mogą promować realizację celów środowiskowych w ramach procesów biznesowych?
 • Jak można analizować, projektować i wdrażać zrównoważone procesy biznesowe?
 • W jaki sposób można ocenić wpływ określonego procesu biznesowego na środowisko?
 • W jaki sposób systemy informatyczne mogą wspomagać analizę, projektowanie lub wdrażanie zrównoważonych procesów biznesowych?
 • W jaki sposób można ulepszyć samo portfolio technologii informatycznych z punktu widzenia ochrony środowiska?
 • Jaką rolę w realizacji zrównoważonych procesów biznesowych odgrywają poszczególne czynniki, takie jak świadomość, postawa czy motywacja wewnętrzna?
 • W jaki sposób można odpowiednio uczyć ludzi, aby wdrażali i przyjmowali zrównoważone praktyki?
 • W jaki sposób można zidentyfikować, zoperacjonalizować i przekazać zielone wartości istotne dla wdrażania zrównoważonych procesów?
 • W jaki sposób można wpływać na indywidualne postawy i zobowiązania w celu promowania zachowań bardziej zrównoważonych środowiskowo?
Przeczytaj również
Kontenery w służbie nowoczesnych aplikacji

Zarządzanie ekologicznymi procesami biznesowymi dotyczy zrozumienia, dokumentowania, modelowania, analizowania, symulowania, wykonywania i ciągłej zmiany procesów biznesowych ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji środowiskowych na każdym etapie łańcucha wartości przedsiębiorstw poprzez zrównoważony model biznesowy, czyli  taki, którego uzasadnienie dla tworzenia, dostarczania i zdobywania wartości pozwala organizacji przyczynić się do rozwiązywania wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem i do promowania zrównoważonego rozwoju.

W kreatywny sposób rozwiązywać wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem

Biznes ma potencjał do tworzenia bardziej zrównoważonej wartości. Firmy są w dużej mierze odpowiedzialne za dewastację środowiska, przed którą stoimy, ale dysponują również wiedzą, umiejętnościami i zasobami, aby w kreatywny sposób rozwiązywać wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem i wspierać bardziej zrównoważoną przyszłość. Biznes jest potężnym motorem innowacji.

Tak długo jednak, jak jesteśmy ograniczeni tradycyjnymi sposobami myślenia modeli biznesowych – często zakorzenionych w ideach epoki przemysłowej dotyczących masowej produkcji i konsumpcji – niemożliwe będzie pełne uwolnienie potencjału innowacji w celu stworzenia zrównoważonej wartości. Tworzenie większej zrównoważonej wartości wymaga od nas ponownego przemyślenia i przeprojektowania naszego sposobu robienia interesów.

Należy przy tym pamiętać, że konceptualizacja zmiany jako procesu innowacji wymaga ponadto analizy konfliktu. Powszechnie uznaje się, że procesom innowacyjnym towarzyszą konflikty, ponieważ „twórcza destrukcja” będąca strukturalnym elementem innowacji, z konieczności podważa partykularne interesy i zaprzecza opiniom głównego nurtu.

Aleksandra Pinar / Doktor Zarządzania Biznesem w IT / Strategiczny Analityk Biznesowy

Zrównoważone Modele Biznesowe
 1. Model sprzedaży – przejście od sprzedawania ilości produktów do sprzedaży usług i odzyskiwanie produktów po pierwszym okresie życia od klientów
 2. Projekt produktu/skład materiału – zmiana dotyczy sposobu projektowania i projektowania produktów w celu zmaksymalizowania ponownego użycia produktu, jego komponentów i materiałów o wysokiej jakości,
 3. IT/zarządzanie danymi – w celu umożliwienia optymalizacji zasobów wymagana jest kluczowa kompetencja, czyli zdolność do śledzenia produktów, komponentów i danych materiałowych,
 4. Pętle zaopatrzeniowe – zwracające się w kierunku maksymalizacji odzysku własnych aktywów, gdy są one opłacalne oraz maksymalizacji wykorzystania materiałów z recyklingu/używanych komponentów w celu uzyskania dodatkowej wartości ze strumienia produktów, komponentów i materiałów.
 5. Pozyskiwanie strategiczne dla własnych działań – budowanie zaufanych partnerstw i długoterminowych relacji z dostawcami i klientami, w tym współtworzenie,
 6. HR/zachęty – zmiana wymaga odpowiedniej adaptacji kulturowej i rozwoju zdolności, wzmocnionej przez programy szkoleniowe i nagrody.
4 poziomy projektowania pod kątem zrównoważonego rozwoju
 1. Innowacje produktowe.
 2. System innowacji produktowych.
 3. System innowacyjności przestrzenno-społecznej.
 4. Poziom innowacyjności systemu społeczno-technicznego.
5 kluczowych obszarów integracji zasad gospodarki cyrkularnej z modelem biznesu
 1. Materiały cyrkularne – wykorzystanie materiałów odnawialnych, nadających się do recyklingu lub biodegradacji.
 2. Odzyskiwanie zasobów – odzyskiwanie i ponownie wykorzystywanie materiały.
 3. Wydłużanie życia produktów.
 4. Platforma udostępniania – promuje współpracę między konsumentami i zachęca ich do pożyczania lub zamieniania się produktami.
 5. Produkt jako usługa – stanowi alternatywę dla tradycyjnego modelu konsumpcji “kupuj i bądź właścicielem”. Produkty są używane przez jednego lub wielu klientów w ramach umowy dzierżawy lub zapłaty za użytkowanie.
Przeczytaj również
Prawie 5 mld euro na innowacje w ramach programu FENG

Literatura:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *